Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Indsamlingsnævnets afgørelse i sag nr. 16-9230-00013

Indsamlingsnævnet finder det beklageligt, at Red Barnet i forbindelse med sin årlige husindsamling efterlod synligt indsamlingsmateriale i en persons brevsprække, således at dette var synligt for enhver, der passerede forbi bopælen.

Klager: [Person]

Indklagede: Red Barnet

Sagens indhold (kort resumé):

Klager har til Indsamlingsnævnet klaget over, at indklagede i forbindelse med indklagedes landsdækkende hus- og gadeindsamling den 4. september 2016 efterlod indsamlingsmateriale synligt i brevsprækken, hvorfor forbipasserende kunne se, at klager ikke var til stede på bopælen.

Klager bemærker, at idet hun rejser meget, medfører det synlige, efterladte materiale i flere dage tydelige tegn på, at bopælen er et oplagt sted at lave indbrud.

1. Sagsfremstilling

Den 4. september 2016 gennemførte indklagede hus- og gadeindsamling. Indsamlingsnævnet havde meddelt tilladelse hertil.

Idet der ikke var nogen hjemme på klagers bopæl den pågældende dato, efterlod indklagedes frivillige indsamlere en ”reklame” (indsamlingsmateriale) synligt i brevsprækken.

Dette konstaterede klager, da hun kom hjem efter at have været bortrejst.

2. Parternes synspunkter

2.1 Klagers synspunkt

Klager har gjort gældende, at indklagede har handlet i strid med retningslinjerne for god indsamlingsskik.

Klager har til støtte herfor gjort gældende, at indsamlingsmateriale, der efterlades synligt, medfører, at enhver forbipasserende kan se, hvornår beboere på bopælen har været hjemme siden indsamlingen. Klager tilføjer, at dette medfører flere dages tydelige tegn på, at bopælen er et oplagt sted at lave indbrud, idet klager ofte rejser.

2.2 Indklagedes synspunkt

Indklagede har oplyst, at de altid sørger for, at de frivillige indsamlere informeres om, at materiale skal stikkes helt ind i postkassen, samt at dette sker på skrift i form af en indsamlervejledning, som alle indsamlere får tilsendt, og hvori indklagede eksplicit skriver:

”Hvis der ikke er nogen hjemme, stikker du folderen helt ind i postkassen eller brevsprækken. ”

Indklagede har endvidere oplyst, at man derudover informerer indsamlingslederne om dette ved udlevering af bøtter til indsamlerne på selve dagen.

Endeligt har Indklagede oplyst at indsamlere arbejder frivilligt med at samle ind denne ene dag om året. Indklagede har således ikke mulighed for at gennemføre et længere træningsforløb eller lignende; indklagede informerer indsamlerne om de regler, indsamlerne skal følge, og går så ud fra, at de naturligvis følger retningslinjerne.

3. Indsamlingsnævnets afgørelse

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Christian Lundblad, Robert Hinnerskov, Tina Donnerborg, Rasmus Larsen Lindblom og Benedicte Federspiel.

Indsamlingsnævnet træffer afgørelse i sager om overtrædelse af god indsamlingsskik, jf. lov nr. 511 af 26. maj 2014 om indsamling m.v. (indsamlingsloven),§ 10, stk. 3, nr. 3, jf. § 8.

Der er klaget over en landsdækkende hus- og gadeindsamling, jf. indsamlingslovens § 5, stk. 2.

Indsamlinger, der er omfattet af indsamlingsloven, skal foregå i overensstemmelse med god indsamlingsskik, jf. lovens § 8, stk. 1.

Indsamlingsnævnet har pr. 14. juli 2014 udarbejdet retningslinjer for god indsamlingsskik i henhold til bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om indsamling m.v. (indsamlingsbekendtgørelsen), § 19, stk. 2. Det følger af Retningslinjerne for god indsamlingsskik, pkt. 5:

”(…)

5. Særligt ved husindsamlinger

5.1. Indsamlers repræsentant skal respektere privatlivets fred.

5.2. Indsamlers repræsentant må ikke uden bidragsyders accept træde ind over dørtærsklen.

(…)”

Nævnet finder, at brugen af indsamlingsmateriale, der efterlades synligt i en brevsprække har været i strid med privatlivets fred, jf. punkt 5.1 i Retningslinjerne for god indsamlingsskik.

Nævnet lægger i den forbindelse vægt på, at det dels har været synligt for forbipasserende, at personerne i husstanden ikke har åbnet for indsamleren i forbindelse med husindsamlingen, dels var det potentielt synligt for indbrudstyve i en kortere eller længere periode, at der ikke var nogen hjemme hos klager. Klager kunne som følge heraf principielt risikere at få indbrud.

Det synes desuden at være en krænkelse af privatlivets fred, jf. de nævnte retningslinjer, at en organisation (eller andre) efterlader materiale/reklame synligt på eller ved private ejendomme. Metoden kan desuden være i strid med anden lovgivning.

Indsamlingsnævnet anser det på den baggrund beklageligt, jf. indsamlingslovens § 11, stk. 3, jf. Retningslinjer for Indsamlingsnævnets udtalelser af kritik – skala for kritik, at indklagede efterlod synligt materiale i klagers brevsprække, da denne ikke var hjemme da Red Barnet foretog husindsamling.

Det er en indsamlers ansvar, at frivillige indsamlere nøje følger de indsamlingsetiske retningslinjer, når de repræsenterer en indsamler. Indklagede bærer ansvaret for, at deres frivillige indsamlere efterlod synligt indsamlingsmateriale hos klager. Således burde indklagede have indset, at denne procedure kunne være forbundet med en risiko for tyveri, idet det for alle herved blev gjort synligt, at der ikke var nogen hjemme i en kortere eller længere periode.

Hertil burde indklagede have set det etiske i, at proceduren også gjorde det synligt for forbipasserende, at personerne i husstanden ikke har åbnet for indsamleren i forbindelse med husindsamlingen.

Det faktum, at indklagede har søgt at informere sine frivillige om, at materiale skulle efterlades ikke-synligt i postkasse/brevsprække, kan ikke føre til en anden vurdering.

På baggrund af de konkrete omstændigheder og den ovenfor udtalte kritik, pålægger nævnet Red Barnet snarest muligt efter modtagelsen af denne afgørelse, at offentliggøre følgende tekst i to måneder på af Red Barnets hjemmeside, jf. indsamlingslovens § 11, stk. 3, jf. bekendtgørelse nr. 895 af 18. juli 2014 om forretningsordenen for Indsamlingsnævnet, § 19, stk. 1:

”Indsamlingsnævnet har på baggrund af to afgørelser af 26. oktober 2016 pålagt Red Barnet at offentliggøre følgende:

Indsamlingsnævnet finder Red Barnets efterladte, synlige materiale i brevsprækker beklagelig

Indsamlingsnævnet finder det beklageligt, at Red Barnet efterlod synligt materiale i to personers brevsprækker, da Red Barnet foretog husindsamling, således at dette var synligt for enhver, der passerede forbi de pågældende personers boliger.

Den 4. september 2016 gennemførte Red Barnet en landsdækkende hus- og gadeindsamling. Red Barnet havde fået tilladelse hertil af Indsamlingsnævnet.

I forbindelse med husindsamlingen samlede Red Barnet ind i de områder, hvor [personer] boede.

Da der ikke blev åbnet/ikke var nogen hjemme hos de pågældende, efterlod de frivillige indsamlere synligt indsamlingsmateriale i brevsprækken.

Det er en indsamlers ansvar, at frivillige indsamlere nøje følger de indsamlingsetiske retningslinjer, når de repræsenterer en indsamler. Nævnet finder, at synligt efterladt indsamlingsmateriale i brevsprækken har været i strid med privatlivets fred, jf. punkt 5.1 i Retningslinjerne for god indsamlingsskik; dels fordi det har været synligt for forbipasserende, at [personerne] ikke har åbnet for indsamler i forbindelse med husindsamlingen, dels at det derved var synligt for f.eks. indbrudstyve i en kortere eller længere periode, at der ikke var nogen hjemme hos [personerne], som derved principielt kunne risikere at blive udsat for indbrud.

Afgjort den 26. oktober 2016