Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om regulering for 2018 af tilskud til høreapparatbehandling hos privat leverandør efter eget valg

(Til samtlige regionsråd m.fl.)

I bekendtgørelse nr. 1438 af 23. december 2012 om høreapparatbehandling er det i § 1, stk. 1, fastsat, at Regionsrådet, efter henvisning fra en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme, yder tilskud til høreapparatbehandling til personer over 18 år, der ønsker at benytte en privat, godkendt høreapparatleverandør efter eget valg, jf. dog stk. 4. Tilskud til høreapparatbehandling udgør indtil 4.000 kr. på 1. øre og indtil 2.350 kr. på 2. øre, dog således at tilskuddet ikke kan udgøre mere end de faktiske udgifter, herunder udgifter til høreprøve, høreapparat, tilpasning, service og garanti. Tilskuddet er inklusiv moms.

Ifølge bekendtgørelsens § 1, stk. 2, udgør den del af tilskuddet, som ydes til selve behandlingen, indtil 2.000 kr. til 1. øre og indtil 350 kr. for 2. øre, og pris- og lønreguleres årligt pr. 1. januar med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb.

For finansåret 2018 er den generelle pris- og lønreguleringssats fastsat til 2,7 pct., jf. Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Under henvisning hertil skal Sundheds- og Ældreministeriet meddele, at det ovennævnte tilskud i 2018 udgør 4.108 kr. for behandling af 1. øre og 2.369 kr. for behandling på 2. øre.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 7. december 2017

Hanne Bach