Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold

J.nr. 2500055-11

En chauffør blev opsagt pr. sms umiddelbart efter, at han havde meddelt sin arbejdsgiver, at hans kæreste var ved at føde. Ligebehandlingsnævnet fandt, at der på grund af den nære tidsmæssige sammenhæng med meddelelsen om fødslen og opsigelsen, var en formodning for, at ligebehandlingsprincippet var blevet krænket. Arbejdsgiveren havde ikke godtgjort, at fødslen ikke var medvirkende årsag til opsigelsen. Opsigelsen var derfor i strid med ligebehandlingsloven, og klager blev tilkendt en godtgørelse på 130.000 kr.

Klagen drejer sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en chauffør blev afskediget umiddelbart efter, at han havde meddelt arbejdsgiveren, at hans kæreste var ved at føde.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev afskediget den 23. juli 2010.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klager på 130.000 kr. med procesrente fra den 11. marts 2011, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Klager blev den 29. marts 2010 ansat som chauffør i et transportfirma.

Mandag den 19. og tirsdag den 20. juli 2010 sendte virksomhedens kørselsansvarlige sms-beskeder til klager om, at der ikke var noget arbejde, og at han derfor havde fri disse to dage.

Tirsdag den 20. juli 2010 sendte den kørselsansvarlige en sms til klager med teksten: "Du skal blive hjemme i morgen også men du skal så komme fredag . . .".

Torsdag den 22. juli 2010 modtog klager en sms med teksten: "Du skal bare blive hjemme i dag også og så komme fredag . . .".

Hertil svarede klager i en sms: "Husk at jeg har min søn denne torsdag til fredag og først kan komme efter at jeg har været i børnehaven i [   ] med ham".

Umiddelbart herefter svarede den kørselsansvarlige i en sms til klager: "Så skal du ikke komme før lørdag skulle jeg sige fra [   ]".

Fredag den 23. juli 2010 omkring kl. 14 sendte klager denne sms: "Damen har haft veer hele natten og det meste af dagen så jeg skal nok snart have en søn smil".

Samme dag omkring kl. 18.30 modtog klager følgende sms fra kørselslederen: "Jeg skulle sige fra [   ] at du er opsagt fra dags dato d 23 07 2010 evt spørgsmål må du rette til [  ]".

Det fremgår af opsigelse dateret den 29. juli 2010, at klager blev opsagt pr. sms via kørselslederen fredag den 23. juli 2010, da han ikke ville møde på arbejde som aftalt.

Der er i opsigelsen henvist til, at klager startede uge 29 med at holde tre dages ferie, og at han skulle møde på arbejde torsdag, fredag og lørdag, men at han ikke mødte ind torsdag og heller ikke ville komme fredag. Da andre så måtte tage klagers arbejde, blev han fyret fredag aften via sms.

Det fremgår også af opsigelsen, at virksomheden stillede sig undrende dels over, at klagers ugesedler ikke passede med virkeligheden, dels at klager ikke havde kontaktet chefen i anledning af, at han lige pludselig ikke kunne arbejde.

Parternes bemærkninger

Klager påstår, at han har krav på godtgørelse svarende til ni måneders løn.

Klager gør gældende, at afskedigelsen fandt sted på et tidspunkt, hvor hans kæreste var gravid, endog få timer før fødslen, og at han derfor var beskyttet af ligebehandlingsloven.

Klager henviser til, at han under ansættelsessamtalen havde oplyst, at hans kæreste ventede barn ved udgangen af juli måned. Indklagedes lønmedarbejder havde også undersøgt, hvilke ydelse klager skulle have under de to ugers orlov. Da fødselstidspunktet nærmere sig, mindede klager i begyndelsen af juli om, at han snart ville gå på fædreorlov i 14 dage.

Klager henviser videre til, at der omkring de sidste to uger før barslen pludselig ikke var så meget arbejde, og at han blev sendt hjem med besked om, at der ikke var noget at køre.

Klager oplyser, at han på intet tidspunkt havde fået en skriftlig klage eller påmindelse fra direktøren. Han havde fået at vide, at kommunikationen skulle foregå med den kørselsleder, som han skulle køre varer for.

Indklagede bestrider at have overtrådt ligebehandlingsloven i forbindelse med afskedigelsen af klager.

Indklagede gør gældende, at virksomheden ikke havde nogen viden om, at klager skulle være far.

Indklagede henviser til, at klager havde en forholdsvis kortvarig tilknytning til virksomheden. Det forhold, at klagers kæreste var gravid og stod foran at skulle føde, var ikke i selv noget problem for virksomheden. Hvis klager havde orienteret virksomheden om situationen, så ville virksomheden fuldt ud have taget hensyn til klagers behov for at være sammen med sin kæreste og det nye barn. Hvis klager havde fremsat ønske om barsel, ville dette have været uproblematisk for virksomheden.

Problemet med klager var imidlertid, at han ikke mødte på arbejde på de aftalte tidspunkter, hvilket var baggrunden for den konstante sms-korrespondance og utallige telefonsamtaler. Indklagedes medarbejdere var utilfredse med, at de jævnligt måtte kontakte klager for at erindre ham om, at han skulle på arbejde. Til sidst blev virksomhedens direktør kontaktet, og samarbejdet ophørte umiddelbart herefter.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. (ligebehandlingsloven).

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption.

Indledningsvist bemærker nævnet, at klager og indklagede ikke er enige om, hvorvidt klager forud for den 23. juli 2010 havde oplyst arbejdsgiveren om, at hans kæreste var gravid, og at klager i forbindelse med fødslen ville holde 2 ugers fædreorlov.

Klager oplyste imidlertid i en sms den 23. juli 2010 ved 14-tiden til den kørselsansvarlige, at hans kæreste var ved at føde, og at han nok snart fik en søn. Indklagede var således bekendt med den nært forestående fødsel, da klageren den 23. juli 2010 ved 18.30-tiden blev opsagt pr. sms.

På grund af den nære tidsmæssige sammenhæng mellem klagers sms om fødslen og den efterfølgende opsigelse, finder nævnet, at klager har påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at klager blev afskediget, fordi han havde oplyst, at hans kæreste skulle føde, således at han havde mulighed for at holde forældreorlov.

Det påhviler derfor indklagede at godtgøre, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Nævnet finder ikke, at indklagede har løfte bevisbyrden for, at det forhold, at klagers kæreste fødte et barn med deraf følgende mulighed for at holde orlov, ikke har været medvirkende årsag til, at klager blev opsagt umiddelbart efter, at han havde oplyst, at kæresten havde veer.

Det er indgået i nævnets vurdering, at den fremlagte sms-korrespondance ikke dokumenterer, at klager holdt ferie tre dage i uge 29/2010, og at han herefter udeblev fra arbejdet de følgende dage. Således som nævnet forstår den fremlagte sms-korrespondance, fik klager besked om, at han skulle blive hjemme og først møde torsdag-fredag-lørdag. Efterfølgende fik klager at vide, at han også skulle blive hjemme om torsdagen. Om fredagen fik klager besked på at blive hjemme, da han havde oplyst, at han først kunne møde, når han havde afleveret sit barn i børnehaven.

Det er også indgået i nævnets vurdering, at det ikke er dokumenteret, at indklagede forud for opsigelsen havde tilkendegivet utilfredshed med klagers arbejde, herunder det forhold, at klager ifølge indklagede havde svært ved at møde på arbejde til tiden, og at der var problemer med klagers ugesedler.

Afskedigelsen af klager var derfor i strid med ligebehandlingsloven.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 130.000 kr., svarende til cirka 6 måneders løn.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse lagt vægt på ansættelsesperiodens længde, lønnens størrelse og det i øvrigt oplyste i sagen.

Indklagede skal herefter betale 130.000 kr. til klager med procesrente fra den 11. marts 2011, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

<2500055-11>