Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ansættelse - er handicap - ej medhold

J. nr. 2014-6810-27166

En socialrådgiver med medfødte forandringer i alle ekstremiteter søgte en stilling med henvisning til bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv. Ligebehandlingsnævnet har ikke kompetence til at tage stilling til, om der er sket overtrædelser af disse regler. Nævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hans handicap var blevet tillagt betydning i forbindelse med, at han ikke kom i betragtning til stillingen.

Klager fik derfor ikke medhold.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med en ansættelsesproces hos indklagede. Klager gjorde i sin ansøgning opmærksom på, at han søgte stillingen efter lovbekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Indklagede har ikke handlet i strid med forskelsbehandlingsloven i forbindelse med ansættelsesprocessen.

Sagsfremstilling

Klager, der blev uddannet som socialrådgiver i 2013, søgte i april 2014 en stilling som socialrådgiver/socialformidler i den indklagede kommune. Han henviste i sin ansøgning til, at han søgte stillingen efter bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv.

Det fremgik ikke af ansøgningen, hvilket handicap der var tale om.

Klager har medfødte forandringer i alle ekstremiteter. Han har svære medfødte hånddefekter på begge hænder, hvor der er gribefunktion, men betydelig nedsat muskelkraft og bevægelighed i hænder og fingre.

Det fremgik af stillingsopslaget, at:

"Der lægges vægt på faglig kvalitet og bæredygtige løsninger, samt erfaring inden for området. Der er uddelegeret stor kompetence til at træffe afgørelse og iværksætte foranstaltninger."

Klager blev ikke indkaldt til samtale, men fik en mail fra indklagede, hvori de blandt andet skrev, at:

"Det har været vanskeligt at foretage en udvælgelse blandt mange gode og kvalificerede kandidater, men vi må desværre meddele dig, at stillingen er besat til anden side.

I forbindelse med udvælgelsen er der blevet lagt vægt på erfaring med unge, beskæftigelsesområdet, samt førstegangssamtaler."

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af handicap, fordi han har søgt stillingen med henvisning til fortrinsretten. Han ønsker en godtgørelse for dette.

Indklagede gør gældende, at de ikke har udsat klager for forskelsbehandling på grund af handicap.

Indklagede modtog 44 ansøgninger, og fire ansøgere blev kaldt til samtale. På grund af en beklagelig fejl var indklagede ikke opmærksom på klagers anmodning om, at hans ansøgning skulle behandles efter reglerne om fortrinsret til personer med handicap.

Tre af de indkaldte ansøgere havde minimum et års erfaring bag sig fra Unge-enheder i jobcentre. Den fjerde var ansat i den indklagede kommune, havde erfaring med kommunen og kommunens unge og havde et samarbejde med den relevante afdeling i kommunen. Derudover havde vedkommende fire års erfaring med arbejdet med unge. Denne person blev ansat i stillingen.

Ansættelsesudvalget vurderede, at klager ud fra oplysningerne i hans ansøgning ikke havde konkret relevant erfaring fra disse områder.

Udvalget foretog en screening af ansøgerne. Her fik to ansøgere betegnelsen "særdeles god", tre ansøgere fik betegnelsen "meget god", 11 ansøgere fik betegnelsen "neutral" og 28 ansøgere fik betegnelsen "anbefales ikke". Klager fik betegnelsen "anbefales ikke".

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Det fremgår af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, at der ved forskelsbehandling forstås enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af blandt andet handicap.

Ligebehandlingsnævnet finder på baggrund af de indsendte lægelige oplysninger, at klager må anses for at have et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

En arbejdsgiver må ikke ved ansættelse forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger på grund af handicap.

Nævnet finder, at klager ikke har påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at han har været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap.

Det forhold, at klager - muligvis i strid med reglerne i bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v - ikke blev indkaldt til samtale, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at han har påvist sådanne faktiske omstændigheder. Indklagede har i stillingsopslaget angivet, at de ved udvælgelsen af ansøgere til stillingen blandt andet lagde vægt på erfaring inden for området. De har indkaldt ansøgere med erfaring, og de har ansat en person med erfaring både fra den indklagede kommune og på det relevante område.

Der er således intet, der tyder på, at klagers handicap er blevet tillagt betydning i forbindelse med, at han ikke kom i betragtning til stillingen.

Ligebehandlingsnævnet har ikke kompetence til at tage stilling til, om der er sket en overtrædelse af reglerne om fortrinsadgang for handicappede til ledige stillinger hos offentlige arbejdsgivere. Klage over manglende overholdelse af disse regler skal indbringes for Beskæftigelsesankenævnet, der kan afgive en udtalelse om, hvorvidt den offentlige arbejdsgiver har overholdt reglerne.

Ligebehandlingsnævnet kan alene vurdere, om klager i forbindelse med ansættelsesprocessen har været udsat for forskelsbehandling på grund af sit handicap i strid med forskelsbehandlingslovens regler.

Klager får ikke medhold i klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Forskelsbehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 2, stk. 1, om forbud mod forskelsbehandling

§ 7a om delt bevisbyrde

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

§ 3, om fortrinsadgang

Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

§ 6, stk. 2, om ansættelse ved offentlige arbejdsgivere

<2014-6810-27166>