Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00917

TV 2 gengav synspunkter loyalt i nyhedsudsendelse

Klager anførte, at der var manipuleret med et klip om ældreforholdene i TV 2 Nyhederne, hvor han udtalte sig om en konkret sag, så det fremstod som en generel holdning. Pressenævnet var uenigt med klager og udtalte ikke kritik af TV 2.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte, jf. punkt A. 1.

I nyhedsudsendelsen den 24. november 2015 bringes [Klager]s udtalelser i forbindelse med en konkret sag i Nyborg Kommune, som [Klager] konkret er blevet spurgt til. I nyhedsudsendelsen den 27. november 2015 vises [Klager]s udtalelser igen sammen med en udtalelse, som ikke fremgik af nyhedsudsendelsen den 24. november 2015. I nyhedsudsendelsen den 27. november 2015 anvendes udtalelsen i forbindelse med et interview med Dansk Folkepartis formand, der udtaler sig om Folketingets bevilling af midler til ældreområdet.

[Klager] præsenteres i udsendelsen den 27. november 2015 som ”formand for Ældreudvalget i Nyborg Kommune” og der henvises til den konkrete sag i Nyborg Kommune. Dansk Folkepartis formand bliver spurgt til, hvordan han forholder sig til sin partifælles udtalelser.

Sådan som sagen foreligger oplyst, er det Pressenævnets opfattelse, at [Klager]s udtalelser i både nyhedsudsendelsen den 24. november 2015 og nyhedsudsendelsen den 27. november 2015 er gengivet i sammenhæng med den problemstilling, [Klager] har udtalt sig om, selvom nyhedsudsendelsen den 27. november 2015 koncentrerer sig om den landspolitiske vinkel på sagen. På denne baggrund finder nævnet, at [Klager]s synspunkter er gengivet loyalt.

Pressenævnet udtaler på denne baggrund ikke kritik af TV 2.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over et indslag i ”Nyhederne” på TV 2 den 27. november 2015, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

Omtalen forud for det påklagede indslag

TV 2 sendte den 24. november 2015 kl. 19.00 i ”TV 2 Nyhederne” et indslag om omsorgssvigt på en række plejehjem i de danske kommuner.

I nyhedsindslaget fortæller en pårørende fra Nyborg navnlig om, hvordan hun selv må stå for at drage omsorg for sin 87-årige sengeliggende mor, der bor på et plejecenter i Nyborg, fordi ældreplejen efter datterens opfattelse er mangelfuld og uværdig. Datteren havde klaget over forholdene til plejehjemsledelsen, og sagen skulle behandles i Nyborg Kommunens Ældreudvalg.

I udsendelsen blev blandt andet bragt følgende sekvens, hvor [Klager] (O), der er formand for Ældreudvalget i kommunen, udtaler sig:

”[Tidskode 1:25]

[Klager]: Vi har jo selvfølgelig denne her debat i forhold til nogle pårørende, som i mange, engang imellem stiller nogle fuldstændig vanvittige krav. Det her med at der kommer de her meldinger på, som hun påpeger, det er ikke korrekt.

[Efterfølgende vises klip fra Mariager og Vejle, inden udsendelsen blandt andet fortsætter:]

[Tidskode 02:36]

Journalist: Må jeg så ikke lige vise dig et par billeder, som hun har sendt mig?

[Klager]: Ja.

[Journalisten viser billeder på sin smartphone. ]

Journalist: Dér – hele lagnet er vådt.

[Klager]: Ja.

Journalist: Der er en stor sø af urin.

[Klager]: Ja. Ja.

Journalist: Dér. Natkjolen våd opad. Afføring der ligger dernede.

[Klager]: Ja.

Journalist: Det kommer jo ikke bare på få minutter.

[Klager]: Nej, men, men som jeg påpeger over for dig. Det er jo. Du kan jo godt komme ud for, at der bliver skiftet en ble, og så 5-10 minutter efter kan du komme ud for, at vedkommende tisser i bleen.

[…]”

Det påklagede indslag

TV 2 bragte den 27. november 2015 kl. 19.00 i ”TV 2 Nyhederne” et indslag om den politiske debat, som omtalen af forholdene for de ældre havde affødt, herunder i forhold til Folketingets bevilling af penge til ældreområdet. I udsendelsen vises klip fra forskellige kommuner.

I udsendelsen udtaler Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, sig blandt andet om sagen. Af udsendelsen fremgik blandt andet følgende:

”[…]

[Tidskode: 03:54]

Studievært: Inden vi taler videre, Kristian Thulesen Dahl, så lad os lige høre en af dine partifæller. Han er formand for Ældreudvalget i Nyborg Kommune, og da vi i tirsdags bragte en reportage om en ældre dame i Nyborg, som lå gennemvædet af urin og afføring, så reagerede din partifælle sådan her:

[Der vises et klip med [Klager]. ]

[Klager]: Jeg synes, at det er dejligt, der er nogle pårørende, der kører hårdt på og sørger for at holde os politikere op på tingene, men jeg siger også nogle gange, at jeg har nogle situationer med nogle pårørende, som er utrolig meget emsige.

Journalist (voiceover): Er hun bare en pårørende, der er krævende?

[Klager]: Vi har jo selvfølgelig denne her debat i forhold til nogle pårørende, som i mange, engang imellem stiller nogle fuldstændig vanvittige krav.

[Der klippes tilbage til studieværten. ]

Studievært: Ja, meget af det her det handler altså om, at folk stiller vanvittige krav, lyder det fra din partifælle. Altså, folk har ikke realistiske forventninger til, hvad man kan få for de penge, der nu engang er til rådighed. Hvad siger du til den melding fra en partifælle?

[…]”

[Klager] klagede efterfølgende til TV 2, der afviste klagen. Klagen er modtaget i Pressenævnet ved mail 2. februar 2016.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at der er blevet manipuleret med det klip, som blev vist i TV 2 Nyhederne den 27. november 2015. I klippet, der første gang blev vist i TV 2 Nyhederne den 24. november 2015, udtaler [Klager] sig som formand for Ældreudvalget om en længerevarende, verserende sag i Nyborg Kommune, som han har nært kendskab til.

I nyhedsudsendelsen den 27. november 2015 blev der dog fremvist flere sager fra forskellige kommuner, og han blev efterfølgende vist i udsendelsen på en måde, der kan tolkes som at han gav udtryk for, at de pårørende generelt i alle landets kommuner er krævende og har for store forventninger til ældreplejen.

[Klager]s udtalelse er blevet misbrugt på en måde, så partiformand, Kristian Thulesen Dahl, i nyhedsudsendelsen den 27. november 2015 skulle kommentere på, om [Klager] som partifælle havde ret til, ud fra en generel holdning til pårørende og ikke ud fra den konkrete sag fra Nyborg, at udtale sig om pårørende i alle landets kommuner. [Klager] har derimod kun udtalt sig om den konkrete sag og ikke om pårørende generelt i samtlige landets kommuner.

2.2 TV 2s synspunkter

TV 2 har anført, at [Klager] i nyhedsindslaget den 24. november 2015 udtalte sig om krav fremsat af ”nogle pårørende”. Udtalelsen dækker derfor ikke umiddelbart kun over den konkrete sag, og det er derfor [Klager] selv, som peger på et mere generelt problem.

I nyhedsindslaget den 27. november 2015 opremses de sager, der har været omtalt i nyhederne. Derudover interviewes flere folketingspolitikere, herunder Kristian Thulesen Dahl. Inden optagelserne med [Klager] vises for Kristian Thulesen Dahl i indslaget, nævner nyhedsværten, at [Klager]s kommentar vedrørte en sag fra Nyborg, og [Klager] præsenteres som formand for Ældreudvalget i Nyborg Kommune.

Nyhedsindslaget den 27. november 2015 efterlader ikke indtryk af, at [Klager]s udtalelse er dækkende for hele landet, men viser, at der på kommunalt plan er oplevelser med emsige pårørende, der stiller ”urimelige krav”. [Klager]s udtalelser er loyalt gengivet med angivelse af, i hvilken sammenhæng udtalelsen var afgivet, og optagelserne af interviewet med [Klager] er ikke manipuleret.

TV 2 har endelig anført, at [Klager] over for journalisten flere gange gjorde opmærksom på, at han ikke kunne udtale sig om konkrete sager.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Jesper Rothe, Rasmus Emborg, Ulrik Holmstrup og Otto Juhl Nielsen.

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte, jf. punkt A. 1.

I nyhedsudsendelsen den 24. november 2015 bringes [Klager]s udtalelser i forbindelse med en konkret sag i Nyborg Kommune, som [Klager] konkret er blevet spurgt til. I nyhedsudsendelsen den 27. november 2015 vises [Klager]s udtalelser igen sammen med en udtalelse, som ikke fremgik af nyhedsudsendelsen den 24. november 2015. I nyhedsudsendelsen den 27. november 2015 anvendes udtalelsen i forbindelse med et interview med Dansk Folkepartis formand, der udtaler sig om Folketingets bevilling af midler til ældreområdet.

[Klager] præsenteres i udsendelsen den 27. november 2015 som ”formand for Ældreudvalget i Nyborg Kommune” og der henvises til den konkrete sag i Nyborg Kommune. Dansk Folkepartis formand bliver spurgt til, hvordan han forholder sig til sin partifælles udtalelser.

Sådan som sagen foreligger oplyst, er det Pressenævnets opfattelse, at [Klager]s udtalelser i både nyhedsudsendelsen den 24. november 2015 og nyhedsudsendelsen den 27. november 2015 er gengivet i sammenhæng med den problemstilling, [Klager] har udtalt sig om, selvom nyhedsudsendelsen den 27. november 2015 koncentrerer sig om den landspolitiske vinkel på sagen. På denne baggrund finder nævnet, at [Klager]s synspunkter er gengivet loyalt.

Pressenævnet udtaler på denne baggrund ikke kritik af TV 2.

Afgjort den 15. marts 2016.