Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om regulering for 2019 af gebyr til dækning af epidemikommissionens omkostninger i forbindelse med udstedelse af hygiejnecertifikater til skibe

(Til samtlige epidemikommissioner, regionsråd m.fl.)

I bekendtgørelse nr. 642 af 19. maj 2017 om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme er det i § 20, stk. 2, og § 21, stk. 2, fastsat, at skibet betaler et ekspeditionsgebyr på 518 kr. til dækning af epidemikommissionens omkostninger.

Ifølge bekendtgørelsens § 22, stk. 2, pris- og lønreguleres beløbet en gang årligt den 1. januar. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

For finansåret 2019 er den generelle pris- og lønreguleringssats fastsat til 0,9 pct., jf. Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Under henvisning hertil skal Sundheds- og Ældreministeriet meddele, at det ovennævnte gebyr i 2019 udgør 580 kr.

Ikrafttrædelse

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Cirkulæreskrivelse nr. 10208 af 12. december 2017 om regulering for 2018 af gebyr til dækning af epidemikommissionens omkostninger i forbindelse med udstedelse af hygiejnecertifikater til skibe ophæves den 1. januar 2019.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 13. december 2018

Hanne Bach