Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Fastholdelse af afgørelse om at planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet med fliselægning sundhedsmæssigt forsvarligt

Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg hos virksomheden og afgav i den forbindelse strakspåbud om at planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet med fliselægning sundhedsmæssigt forsvarligt.

Et enigt nævn fastholdt afgørelsen og lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget konstaterede, at en af virksomhedens ansatte lå på knæ på et plant, men hårdt betonunderlag under fliselægning af et badeværelse på 6,9 m2.

Nævnet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at den ansatte arbejdede i knæliggende arbejdsstilling med sammenklemning af ben i hofte og især knæ, samt med vægten af kroppen hvilende på hælene.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet fik oplyst, at der var to murere beskæftiget med fliselægning af badeværelser på byggepladsen, og at de ansatte arbejdede i 3-4 timer af arbejdsdagen i knæliggende arbejdsstilling.

Nævnet lagde ydermere vægt på, at der var tale om langvarigt knæliggende arbejde, idet virksomheden i klagen havde oplyst, at de ansatte lagde op til 24 klinker ad gangen, hvorefter de flyttede sig og rengjorde området, samt idet virksomheden i brev af 5. august 2015 blandt andet havde beskrevet knæliggende arbejde i henholdsvis cirka 10 minutter, cirka 15-20 minutter eller cirka 20 minutters varighed.

Nævnet lagde endelig vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at der ikke var tekniske hjælpemidler til rådighed for de ansatte.

[Adressat udeladt]

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 25. august 2015 behandlet [navn udeladt]s klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 27. april 2015 med påbud om, at virksomheden straks skal planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet med fliselægning på [adresse udeladt] sundhedsmæssigt forsvarligt.

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder Arbejdstilsynets afgørelse af 27. april 2015 med påbud, således at virksomheden straks skulle planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet med fliselægning på [adresse udeladt] sundhedsmæssigt forsvarligt.

B E G R U N D E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet lægger vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget den 22. april 2015 konstaterede, at en af virksomhedens ansatte lå på knæ på et plant, men hårdt betonunderlag under fliselægning af et badeværelse på 6,9 m2.

Nævnet lægger desuden vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at den ansatte arbejdede i knæliggende arbejdsstilling med sammenklemning af ben i hofte og især knæ, samt med vægten af kroppen hvilende på hælene. Nævnet lægger endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet fik oplyst, at der var to murere beskæftiget med fliselægning af badeværelser på byggepladsen, og at de ansatte arbejdede i 3-4 timer af arbejdsdagen i knæliggende arbejdsstilling.

Nævnet lægger ydermere vægt på, at der er tale om langvarigt knæliggende arbejde, idet virksomheden i klagen har oplyst, at de ansatte lagde op til 24 klinker ad gangen, hvorefter de flyttede sig og rengjorde området, samt idet virksomheden i brev af 5. august 2015 blandt andet har beskrevet knæliggende arbejde i henholdsvis cirka 10 minutter, cirka 15-20 minutter eller cirka 20 minutters varighed.

Nævnet lægger endelig vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at der ikke var tekniske hjælpemidler til rådighed for de ansatte.

Det fremgår af arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Det fremgår af reglerne om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed.

Bemærkninger til klagen:

[navn udeladt] har i klagen blandt andet anført, at der var aftalt at bruge specielle knæpuder, da størrelsen på badeværelserne medfører, at man skal flytte sig meget rundt i rummet.

Virksomheden har desuden anført, at det ikke var muligt at anvende en fliselæggerstol til badeværelserne i byggeriet, da den kræver en del plads, og ikke kan være i brusenichen.

Virksomheden har endvidere anført, at det knæliggende arbejde i 3-4 timer er jævnt fordelt udover hele dagen. Der var tale om korte perioder med knæliggende arbejde på grund af rummenes størrelser. Der vil blive lagt maksimum 24 klinker, før man skal flytte sig og rengøre gulvet.

Virksomheden har hertil anført, at arbejdet er planlagt, således at der varieres mellem opsætning af vægfliser og lægning af gulvfliser.

Virksomheden har endelig i brev af 5. august 2015 til Arbejdsmiljøklagenævnet nærmere beskrevet arbejdsgangene ved klinkearbejde i badeværelserne.

Arbejdsmiljøklagenævnet skal bemærke, at nævnet er enigt med Arbejdstilsynet i, at knæpuder ikke er tilstrækkelig til at forebygge den sundhedsmæssige risiko, da knæpuder ikke afhjælper afklemningen i hofte og knæled samt belastningen ved kroppens vægt hvilende på hælene.

Nævnet skal desuden bemærke, at nævnet har lagt oplysningerne i klagen og brev af 5. august 2015 til grund for afgørelsen, herunder oplysninger om, at de ansatte lagde op til 24 klinker før de flyttede sig og rengjorde gulvet, samt oplysningerne om, at det knæliggende arbejde havde en varighed på henholdsvis cirka 10 minutter, cirka 15-20 minutter eller cirka 20 minutter.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn.

R E G L E R

Arbejdsmiljøklagenævnet henviser til

Om Arbejdstilsynets kompetence til at give påbud

● § 77, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

Om arbejdets udførelse

● § 38, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

● § 7, stk. 1, Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse

Reglerne kan læses på de følgende sider.

OPLYSNINGERNE I SAGEN

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet.

På klagenævnets vegne

[navn udeladt]

Kopi til:

- [Adressat udeladt]

- [Adressat udeladt]

Regler

Lov om arbejdsmiljø jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

. . .

Kapitel 5

Arbejdets udførelse

§ 38. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Kapitel 13

Arbejdstilsynet

§ 77. Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse.

. . .

Kapitel 3

Arbejdets udførelse

Almene krav

. . .

§ 7. Arbejdet skal i alle led udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed.