Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 65-15 om rehabiliteringsteam - partsrepræsentant - møde

Resumé:

Partsrepræsentant i rehabiliteringsteamet

Den, der er part i en sag, kan efter forvaltningsloven og forvaltningsretlige principper på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre.

Forvaltningslovens regler om partsrepræsentation gælder dog ikke i de tilfælde, hvor det i lovgivningen er bestemt, at en borger skal medvirke personligt ved sagens behandling, eller borgerens personlige medvirken på grund af sagens karakter i øvrigt er af betydning for sagens afgørelse.

Det er i reglerne om rehabiliteringsteams bestemt, at en borger skal deltage personligt ved sagens behandling i rehabiliteringsteamet, medmindre det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen.

Borgeren skal som hovedregel deltage personligt i møderne i rehabiliteringsteamet. Det betyder, at borgeren ikke kan lade sig repræsentere på mødet i rehabiliteringsteamet af en partsrepræsentant.

Det er kun i det tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle borgerens arbejdsevne, at sagen kan behandles i rehabiliteringsteamet uden borgerens deltagelse.

Borgeren skal deltage i møderne i rehabiliteringsteamet blandt andet af hensyn til sagens afklaring. Borgerens personlige deltagelse i møderne i rehabiliteringsteamet er en forudsætning for, at rehabiliteringsteamet kan foretage en vurdering af borgerens arbejdsevne, herunder hvilken indsats der er den rigtige for borgeren, og dermed for, at kommunen efterfølgende kan træffe en afgørelse.

Reglen om, at borgeren skal deltage personligt i rehabiliteringsteamets møde, betyder ikke, at borgeren i alle sagens andre forhold ikke kan lade sig repræsentere af en partsrepræsentant, ligesom borgeren kan have en hjælper med som bisidder på mødet i rehabiliteringsteamet.

I den konkrete sag havde kommunen givet afslag på at lade borgerens moster repræsentere ham på mødet. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg var enig med kommunen i, at borgeren skulle deltage personligt på mødet i rehabiliteringsteamet.

Lovgivning:

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. - lov nr. 1482 af 23. december 2014 - § 9 og § 10, stk. 2

Bekendtgørelse af forvaltningsloven - lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 - § 8

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen principielt for at afklare, hvordan de forvaltningsretlige regler og principper om partsrepræsentation skal fortolkes i det tilfælde, hvor borgeren er blevet indkaldt til møde i kommunens rehabiliteringsteam. Sagen skal afklare, om en anden person kan deltage i møderne i rehabiliteringsteamet på borgerens vegne.

2. Reglerne

Det fremgår af § 9 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., at kommunen skal oprette et rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamet er et dialog- og koordineringsforum, som afgiver en indstilling i alle sager, inden beslutning om og tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension træffes. Indstillingen skal indeholde rehabiliteringsteamets vurderinger i forhold til borgerens muligheder for at opnå beskæftigelse eller uddanne sig. Formålet med rehabiliteringsteamet er med udgangspunkt i den enkelte borgers samlede situation at sikre en tværfaglig koordinering og en helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltninger og myndigheder og med fokus på beskæftigelse og uddannelse, så den enkelte borger så vidt muligt får fodfæste på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af lovens § 10, stk. 2, at borgeren og borgerens sagsbehandler skal deltage i rehabiliteringsteamets møder, når borgerens sag behandles. Sagen kan dog behandles uden borgerens deltagelse, hvis det er åbenbart formålsløst at udvikle borgerens arbejdsevne.

Det fremgår af forvaltningslovens § 8, at den, der er part i en sag, på ethvert tidspunkt af sagens behandling kan lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse. De forvaltningsretlige regler om partsrepræsentation gælder ikke, hvis partens interesse i at kunne lade sig repræsentere eller bistå findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

8-15: Når borgeren er indkaldt til møde i rehabiliteringsteamet, skal borgeren som udgangspunkt deltage i rehabiliteringsteamets møde. Kommunen skal skelne mellem tilfælde, hvor borgerens manglende deltagelse i mødet skyldes uvilje, og tilfælde, hvor borgeren har haft en rimelig grund til ikke at deltage i mødet, for eksempel sygdom.

Hvis borgeren ikke ønsker at deltage, kan følgen være, at teamet ikke kan give en fyldestgørende indstilling i sagen. Dette kan føre til, at kommunen må træffe en afgørelse med skadevirkning for borgeren.

I de tilfælde, hvor borgeren har haft en rimelig grund til ikke at deltage, skal kommunen indkalde til et nyt møde i rehabiliteringsteamet, herunder eventuelt vente til borgeren er rask nok til at deltage. Kun hvis det er åbenbart formålsløst at udvikle borgerens arbejdsevne, kan sagen behandles i teamet uden borgerens deltagelse.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at borgerens manglende fremmøde ikke havde betydning for sagens afgørelse, fordi der var ansøgt om førtidspension på det foreliggende grundlag, og sagen skal overgå til behandling efter pensionslovens regler, uanset hvilken indstilling rehabiliteringsteamet kommer med. Kommunens afgørelse var derfor ikke ugyldig.

22-14: Borgeren skal inviteres med til det møde, hvor rehabiliteringsteamet skal drøfte og give indstilling i borgerens sag. Det gælder uanset, om sagen handler om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension. Det gælder også for sager, hvor borgeren har anmodet om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag.

Kun i de tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle borgerens arbejdsevne, kan rehabiliteringsteamet behandle en sag, uden at borgeren deltager. I alle andre tilfælde skal borgeren indkaldes til mødet i rehabiliteringsteamet.

Har borgeren ikke været indkaldt til mødet i rehabiliteringsteamet, vil det som udgangspunkt betyde, at kommunens afgørelse er ugyldig.

79-14: Hvis kommunen ikke følger rehabiliteringsteamets indstilling, skal kommunen efter reglerne forelægge sagen for rehabiliteringsteamet på ny, inden kommunen træffer afgørelse. Først når rehabiliteringsteamet har genvurderet sagen, træffer kommunen afgørelse.

Borgeren og borgerens sagsbehandler skal efter reglerne deltage i rehabiliteringsteamets møder, når borgerens sag behandles.

Det betyder, at borgeren skal deltage på det møde i rehabiliteringsteamet, hvor borgerens sag bliver genbehandlet. Kommunen har dermed pligt til at indkalde borgeren til mødet.

Sagen kan dog behandles uden borgerens deltagelse, hvis det er åbenbart formålsløst af udvikle borgerens arbejdsevne.

Hvis borgeren ikke har deltaget i det møde i rehabiliteringsteamet, hvor borgerens sag har været genbehandlet, vil det som udgangspunkt medføre, at kommunens afgørelse er ugyldig, medmindre det er åbenbart formålsløst at udvikle borgerens arbejdsevne, eller det i den konkrete sag kan udelukkes, at den manglende borgerinddragelse har haft betydning for afgørelsens resultat.

I den konkrete sag vurderede Beskæftigelsesudvalget, at det ikke kunne udelukkes, at en yderligere dialog med borgeren i forbindelse med genbehandlingen i rehabiliteringsteamet kunne have ført til en anden vurdering af sagen. Kommunens afgørelse var derfor ugyldig, og Beskæftigelsesudvalget hjemviste sagen til ny behandling i kommunen.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over XX Kommunes afgørelse af 11.9.14 om afslag på partsrepræsentation.

Resultatet er:

Du skal deltage personligt i møderne i rehabiliteringsteamet

Det betyder, at du ikke kan lade dig repræsentere af BB på møderne i rehabiliteringsteamet, men BB kan deltage i møderne som bisidder.

Det betyder også, at vi er enige i kommunens afgørelse, som vi stadfæster.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Partsrepræsentation:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du skal deltage personligt i møderne i rehabiliteringsteamet.

Det betyder, at du ikke kan lade dig repræsentere af BB på møderne i rehabiliteringsteamet.

Vi vurderer, at din personlige deltagelse i møderne i rehabiliteringsteamet er en forudsætning for, at rehabiliteringsteamet kan foretage en vurdering af din arbejdsevne, herunder hvilken indsats der er den rigtige for dig, og dermed for, at kommunen efterfølgende kan træffe en afgørelse.

Vi har lagt vægt på, at forvaltningslovens regler om partsrepræsentation ikke gælder i de tilfælde, hvor det i lovgivningen er bestemt, at en borger skal medvirke personligt ved sagens behandling, eller borgerens personlige medvirken på grund af sagens karakter i øvrigt er af betydning for sagens afgørelse.

Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at det i reglerne om rehabiliteringsteams er bestemt, at borgeren skal deltage i rehabiliteringsteamets møder, når borgerens sag behandles, medmindre det er åbenbart formålsløst at udvikle borgerens arbejdsevne.

Det er således i lovgivningen direkte bestemt, at en borger som hovedregel skal medvirke personligt ved sagens behandling i rehabiliteringsteamet.

Vi har også lagt vægt på, at det følger af lovbemærkningerne til reglerne om rehabiliteringsteams, at borgeren skal deltage i møderne i rehabiliteringsteamet både af hensyn til sagens afklaring og for at sikre, at borgeren inddrages i og får ejerskab til egen sag.

Vi har ved afgørelsen også lagt vægt på, at der ikke foreligger oplysninger på sagen om, at det skulle være åbenbart formålsløst at udvikle din arbejdsevne.

Endelig har vi ved afgørelsen også lagt vægt på, at der heller ikke på sagen foreligger oplysninger om, at der måtte være en rimelig grund til, at du ikke ønsker at deltage i møderne i rehabiliteringsteamet.

Efter reglerne om rehabiliteringsteams skal kommunen oprette et rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamet er et dialog- og koordineringsforum, som afgiver en indstilling i alle sager, inden beslutning om og tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension træffes. Indstillingen skal indeholde rehabiliteringsteamets vurderinger i forhold til borgerens muligheder for at opnå beskæftigelse eller uddanne sig. Formålet med rehabiliteringsteamet er med udgangspunkt i den enkelte borgers samlede situation at sikre en tværfaglig koordinering og en helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltninger og myndigheder og med fokus på beskæftigelse og uddannelse, så den enkelte borger så vidt muligt får fodfæste på arbejdsmarkedet.

Efter reglerne om rehabiliteringsteams skal borgeren og borgerens sagsbehandler deltage i rehabiliteringsteamets møder, når borgerens sag behandles. Sagen kan dog behandles uden borgerens deltagelse, hvis det er åbenbart formålsløst at udvikle borgerens arbejdsevne.

Efter de forvaltningsretlige regler og principper kan den, der er part i en sag, på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse. De forvaltningsretlige regler om partsrepræsentation gælder ikke, hvis partens interesse i at kunne lade sig repræsentere eller bistå findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov.

Ankestyrelsens behandling af din klage:

Ankestyrelsen har valgt at behandle din klage over kommunens afslag på partsrepræsentation, selv om kommunen ikke på det tidspunkt havde truffet afgørelse om, hvilken foranstaltning du var berettiget til, da kommunens afslag på partsrepræsentation kunne medføre, at du ikke ville få en materiel afgørelse fra kommunen.

Vi har lagt vægt på, at kommunen ikke vil træffe en afgørelse om din arbejdsevne, hvis ikke du vil deltage personligt i mødet i rehabiliteringsteamet, og du får dermed ikke mulighed for at klage over partsrepræsentationsspørgsmålet.

Der kan som hovedregel ikke klages særskilt over et afslag på partsrepræsentation, da en sådan klage normalt skal indgives samtidig med en klage over sagens realitet.

En myndighed kan dog alligevel beslutte at behandle en særskilt klage over afslag på partsrepræsentation, hvis det synes hensigtsmæssigt, og hvis der ikke er afgørende hensyn til offentlige eller private interesser, der taler imod en udsættelse af sagen.