Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag Skabelon til ansættelsesbrev
Den fulde tekst

Cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

(Til samtlige ministerier mv.)

1. Med cirkulære af 5. februar 2016 udsendte Finansministeriet en skabelon til ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten.

2. Efterfølgende er der fra flere sider rejst spørgsmål om visse juridiske aspekter i relation til cirkulæret. På den baggrund har Moderniseringsstyrelsen besluttet at trække cirkulæret tilbage for at undersøge disse spørgsmål nærmere.

3. Som bilag til cirkulæret vedlægges en skabelon til ansættelsesbrev, hvor der i forhold til den skabelon, der blev udsendt med cirkulæret af 5. februar 2016 er ændret i pkt. 4. Skabelonen indeholder således ikke længere en standardtekst vedrørende ansættelsesområdet.

Skabelonen gør som hidtil ikke udtømmende op med alle forhold, der kan være relevante for det enkelte ansættelsesforhold. Der kan derfor være behov for at supplere med yderligere væsentlige vilkår, som gælder i det konkrete tilfælde, jf. arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

Skabelonen findes tillige på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside www.modst.dk.

4. Dette cirkulære træder i kraft den 12. februar 2016. Cirkulæret har virkning fra den 5. februar 2016. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 9080 af 5. februar 2016 (Modst. nr. 003-16)

Moderniseringsstyrelsen, den 12. februar 2016

Lisa Engmann


Bilag

Skabelon til ansættelsesbrev

Ansættelsesbrev
 
For overenskomstansatte i staten, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end 1 måned, og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer, jf. aftale af 29. maj 2002 mellem Finansministeriet og CFU om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet og lovbekendtgørelse nr. 240 af 17. marts 2010.
   
1. Undertegnede ansættelsesmyndighed
 
   
Navn
Adresse og telefon
   
2. Ansættes hermed
 
   
Medarbejderens fulde navn
Adresse
   
Cpr.nr.
Telefon
   
Angiv ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 
   
som
 
   
Angiv stillingsbetegnelse eller beskrivelse af arbejdet
 
   
I henhold til overenskomsten/fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet/
 
Og
 
samt organisationsaftalen mellem Finansministeriet/
 
og
 
Om
 
   
3. Arbejdstid
 
Arbejdstiden er indtil videre aftalt til (gennemsnitligt) ____________ timer pr. uge
___ Medarbejderen har pligt til over-/merarbejde
 
   
4. Ansættelsesområde
 
Ansættelsesområdet er
 
   
5. Arbejdssted
 
___ Arbejdssted er indtil videre
 
 
___ Skiftende arbejdssteder
 
   
Angiv fast arbejdssted eller hovedarbejdssted
 
___ Evt. distriktsansættelse
 
 
Angiv distrikt
 
   
6. Løn og tillæg
 
   
A. Månedslønnede
 
Løn og evt. tillæg (ekskl. pensionsbidrag) på ansættelsestidspunktet ______________________ kr. pr. måned
   
B. Timelønnede
 
Løn og evt. tillæg (ekskl. pensionsbidrag) på ansættelsestidspunktet ______________________ kr. pr. time
For timelønnede angives eventuelt tidspunkt for overgang til månedsløn _________________________________
   
7. Pensionsbidrag
 
   
Evt. karensbestemmelser _______________________________________________________________________
Ansættelsesmyndigheden betaler et pensionsbidrag på ___________ pct. af lønnen, jf. pkt. 6, hvoraf 2/3 anses som ansættelsesmyndighedens bidrag og 1/3 anses for medarbejderens bidrag.
   
   
8. Lønnen udbetales
 
___ Månedsvis bagud
 
___ Andet (angiv udbetalingstermin) ______________________________________________________________
   
9. Ferie
 
___ Medarbejderen er omfattet af ferieloven
___ Medarbejderen er omfattet af aftalen om ferie indgået mellem Finansministeriet og centralorganisationerne
   
10. Opsigelse
 
   
For ansættelsesforholdet gælder følgende opsigelsesregler
A. Funktionærer og månedslønnede medarbejdere med funktionærlignende vilkår:
___ Ansættelsen ophører uden yderligere varsel ved arbejdstids ophør:
   
Angiv dato
 
___ Ansættelsen er på prøve og kan i de første 3 måneder opsiges med 14 dages varsel til en hvilken som helst dag fra ansættelsesmyndighedens side. Medarbejderen er berettiget til at opsige ansættelsesforholdet uden varsel, når ikke andet (max. 14 dage) er aftalt.
Efter en eventuel prøvetids udløb kan opsigelse fra ansættelsesmyndighedens side ske til udløbet af en kalendermåned således:
Med et varsel på 1 måned inden udløbet af 5 måneder
Med et varsel på 3 måneder inden udløbet af 2 år og 9 måneder
Med et varsel på 4 måneder inden udløbet af 5 år og 8 måneder
Med et varsel på 5 måneder inden udløbet af 8 år og 7 måneder
Med et varsel på 6 måneder herefter
Opsigelse fra medarbejderens side kan efter prøvetiden ske med 1 måneds varsel til udløbet af en kalendermåned.
B. Timelønnede ikke-funktionærer:
___ Ansættelsen ophører uden yderligere varsel ved arbejdstids ophør
   
Angiv dato
 
___ For ansættelsen gælder følgende opsigelsesvarsler, jf. fællesoverenskomsten/overenskomsten
Ansættelsestid
Fra ansættelsesmyndighed
Fra medarbejder
Under ______ måneder/år
Efter ______ måneder/år
Efter ______ måneder/år
Efter ______ måneder/år
Efter ______ måneder/år
______ dage/uger/måneder
______ dage/uger/måneder
______ dage/uger/måneder
______ dage/uger/måneder
______ dage/uger/måneder
______ dage/uger/måneder
______ dage/uger/måneder
______ dage/uger/måneder
______ dage/uger/måneder
______ dage/uger/måneder
   
11. Evt. andre væsentlige vilkår for ansættelsesforholder
 
 
 
   
Bemærk:
For så vidt angår nr. 3, 6, 7, 8, 9 og 10 henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende overenskomster/organisationsaftaler og love på området.
   
12. Dato og underskrifter
 
   
Ansættelsesmyndigheden
Dato Underskrift
   
   
   
Medarbejdere (som har modtaget genpart)
Dato Underskrift
   

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 004-16

    Skabelonen til ansættelsesbreve kan hentes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside www.modst.dk.