Søgeresultat


Søgningen fandt 2555 dokumenter.

ELI: http://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2015 
BEK nr 11033 af 16/07/2015 - Gældende
Bestemmelser om gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) for delsystemet drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Den Europæiske Union
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11034 af 16/07/2015 - Gældende
Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9963 af 13/07/2015 - Gældende
Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om gennemførelse af Kommissionens afgørelse 2011/274/EU om en teknisk specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Energi i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9964 af 13/07/2015 - Gældende
Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om gennemførelse af Kommissionens afgørelse 2011/275/EU om en teknisk specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Infrastruktur i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9316 af 06/05/2015 - Gældende
Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer Udgave 2, 6. maj 2015 (BL 3-43)
(BL 3-43, 2. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
CIS nr 11276 af 17/12/2015 - Gældende
Cirkulære om Budgetvejledning 2016 (Til samtlige ministerier, styrelser, øvrige statsinstitutioner, statsfinansierede selvejende institutioner mv.)
Finansministeriet
CIS nr 11201 af 08/12/2015 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om overførelse til Civilstyrelsen af kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager på advokatområdet
Justitsministeriet
CIS nr 11164 af 03/12/2015 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om regulering for 2016 af tilskud til høreapparatbehandling hos privat leverandør efter eget valg (Til samtlige regionsråd m.fl.)
Sundheds- og Ældreministeriet
CIS nr 11097 af 01/12/2015 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om regulativ for særstatusområde Christiansø
Forsvarsministeriet
CIS nr 11237 af 23/11/2015 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for hjælp efter servicelovens § 84 pr. 1. januar 2016 efter serviceloven Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.
Sundheds- og Ældreministeriet
CIS nr 10878 af 19/10/2015 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om overenskomst for lægestuderende i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen.
Forsvarsministeriet
CIS nr 10604 af 23/09/2015 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om gebyr for navneændring 2016
Børne- og Socialministeriet
CIS nr 10515 af 15/09/2015 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om Den Kriminalpræventive Pris 2016 (Til samtlige politikredse)
Justitsministeriet
CIS nr 10186 af 19/08/2015 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om institutionsspecifikke bestemmelser for Fagligt Fælles Forbunds (3F) forhandlingsområde under Forsvarsministeriet.
Forsvarsministeriet
CIS nr 10228 af 19/08/2015 - Gældende
Cirkulære om delegation af forhandlingskompetence vedrørende lokal- og chefløn til visse tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i folkekirken (Til alle menighedsråd)
Kirkeministeriet
CIS nr 9914 af 10/07/2015 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om anvendelse af kriminalforsorgens egne institutioner som samfundstjenestested
Justitsministeriet
CIS nr 9912 af 10/07/2015 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om indberetning til de sociale udvalg om indsatte under 18 år
Justitsministeriet
CIS nr 9911 af 10/07/2015 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om afholdelse af udgifter til anskaffelse af briller eller kontaktlinser
(Til kriminalforsorgsområderne)

Justitsministeriet
CIS nr 10919 af 02/07/2015 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om udvidelse af perioden for forsøgsordningen med mulighed for at anvende behandling i ”anger management” som vilkår for en betinget dom over for unge lovovertrædere
Justitsministeriet
CIS nr 9381 af 18/06/2015 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om godtgørelse af merudgifter til kost og logi under tjenesterejse og udstationering i Danmark
Forsvarsministeriet
CIS nr 9323 af 20/05/2015 - Gældende
Cirkulærskrivelse vedrørende organisationsaftale for tandplejere i Forsvaret
Forsvarsministeriet
CIS nr 9299 af 04/05/2015 - Gældende

(Til kriminalforsorgens tjenestesteder)

Justitsministeriet
CIS nr 9287 af 30/04/2015 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om underretning af kriminalforsorgen om sigtelse af eller tiltalerejsning mod personer, som udstår straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol
Justitsministeriet
CIS nr 9286 af 30/04/2015 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ophævelse af skrivelse om det direkte referat for Direktoratet for Kriminalforsorgen
Justitsministeriet
CIS nr 9285 af 30/04/2015 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om overførelse af kompetence i benådningssager til Direktoratet for Kriminalforsorgen
Justitsministeriet
CIS nr 9282 af 30/04/2015 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om høring af politiet inden der gives tilladelse til udgang eller træffes afgørelse om prøveløsladelse i sager vedrørende dømte med tilknytning til en rocker- eller bandegruppering m.v.
(Til kriminalforsorgsområderne)

Justitsministeriet
CIS nr 9272 af 30/04/2015 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om sikring af domfældtes identitet
Justitsministeriet
CIS nr 9283 af 30/04/2015 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende ordningen om underretning af den forurettede om den dømtes første uledsagede udgang og løsladelse mv. samt om den dømtes medvirken i tv- eller radioprogrammer eller portrætinterview
(Til kriminalforsorgsområderne)

Justitsministeriet
CIS nr 9161 af 26/03/2015 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Undervisningsministeriet
CIS nr 10337 af 07/06/2013 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om Organisationsaftale for Redningspersonale ved redningsstationerne under Forsvarsministeriet mellem Forsvarets Personeltjeneste og Foreningen af Danske Redningsmænd
Forsvarsministeriet
SKR nr 11286 af 16/12/2015 - Gældende
Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2016
Børne- og Socialministeriet
SKR nr 11451 af 15/12/2015 - Gældende
Styresignal om genoptagelse - fradrag i grundværdien for forbedringer - støjhegn
Skatteministeriet
SKR nr 11249 af 15/12/2015 - Gældende
Skrivelse om ny bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regn-skabsaflæggelse og refusion på visse områder inden for Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriet, Udlændinge-, Integrations og Boligministeriets og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings ressortområder.
Børne- og Socialministeriet
SKR nr 11165 af 08/12/2015 - Gældende
Godtgørelse af moms af udgifter til byggemodning, advokat, revisor m.v. - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 11161 af 08/12/2015 - Gældende
Styresignal om underskudsrækkefølgen i sambeskatning
Skatteministeriet
SKR nr 11121 af 01/12/2015 - Gældende
Anvendelse af "effekt-reglen" i elafgiftsloven § 11, stk. 5, nr. 3, som alternativ til måling af elforbruget i campinghytter - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 11530 af 01/12/2015 - Gældende
Skrivelse om særlige regler for behandlingen af sager om udgang til og prøveløsladelse af indsatte, der er dømt for terror mv., politisk motiveret kriminalitet eller af kriminalforsorgen er indberettet for radikalisering eller ekstremisme (Til kriminalforsorgsområderne, anklagemyndigheden og politiet)
Justitsministeriet
SKR nr 11158 af 25/11/2015 - Gældende
Genoptagelse - Forvaltning af investeringsforeninger - Ydelser til pensionskasser - EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 11157 af 25/11/2015 - Gældende
SKATs retningslinjer for tilbagebetaling af beløb opkrævet i strid med EU-retten - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 11044 af 19/11/2015 - Gældende
Regulering af gebyrsatser for videnskabsetisk behandling af sund-hedsvidenskabelige forskningsprojekter til 2016-niveau
Sundheds- og Ældreministeriet
SKR nr 11156 af 16/11/2015 - Gældende
Moms - fradragsret for rådgiveromkostninger ved køb af selskaber - genoptagelse - Styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 11192 af 23/10/2015 - Gældende
Moms - udlevering af overskudsfødevarer - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 11191 af 29/09/2015 - Gældende
Moms - Konkursboer - fradragsret - omkostninger ved gældssanering i konkurs og kurators honorar for arbejde med pålæg af konkurskarantæne - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 11190 af 25/09/2015 - Gældende
Præcisering af praksis fastlagt i SKM2014.7.SR vedrørende elvarmesats i elopvarmede helårsboliger med solceller - genoptagelse efter principperne i skatteforvaltningslovens § 31 - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 11189 af 22/09/2015 - Gældende
Genoptagelse - ændring af praksis for leveringsstedet for kurser af længere varighed - moms - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 11535 af 18/09/2015 - Gældende
Skrivelse om orientering om indførelse af en ny integrationsydelse og ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.
Udlændinge- og Integrationsministeriet
SKR nr 11533 af 15/09/2015 - Gældende
Skrivelse om orientering om ændringer i friplejeboligloven
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
SKR nr 11188 af 14/09/2015 - Gældende
SKM2014.538.ØLR - genoptagelse på ejendomsvurderingsområdet - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 11154 af 14/09/2015 - Gældende
SKM2014.538.ØLR - genoptagelse på ejendomsvurderingsområdet - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 10512 af 10/09/2015 - Gældende
Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan
Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 11187 af 02/09/2015 - Gældende
Genoptagelse som følge af SKM2015.259.BR om godtgørelse af afgiften på elektricitet til ventilation af lokaler ved forarbejdning af smeltet metal og smeltet glas - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 11186 af 02/09/2015 - Gældende
Præcisering af begrebet "kraftvarmekapacitet" i el-patronordningen - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 11185 af 01/09/2015 - Gældende
Momsfritagelse af undervisning - underleverandørydelser - praksisændring - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 10365 af 27/08/2015 - Gældende
Skrivelse om lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension)
Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 11184 af 26/08/2015 - Gældende
Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende indberetnings- og betalingspligten for el-cykelbatterier i henhold til batteribekendtgørelsens §§ 16 og 17 - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 11183 af 21/08/2015 - Gældende
Anvendelse af underskud ved afbrydelse af sambeskatning ved skattefri omstrukturering - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 10245 af 21/08/2015 - Gældende
Skrivelse om procedure m.v. i forbindelse med reglerne om udbetaling af ydelse fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygdom
Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 10309 af 20/08/2015 - Gældende
Forretningsorden for tilsynsrådet vedrørende beskæftigelsen af de indsatte i Kriminalforsorgens institutioner
Justitsministeriet
SKR nr 11182 af 18/08/2015 - Gældende
Tatovørers udøvelse af kunstnerisk virksomhed - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 11181 af 12/08/2015 - Gældende
Styresignal om subsambeskatningskredse
Skatteministeriet
SKR nr 11180 af 12/08/2015 - Gældende
International sambeskatning - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 11171 af 12/08/2015 - Gældende
Omlægning af indkomstår - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 11170 af 10/08/2015 - Gældende
Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende opgørelse af anskaffelsessum ved afståelse af selvskabt knowhow - Styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 11169 af 31/07/2015 - Gældende
Aktindsigt i interne arbejdsdokumenter - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 11168 af 10/07/2015 - Gældende
Styresignal om genoptagelse af genbeskatning af udenlandske filialer efter den dagældende ligningslovens § 33 D, stk. 5, og genbeskatning efter § 15, stk. 9, i lov nr. 426 af 6. juni 2005 under henvisning til den tidligere ligningslovens § 33 D, stk. 5
Skatteministeriet
SKR nr 9909 af 10/07/2015 - Gældende
Skrivelse vedrørende bistandsværge for grønlandske indsatte
Justitsministeriet
SKR nr 11167 af 08/07/2015 - Gældende
Momsregistrering af konkursboer - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 9906 af 08/07/2015 - Gældende
Skrivelse om lovtekniske emner (Til samtlige ministerier)
Justitsministeriet
SKR nr 11166 af 03/07/2015 - Gældende
Genoptagelse af sager, hvor radiofradraget for brugte importerede biler er nedsat med urette - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 11160 af 01/07/2015 - Gældende
Erhvervsskoler – Museer – Zoologiske haver – Moms – Delvis fradragsret – Taxametertilskud – EU-domstolens dom af 27. marts 2014 i sag C-151/13, Le Rayon d’Or SARL - Praksisændring - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 9721 af 30/06/2015 - Gældende
Vedrørende ændret frikommunebekendtgørelse.
Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 9699 af 30/06/2015 - Gældende
Skrivelse om orientering om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere m.v.)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
SKR nr 9698 af 30/06/2015 - Gældende
Skrivelse om orientering om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger m.v.)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
SKR nr 11159 af 29/06/2015 - Gældende
Skadesforsikringsafgift - lovændring fra 1. juli 2015 - vejhjælps-abonnementer, som udbydes sammen med andre ydelser, herunder uden særskilt vederlag
Skatteministeriet
SKR nr 11059 af 16/06/2015 - Gældende
SKATs krav til indretning af campingbiler (autocampere) indregistreret efter reglerne om 60 pct. registreringsafgift - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 9337 af 22/05/2015 - Gældende
Skrivelse om ændring af § 82 a i lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 11529 af 22/05/2015 - Gældende
Skrivelse om høring af politiet om udgang og prøveløsladelse vedrørende klienter, hvor institutionen har indberettet om bekymrende adfærd og/eller klienten er dømt for terror eller politisk motiveret kriminalitet (Til kriminalforsorgens tjenestesteder)
Justitsministeriet
SKR nr 11058 af 20/05/2015 - Gældende
Genoptagelse af ansættelser som følge af forkert beregnet beskæftigelsesfradrag for 2004 - 2012 - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 11031 af 18/05/2015 - Gældende
Ophævelse af TSS-cirkulære fra 1994, nr. 195. - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 9319 af 18/05/2015 - Gældende
Skrivelse om boligstøtte Til Udbetaling Danmark og alle kommuner
Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 11053 af 11/05/2015 - Gældende
Genoptagelse af en nærmere afgrænset type sager i SKATs indsatsprojekt ”Flytning af avance på biler” som følge af Landsskatterettens kendelse i SKM2014.718.LSR – styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 9303 af 07/05/2015 - Gældende
Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af alder for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted m.v.) Til samtlige kommuner m.fl.
Børne- og Socialministeriet
SKR nr 11051 af 06/05/2015 - Gældende
Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende opgørelse af tonnage-indkomsten - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 9307 af 30/04/2015 - Gældende
Skrivelse om nye regler om kollektive bofællesskaber
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
SKR nr 9302 af 30/04/2015 - Gældende
Orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud som følge af indførelsen af regler om anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud m.v. Til samtlige kommuner, m.fl.
Børne- og Socialministeriet
SKR nr 9308 af 30/04/2015 - Gældende
Skrivelse vedrørende behandling af visse erstatningssager
Justitsministeriet
SKR nr 11050 af 29/04/2015 - Gældende
Midlertidig toldfri indførsel af transportmidler fra tredjelande - ændring af EU-arbejdstageres private brug af disse transportmidler i EU - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 9357 af 29/04/2015 - Gældende
Orientering om ny bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og refusion på visse områder inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressortområder. Til samtlige kommuner m.fl.
Børne- og Socialministeriet
SKR nr 9309 af 27/04/2015 - Gældende
Skrivelse om ny bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v. og ændringer i bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v.
(Udlejning af fælleslokaler til andre formål end sociale- og fritidsaktiviteter for beboerne, udlejning af erhvervsarealer på særlige vilkår til visse virksomheder samt henvisning til EU-regler om statsstøtte)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
SKR nr 11049 af 21/04/2015 - Gældende
Fastlæggelse af praksis vedrørende muligheden for at succedere i ikke fratrukne, faktisk afholdte istandsættelsesudgifter til en fredet bygning. De afholdte udgifter anses som et aktiv omfattet af succession - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 11048 af 15/04/2015 - Gældende
Den registreringsafgiftspligtige værdi af nye køretøjer, der udtages som demo-biler - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 9235 af 15/04/2015 - Gældende
Skrivelse om nye satser i vejledning nr. 9066 af 11. januar 2005 om afsætning af produktion i forbindelse med kommunernes særligt tilrettelagte projekter for ledige
Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 11047 af 14/04/2015 - Gældende
Genoptagelse - registreringsafgiftslovens § 3b, stk. 8 - konsekvensen af manglende aflevering af nummerplader efter udløb af leasingkontrakt - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 9193 af 13/04/2015 - Gældende
Skrivelse om bekendtgørelse om personer, der tages i forvaring efter retsplejeloven
Justitsministeriet
SKR nr 9210 af 13/04/2015 - Gældende
Skrivelse om bekendtgørelse om gennemførelsen af medindflydelse for indsatte i kriminalforsorgens institutioner
Justitsministeriet
SKR nr 9217 af 13/04/2015 - Gældende
Skrivelse om bekendtgørelse om adgangen til kontakt til medierne for indsatte i kriminalforsorgens institutioner
Justitsministeriet
SKR nr 9199 af 13/04/2015 - Gældende
Skrivelse om bekendtgørelse om sundhedsmæssig bistand til indsatte i kriminalforsorgens institutioner
Justitsministeriet
SKR nr 9142 af 02/03/2015 - Gældende
Skrivelse om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse med behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt for samlevende i overgangsåret 2015
Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 11046 af 27/02/2015 - Gældende
Styresignal om negative renter
Skatteministeriet
SKR nr 11041 af 17/02/2015 - Gældende
Rettelse af satsen for miljøbidrag i den juridiske vejledning - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 11040 af 13/02/2015 - Gældende
Ændring af retningslinjer for beregning af forsikringsvirksomheders delvise fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1 - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 11039 af 13/02/2015 - Gældende
Retningslinjer for beregning af pengeinstitutters og realkreditinstitutters delvise fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1 - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 11038 af 05/02/2015 - Gældende
Styresignal i forbindelse med ophævelse af formueskattekursen
Skatteministeriet
SKR nr 11037 af 22/01/2015 - Gældende
SKATs behandling af anmeldelser om overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen, herunder anonyme anmeldelser - styresignal
Skatteministeriet
SKR nr 9003 af 05/01/2015 - Gældende
Skrivelse om socialpædagogisk ledsagelse for voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
Børne- og Socialministeriet
SKR nr 9001 af 05/01/2015 - Gældende
Orientering om ændringer i servicelovens regler om merudgiftsydelse til børn med nedsat funktionsevne eller indgribende lidelse m.v.
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 11542 af 27/02/2017 - Gældende
Vejledning om undervisning på folkehøjskoler
Kulturministeriet
VEJ nr 11543 af 27/02/2017 - Gældende
Vejledning om indholdsplaner for kurser på folkehøjskoler
Kulturministeriet
VEJ nr 11544 af 27/02/2017 - Gældende
Vejledning om elevbetaling på folkehøjskoler
Kulturministeriet
VEJ nr 11545 af 01/05/2016 - Gældende
Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser 1. maj 2015
Erhvervsministeriet
VEJ nr 11357 af 30/12/2015 - Gældende
At-vejledning F.3.6-1 om aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 11358 af 30/12/2015 - Gældende
At-vejledning F.3.7-2 om arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 11356 af 30/12/2015 - Gældende
At-vejledning F.3.8-1 om organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 11355 af 30/12/2015 - Gældende
At-vejledning F.3.3-1 om samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 11354 af 30/12/2015 - Gældende
At-vejledning F.3.2-1 om samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 11344 af 30/12/2015 - Gældende
Vejledning om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 11352 af 30/12/2015 - Gældende
Vejledning om international kompetence i sager om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v.
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 11363 af 30/12/2015 - Gældende
Vejledning om Statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 11365 af 30/12/2015 - Gældende
Vejledning om frigivelse af børn til national adoption
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 11366 af 30/12/2015 - Gældende
Vejledning om adoption
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 11362 af 30/12/2015 - Gældende
Vejledning om samvær
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 11350 af 30/12/2015 - Gældende
Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til personregisterførerne og Statsforvaltningen)
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 11349 af 30/12/2015 - Gældende
Vejledning om international kompetence i sager om separation og skilsmisse
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 11348 af 30/12/2015 - Gældende
Vejledning om børnesagkyndige undersøgelser
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 11360 af 30/12/2015 - Gældende
Vejledning om anvendelsen af Haagerbørnebeskyttelseskonventionen i sager efter forældreansvarsloven (Supplement til vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl og vejledning om samvær)
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 11284 af 17/12/2015 - Gældende
Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på Beskæftigelsesministeriets område
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 11236 af 11/12/2015 - Gældende
Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Filippinerne om social sikring
(Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Filippinerne om social sikring)

Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 11531 af 08/12/2015 - Gældende
Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet
(Kontrolfrekvensvejledningen på fødevareområdet)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 11162 af 08/12/2015 - Gældende
Vejledning til praktikcentre om barselsorlov til skolepraktikelever
Udenrigsministeriet
VEJ nr 11256 af 07/12/2015 - Gældende
Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 11146 af 04/12/2015 - Gældende
Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser m.v. til EF-forordning nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 11143 af 04/12/2015 - Gældende
Vejledning om zoologiske haver m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 11142 af 03/12/2015 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 11130 af 02/12/2015 - Gældende
Dataindsamling Vejledningen om tilskud til dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren, 2016
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 11085 af 26/11/2015 - Gældende
Vejledning om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 11061 af 25/11/2015 - Gældende
Vejledning om fremgangsmåde ved bedømmelse af skibskokke
Erhvervsministeriet
VEJ nr 11056 af 24/11/2015 - Gældende
Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
Undervisningsministeriet
VEJ nr 11032 af 18/11/2015 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling
(Målervejledningen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 11026 af 16/11/2015 - Gældende
Vejledning om tilskud til Fiskerikontrol, Myndighed 2015
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 11006 af 11/11/2015 - Gældende
Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2016
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 10993 af 10/11/2015 - Gældende
Vejledning om senfølger efter bløddelsskader
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 10982 af 04/11/2015 - Gældende
Særlige levesteder for bilag IV-arter Vejledning om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IV-arter 2015/2016
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 10943 af 30/10/2015 - Gældende
Vejledning om obligatorisk digital selvbetjening i sygedagpengesager
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 10933 af 28/10/2015 - Gældende
Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser
Erhvervsministeriet
VEJ nr 10936 af 21/10/2015 - Gældende
Vejledning om ind- og fraflytningssyn, istandsættelse og vedligeholdelse i private udlejningsejendomme
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 10856 af 09/10/2015 - Gældende
At-anvisning nr. 2.6.1.1-1 om anlæg til flydende husdyrgødning (gylleanlæg og ajlebeholdere) August 1996 - Erstatter marts 1988 - Opdateret: Oktober 2015
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 11541 af 09/10/2015 - Gældende
Fiskerikontrol, Myndighed 
Vejledning om tilskud til Fiskerikontrol, Myndighed‍
 ‌ 2015
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 10724 af 05/10/2015 - Gældende
Vejledning om afholdelse af folkeafstemning torsdag den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning (Til alle kommunalbestyrelser og valgbestyrelser)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 10855 af 01/10/2015 - Gældende
At-meddelelse nr. 2.04.3-1 om transportable personløftere med arbejdsstandplads Juni 1996 - Erstatter september 1994 - Opdateret: Oktober 2015
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 10718 af 01/10/2015 - Gældende
At-vejledning A.1.8-5 om gravides og ammendes arbejdsmiljø Januar 2009 - Opdateret: Oktober 2015
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 10586 af 24/09/2015 - Gældende
Vejledning om seniorjob
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 10577 af 23/09/2015 - Gældende
Vejledning om anvendelse af rå mælk og rå fløde i detailvirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 10546 af 17/09/2015 - Gældende
Vejledning om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter om fondsmæglerselskaber I
Erhvervsministeriet
VEJ nr 10539 af 17/09/2015 - Gældende
Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2016
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 10847 af 09/09/2015 - Gældende
Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
Undervisningsministeriet
VEJ nr 10407 af 07/09/2015 - Gældende
Vejledning om fastsætteles af årsløn
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 10527 af 01/09/2015 - Gældende
Vejledning om evaluering af uddannelsesstedet i den lægelige videreuddannelse
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 10338 af 24/08/2015 - Gældende
Vejledning om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 10173 af 17/08/2015 - Gældende
Vejledning om behandlingsudgifter
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9965 af 14/07/2015 - Gældende
Vejledning om cirkulære om kriminalforsorgsområdernes behandling og indberetning af hændelser vedrørende dødsfald, selvmord, kvalificerede selvmordsforsøg og andre kvalificerede selvbeskadigende handlinger og anden selvmords- eller selvbeskadigelsesadfærd blandt indsatte i Kriminalforsorgens varetægt
Justitsministeriet
VEJ nr 9903 af 09/07/2015 - Gældende
Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9709 af 01/07/2015 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9715 af 01/07/2015 - Gældende
Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2015
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9694 af 28/06/2015 - Gældende
At-vejledning 45.1 om stilladsopstillerens ansvar
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9688 af 26/06/2015 - Gældende
Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv.
Forsvarsministeriet
VEJ nr 9351 af 26/05/2015 - Gældende
Vejledning om sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med assisteret reproduktion
(Vævsbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 9356 af 26/05/2015 - Gældende
Vejledning om kvalitet og sikkerhed ved donation og testning af væv og celler
(Vævsbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 9350 af 18/05/2015 - Gældende
Vejledning om kondemnering
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 9341 af 08/05/2015 - Gældende
Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 9294 af 06/05/2015 - Gældende
Trikinvejledningen Vejledning til bekendtgørelse nr. 544 af 28. maj 2014 om trikinundersøgelse af kød.
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9352 af 01/05/2015 - Gældende
At-vejledning 2.10.2-2 om reflekstøj
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 10842 af 01/05/2015 - Gældende
Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9261 af 30/04/2015 - Gældende
Vejledning om visitation og opfølgning m.v. i sygedagpengesager
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9300 af 30/04/2015 - Gældende
Vejledning om socialtilsyn
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9264 af 30/04/2015 - Gældende
Vejledning om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.
Justitsministeriet
VEJ nr 9259 af 28/04/2015 - Gældende
Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 9320 af 21/04/2015 - Gældende
Vejledning om indsatsplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9242 af 21/04/2015 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om andre aktører
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9225 af 13/04/2015 - Gældende
Vejledning om mærkning af oksekød
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9229 af 13/04/2015 - Gældende
Vejledning om udelukkelse af indsatte fra fællesskab, herunder anbringelse i observationscelle m.v., i fængsler og arresthuse (vejledning om udelukkelse fra fællesskab)
Justitsministeriet
VEJ nr 9209 af 13/04/2015 - Gældende
Vejledning om indsattes udgivelse af blad i kriminalforsorgens institutioner
Justitsministeriet
VEJ nr 9194 af 13/04/2015 - Gældende
Vejledning om fotografering og optagelse af fingeraftryk af indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring (fotovejledningen)
(Fotovejledningen)

Justitsministeriet
VEJ nr 9191 af 13/04/2015 - Gældende
Vejledning om rådgivning før straffuldbyrdelsens iværksættelse
Justitsministeriet
VEJ nr 9196 af 13/04/2015 - Gældende
Vejledning om behandlingen af sager om prøveudskrivning af forvaringsdømte (prøveudskrivningsvejledningen)
(Prøveudskrivningsvejledningen)

Justitsministeriet
VEJ nr 9206 af 13/04/2015 - Gældende
Vejledning om opkrævning af visse bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger og om afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf for bøde (bødevejledningen)
Justitsministeriet
VEJ nr 9212 af 13/04/2015 - Gældende
Vejledning om indsattes adgang til fællesskab m.v. med andre indsatte i kriminalforsorgens institutioner (fællesskabsvejledningen)
Justitsministeriet
VEJ nr 9218 af 13/04/2015 - Gældende
Vejledning om tilladelse til strafafbrydelse (strafafbrydelsesvejledningen)
(strafafbrydelsesvejledningen)

Justitsministeriet
VEJ nr 9207 af 13/04/2015 - Gældende
Vejledning om betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner
Justitsministeriet
VEJ nr 9186 af 06/04/2015 - Gældende
Vejledning om Sommerhuse på fremmed grund
Vejledning og tjekliste

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 9180 af 01/04/2015 - Gældende
Anhugningsgrej
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9179 af 01/04/2015 - Gældende
At-vejledning D.2.14-2 om vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9178 af 01/04/2015 - Gældende
At-vejledning D.7.2-2 om arbejdshygiejniske dokumentationsmålinger
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9181 af 01/04/2015 - Gældende
At-vejledning D.5.6 -1 om værnefodtøj
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9175 af 01/04/2015 - Gældende
At-vejledning D.7.1-2 om Arbejdshygiejniske målinger
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9174 af 01/04/2015 - Gældende
At-vejledning D.2.24-2 om indretning og brug af dagrenovationssystemer
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9189 af 31/03/2015 - Gældende
Vejledning til cirkulære om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 9151 af 20/03/2015 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger
Erhvervsministeriet
VEJ nr 9130 af 06/03/2015 - Gældende
Vejledning om hygiejne- og desinfektionsprocedurer i klinisk praksis m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9122 af 05/03/2015 - Gældende
Vejledning om smittebeskyttelsesforanstaltninger for personer, der i udlandet har haft kontakt med klovbærende dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9109 af 27/02/2015 - Gældende
Vejledning om dagtilbud m.v.
(Dagtilbudsvejledningen)

Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9079 af 12/02/2015 - Gældende
Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler
(Lægemiddelhåndterings vejledningen)

Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 10545 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om medicinsk dokumentation
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 10544 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om hudsygdomme
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 10543 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om kræftsygdomme
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 10542 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om psykiske sygdomme
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 10541 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om lungesygdomme
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 10540 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om øvrige bevægeapparatssygdomme
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 10538 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om vibrationssygdomme
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 10537 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om knæsygdomme
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 10536 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om ryg- og hoftesygdomme
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 10535 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om høresygdomme
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 10534 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om generelle betingelser og sygdomme uden for fortegnelsen (arbejdets særlige art)
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9047 af 28/01/2015 - Gældende
Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 11540 af 25/01/2015 - Gældende
Vejledning om tilskud til oplagring af fiskevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9038 af 15/01/2015 - Gældende
Vejledning om blodtransfusion
(Transfusionsvejledningen)

Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 10399 af 15/01/2015 - Gældende
Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tv-reklame, jf. markedsføringslovens §§ 3, 12 a og 14 a. 15. januar 2015
Erhvervsministeriet
VEJ nr 9007 af 09/01/2015 - Gældende
Vejledning om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.
(Autorisationsvejledningen)

(Autorisationsvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9017 af 05/01/2015 - Gældende
Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til § 139 i lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
VEJ nr 9117 af 22/12/2014 - Gældende
Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
VEJ nr 9740 af 01/11/1995 - Gældende
At-meddelelse 2.02.5 om tovlåse til ståltove
Beskæftigelsesministeriet
CIR1Æ nr 9284 af 30/04/2015 - Gældende
Cirkulære om ændring af cirkulære om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v.
Justitsministeriet
CIR1Æ nr 9054 af 04/02/2015 - Gældende
Cirkulære om ændring af cirkulære om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning
Skatteministeriet
CIR nr 11024 af 03/11/2015 - Gældende
Cirkulære om aftale for tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)
Finansministeriet
CIR nr 11023 af 03/11/2015 - Gældende
Cirkulære om organisationsaftale for ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)
Finansministeriet
CIR nr 10717 af 18/09/2015 - Gældende
Cirkulære om visse ansættelsesvilkår for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding under Uddannelses- og Forskningsministeriet
Finansministeriet
CIR nr 10580 af 18/09/2015 - Gældende
Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet
Finansministeriet
CIR nr 10578 af 18/09/2015 - Gældende
Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter
Finansministeriet
CIR nr 10533 af 17/09/2015 - Gældende
Cirkulære om frit organisationsvalg på Akademikerområdet
Finansministeriet
CIR nr 10398 af 01/09/2015 - Gældende
Cirkulære om lønfradrag og lønberegning for tjenestemænd
Finansministeriet
CIR nr 10193 af 13/08/2015 - Gældende
Cirkulære om aftale om nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse
Finansministeriet
CIR nr 10192 af 13/08/2015 - Gældende
Cirkulære om organisationsaftale for fængselslærere m.fl.
Finansministeriet
CIR nr 10191 af 12/08/2015 - Gældende
Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage
Finansministeriet
CIR nr 9757 af 02/07/2015 - Gældende
Cirkulære om organisationsaftale om stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten
Finansministeriet
CIR nr 9756 af 02/07/2015 - Gældende
Cirkulære om organisationsaftale for ledere og lærere ved produktionsskoler
Finansministeriet
CIR nr 9754 af 30/06/2015 - Gældende
Cirkulære om aftale om løn- og ansættelsesvilkår for forsvarets civile faglærere
Finansministeriet
CIR nr 9753 af 30/06/2015 - Gældende
Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)
Finansministeriet
CIR nr 9752 af 30/06/2015 - Gældende
Cirkulære om organisationsaftale for faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)
Finansministeriet
CIR nr 9751 af 30/06/2015 - Gældende
Cirkulære om organisationsaftale for lærere ved arbejdsmarkedsuddannelserne mv.
Finansministeriet
CIR nr 9726 af 30/06/2015 - Gældende
Cirkulære om aftaler om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Finansministeriet
CIR nr 9725 af 30/06/2015 - Gældende
Cirkulære om aftale om arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Finansministeriet
CIR nr 9724 af 30/06/2015 - Gældende
Cirkulære om tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning
Finansministeriet
CIR nr 9750 af 30/06/2015 - Gældende
Cirkulære om organisationsaftale for lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning
Finansministeriet
CIR nr 9723 af 30/06/2015 - Gældende
Cirkulære om organisationsaftale for lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling
Finansministeriet
CIR nr 9375 af 15/06/2015 - Gældende
Cirkulære om aftale om Kompetencefonden
Finansministeriet
CIR nr 9374 af 15/06/2015 - Gældende
Cirkulære om aftale om Fonden til udvikling af statens arbejdspladser
Finansministeriet
CIR nr 9373 af 15/06/2015 - Gældende
Cirkulære om aftale om organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten
Finansministeriet
CIR nr 9372 af 15/06/2015 - Gældende
Cirkulære om aftale om kompetenceudvikling
Finansministeriet
CIR nr 9370 af 09/06/2015 - Gældende
Cirkulære om aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten
Finansministeriet
CIR nr 9718 af 08/05/2015 - Gældende
Cirkulære om organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK)
Finansministeriet
CIR nr 9315 af 05/05/2015 - Gældende
Cirkulære om aftale om opsparingsdage
Finansministeriet
CIR nr 9273 af 30/04/2015 - Gældende
Cirkulære om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsescirkulæret)
(Iværksættelsescirkulæret)

Justitsministeriet
CIR nr 9265 af 30/04/2015 - Gældende
Cirkulære om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning (udsættelses- og benådningscirkulæret)
Justitsministeriet
CIR nr 9203 af 13/04/2015 - Gældende
Cirkulære om anbringelse af dømte i institution m.v.uden for fængsel eller arresthus (§ 78-cirkulæret)
Justitsministeriet
CIR nr 9159 af 26/03/2015 - Gældende
Cirkulære om førtidspensionsfradrag
Finansministeriet
CIR nr 9118 af 26/02/2015 - Gældende
Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler, der er overført fra en erhvervsskole (Akademikernes forhandlingsområde)
Finansministeriet
CIR nr 9053 af 04/02/2015 - Gældende
Cirkulære om aftale om pensionsbidrag af tillæg til tjenestemænd o.l.
Finansministeriet
CIR nr 9016 af 12/01/2015 - Gældende
Cirkulære om beklædningsgodtgørelse til betjentformænd, ministerialbetjente og ministerchauffører
Finansministeriet
CIR1H nr 11378 af 18/12/2015 - Gældende
Cirkulære om tjenesterejseforsikringen
Finansministeriet
CIR1H nr 11532 af 10/11/2015 - Gældende
Cirkulære om overenskomst for akademikere i staten
Finansministeriet
CIR1H nr 10994 af 03/11/2015 - Gældende
Cirkulære om tilsyn med overenskomstansatte sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere
Kirkeministeriet
CIR1H nr 10991 af 03/11/2015 - Gældende
Cirkulære om en tillidsrepræsentantordning for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere i folkekirken
Kirkeministeriet
CIR1H nr 10995 af 03/11/2015 - Gældende
Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere
Kirkeministeriet
CIR1H nr 11547 af 17/09/2015 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Langvarige sigtelser
Justitsministeriet
CIR1H nr 11551 af 14/09/2015 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Anklagemyndighedens behandling af sager om procesbevillinger
Justitsministeriet
CIR1H nr 10555 af 10/09/2015 - Gældende
Cirkulære om overenskomst for organister
Kirkeministeriet
CIR1H nr 10556 af 03/09/2015 - Gældende
Cirkulære om organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker
Kirkeministeriet
CIR1H nr 10954 af 01/09/2015 - Gældende
Cirkulære om tildeling af Redningsberedskabets Medalje for International Tjeneste (godkendt af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II den 8. juli 2015)
Forsvarsministeriet
CIR1H nr 10395 af 01/09/2015 - Gældende
Cirkulære om tildeling af Medalje for International Tjeneste 1948-2009 (godkendt af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II den 4. maj 2015)
Forsvarsministeriet
CIR1H nr 11584 af 13/08/2015 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Betinget dom med vilkår om behandling af personer der har begået visse seksualforbrydelser
Justitsministeriet
CIR1H nr 11546 af 13/08/2015 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Hundeloven
Justitsministeriet
CIR1H nr 10184 af 12/08/2015 - Gældende
Cirkulære om organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver
Kirkeministeriet
CIR1H nr 9916 af 14/07/2015 - Gældende
Cirkulære om kriminalforsorgsområdernes behandling og indberetning af hændelser vedrørende dødsfald, selvmord, kvalificerede selvmordsforsøg og andre kvalificerede selvbeskadigende handlinger og anden selvmords- eller selvbeskadigelsesadfærd blandt indsatte i Kriminalforsorgens varetægt
Justitsministeriet
CIR1H nr 9913 af 10/07/2015 - Gældende
Cirkulære om udlevering af beklædning m.v. til indsatte samt vask og reparation af indsattes private tøj
Justitsministeriet
CIR1H nr 9714 af 01/07/2015 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulære om forsvarets Koncernfælles Indkøbsgruppe
Forsvarsministeriet
CIR1H nr 9384 af 02/06/2015 - Gældende
Cirkulære om tildeling af Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste (godkendt af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II den 2. juni 2015)
Forsvarsministeriet
CIR1H nr 9330 af 21/05/2015 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets varetagelse af visse opgaver på løn- og censorområdet
Undervisningsministeriet
CIR1H nr 9317 af 11/05/2015 - Gældende
Cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015
Finansministeriet
CIR1H nr 9301 af 04/05/2015 - Gældende
Cirkulære om forplejning af indsatte, som ikke er omfattet af selvforplejningsordningen i fængslerne og arresthusene
Justitsministeriet
CIR1H nr 11549 af 01/05/2015 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Betingede domme (§§ 56-61)
Justitsministeriet
CIR1H nr 9277 af 30/04/2015 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af forskellige cirkulærer, cirkulæreskrivelser m.v. i forbindelse med bl.a. gennemførelsen af kriminalforsorgens reorganisering
Justitsministeriet
CIR1H nr 9271 af 30/04/2015 - Gældende
Cirkulære om indberetning af vilkårsovertrædelse m.v., begået af personer, der er undergivet tilsyn af kriminalforsorgen
(Til politiet)

Justitsministeriet
CIR1H nr 9275 af 30/04/2015 - Gældende
Cirkulære om kriminalforsorgens tilsyn med personer, der er idømt en foranstaltning efter straffelovens § 68 eller § 69
Justitsministeriet
CIR1H nr 9253 af 22/04/2015 - Gældende
Cirkulære om Styrelsen for Slotte og Kulturejendommes virksomhed
Kulturministeriet
CIR1H nr 11550 af 17/04/2015 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Strafansvar for juridiske personer
Justitsministeriet
CIR1H nr 9236 af 14/04/2015 - Gældende
Cirkulære om muligheden for at indgå decentrale arbejdstidsaftaler (Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.)
Kirkeministeriet
CIR1H nr 9233 af 13/04/2015 - Gældende
Cirkulære om behandlingen af sager om konfiskation i kriminalforsorgens institutioner
Justitsministeriet
CIR1H nr 9163 af 25/03/2015 - Gældende
Cirkulære om kørekort (Til politiet og kommunerne)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
CIR1H nr 9144 af 17/03/2015 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af vejledning om de gældende regler i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) pr. 15. december 2014
Erhvervsministeriet
CIR1H nr 9111 af 03/03/2015 - Gældende
Cirkulære om elektronisk registrering og indberetning af det kommunale redningsberedskabs kapaciteter og udrykningsaktiviteter
(Til samtlige kommunalbestyrelser)

Forsvarsministeriet
CIR1H nr 9138 af 02/03/2015 - Gældende
Cirkulære om fremgangsmåden ved salg af fast ejendom under menighedsrådenes bestyrelse (Til stiftsøvrigheder, provstiudvalg og menighedsråd)
Kirkeministeriet
CIR1H nr 9027 af 19/01/2015 - Gældende
Cirkulære om udrykningskørsel med kriminalforsorgens motorkøretøjer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
CIR1H nr 9000 af 17/12/2014 - Gældende
Cirkulære om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2015 til regionernes sygehusvæsen m.v.
(Til alle regionsråd)

Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 11505 af 23/12/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 23. december 2015 – Erhverv – Greencardordningen – Sprog
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11336 af 22/12/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00899
Justitsministeriet
KEN nr 11335 af 22/12/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00851
Justitsministeriet
KEN nr 11504 af 21/12/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 21. december 2015 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Beskæftigelseskravet – Krav om aktuel beskæftigelse eller uddannelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11334 af 21/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 111-15 om diabetes - druesukker - lavt blodsukker
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11333 af 21/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 110-15 om merudgifter - forhøjet husleje - boligskift
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11331 af 21/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 108-15 om opholds- og handlekommune - hjemvisning - borger er flyttet - stedlig kompetence
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11329 af 21/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 106-15 om tandbehandling - nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet - tandlægekonsulentens rolle
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11328 af 21/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 105-15 om tandbehandling - forhåndsgodkendelse - samlet behandlingsforløb
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11324 af 21/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 102-15 om sygedagpenge - Højesteretsdom - forlængelse - afklaring af arbejdsevnen - gyldig afgørelse - tilbagevirkende kraft
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11323 af 21/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 101-15 om sygedagpenge - Højesteretsdom - forlængelse - gyldig afgørelse - tilbagevirkende kraft - hjemvisning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11322 af 21/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 100-15 om sygedagpenge - beskæftigelseskrav - aktuel beskæftigelse - vikar - løsarbejder
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11321 af 21/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 99-15 om seniorførtidspension - arbejdsevne
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11320 af 21/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 98-15 om fleksjob - fastholdelsesfleksjob - sociale kapitler - særlige vilkår - skriftlig aftale - vejledning - realudligning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11319 af 21/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 97-15 om fleksjob - etablering - honorarlønnet - ansættelsesaftale
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11425 af 21/12/2015 - Gældende
Kendelse i sag 52.2015
Erhvervsministeriet
KEN nr 11609 af 21/12/2015 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26 - forbrydelser mod kønssædeligheden mv., nævnets j.nr. 15-520-07253
Justitsministeriet
KEN nr 11608 af 21/12/2015 - Gældende
Offererstatningslovens § 10 - for sen eller manglende politianmeldelse, nævnets j.nr. 15-520-07253
Justitsministeriet
KEN nr 11613 af 21/12/2015 - Gældende
Offererstatningslovens §§ 1 og 10 - plejepersonales mv. tilskadekomst i arbejdstiden, nævnets j.nr. 15-520-06684
Justitsministeriet
KEN nr 11616 af 21/12/2015 - Gældende
Offererstatningslovens §§ 1 og 10 - plejepersonales mv. tilskadekomst i arbejdstiden, nævnets j.nr. 15-520-06290
Justitsministeriet
KEN nr 11298 af 18/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 96-15 om barselsdagpenge - adoption - modtagelse af flere børn - forældreorlov - ret til fravær med barselsdagpenge
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11297 af 18/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 95-15 om kommunens vejledningspligt - mangelfuld vejledning - mangelfuld bistand i kommunen - Udbetaling Danmark - realudligning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11295 af 18/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 94-15 om hjælpemidler - kugledyne - kædedyne - behandlingsredskab
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11293 af 18/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 92-15 om opretholdt døgnophold - plejefamiliens rolle - egnethed
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11296 af 18/12/2015 - Gældende
Kendelse i sag 51.2015
Erhvervsministeriet
KEN nr 11612 af 18/12/2015 - Gældende
Offererstatningslovens § 10 - manglende medvirken til politiets opklaring af sagen, nævnets j.nr. 15-520-07732
Justitsministeriet
KEN nr 11301 af 18/12/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00876
Justitsministeriet
KEN nr 11300 af 18/12/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00898
Justitsministeriet
KEN nr 11299 af 18/12/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00867
Justitsministeriet
KEN nr 11528 af 17/12/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 17. december 2015 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Krav om bestået Prøve i Dansk 1 – Sygdom
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11527 af 17/12/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 17. december 2015 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Krav om bestået Prøve i Dansk 1 – Sygdom – Vilje til integration
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11503 af 17/12/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 17. december 2015 – Administrativ udvisning – EU-borger – Kriminalitet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11283 af 17/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 91-15 om jobafklaringsforløb - uarbejdsdygtighed - bred vurdering - særlige tilfælde - stationær - sygedagpenge
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11282 af 17/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 90-15 om tandbehandling - tandpleje - forebyggende behandling - regelmæssig diagnostisk undersøgelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11519 af 16/12/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 16. december 2015 – Administrativ udvisning – Ulovligt ophold
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11502 af 16/12/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 16. december 2015 – Administrativ udvisning – Ulovligt ophold – Overtrådt indrejseforbud
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11481 af 16/12/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 16. december 2015 – Familiesammenføring, andre – Søskende – Ganske særlige grunde
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11480 af 16/12/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 16. december 2015 – Afvisning – Afvisning af indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse – Ej lovligt ophold – Danmarks internationale forpligtelser
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11526 af 15/12/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 15. december 2015 – Familiesammenføring, andre – Forældre til herboende mindreårige børn
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11285 af 15/12/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00874
Justitsministeriet
KEN nr 11277 af 15/12/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00860
Justitsministeriet
KEN nr 11273 af 15/12/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00866
Justitsministeriet
KEN nr 11266 af 15/12/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00869
Justitsministeriet
KEN nr 11264 af 15/12/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00858
Justitsministeriet
KEN nr 11270 af 14/12/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00889
Justitsministeriet
KEN nr 11518 af 10/12/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 10. december 2015 – Familiesammenføring, andre – Forældre til herboende voksne børn
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11594 af 10/12/2015 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26 - forbrydelser mod kønssædeligheden mv., nævnets j.nr. 15-520-06304
Justitsministeriet
KEN nr 11517 af 09/12/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 9. december 2015 – Medfølgende familie – Til personer med opholdstilladelse som medfølgende familie – Ægtefælle
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11501 af 09/12/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 9. december 2015 – Inddragelse eller nægtelse af forlængelse – Nægtelse af forlængelse – Greencardordningen
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11482 af 09/12/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 9. december 2015 – Au pair – Formodning – Formål
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11479 af 09/12/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 9. december 2015 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Beskæftigelseskravet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11516 af 07/12/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 7. december 2015 – Inddragelse eller nægtelse af forlængelse – Nægtelse af forlængelse – Greencardordningen
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11515 af 07/12/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 7. december 2015 – Afvisning – Afvisning af indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse – Sygdom
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11478 af 07/12/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 7. december 2015 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Forfalden gæld til det offentlige
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11603 af 04/12/2015 - Gældende
Offererstatningslovens § 1 - nævnets stillingtagen til, om skaden skyldes en overtrædelse af straffeloven, nævnets j.nr. 15-520-06737
Justitsministeriet
KEN nr 11500 af 03/12/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 3. december 2015 – Ægtefællesammenføring – Krav til ægteskab eller fast samlivsforhold – Stillingtagen til retsgyldigt ægteskab
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11484 af 03/12/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 3. december 2015 – Ægtefællesammenføring – Proforma
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11477 af 03/12/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 3. december 2015 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Unge mellem 18 og 19 år
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11463 af 03/12/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 3. december 2015 – Bortfald – Længerevarende ophold i udlandet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11140 af 03/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 89-15 om merudgifter - personkreds - medicinsk behandling - akut livstruet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11139 af 03/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 88-15 om arbejdsskade - erhvervssygdom - bevisvurdering - indirekte bevis - den erhvervsmæssige udsættelse - mobning - chikane - uspecificeret belastningsreaktion
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11138 af 03/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 87-15 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - fleksjob - beregning - timeantal
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11137 af 03/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 86-15 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - visitation - flytning til anden kommune - aktivitetstillæg - nye oplysninger
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11136 af 03/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 85-15 om reelt enlig - samlevende - gensidig forsørgelsespligt
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11134 af 03/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 83-15 om ressourceforløb - ansøgning - helhedsvurdering - afgørelse - god forvaltningsskik - begrundelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11133 af 03/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 82-15 om beboerindskudslån - afslag - fuldt tilfredsstillende bolig
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11585 af 03/12/2015 - Gældende
Offererstatningslovens § 6 a - nedsættelse på grund af egen skyld eller accept af risiko, nævnets j.nr. 14-520-05624
Justitsministeriet
KEN nr 11499 af 02/12/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 2. december 2015 – Fremmedpas
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11498 af 02/12/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 2. december 2015 – Afvisning – Afvisning ved indrejsen
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11462 af 02/12/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 2. december 2015 – Afvisning – Afvisning af indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11497 af 01/12/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 1. december 2015 – Erhverv – Beløbsordningen – Proforma
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11120 af 01/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 79-15 om merudgifter - håndsrækninger - familiemedlemmer - husstanden
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11119 af 01/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 78-15 om ledsageordning - personkreds - psykisk nedsat funktionsevne - sindslidelse - botilbud
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11118 af 01/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 77-15 om hjælpemiddel - behandlingsredskab - epilepsialarm - afgrænsning - væsentlighed
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11117 af 01/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 76-15 om selvudpeget hjælp - ansøgningstidspunkt - godkendelsestidspunkt - naturalydelse - kontant tilskud
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11611 af 01/12/2015 - Gældende
Offererstatningslovens § 6 a - nedsættelse på grund af egen skyld eller accept af risiko, nævnets j.nr. 15-520-07432
Justitsministeriet
KEN nr 11621 af 01/12/2015 - Gældende
Offererstatningslovens § 6 a - nedsættelse på grund af egen skyld eller accept af risiko, nævnets j.nr. 14-520-05627
Justitsministeriet
KEN nr 11598 af 30/11/2015 - Gældende
Offererstatningslovens § 1 - nævnets stillingtagen til, om skaden skyldes en overtrædelse af straffeloven, nævnets j.nr. 15-520-06384
Justitsministeriet
KEN nr 11575 af 30/11/2015 - Gældende
Offererstatningslovens § 14, stk. 1 - sagens oplysning for nævnet, nævnets j.nr. 14-520-04769
Justitsministeriet
KEN nr 11574 af 30/11/2015 - Gældende
Offererstatningslovens § 1 - nævnets stillingtagen til, om skaden skyldes en overtrædelse af straffeloven, nævnets j.nr. 14-520-04769
Justitsministeriet
KEN nr 11557 af 30/11/2015 - Gældende
Erstatningsansvarslovens §§ 6-7 - fastsættelse af årsløn, nævnets j.nr. 13-520-01357
Justitsministeriet
KEN nr 11092 af 30/11/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00888
Justitsministeriet
KEN nr 11290 af 27/11/2015 - Gældende
Hjemvisning af påbud om at sikre, at stillads er opstillet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11288 af 27/11/2015 - Gældende
Ophævelse af påbud om at standse arbejde på byggeplads indtil sikring mod nedstyrtning fra stillads er etableret
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11088 af 27/11/2015 - Gældende
Kendelse i sag 08.2015
Erhvervsministeriet
KEN nr 11292 af 26/11/2015 - Gældende
Afvisning af at behandle klage som følge af virksomhedens opløsning
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11291 af 26/11/2015 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at sikre forsvarlige færdselsveje for egne ansatte
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11289 af 26/11/2015 - Gældende
Hjemvisning af påbud om at anvende åndedrætsværn i overensstemmelse med kodenummerbekendtgørelsens bilag 7 i forbindelse med overfladebehandling i sprøjtekabine
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11287 af 26/11/2015 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at sikre mod ulykkesfare ved aflæsning af betonbrokker fra lastbil
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11086 af 26/11/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00849
Justitsministeriet
KEN nr 11523 af 25/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 25. november 2015 – Familiesammenføring, andre – Voksne børn til herboende forældre – Anden familie
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11496 af 25/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 25. november 2015 – Ægtefællesammenføring – Boligkravet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11495 af 25/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 25. november 2015 – Ægtefællesammenføring – Den herboende reference har midlertidig beskyttelsesstatus
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11124 af 24/11/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00830
Justitsministeriet
KEN nr 11093 af 24/11/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00836/2
Justitsministeriet
KEN nr 11091 af 24/11/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00859
Justitsministeriet
KEN nr 11090 af 24/11/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00856
Justitsministeriet
KEN nr 11089 af 24/11/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00865
Justitsministeriet
KEN nr 11522 af 23/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 23. november 2015 – Administrativ udvisning – EU-borger – Kriminalitet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11494 af 23/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 23. november 2015 – Inddragelse eller nægtelse af forlængelse – Nægtelse af forlængelse – Ej bestået dansk på A1-niveau indenfor en fastsat frist
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11461 af 23/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 23. november 2015 – Inddragelse eller nægtelse af forlængelse – Nægtelse af forlængelse – Manglende opfyldelse af betingelser for opholdstilladelse – Danskprøve
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11460 af 23/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 23. november 2015 – Familiesammenføring, andre – Immigrationsafslag
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11055 af 23/11/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00873
Justitsministeriet
KEN nr 11513 af 19/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 19. november 2015 – Ægtefællesammenføring – Betingelser for herboende ægtefælles ophold – Krav om at herboende ægtefælle har haft tidsubegrænset opholdstilladelse i tre år
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11506 af 19/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 19. november 2015 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Tidspunktet for hvornår en tidsubegrænset opholdstilladelse skal regnes fra
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11281 af 18/11/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11280 af 18/11/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - fagretlig - forskelsbehandling "by association" - ej handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11279 af 18/11/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - social oprindelse - afskedigelse - kommuner - ej handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11521 af 18/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 18. november 2015 – Au pair – Livsforløb – Sagsbehandlingsklage
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11450 af 18/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 18. november 2015 – Ægtefællesammenføring – Økonomisk sikkerhedsstillelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11493 af 16/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 16. november 2015 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Krav om lovligt ophold
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11476 af 16/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 16. november 2015 – Børnesammenføring – Vellykket integration
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11475 af 16/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 16. november 2015 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Forfalden gæld til det offentlige
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11449 af 16/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 16. november 2015 – Børnesammenføring – Vellykket integration
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11448 af 16/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 16. november 2015 – Børnesammenføring – Vellykket integration
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11447 af 16/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 16. november 2015 – Børnesammenføring – Vellykket integration
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11030 af 16/11/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00882
Justitsministeriet
KEN nr 11512 af 12/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 12. november 2015 – Inddragelse eller nægtelse af forlængelse – Nægtelse af forlængelse – Betingelserne ej længere til stede
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11446 af 12/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 12. november 2015 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Beskæftigelseskravet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11445 af 12/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 12. november 2015 – Familiesammenføring, andre – Immigrationsafslag
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11009 af 11/11/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 75-15 om sygedagpenge - Højesteretsdom - gyldig afgørelse - tilbagevirkende kraft - genoptagelse - forældelse - modregning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11008 af 11/11/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 74-15 om socialtilsyn - godkendelse - fravigelse - udvidelse af målgruppe - hjemmel
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11087 af 11/11/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00836/1.1
Justitsministeriet
KEN nr 11492 af 09/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 9. november 2015 – Fremmedpas
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11474 af 09/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 9. november 2015 – Erhverv – Særlige individuelle kvalifikationer
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11444 af 09/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 9. november 2015 – Erhverv – Særlige individuelle kvalifikationer
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 10987 af 06/11/2015 - Gældende
Kendelse i sag 43.2015
Erhvervsministeriet
KEN nr 11029 af 06/11/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00879
Justitsministeriet
KEN nr 11511 af 05/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 5. november 2015 – Børnesammenføring – Vellykket integration – Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11491 af 05/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 5. november 2015 – Medfølgende familie – Til personer med opholdstilladelse på baggrund af erhverv – Retsgyldigt ægteskab
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11443 af 05/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 5. november 2015 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Beskæftigelseskravet – Privat børnepasser
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11442 af 05/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 5. november 2015 – Au Pair – Formodning – Ej tæt forbindelse til værtsfamilie
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11610 af 05/11/2015 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26 - forbrydelser mod kønssædeligheden mv., nævnets j.nr. 15-520-07350
Justitsministeriet
KEN nr 11278 af 04/11/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - sagsbehandling - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11620 af 04/11/2015 - Gældende
Offererstatningslovens § 10 - plejepersonales mv. tilskadekomst i arbejdstiden, nævnets j.nr. 14-520-05668
Justitsministeriet
KEN nr 11489 af 03/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 3. november 2015 – Fremmedpas
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11473 af 03/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 3. november 2015 – Ægtefællesammenføring – Krav til ægteskab eller fast samlivsforhold
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11459 af 03/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 3. november 2015 – Bortfald – Opgivelse af bopæl i Danmark
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 10963 af 03/11/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 73-15 om befordringsgodtgørelse - den faktiske udgift - sygedagpengemodtagere - forrevalidering - dokumentation
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10962 af 03/11/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 72-15 om refusion af barselsdagpenge - anmeldelse af graviditetsbetinget fravær - overskridelse af anmeldelsesfrist
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10961 af 03/11/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 71-15 om sygedagpenge - refusion - § 56-aftale - arbejdsgiverperiode
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10960 af 03/11/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 70-15 om førtidspension - brøkpension - dansk-jugoslavisk konvention - bopæl
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11510 af 02/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 2. november 2015 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Krav om lovligt ophold
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11441 af 02/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 2. november 2015 – Ægtefællesammenføring – Krav til ægteskab eller fast samlivsforhold
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11440 af 02/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 2. november 2015 – Familiesammenføring, andre – Forældre til herboende mindreårige børn
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11028 af 02/11/2015 - Gældende
Kendelse i sag 45.2015
Erhvervsministeriet
KEN nr 10950 af 02/11/2015 - Gældende
Kendelse i sag 47.2015
Erhvervsministeriet
KEN nr 11605 af 02/11/2015 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26 a - godtgørelse til efterladte, nævnets j.nr. 15-520-07014
Justitsministeriet
KEN nr 10977 af 02/11/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00857
Justitsministeriet
KEN nr 11021 af 30/10/2015 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at sikre, at unge undervisningspligtige kun udfører lettere arbejde
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11020 af 30/10/2015 - Gældende
Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at byrder ikke føres hen over arbejdsområder, hvor der normalt opholder sig personer, hvis disse områder ikke er beskyttede
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11019 af 30/10/2015 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at sikre, at løft af kasser på frugt- og grøntlager udføres forsvarligt, samt påbud om brug af autoriseret rådgivningsvirksomhed
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11016 af 30/10/2015 - Gældende
Hjemvisning af strakspåbud om at udarbejde en særlig skriftlig vurdering af arbejdet i udgravning på byggepladsen
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10946 af 30/10/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 69-15 om uddannelseshjælp og kontanthjælp - indtægter - fradrag - lejeindtægter - erhvervsmæssig udlejning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10945 af 30/10/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 68-15 om uddannelseshjælp og kontanthjælp - fradrag for feriegodtgørelse - omregning af feriedage
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10944 af 30/10/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 67-15 om uddannelseshjælp og kontanthjælp - indtægter - fradrag for feriegodtgørelse - aftale om feriens placering - krone for krone - beregning af fradragets størrelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11017 af 29/10/2015 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at træffe effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for nedstyrtning fra tag ved udførelsen af arbejdet med skorstensfejning
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11018 af 28/10/2015 - Gældende
Hjemvisning af påbud om at sikre vinterforanstaltninger på byggeplads
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10935 af 28/10/2015 - Gældende
Kendelse i sag 37.2015
Erhvervsministeriet
KEN nr 10932 af 28/10/2015 - Gældende
Kendelse i sag 34.2015
Erhvervsministeriet
KEN nr 11606 af 28/10/2015 - Gældende
Offererstatningslovens § 6 a - nedsættelse på grund af egen skyld eller accept af risiko, nævnets j.nr. 15-520-07016
Justitsministeriet
KEN nr 11060 af 28/10/2015 - Gældende
Indsamlingsnævnets afgørelse i sag nr. 15-9230-00008 Indsamlingsnævnet finder Frelsens Hærs skiltning på hoveddør beklagelig
Justitsministeriet
KEN nr 10931 af 28/10/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00846
Justitsministeriet
KEN nr 10989 af 27/10/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00845
Justitsministeriet
KEN nr 10988 af 27/10/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00868
Justitsministeriet
KEN nr 10966 af 27/10/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00844
Justitsministeriet
KEN nr 10965 af 27/10/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00841
Justitsministeriet
KEN nr 10964 af 27/10/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00824
Justitsministeriet
KEN nr 10947 af 27/10/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00838
Justitsministeriet
KEN nr 10942 af 27/10/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00827
Justitsministeriet
KEN nr 11435 af 26/10/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 26. oktober 2015 – Familiesammenføring, andre – Søskende – Omsorgsperson
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 10934 af 23/10/2015 - Gældende
Kendelse i sag 44.2015
Erhvervsministeriet
KEN nr 11561 af 23/10/2015 - Gældende
Offererstatningslovens § 7 - dækning fra anden side, nævnets j.nr. 13-520-02629
Justitsministeriet
KEN nr 11577 af 22/10/2015 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26 - forbrydelser mod kønssædeligheden mv., nævnets j.nr. 14-520-04884
Justitsministeriet
KEN nr 11233 af 21/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - øvrige - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11232 af 21/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - stillingsopslag - ansættelse - medhold - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11231 af 21/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11230 af 21/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - ansættelse - arbejdsvilkår - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11229 af 21/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - ansættelse - arbejdsvilkår - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11228 af 21/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - ansættelse - arbejdsvilkår - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11227 af 21/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - ansættelse - arbejdsvilkår - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11226 af 21/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - ansættelse - arbejdsvilkår - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11225 af 21/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - ansættelse - arbejdsvilkår - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11224 af 21/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - ansættelse - arbejdsvilkår - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11223 af 21/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - ansættelse - arbejdsvilkår - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11222 af 21/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - ansættelse - arbejdsvilkår - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11221 af 21/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - kommuner - ej handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11220 af 21/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - kommuner - er handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11219 af 21/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - kommuner - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11434 af 21/10/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 21. oktober 2015 – Familiesammenføring, andre – Immigrationsafslag
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11433 af 21/10/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 21. oktober 2015 – Familiesammenføring, andre – Adoption og anden familie – Nærmeste familie
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 10928 af 21/10/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00872
Justitsministeriet
KEN nr 11012 af 20/10/2015 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118 c, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 20. oktober 2015 til et byråd)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11010 af 20/10/2015 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget et bødeforelæg for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 4, stk. 1, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 20. oktober 2015 til et byråd)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10986 af 20/10/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00836/1
Justitsministeriet
KEN nr 11439 af 19/10/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 19. oktober 2015 – Ægtefællesammenføring – Krav til ægteskab eller fast samlivsforhold
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11566 af 16/10/2015 - Gældende
Offererstatningslovens § 7 - dækning fra anden side, nævnets j.nr. 14-520-03746
Justitsministeriet
KEN nr 11432 af 15/10/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 15. oktober 2015 – Hjemsendelse af nordisk statsborger
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 10879 af 13/10/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00861
Justitsministeriet
KEN nr 11431 af 12/10/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 12. oktober 2015 – Børnesammenføring – Forsørgelseskrav
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 10864 af 12/10/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 66-15 om arbejdsskade - anerkendelse - ulykke - personskadebegrebet - infektionssygdomme - tuberkulose
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10863 af 12/10/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 65-15 om rehabiliteringsteam - partsrepræsentant - møde
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10860 af 12/10/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 64-15 om uddannelses- og kontanthjælp - sanktioner - ophold i udlandet - oplysningspligt - gentagelsestilfælde
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10859 af 12/10/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 63-15 om kontant tilskud - hjælpere i hjemmet - overvågning - udmåling
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10858 af 12/10/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 62-15 om kontant tilskud - udmåling - fradrag
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10857 af 12/10/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 61-15 om socialtilsyn - godkendelse - vilkår - påbud
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10940 af 07/10/2015 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at undgå unødige belastninger
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11218 af 07/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11217 af 07/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11216 af 07/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - øvrige - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11215 af 07/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - ansættelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11214 af 07/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - kommuner - er handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11213 af 07/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - kommuner - er handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11212 af 07/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11211 af 07/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11210 af 07/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10939 af 05/10/2015 - Gældende
Ophævelse af påbud om at træffe effektive foranstaltninger mod sexchikane
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11464 af 05/10/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 5. oktober 2015 – Ægtefællesammenføring – Selvforsørgelseskravet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11430 af 05/10/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 5. oktober 2015 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Krav om lovligt ophold
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11429 af 05/10/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 5. oktober 2015 – Familiesammenføring, andre – Immigrationsafslag
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 10884 af 02/10/2015 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at sikre, at unge ikke udsættes for fysiske belastninger, der på kort eller langt sigt er skadelige for deres sundhed ved løft af mælkekasser
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10883 af 02/10/2015 - Gældende
Arbejdets udførelse – rette modtager – strøm – vinduespudsning – gondollift
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10882 af 02/10/2015 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at sikre, at valsning af ledeskovle ikke sker under forhold og omstændigheder, som frembyder særlig fare
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10885 af 01/10/2015 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at sikre effektiv procesventilation
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11508 af 01/10/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 1. oktober 2015 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Offentlig hjælp
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11573 af 30/09/2015 - Gældende
Offererstatningslovens § 1 - direkte og indirekte skadelidte, nævnets j.nr. 14-520-04735
Justitsministeriet
KEN nr 10609 af 28/09/2015 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
KEN nr 11607 af 28/09/2015 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26 - forbrydelser mod kønssædeligheden mv., nævnets j.nr. 15-520-07111
Justitsministeriet
KEN nr 11596 af 28/09/2015 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26 a - godtgørelse til efterladte, nævnets j.nr. 15-520-06317
Justitsministeriet
KEN nr 11595 af 28/09/2015 - Gældende
Erstatningsansvarslovens §§ 12-14 - begravelsesudgifter og tab af forsørger, nævnets j.nr. 15-520-06317
Justitsministeriet
KEN nr 11458 af 25/09/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 25. september 2015 – Ægtefællesammenføring – Proforma
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 10597 af 25/09/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11614 af 24/09/2015 - Gældende
Offererstatningslovens §§ 1 og 10 - plejepersonales mv. tilskadekomst i arbejdstiden, nævnets j.nr. 15-520-06489
Justitsministeriet
KEN nr 11209 af 23/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - fertilitetsbehandling - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11208 af 23/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - øvrige - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11207 af 23/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11206 af 23/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - adgangsbegrænsning - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11205 af 23/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsbegrænsning - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11204 af 23/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsbegrænsning - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11203 af 23/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11202 af 23/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - ansøgning om lån mm. - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11200 af 23/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om religion og tro - etnisk oprindelse - ansættelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11199 af 23/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - sundhed - kommuner - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11198 af 23/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11197 af 23/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11196 af 23/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - ej handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11195 af 23/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - kompetence - uddannelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11193 af 23/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - chikane - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11179 af 23/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11428 af 23/09/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 23. september 2015 – Erhverv – Almindeligt lønarbejde – Pendler – Designansvarlig
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11423 af 23/09/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 23. september 2015 – Erhverv – Greencardordningen – Indberetning i SIS
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11597 af 23/09/2015 - Gældende
Offererstatningslovens § 6 a - nedsættelse på grund af egen skyld eller accept af risiko, nævnets j.nr. 15-520-06337
Justitsministeriet
KEN nr 10611 af 22/09/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00812
Justitsministeriet
KEN nr 10610 af 22/09/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00832
Justitsministeriet
KEN nr 10608 af 22/09/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00834
Justitsministeriet
KEN nr 10606 af 22/09/2015 - Gældende
Pressenævnets afgørelse i sag nr. 15-70-00816
Justitsministeriet
KEN nr 10603 af 22/09/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00828
Justitsministeriet
KEN nr 10595 af 22/09/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00792
Justitsministeriet
KEN nr 10594 af 22/09/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00826
Justitsministeriet
KEN nr 10592 af 22/09/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00777/3
Justitsministeriet
KEN nr 10591 af 22/09/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00831
Justitsministeriet
KEN nr 10590 af 22/09/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00815
Justitsministeriet
KEN nr 10589 af 22/09/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00825
Justitsministeriet
KEN nr 10588 af 22/09/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00847
Justitsministeriet
KEN nr 10587 af 22/09/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00840
Justitsministeriet
KEN nr 11604 af 21/09/2015 - Gældende
Offererstatningslovens § 6 a - nedsættelse på grund af egen skyld eller accept af risiko, nævnets j.nr. 15-520-06777
Justitsministeriet
KEN nr 11589 af 21/09/2015 - Gældende
Offererstatningslovens § 6 a - nedsættelse på grund af egen skyld eller accept af risiko, nævnets j.nr. 14-520-05824
Justitsministeriet
KEN nr 10551 af 18/09/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00848
Justitsministeriet
KEN nr 10550 af 18/09/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00855
Justitsministeriet
KEN nr 10548 af 18/09/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00839
Justitsministeriet
KEN nr 10547 af 18/09/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00850
Justitsministeriet