Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Indsamlingsnævnets afgørelse i sag nr. 16-9230-00010

En skoles indsamling blandt elevernes forældre var en privat indsamling

Elevernes forældre kunne betragtes som skolens bekendte, hvorfor indsamlingen var privat og derfor undtaget fra indsamlingslovens område.

Klager: [Person A]

Indklagede: [Skolen]

Sagens indhold (kort resumé):

Klager har klaget til Indsamlingsnævnet over, at klagers børns skole har arrangeret et sponsorløb, hvor eleverne deltager i et motionsløb og deres forældre opfordres til at give et beløb pr. løbet kilometer. Klager mener, at god indsamlingsskik er tilsidesat på 9 punkter.

1. Sagsfremstilling

[Dato] gennemførte skolen et sponsorløb på skolen, hvor der samledes ind til en større organisation. Eleverne havde på forhånd fået en seddel med hjem, som opfordrede forældrene til at ”sponsere” deres barn, ved at yde et bidrag pr. løbet kilometer. Sedlen blev afleveret til klasselæreren påført navn og adresse, samt distance og beløb pr. km sammen med bidraget i kontanter. Pengene er efterfølgende blevet talt op af en løbsansvarlig. Det fremgik af det materiale, som forældrene havde modtaget, at bidrag var frivillige, men at deltagelse i selve løbet ikke var. Der var efterfølgende lodtrækning på skolen om præmier til elever/sponsorer (6 klippekort til skolens kantine) og til sponsorer (6x2 flasker vin).

2. Parternes synspunkter

[Udeladt]

3. Indsamlingsnævnets afgørelse

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Christian Lundblad, Robert Hinnerskov, Rasmus Larsen Lindblom og Benedicte Federspiel.

Indsamlingsnævnet træffer afgørelse i sager om overtrædelse af god indsamlingsskik, jf. lov nr. 511 af 26. maj 2014 om indsamling m.v. (indsamlingsloven),§ 10, stk. 3, nr. 3, jf. § 8.

Indsamlinger, der er omfattet af indsamlingsloven, skal foregå i overensstemmelse med god indsamlingsskik, jf. lovens § 8, stk. 1. Indsamlingsnævnet har den 14. juli 2014 udarbejdet Retningslinjer for god indsamlingsskik.

3.1 Afgørelse

Nævnet finder, sådan som sagen er forelagt for nævnet, at skoleløbet har været en privat indsamling, jf. indsamlingsloven § 2, stk. 1, nr. 1. Indsamlingen var derfor ikke omfattet af indsamlingsloven. Nævnet kan af denne grund ikke tage stilling til klagen.

3.2 Begrundelse

Private indsamlinger er indsamlinger, hvor opfordring til at yde bidrag rettes til indsamlerens bekendte eller til personer, som har særlig tilknytning til indsamlingsformålet, jf. indsamlingsloven § 2, stk. 1, nr. 1. Nævnet finder, at der i det foreliggende tilfælde, hvor der er tale om en indsamling (alene) blandt forældrene til børnene på skolen, har været en sådan tilknytning til skolen, at de må betragtes som skolens bekendte. Da indsamlingen således ikke er omfattet af indsamlingsloven, kan nævnet ikke tage stilling til, om god indsamlingsskik er overholdt.

Afgjort den 8. juli 2016.

Redaktionel note
  • www.indsamlingsnaevnet.dk