Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 28-16 om merudgifter - håndsrækninger - udmåling - flytning til ny bolig

Resumé:

Kommunen skal efter serviceloven yde kompensation til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens af funktionsnedsættelsen. De udgifter til håndsrækninger, som andre borgere, uden nedsat funktionsevne på samme alder og i samme livssituation, også har, kan ikke dækkes som merudgifter.

Håndsrækninger

Kommunen skal udmåle merudgifter med udgangspunkt i, at borgeren skal kunne leve som andre borgere på samme alder og i samme livsituation uden funktionsnedsættelse. Dette gælder også, når borgeren flytter til en ny bolig og i den forbindelse søger om merudgifter til håndsrækninger.

Kommunen kan ikke afvise at dække nødvendige merudgifter til håndsrækninger alene med den begrundelse, at borgeren ikke havde udgiften før flytningen, eller at borgeren allerede vidste, at borgeren ikke selv kunne varetage opgaven ved indflytning i en ny bolig. Udgiften skal være en følge af borgerens nedsatte funktionsevne og ikke af boligens stand.

Det er borgeren, der skal sandsynliggøre sin merudgift. Kommunen fastlægger et overslag over de sandsynliggjorte merudgifter.

Kommunen kan henvise til det beløb, som borgeren har oplyst, i det omfang kommunen vurderer, at dette beløb er udtryk for de nødvendige merudgifter til håndsrækninger.

Beløbsniveauet i forhold til håndsrækninger, som f.eks. havearbejde, snerydning, kan også fastlægges ved, at kommunen indhenter priser fra leverandører af hjemmeservice, servicefirmaer eller andre aktører, der kan varetage de nødvendige håndsrækninger.

Kommunen kan henvise til en konkret timesats for almindelige lønninger på området for de bevilgede håndsrækninger, hvis der er en leverandør, der kan udføre hjælpen til timesatsen.

Serviceniveau

Kommunen kan inden for lovens rammer træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer. Dette gælder også ved merudgifter. Et serviceniveau på merudgiftsområdet kan fx foreligge i form af et prisniveau, der fastlægger, hvilket beløb borgeren kan få udbetalt til konkrete opgaver til forskellige håndsrækninger.

Ved ansøgninger om dækning af merudgifter til håndsrækninger, skal kommunen oplyse sagen i forhold til, hvilke nødvendige merudgifter borgeren har til håndsrækninger. Kommunen kan ikke forudsætte, at det fastsatte prisniveau i serviceniveauet dækker borgerens merudgifter til konkrete hjælpeopgaver, når borgeren oplyser, at merudgiften er større end bevilget efter serviceniveauet. Kommunen må da undersøge, hvilke konkrete merudgifter borgeren har, og sikre sig, at borgeren bliver kompenseret for sine nødvendige merudgifter til fx håndsrækninger.

Et eventuelt serviceniveau skal derfor fraviges, hvis borgerens behov efter en konkret og individuel vurdering nødvendiggør det. Dette vil være tilfældet, hvis borgeren oplyser ikke at kunne få udført håndsrækningen til det fastsatte prisniveau, og kommunen samtidigt ikke konkret kan pege på en løsning af borgerens behov til det fastsatte prisniveau.

Ankestyrelsen har behandlet to sager om håndsrækninger

I den første sag ændrede Ankestyrelsen kommunens afgørelse om afslag på dækning udgifter til håndsrækninger til vedligeholdelse af have. Ankestyrelsen fandt, at borgeren var berettiget til hjælp til dækning af nødvendige merudgifter til vedligeholdelse af have og snerydning, ligesom kommunen skulle undersøge borgerens konkrete merudgifter til øvrige håndsrækninger.

I den anden sag fandt Ankestyrelsen, at kommunen ikke udelukkende kunne træffe afgørelse om beregning af merudgifter til håndsrækninger ud fra sit serviceniveau, da borgeren havde oplyst, at merudgifterne hertil var større end bevilget af kommunen. Ankestyrelsen hjemviste derfor kommunens afgørelse til, at der skulle indhentes oplysninger, der kunne godtgøre borgerens nødvendige merudgifter til håndsrækninger.

Lovgivning:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015 - § 100

Bekendtgørelse nr. 1434 af 23. december 2012 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse §§ 5 og 6. (merudgiftsbekendtgørelsen)

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagerne principielt

Afklaring af, i hvilket omfang der kan gives håndsrækninger til vedligeholdelse af have, herunder i situationer hvor borgeren ikke tidligere har haft en have og ex flytter fra en bolig uden have til en bolig med en mindre have, uden at flytningen er handicapbetinget, samt hvordan udmålingen af udgifter til håndsrækninger skal foretages, herunder når kommunen har en servicestandard på området.

2. Reglerne

Lov om social service § 100 fastslår, at kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Merudgiftsbekendtgørelsens § 5 fastslår, at der alene ydes tilskud til nødvendige merudgifter, som er en følge af den nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne hos den person, der ansøger. Behovet vurderes i forhold til ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation.

Merudgiftsbekendtgørelsens § 6 fastslår, at udmåling af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte. Kommunen fastlægger et overslag over de sandsynliggjorte merudgifter.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

213-09: En 28-årig rygmarvsskadet mand, der havde brug for hjælp om natten, havde krav på dækning af udgifterne til et separat rum for hjælperne af hensyn til hans privatliv og personlige integritet.

Ansøger var endvidere ikke kompenseret fuldt ud, fordi han én gang havde fået hjælp til indretning af en handicapegnet bolig.

Det var ikke et kriterium for bevilling, at ansøger valgte en særlig handicapvenlig bolig.

C-19-07: Udgifter til gennemgribende istandsættelse og maling af nyindkøbt hus samt anlæg af have blev ikke anset som nødvendige merudgifter ved den daglige husførelse, da restaureringen ikke var en følge af ansøgers nedsatte funktionsevne.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at behovet for hjælp til dækning af merudgifter ifølge bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse skulle vurderes i forhold til ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation, samt på det indenfor socialretten gældende kompensationsprincip. Ifølge dette princip skal personer med nedsat funktionsevne i videst muligt omfang kompenseres for de merudgifter, der følger af den nedsatte funktionsevne.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at det hus, som den unge mand havde købt, efter det oplyste var i en sådan stand, at det skulle restaureres gennemgribende forud for hans indflytning under alle omstændigheder. Restaureringen skyldtes således ikke hans funktionsnedsættelse.

Endelig lagde Ankestyrelsen vægt på, at erhvervelse af et hus i denne tilstand ikke var påkrævet, og at udgifterne til renovering således ikke kunne anses for nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.

C-15-05: En ansøger, der led af muskelsvind, og som modtog højeste førtidspension og plejetillæg, og som havde hjælp hele døgnet, idet hun havde 5 hjælpere ansat til personlig pleje, var efter en konkret vurdering berettiget til dækning af nødvendige merudgifter til udgifter til arbejdsløn til malerarbejde i sin lejlighed og til reparationer i forbindelse med dette arbejde.

Der var ud fra det oplyste tale om en nødvendig renovering af ansøgerens lejlighed, og ansøgeren ville ikke selv kunne udføre arbejdet. Hun var alene og havde således ikke en ægtefælle eller samlever, der kunne påtage sig arbejdet. Der var desuden ikke en vedligeholdelseskonto for lejligheden, hvoraf udgiften ville kunne afholdes.

4. De konkrete afgørelser

Sag 1: 2015-2123-59377

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over A Kommunes afgørelse truffet den 3. november 2015 om udmåling af merudgifter til håndsrækninger.

Resultatet er

Du har ret til dækning af udgifter til håndsrækninger til havearbejde og snerydning som merudgift.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse. Kommunen skal beregne dine nødvendige merudgifter hertil.

Kommunen skal behandle din sag igen om dækning af merudgifter til øvrige nødvendige håndsrækninger.

Det betyder, at vi hjemviser den del af sagen, som vedrører beregning af øvrige merudgifter til ny behandling og afgørelse i kommunen. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Kommunen skal, inden den træffer en ny afgørelse, indhente oplysninger, der konkret godtgør, hvilke merudgifter, du har til håndsrækninger.

Kommunen vil kontakte dig.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen lægger til grund for afgørelsen, at du er omfattet af personkredsen for merudgifter.

Håndsrækninger til have og snerydning

Vi vurderer, at andre borgere uden funktionsnedsættelse, men på samme alder og i samme livssituation som dig, også har en bolig med have.

Vi lægger vægt på din alder og dine indkomstforhold, herunder at du har råd til at bo i et hus med have. Det må antages som værende normalt for andre på din alder, i det område hvor du bor, at bo i en bolig med have.

Vi vurderer endvidere, at du har nødvendige merudgifter til vedligeholdelse af din have samt til snerydning.

Vi lægger vægt på, at du har et hus med en have, som du på grund af din nedsatte funktionsevne ikke kan vedligeholde, ligesom du ikke kan varetage snerydning ved din ejendom. Vi vurderer, at andre personer på din alder og i din livssituation uden funktionsnedsættelse selv vil kunne varetage overnævnte opgaver.

Du har derfor merudgifter til vedligeholdelse af have og snerydning, der er en følge af din nedsatte funktionsevne, som du skal kompenseres for.

Det følger af servicelovens bestemmelse om merudgifter, at kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Vi er opmærksomme på, at du er flyttet fra en handicapvenlig bolig til en bolig, hvor du nu har udgifter til håndsrækninger til have og snerydning.

Formålet med bestemmelsen om dækning af merudgifter, er, at borgeren skal kunne leve som andre borgere på samme alder og i samme livsituation uden funktionsnedsættelse. Formålet er således at yde kompensation til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens af funktionsnedsættelsen (kompensationsprincippet).

Du skal derfor støttes i overensstemmelse med formålet med bestemmelsen.

Det fremgår videre af principafgørelse 213-09, at det ikke er et kriterium for bevilling af merudgifter, at ansøger vælger en særlig handicapvenlig bolig.

Vi vurderer derfor, at kommunen ikke kan afvise at dække dine merudgifter til håndsrækninger alene med den begrundelse, at du allerede vidste, at du ikke selv ville kunne varetage de ansøgte hjælpeopgaver ved indflytning til din bolig.

Kommunen skal træffe en ny afgørelse, hvor kommunen beregner dine nødvendige merudgifter til have og snerydning.

Du kan alene få dækket merudgifter, som skyldes din nedsatte funktionsevne.

Det vil sige, at i det omfang at du også ville have haft udgiften til de ansøgte opgaver til havearbejde og snerydning selv uden din funktionsnedsættelsen, kan du ikke få dækket denne udgift som merudgift.

Udmåling af merudgifter

Vi vurderer, at kommunen ved bevilling af merudgifter til håndsrækninger til øvrige forhold f.eks. skift af el-pære ikke har indhentet oplysninger, der kan klargøre, hvilke nødvendige merudgifter, du har til håndsrækninger.

Kommunen har udmålt bevillingen af merudgifter til håndsrækninger ud fra, at håndsrækninger betragtes som en hjælpende hånd, og at disse opgaver kan udføres af bekendte, venner m.v., og at betaling herfor kan ske ved f.eks. vin, chokolade til en værdi af 100 kr. i timen. Du oplyser i den forbindelse, at du ikke ønsker at ulejlige dine venner.

Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at når der træffes afgørelser der beror på et skøn, må der ikke opstilles kriterier, der begrænser eller udelukker skønnet.

Vi finder, at kommunens udmåling af udgiften til håndsrækninger til 100 kr. i timen, kan have den konsekvens, at du ikke bliver afhjulpet i forhold til konsekvenserne af din funktionsnedsættelse, hvilket er i strid med kompensationsprincippet.

Kommunen skal derfor indhente oplysninger, der konkret sandsynliggør dine merudgifter til håndsrækninger. Kommunen kan anmode dig om at medvirke til sagens oplysning, herunder i forhold til at udarbejde et overslag over dine nødvendige merudgifter til håndsrækninger.

Kommunen kan også indhente priser fra leverandører af hjemmeservice, servicefirmaer eller andre aktører, der kan varetage de nødvendige håndsrækninger med henblik på at godtgøre dine nødvendige merudgifter til håndsrækninger.

Kommunen kan henvise til en konkret timesats for almindelige lønninger på området for de bevilgede håndsrækninger, hvis der er en leverandør, der kan udføre hjælpen til timesatsen.

Vi bemærker, at hjælp til vinduespudsning kan være en nødvendig merudgift, ligesom opgaven er nævnt i vejledningen om nødvendige merudgifter i dagligdagen, som en håndsrækning, der kan bevilges merudgifter til. Kommunen skal derfor bevilge nødvendige merudgifter hertil, såfremt du ikke kan varetage opgaven.

Kommunen skal herefter træffe en ny afgørelse om udmåling af merudgifter, hvor kommunen konkret godtgør, at du kan få varetaget de nødvendige håndsrækninger via kommunens bevilling. Kommunen skal angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen, og de væsentligste faktiske oplysninger, som ligger til grund for afgørelsen.

Hvis du ikke er enig i afgørelsen kan du klage igen efter de almindelige klageregler.

Sag 2: 2016-2123-06382

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over B Kommunes afgørelse truffet den 15. december 2015.

Resultatet er

Kommunen skal behandle din sag igen.

Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling og afgørelse i kommunen. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Kommunen skal undersøge dine merudgifter til håndsrækninger.

Kommunen vil kontakte dig.

Vi kritiserer, at kommunen har begået fejl i sagsbehandlingen ved ikke at indhente de oplysninger, som vi ved tidligere afgørelse har bedt kommunen om at indhente med henblik på at oplyse sagen. Se nærmere under afsnittet bemærkninger til kommunens sagsbehandling.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at kommunen ikke kunne træffe afgørelse i sagen om merudgifter til håndsrækninger, da sagen er utilstrækkeligt oplyst.

Vi vurderer, at kommunen ikke – som anmodet i vores afgørelse af 3. november 2014 – har indhentet de fornødne oplysninger, der kan godgøre, hvilke udgifter, som du konkret har eller har haft til håndsrækninger. Kommunen har derfor ikke oplyst sagen i tilstrækkeligt omfang.

Vi lægger særlig vægt på, at du oplyser, at du i anden sammenhæng har betalt 385 kr. i timen for håndværkere. Kommunen har bevilget dig 117 kr. i timen til dækning af dine merudgifter til håndsrækninger. Du er derfor ikke enig i kommunens vurdering af støttebehovet.

Kommunen skal efter bestemmelsen om merudgifter i serviceloven yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Udmåling af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte, jf. merudgiftsbekendtgørelsens § 6.

Vi er opmærksomme på, at kommunen henviser til sit serviceniveau, hvorefter merudgifterne til håndsrækninger dækkes efter FOAs overenskomst løntrin 11.

Kommunen kan inden for lovens rammer træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer. Dette gælder også ved merudgifter.

Vi finder dog, at kommunen ikke kan beregne merudgifter til håndsrækninger alene med henvisning til kommunens serviceniveau, når du har oplyst, at dine merudgifter hertil er større end forudsat i serviceniveauet.

Dette fordi, at kommunen ikke har fremført objektive oplysninger, fx tilbud fra leverandører der kan varetage de ansøgte hjælpeopgaver, der godtgør, at du kan få dækket dine nødvendige merudgifter til håndsrækninger med den bevilgede støtte efter servicestandarden.

Ved ansøgninger om dækning af merudgifter til håndsrækninger, skal kommunen oplyse sagen i forhold til hvilke nødvendige merudgifter, som borgeren har til håndsrækninger.

Kommunen må undersøge, hvilke konkrete merudgifter du har, og sikre sig, at du bliver kompenseret for dine nødvendige merudgifter til håndsrækninger.

Vi finder, at kommunen ikke har godtgjort, at du kan få den nødvendige hjælp med den bevilling af merudgifter, som du har modtaget, herunder at du kan ansætte hjælpere til at udføre de konkrete hjælpeopgaver.

Hvad skal kommunen nu

Kommunen skal indhente oplysninger, der konkret godtgør dine merudgifter til håndsrækninger. Kommunen kan anmode dig om at medvirke til sagens oplysning,

Kommunen kan også indhente priser fra leverandører af hjemmeservice, servicefirmaer eller andre aktører, der kan varetage de nødvendige håndsrækninger med henblik på at godtgøre dine nødvendige merudgifter til håndsrækninger.

Kommunens serviceniveau skal fraviges, hvis dine forhold efter en konkret og individuel vurdering nødvendiggør det. Dette vil være tilfældet, hvis du oplyser ikke at kunne få udført håndsrækningen til det fastsatte prisniveau, og kommunen samtidigt ikke konkret kan pege på en løsning af dit hjælpebehov til det fastsatte prisniveau.

Vi er enige med kommunen i, at udgiften til professionelt uddannet arbejdskraft ikke i sig selv kan anses for at være en nødvendig merudgift, da det afgørende er, at dit behov for hjælp bliver dækket.

Kommunen skal dog pege på et andet konkret tilbud, hvor du kan få hjælp til at varetage de opgaver, som du er bevilget støtte til.

Kommunen skal herefter træffe en ny afgørelse om udmåling af merudgifter, hvor kommunen konkret godtgør, at du kan få varetaget de nødvendige håndsrækninger via kommunens bevilling. Kommunen skal angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen, og de væsentligste faktiske oplysninger, som ligger til grund for afgørelsen.

Bemærkninger til kommunens sagsbehandling

Den 3. november 2014 afgjorde vi, at kommunen enten skulle indhente overslag fra firmaer, der varetager de pågældende opgaver, eller på anden måde objektivt begrunde den fastsatte takst.

Vi finder det kritisabelt, at kommunen ikke har efterkommet dette ved kommunens nye afgørelse. Kommunen har ikke indhentet objektive oplysninger, der kan godtgøre hvad dine merudgifter er til håndsrækninger til rengøring af bil, vinduespudsning, snerydning og havearbejde.

Vi bemærker endvidere, at kommunen først ved sin revurdering af 6. januar 2016 tager stilling til beregningen af merudgifter til håndsrækninger