Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Indsamlingsnævnets afgørelse i sag nr. 16-9230-00009

Indsamling via e-mail til fordel for et ApS var ikke i strid med god indsamlingsskik

Indsamlingsnævnet fandt ikke, at det var i strid med retningslinjerne for god indsamlingsskik at en indsamler via e-mail opfordrede til at yde bidrag til et forud angivet formål. Ej heller fandt nævnet, at selve opfordringen var i strid med retningslinjerne - samt at der gerne må indsamles til et ApS.

Klager: [Person]

Indklagede: [Forsamlingshus]

Sagens indhold (kort resumé):

Klager har klaget til Indsamlingsnævnet over, at indklagede den [dato] har sendt en e-mail til klager, hvori indklagede har vedhæftet en opfordring til at købe en stand til den lokale forårsmesse. Det fremgår af opfordringen, at hele overskuddet går til [ApS], [forsamlingshus] og [lokal idrætsforening].

Klager finder, at det ikke kan være lovligt at samle ind til et ApS selskab, og at Idrætsforeningens og Forsamlingshusets indsamling burde have været adskilt fra en indsamling til fordel for selskabet.

1. Sagsfremstilling

Den [dato] sendte indklagede en e-mail til klager, hvori indklagede opfordrede til at købe en stand til forårsmesse i [navn] hallen den [dato].

Det fremgår af e-mailen, at opfordringen er rettet til de lokale erhvervsdrivende.

Vedhæftet e-mailen var en invitation til forårsmessen, hvoraf det fremgår at alt overskud går til [ApS], [forsamlingshus] og [lokal idrætsforening].

Indsamlingen ses endnu ikke anmeldt til Indsamlingsnævnet.

2. Indsamlingsnævnets afgørelse

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Christian Lundblad, Robert Hinnerskov, Tina Donnerborg, Rasmus Larsen Lindblom og Benedicte Federspiel.

Indsamlingsnævnet træffer afgørelse i sager om overtrædelse af god indsamlingsskik, jf. indsamlingslovens § 10, stk. 3, nr. 3, jf. § 8.

Indledningsvist skal nævnet bemærke, at nævnet finder, at den omhandlede indsamling er anmeldelsespligtig efter reglerne i indsamlingslovens § 3. Der er således ikke tale om en privat indsamling, der er undtaget loven. Det forhold, at indsamlingen endnu ikke er anmeldt til Indsamlingsnævnet, ændrer ikke herved. Nævnet behandler herefter klagen.

Indsamlinger, der er omfattet af indsamlingsloven, skal foregå i overensstemmelse med god indsamlingsskik, jf. lovens § 8, stk. 1.

Indsamlingsnævnet har pr. 14. juli 2014 udarbejdet retningslinjer for god indsamlingsskik i henhold til indsamlingsbekendtgørelsens § 19, stk. 2.

Sådan som sagen foreligger oplyst for nævnet, jf. ovenfor, finder nævnet ikke grundlag for at udtale kritik.

Indsamlingsnævnet lægger vægt på, at det ikke er i strid med retningslinjer for god indsamlingsskik at opfordre til at yde bidrag til et forud angivet formål via en e-mail.

Indsamlingsnævnet lægger derudover vægt på, at selve opfordringen ikke synes at være i strid med retningslinjer for god indsamlingsskik, samt at der gerne må opfordres til at yde bidrag til et ApS selskab.

Afgjort den 10. februar 2016