Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage - Forarbejdning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter

NaturErhvervstyrelsens afgørelse om ”Bæredygtig produktion af højkvalitets lakseprodukter”.

Ifølge den gældende bekendtgørelse samt den vejledning, der gjaldt for ansøgningen, kunne der ikke ydes tilskud til udgifter, der var betalt, før ansøgeren havde modtaget igangsætningstilladelse fra styrelsen. Ifølge bekendtgørelsen kunne styrelsen fastsætte yderligere betingelser for tilskuddet. Vejledningen blev i juli 2012 ændret, således at udgifter, der var afholdt og betalt, inden ansøgeren havde modtaget igangsætningstilladelse, ikke kunne få tilskud. Betydningen af ordet ”afholdt” blev ligeledes defineret i vejledningen, således at ”afholdt” skulle forstås som en økonomisk forpligtelse, der er påtaget eller indgået aftale om i tilknytning til investeringen.

NaturErhvervstyrelsen gav i januar 2012 igangsætningstilladelse til projektet. Det var anført i tilladelsen, at igangsætning af projektet skete for egen risiko og regning. I december 2012 meddelte styrelsen tilsagn om tilskud og stillede som generel betingelse, at alle udgifter skulle være afholdt og betalt indenfor projektperioden.

Styrelsen afviste efterfølgende at yde tilskud til en faktura, som var udstedt inden modtagelsen af igangsætningstilladelsen, men betalt efter.

Fødevareministeriets Klagecenter ophævede afgørelsen, fordi ansøger fik tilsagn om tilskud, og fordi ansøgeren, på ansøgningstidspunktet, ikke havde mulighed for at forudse, at styrelsen ikke ville dække udgifter, der var betalt efter modtagelsen af igangsætningstilladelsen.

Advokatfirmaet ADVONORD
Jørgen Fibigersgade 10
Postboks 22
9850 Hirtshals
Den 18. juni 2014
Sagsnr. : 25320
Ref. : KRDR
Tlf. :

Afgørelse om bæredygtig produktion af højkvalitets lakseprodukter

Fødevareministeriets Klagecenter ophæver NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 5. september 2013. Det betyder, at din klient kan få tilskud til bilagsnummer 4601 faktureret den 21. december 2011 og betalt den 16. januar 2012.

I har den 30. september 2013 på vegne af NN klaget over styrelsens afgørelse om, at der ikke kan ydes tilskud til bilagsnr. 4601 faktureret den 21. december 2011, fordi udgiften er afholdt inden projektperioden påbegyndte.

Begrundelse

Vi finder, at din klient havde en berettiget forventning om, at udgiften i bilagsnummer 4601 ville blive dækket, hvis ansøgningen om tilsagn blev imødekommet.

Vi finder, at din klient handlede i overensstemmelse med ordlyden af bekendtgørelsen1) og den på daværende tidspunkt gældende vejledning2), da han indgik aftalen med XX i tillid til, at udgiften ville være dækket af tilsagnet, hvis udgiften blev betalt efter modtagelsen af igangsætningstilladelsen. Dette gælder uanset, at det fremgår af igangsætningstilladelse, at iværksættelsen af projektet sker på egen risiko og regning. Vi har herved lagt vægt på, at bekendtgørelsen og den daværende vejledning alene anvendte ordet betalt, og at din klient derfor havde en berettiget forventning om, at det pågældende bilag ville blive dækket, hvis han i øvrigt fik tilsagn.

Vi finder ikke, at det forhold, at styrelsen i tilsagnet af 11. december 2012, som generel betingelse har anført, at udgiften skal afholdes og betales indenfor projektperioden3) kan føre til et andet resultat, selvom styrelsen har hjemmel til at fastsætte yderligere betingelser i tilsagnet4). Vi har herved lagt vægt på, at en naturlig sproglig forståelse af ordet afholdt, ifølge den danske ordbog, betyder at betale en udgift, og at styrelsen ikke i tilsagnet nærmere har defineret betydningen af ordet afholdt.

Det forhold, at NaturErhvervstyrelsen, efter at din klient har indgivet ansøgningen, i vejledning af juli 20125) har anført, at det er en betingelse for at fastholde tilsagnet, at udgiften er afholdt og betalt inden for projektperioden, og at styrelsen samme sted har defineret afholdt, som økonomiske forpligtelser, der er påtaget eller indgået aftale om i tilknytning til investeringen ændrer ikke herved, fordi din klient ikke havde mulighed for at handle herefter, når bekendtgørelsen og den dagældende vejledning alene anvender ordet betalt.

NaturErhvervstyrelsen har på vores forespørgsel oplyst, at styrelsen i år 2012 ændrede praksis, således, at afholdte udgifter (som fortolket i vejledningen af juli 20126) ) ikke længere blev dækket, selvom de var betalt i projektperioden. Styrelsen har efterfølgende korrigeret oplysningen og har oplyst, at vejledningen blev præciseret, men at praksis var at afvise at dække afholdte udgifter, også inden denne praksis fandt udtryk i vejledningen.

Vi har i nogle tidligere sager fastslået, at formuleringen afholdt kan fortolkes således, at en udgift anses som afholdt, når tilsagnsmodtageren med bindende virkning har forpligtet sig til at betale udgiften på et tidspunkt ud i fremtiden, men at det også er muligt at nå til det fortolkningsresultat, at en udgift først kan betragtes som afholdt, når betalingen har fundet sted7). Det bemærkes, at den bekendtgørelse8), der var gældende i disse sager udtrykkeligt anvendte ordet afholdt. I denne sag anvendes ordet betalt fortsat i bekendtgørelsen9). Ordet afholdt blev først indført i vejledningen i juli 201210).

Det forhold at styrelsen angiveligt administrerede tilskudsordningen, således at udgifter afholdt inden tilsagnsperioden ikke kunne dækkes stemmer ikke overens med bekendtgørelsens11) og den på daværende tidspunkt gældende vejlednings ordlyd12), og vi finder derfor ikke, at styrelsen med tilbagevirkende kraft kan gøre en sådan betingelse gældende.

Det forhold, at styrelsen i tilsagnet af 11. december 2012 som generel betingelse for tilsagnet har anført, at udgiften skal være afholdt indenfor projektperioden, skal ikke komme din klient til last, fordi bekendtgørelsen og vejledningen, som din klient handlede i tillid til, ikke indeholdt denne betingelse. Din klient kunne derfor ikke på tidspunktet for forberedelsen af projektet forudse, at styrelsen ville stille en sådan generel betingelse, og han kunne derfor ikke drage dette med i sin forberedelse af ansøgningen.

De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte udgifter, som tilsagnshaver har betalt inden NaturErhvervstyrelsen har kvitteret og givet tilladelse til at iværksætte projektet13). Ifølge den vejledning, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen af ansøgningen og for NaturErhvervstyrelsens kvittering for modtagelsen af ansøgningen, gives der kun tilskud til tilskudsberettigede udgifter, der er betalt fra kvitteringsbrevet og til sluttidspunktet for projektet14).

Oplysninger i sagen

Afgørelsen er truffet på grundlag af

De oplysninger der lå til grund for NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 5. september 2013 om, at din klient ikke kunne få tilskud til udgiften under bilagsnummer 4601.

NaturErhvervstyrelsens afgørelse.

Jeres klage af 30. september 2013.

NaturErhvervstyrelsens bemærkninger til sagen af 17. marts 2014.

Jeres høringssvar af 23. april 2014.

***

Vi gør opmærksom på, at I ikke kan klage over Klagecentrets afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Katrin Ran Dragsted

Fuldmægtig, cand.jur.

Officielle noter

1) § 16, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 1317 af 16. december 2009 om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer, og akvakulturprodukter med seneres ændringer.

2) Side 5, 2. pkt. i vejledning af januar 2011 om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter.

3) Bilag 1 pkt. 3 i tilsagnet.

4) § 13, i bekendtgørelse nr. 1317 af 16. december 2009 om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer, og akvakulturprodukter med seneres ændringer.

5) Side 15 pkt. 5, i vejledning af juli 2012 til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter.

6) Side 15. pkt. 5, i vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter af juli 2012.

7) Se bl.a. FKC j.nr. 13005. NaturErhvervstyrelsens j.nr. 2011-0001945.

8) § 15, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 191 af 2. marts 2010 om tilskud til biotop- og landskabsforbedrende beplantninger med senere ændringer.

9) § 16, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 1317 af 16. december 2009 om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskevarer og akvakulturprodukter.

10) Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter.

11) § 16, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 1317 af 16. december 2009 om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskevarer og akvakulturprodukter.

12) Side 15 pkt. 5, i vejledning af juli 2012 til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter.

13) § 16, nr. 3, jf. § 6, stk. 4, i bekendtgørelse nr.1317 af 16. december 2009 om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter som ændret ved bekendtgørelse nr. 199 af 25. februar 2013 om ændring af forannævnte bekendtgørelse.

14) Side 4 næst sidste afsnit i Vejledning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter af januar 2011.