Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse om uforholdsmæssigt ressourceforbrug over for journalist, jf. offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1

 

Svar til journalist

12-06-2017

Sag nr. 17/02671

 

KL’s afslag af 24. maj 2017 på aktindsigt i udgiftsbilag til KL’s samlede bestyrelse og de enkelte bestyrelsesmedlemmer på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Jeg har modtaget din e-mail af 6. juni 2017 med bilag.

Det fremgår af din e-mail, at du klager over den del af KL’s afgørelse af 24. maj 2017, der vedrører afslag på aktindsigt i udgiftsbilag til KL’s bestyrelse og de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Af e-mailen fremgår det også, at du den 2. maj 2017 anmodede KL om aktindsigt på følgende måde:

”Jeg vil gerne bede om aktindsigt i alle bilag relateret til udgifter (altså fx rejser, ture, møder, transport, diæter, IT, kontorartikler, eurocard, indkøb af vin, kursus, repræsentation, bestyrelsesaktivitet) til KLs nuværende bestyrelse og bestyrelsens enkelte medlemmer. Med udgifter menes også bilag hvor en regning i første omgang er blevet afleveret eller betalt af KL også selvom den senere måtte være blevet tilbagebetalt. Samtlige bilag vedr. tilbagebetalinger (altså fx af diæter og andet) herunder korrespondance skal også forstås som omfattet af anmodningen uanset beløbets størrelse. For så vidt angår kurser eller ture i udlandet bedes programmet, korrespondancen og invitationen vedlægges.

Af hensyn til at skåne KL for unødig tidsforbrug begrænses anmodningen således at følgende skal forstås som undtaget fra vores anmodning:

- alle bilag fra KLs kantine hvor bilaget er under 10.000 kr.

- alle udgifter til kontorartikler hvor den enkelte regning er under 2000 kroner.

- For så vidt angår regninger for telefon og internetforbrug er en bilagsoversigt med de enkelte beløb tilstrækkeligt i de tilfælde hvor beløbet er under 5000 kroner.

- Samtlige Brobizz, hvor der ikke senere er blevet tilbagebetalt.

- Alle repræsentationsudgifter hvor den samlede regning er under 500 kroner er undtaget såfremt der ikke er tale om køb af alkohol og såfremt der ikke samtidig er blevet betalt diæter (alle diæt-udgifter - også beløb under 500 kr - skal forstås som omfattet af anmodningen)

- Alle parkeringsudgifter hvor det enkelte beløb er under 500 kroner.

- Alle taxaregninger under 1000 kroner er undtaget (bilaget er dog omfattet af anmodningen uanset beløbets størrelse såfremt der måtte fremgå et andet navn end det pågældende bestyrelsesmedlems under 'navn' på bilaget). ”

KL traf den 24. maj 2017 afgørelse vedrørende din aktindsigtsanmodning. KL afslog anmodningen med henvisning til offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug. KL estimerede i den forbindelse, at det ville tage KL betydeligt mere end 60 timer at behandle din anmodning.

Efter at jeg har gennemgået din klage med bilag, har jeg besluttet ikke at indlede en ombudsmandsundersøgelse. Jeg henviser til § 16, stk. 1, i lov om Folketingets Ombudsmand (lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013). Det fremgår af denne bestemmelse, at ombudsmanden selv afgør, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse.

Jeg har lagt vægt på følgende:

KL er omfattet af offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen), jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 3. Dog finder bestemmelserne i offentlighedslovens §§ 11 og 12 og §§ 15-17 ikke anvendelse på KL’s virksomhed.

KL har i afgørelsen af 24. maj 2017 meddelt afslag på aktindsigt med henvisning til, at behandlingen af din anmodning vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug. KL har herved henvist til offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1.

Bestemmelsen i offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1, kan efter omstændighederne også finde anvendelse på journalisters anmodninger om aktindsigt, selv om bl.a. journalister i almindelighed må antages at have en særlig interesse i aktindsigt (se sag 2016-23 offentliggjort på min hjemmeside www.ombudsmanden.dk). Det forudsætter dog, at myndighedens ressourceforbrug væsentligt overstiger de ca. 25 timer, som ifølge forarbejderne til bestemmelsen er grænsen over for den, som ikke har en særlig interesse.

KL skønnede i afgørelsen af 24. maj 2017, at det ville tage ”betydeligt over 60 timer” at behandle din anmodning. Det fremgår af KL’s hjemmeside www.kl.dk, at der er 17 medlemmer i KL’s bestyrelse, og at de sidder i perioden 2014-2018. På denne baggrund og sammenholdt med formuleringen af din aktindsigtsanmodning, herunder din afgrænsning, kan jeg på det foreliggende grundlag ikke tilsidesætte KL’s vurdering af, at det vil tage betydeligt mere end 60 timer og dermed et uforholdsmæssigt ressourceforbrug at behandle din anmodning.

Da jeg samtidig kan forstå på din klage, at du ikke umiddelbart kan indskrænke anmodningen yderligere, foretager jeg mig ikke mere i sagen.

Jeg vedlægger en vejledning om ombudsmanden og persondataloven (Information om dine rettigheder).

Med venlig hilsen

-

 

Kopi til orientering:

KL