Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Indsamlingsnævnets afgørelse i sag nr. 17-9320-00020

Indsamlingsnævnet finder Foreningen Tøstrup Kattehjem og Dyreværns håndtering af en mindre positiv henvendelse om foreningen indsamling for kritisabel

Indsamlingsnævnet finder det kritisabelt, at Foreningens Tøstrup Kattehjem og Dyreværn med nedladende ord kommenterede og offentliggjorde en persons henvendelse om foreningens indsamling på foreningens Facebookside, ligesom foreningen ikke forinden i tilstrækkeligt omfang havde anonymiseret den pågældende persons kontaktoplysninger og navn. Foreningen kaldte afsenderen af henvendelsen for "komplet idiot" ligesom det trods overstregning var muligt at se, hvem den pågældende var.

Klager: [Person]

Indklagede: Foreningen Tøstrup Kattehjem og Dyreværn

Sagens indhold (kort resumé):

Klager har til Indsamlingsnævnet klaget over indklagedes indsamling på Facebook den 21. april 2017, hvor der blev samlet ind til fordel for sikkerhedsstillelse i foreningens kassekredit ved udstedelse af katte-aktier/støttebeviser.

Klager har endvidere klaget over indklagedes opslag på Facebook den [dato], hvor indklagede offentliggjorde en e-mail, som klager havde fremsendt til indklagede i forbindelse med klagers indsamling.

Sagsfremstilling

1. Parternes synspunkter

1.1. Klagers synspunkt

Klager har gjort gældende, at indklagede har handlet i strid med retningslinjerne for god indsamlingsskik:

Klager har til støtte herfor gjort gældende, at opfordring til køb af ”katteaktier”, som skal tjene til sikkerhedsstillelse for indklagedes kassekredit, ikke kommer den egentlige målgruppe til gode (kattene og driften af internatet).

Videre gør klager gældende, at det er tvivlsomt om de indsamlede midler går til dyrene og drift af internatet. Klager har til støtte herfor anført, at indklagede har estimeret en overdreven høj husleje på 480.000 kr. henset til at der er tale om en nedlagt landejendom, hvor foreningen lejer en del af de tidligere driftsbygninger, som er ombygget til dyreinternat for foreningens midler. Internatets driftsbygninger tilhører internatlederens ægtefælle og er en del af den ejendom, som internatlederen og ægtefællen bor på. Klager gør i den forbindelse tillige gældende, at det ikke kan afvises, at internatlederens ægtefælle har en afledt egen økonomisk interesse i forbindelse med internatets indsamlingsaktiviteter.

Klager har videre gjort gældende, at bidragyderne ved brug af betegnelsen ”aktier” og ”aktiebevis” foregøgles til at tro, at der er tale om en investering i en ejerandel med tilhørende rettigheder i form af indflydelse, udbytte, omsættelighed og indfrielse. Dette uanset foreningens efterfølgende ændringer i teksten. Der har været og er fortsat tale om markedsføring ud fra falske forudsætninger, mener klager.

Klager har herudover anført, at indklagede sandsynliggør overfor erhververen af katte-aktier/støttebeviser, at beløb indbetalt vil blive tilbagebetalt og alene er en form for lån til finansiering af foreningens drift. Klager har her henvist til indklagedes opslag af 21. april 2017, hvor indklagede skriver, at beløbet kun aktiveres i tilfælde af, at foreningen ikke kan fortsætte driften. Katte-aktiebeviset blev aktiveret i sin oprindelige form den 21. april 2017, idet mange følgere på Facebook reflekterede positivt på opslaget og erklærede sig parate til at købe en katte-aktie.

Klager har endvidere anført, at indklagede i et opslag den 26. juni 2017 oplyser erhververe af støttebeviser om, at beløbet er fradragsberettiget. Klager har dertil gjort gældende, at dette er vildledende, idet et evt. indfrielsesbeløb (ved tilbagebetaling) skal indkomstbeskattes.

Klager har endelig anført, at han har været i kontakt med indklagede per e-mail om overstående i forbindelse med indsamlingen. Indklagedes svar herpå blev offentliggjort via et opslag på Facebook, hvor klagers e-mail blev vedhæftet med et, ifølge klager ”ikke overbevisende forsøg på at sløre mit navn” og en tekst om, at klager var ”komplet idiot” og var ”gået forrest i hetzen” imod Tøstrup Kattehjem og Dyreværn.

1.2. Indklagedes synspunkt

Indklagede har oplyst, at de i april 2017 havde et samarbejde med en navngiven person fra Djurslands Bank, Kolind, om et katte-aktiebevis, som skulle tjene til sikkerhedsstillelse for indklagedes kassekredit i samme bank.

Indklagede har oplyst, at det er tydeliggjort i opslaget den 21. april 2017 og i andre opslag, at katte-aktiebeviset ikke er en handelsaktie, at køb af katte-aktiebeviset er en investering i kattene ved Tøstrup Kattehjem og Dyreværn, at købet er en engangsinvestering, som man ikke nødvendigvis får tilbage, samt at overskydende midler fra kontoen ved evt. ophør af foreningen vil gå til tilsvarende Dyreværn. Indklagede har oplyst, at tilbagebetaling af beløbet kun sker i tilfælde af, at foreningens økonomi bliver så stabil, at en kassekredit ikke er nødvendig. I den situation vil bidragyder få tilbudt tilbagebetaling eller få mulighed for at donere beløbet til dyrene.

Indklagede har endvidere oplyst, at katte-aktiebeviset senere er blevet omdøbt til støttebevis for at undgå misforståelser, og at beviset således aldrig blev aktiveret under navnet ”katte-aktiebevis”. Indklagede har dertil oplyst, at banken har forsikret indklagede om, at beviset var lovligt med de påskrifter, der fremgik af beviset, og at det fremgår af beviset, hvad det dækker. Katte-aktiebeviset blev ændret til et støttebevis, inden det blev fremsendt.

Indklagede har derudover gjort gældende, at offentliggørelsen af klagers e-mail ikke vedrører nævnet, idet afsenderen på e-mailen er streget over. Ligeledes finder indklagede ikke, at foreningens husleje vedrører Indsamlingsnævnet.

Indklagede gør endelig gældende, at foreningen følger gældende regler på indsamlingsområdet og altid gør opmærksom på, at indsamlede midler anvendes til fordel for internatet, driften heraf og dyrene.

2. Indsamlingsnævnets afgørelse

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Christian Lundblad, Robert Hinnerskov, Tina Donnerborg, Rasmus Larsen Lindblom og Benedicte Federspiel.

Indsamlingsnævnet træffer afgørelse i sager om overtrædelse af god indsamlingsskik, jf. Lov nr. 511 af 26. maj 2014 om indsamling m.v. (indsamlingsloven), § 10, stk. 3, nr. 3, jf. § 8.

Indsamlinger, der er omfattet af indsamlingsloven, skal foregå i overensstemmelse med god indsamlingsskik, jf. lovens § 8, stk. 1.

Indsamlingsnævnet har pr. 14. juli 2014 udarbejdet retningslinjer for god indsamlingsskik i henhold til bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om indsamling m.v. (indsamlingsbekendtgørelsen), § 19, stk. 2. Retningslinjerne skal blandt andet være med til at give bidragyderne og de personer, som ikke ønsker at yde bidrag en form for sikkerhed for, at indsamlinger forløber på en ordentlig måde, herunder at personer ikke bliver presset eller krænket, men frivilligt yder bidrag, således at bidragyderne ikke efterfølgende får grund til at fortryde det.

Indledningsvist skal Indsamlingsnævnet oplyse, at indklagede den 22. marts 2017 har indsendt en orientering til nævnet om sine indsamlinger, jf. § 4 i Lov nr. 511 af 26. maj 2014 om indsamling m.v. Foreningen har her oplyst, at foreningen løbende indsamler midler til fordel for daglig drift og pleje af dyr på internat og kattehjem.

Videre bemærkes det, at skatteretlige spørgsmål i forbindelse med en eventuel tilbagebetaling af et fradragsberettiget bidrag er uden for nævnets kompetenceområde, hvorfor nævnet ikke behandler denne del af klagen. Der henvises derimod til evt. at rette henvendelse til SKAT. Det bemærkes dog samtidig, at det er organisationens pligt at offentliggøre korrekte oplysninger overfor bidragsyder om eventuel fradragsret.

Korrekt information

Det følger af Retningslinjerne for god indsamlingsskik, pkt. 15 og 23:

[…]
15. Korrekt og tilgængelig information fra indsamler
15.1 Information fra indsamler eller dennes repræsentant må hverken direkte eller indirekte være vildledende gennem unøjagtigheder, tvetydighed, overdrivelse, omgåelse eller lignende.
[…]
15.6 Indsamlingsmateriale må ikke antyde, at de indsamlede midler går til et bestemt formål, hvis midlerne kan blive brugt til et andet formål eller til organisationens overordnede formål.
[…]
23. Information om indsamlingen
23.1. Relevant, sandfærdig og let forståelig information om formålet med de indsamlede midlers anvendelse skal være offentlig tilgængelig.
[…]

Nævnet finder ikke, at anvendelsen af betegnelsen ”katte-aktie” i forbindelse med indsamlingen den 21. april 2017 er direkte eller indirekte vildledende gennem unøjagtigheder, tvetydighed, overdrivelse, omgåelse eller lignende.

Nævnet lægger i den forbindelse vægt på, at indklagede indenfor rimelig tid har tydeliggjort i opslaget, at der ikke er tale om en reel aktie, jf. Lov nr. 738 af 1. juni 2015 om aktie- og anpartsselskaber med senere ændringer. Nævnet er bekendt med, at indsamler i kommentarsporet til opslaget har modtaget henvendelser om katte-aktiens retlige betydning. Indklagede præciserede i den anledning overfor bidragsyderne, at der ikke var tale om en reel aktie.

Nævnet skal ydermere bemærke, at det ikke anses for vildledende, at anvende betegnelsen ”aktie” i forbindelse med en indsamling, så længe indsamleren præciserer i forbindelse med tvivlsspørgsmål eller det i øvrigt fremgår af konteksten, at der ikke er tale om en reel aktie, men derimod om en indsamlingsmåde.

Nævnet finder endvidere ikke, at det foreliggende indsamlingsmateriale antyder, at de indsamlede midler går til et andet formål end det der er oplyst, eller at relevant, sandfærdig og let forståelig information herom ikke er offentlig tilgængeligt.

Nævnet lægger i den forbindelse vægt på, at det fremgår af katte-aktien, der er vedhæftet opslaget af 21. april 2017, at de indsamlede midler anvendes til fordel for Foreningen Tøstrup Kattehjem og Dyreværns kassekredit. Dette findes at være inde for det formål, som foreningen tidligere har oplyst overfor Indsamlingsnævnet, jf. ovenfor.

Nævnet bemærker samtidig, at foreningen i sit årsregnskab skal aflægge beretning, der beskriver, hvilke indsamlinger organisationen har foretaget, samt væsentlige begivenheder eller aktiviteter i forbindelse med årets indsamlinger. Overstiger det indsamlede beløb 50.000 kr., skal regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Indsamlers behandling af klage

Det følger af Retningslinjerne for god indsamlingsskik, pkt. 1, 8, 11 og 21

[…]
Definitioner
Bidragsyder: En fysisk person (borger), der yder, har ydet eller bliver opfordret til at yde et bidrag.
[…]
8. Bidragsyder skal behandles med høflighed og med respekt
[…]
11. Oplysninger om bidragsyder skal behandles fortroligt
[…]
11.4. En bidragsyders kontaktoplysninger må ikke offentliggøres eller udleveres til andre, herunder andre indsamlere, eller anvendes til andet formål uden bidragsyders accept.
11.5. Hvis indsamler ønsker at nævne bidragsyder med navn og adresse eller andre identificerede oplysninger, skal bidragsyders forudgående accept så vidt muligt indhentes.
[…]
21. Klager over indsamler
21.1. Indsamler skal på sin hjemmeside (med link til Indsamlingsnævnet) eller – hvis indsamler ikke har en hjemmeside – på andet informationsmateriale oplyse om muligheden for at klage over indsamler til Indsamlingsnævnet.
21.2. Indsamlers repræsentant skal på forespørgsel oplyse bidragsyder, hvortil og hvordan der kan klages til Indsamlingsnævnet.
[…]

Nævnet finder ikke, at klager er blevet behandlet med fornøden høflighed og respekt i forbindelse med Facebookopslaget af [dato]. Derudover finder nævnet, at indklagede har offentliggjort sådanne oplysninger om klager, at denne har kunnet identificeres; dette uanset at kontaktoplysningerne er blevet forsøgt slettet. Endelig finder nævnet ikke finder at indklagedes håndtering af klagen og kritikken er i overensstemmelse med retningslinjerne for god indsamlingsskik.

Nævnet lægger vægt på, at indklagede i sit Facebookopslag af [dato] på foreningens Facebookside, der kan tilgås direkte fra foreningens hjemmeside, oplyser om klagers e-mail af [dato] i anledning af indklagedes indsamling og i den forbindelse anfører, at ” […]Manden er komplet idiot, […]”. Samtidig blev en kopi af klagers e-mail af [dato] til foreningen offentliggjort på samme side, og det uden at klager forinden havde meddelt sin accept eller at der var sket fuldstændig anonymisering af henvendelsen inden offentliggørelsen, sådan at det ikke var muligt at identificere afsender på den omhandlede e-mail. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på ordvalget i foreningens kommentarer til e-mailen og at klagers navn og e-mail, omend uklart, ses at kunne tydes bag overstregningerne i opslaget af [dato]. Dette fremgår ligeledes af kommentarsporet til opslaget, hvor flere ses at have kommenteret på dette, herunder at det er muligt for facebookbrugerne at tyde klagers navn.

Indsamlingsnævnet anser det på den baggrund kritisabelt, jf. indsamlingslovens § 11, stk. 3, jf. Retningslinjer for Indsamlingsnævnets udtalelser af kritik – skala for kritik, at indklagede kaldte klager for ”en komplet idiot” og derudover samtidig offentliggjorde klagers e-mail af [dato] på indklagedes Facebookside den [dato].

Nævnet skal derudover gøre opmærksom på, at en indsamler på sin hjemmeside skal oplyse om muligheden for at klage over indsamler til Indsamlingsnævnet, jf. Retningslinjerne for god indsamlingsskik, punkt 21.1.

Nævnet pålægger samtidig Foreningen Tøstrup Kattehjem og Dyreværn snarest muligt efter modtagelsen af denne afgørelse, at offentliggøre den tekst, der fremgår af næste side, i to måneder på Foreningen Tøstrup Kattehjem og Dyreværns hjemmeside, jf. indsamlingslovens § 11, stk. 3, jf. bekendtgørelse nr. 895 af 18. juli 2014 om forretningsordenen for Indsamlingsnævnet, § 19, stk. 1.

På nævnets vegne

Christian Lundblad

Formand for Indsamlingsnævnet

Tekst til offentliggørelse på Tøstrup Kattehjem & Dyreværns hjemmeside i to måneder:

”Indsamlingsnævnet har på baggrund af afgørelse af 30. august 2017 pålagt Foreningen Tøstrup Kattehjem og Dyreværn at offentliggøre følgende:

Indsamlingsnævnet finder Foreningen Tøstrup Kattehjem og Dyreværns håndtering af en mindre positiv henvendelse om foreningens indsamling for kritisabel

Indsamlingsnævnet finder det kritisabelt, at Foreningen Tøstrup Kattehjem og Dyreværn med nedladende ord kommenterede og offentliggjorde en persons henvendelse over foreningens indsamling på foreningens Facebookside, ligesom foreningen ikke forinden i tilstrækkeligt omfang havde anonymiseret den pågældende persons kontaktoplysninger og navn. Foreningen kaldte afsenderen af henvendelsen for ”komplet idiot” ligesom det trods overstregning var muligt at se, hvem den pågældende var.

Den [dato] sendte [person] en e-mail til Foreningen Tøstrup Kattehjem og Dyreværn vedrørende foreningens indsamling via salg af katte-aktier på Facebook, hvori den pågældende udtrykte tvivl om lovligheden af indsamlingen.

Foreningen Tøstrup Kattehjem og Dyreværn reagerede herpå ved at poste et opslag herom på sin Facebookside den [dato], hvori de blandt andet anførte ”[…] Manden er komplet idiot[…]” og offentliggjorde [persons]e-mail og navn uden at foretage tilstrækkelig anonymisering af navn og e-mailadresse.

Nævnet finder, at indsamler i forbindelse med opslaget af [dato] har handlet i strid med Retningslinjer om god indsamlingskik; dels fordi indsamler skal behandle bidragydere og andre med høflighed og respekt, dels fordi indsamler skal indhente bidragsyders forudgående accept førend offentliggørelse af kontaktoplysninger og navn må finde sted.

Der henvises til pkt. 1, 8, 11.4 og 11.5 i Retningslinjer for god indsamlingsskik.

Afgjort den 30. august 2017.