Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Indsamlingsnævnets afgørelse i sag nr. 17-9320-00021

Indsamlingsnævnet finder Frelsens Hærs efterladte, synlige indsamlingsmateriale overordentligt kritisabelt

Indsamlingsnævnet finder det overordentligt kritisabelt, at Frelsens Hær efterlod synligt materiale på klagers bopæl. Nævnet har i den forbindelse lagt særlig vægt på, at nævnet tidligere har udtalt kritik af Frelsens Hær om tilsvarende adfærd, samt at Frelsens Hær udstyrede sine indsamlere med en flyer/folder, der åbenlyst var designet til, at den kunne hænges på et dørhåndtag udefra.

Klager: [Person]

Indklagede: Frelsens Hær

Sagens indhold (kort resumé):

Klager har til Indsamlingsnævnet klaget over, at indklagede i forbindelse med sin regionale hus- og gadeindsamling den 24. september 2017 hængte et skilt på klagers dørhåndtag, hvorpå der stod: ”Du var ikke lige hjemme… Men du kan stadig hjælpe dem, der er udenfor. ”, sådan at det var synligt for alle, at klager ikke var hjemme. Indklagede har gjort nøjagtig det samme før.

1. Sagsfremstilling

Den 24. september 2017 gennemførte indklagede en regional hus- og gadeindsamling. Indsamlingsnævnet havde meddelt tilladelse hertil.

Idet der ikke var nogen hjemme på klagers bopæl den pågældende dag, hængte indklagedes frivillige indsamler(e) et skilt på klagers dørhåndtag, hvorpå der stod: ”Du var ikke lige hjemme… Men du kan stadig hjælpe dem, der er udenfor.

Da klager kom hjem et par dage senere, konstaterede han, at skiltet fortsat hang på dørhåndtaget.

2. Parternes synspunkter

2.1 Klagers synspunkt

Klager har gjort gældende, at indklagede har handlet i strid med retningslinjerne for god indsamlingsskik.

Klager, der var væk fra sit hjem i et par dage på tidspunktet for indklagedes regionale hus- og gadeindsamling, oplyser, at der har været flere indbrud og tricktyverier i hans boligforening. Han finder derfor, at det hverken er særlig rart eller smart, at indklagede, ved at hænge et skilt på døren, gjorde det synligt for alle, der passerede hans dør, at der ikke var nogen hjemme.

Klager bemærker herudover, at præcis det samme er sket tidligere, hvor klager også klagede til Indsamlingsnævnet. Nævnet udtalte i den forbindelse kritik af Frelsens Hær, idet nævnet fandt Frelsens Hærs adfærd beklagelig.

2.2 Indklagedes synspunkt

Indklagede har oplyst, at de frivillige indsamlere i forbindelse med indklagedes regionale hus- og gadeindsamling alle modtager en skriftlig vejledning om indsamlingen. Vejledningen gennemgås mundtligt før indsamlerne sendes afsted. Af vejledningen fremgår det, at flyeren (indsamlingsmaterialet), hvis folk ikke er hjemme, kan lægges i brevsprækken/postkassen, samt at den ikke må hænges på håndtaget eller lægges på dørmåtten.

3. Indsamlingsnævnets afgørelse

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Christian Lundblad, Robert Hinnerskov, Tina Donnerborg og Benedicte Federspiel.

Indsamlingsnævnet træffer afgørelse i sager om overtrædelse af god indsamlingsskik, jf. lov nr. 511 af 26. maj 2014 om indsamling m.v. (indsamlingsloven),§ 10, stk. 3, nr. 3, jf. § 8.

Der er klaget over en landsdækkende hus- og gadeindsamling, jf. indsamlingslovens § 5, stk. 2.

Indsamlinger, der er omfattet af indsamlingsloven, skal foregå i overensstemmelse med god indsamlingsskik, jf. lovens § 8, stk. 1.

Indsamlingsnævnet har pr. 14. juli 2014 udarbejdet retningslinjer for god indsamlingsskik i henhold til bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om indsamling m.v. (indsamlingsbekendtgørelsen), § 19, stk. 2. Det følger af Retningslinjerne for god indsamlingsskik, pkt. 5:

”(…)
5. Særligt ved husindsamlinger
5.1. Indsamlers repræsentant skal respektere privatlivets fred.
5.2. Indsamlers repræsentant må ikke uden bidragsyders accept træde ind over dørtærsklen.
(…)”

Nævnet finder, at brugen af indsamlingsmateriale, der efterlades synligt på en privat(e) bopæl(e), har været i strid med privatlivets fred, jf. punkt 5.1 i Retningslinjerne for god indsamlingsskik.

Nævnet lægger i den forbindelse vægt på, at det dels har været synligt for forbipasserende, at personerne i husstanden ikke har åbnet for indsamleren i forbindelse med husindsamlingen, dels var det potentielt synligt for indbrudstyve i en kortere eller længere periode, at der ikke var nogen hjemme hos klager. Klager kunne som følge heraf principielt risikere at få indbrud.

Det synes desuden at være en krænkelse af privatlivets fred, jf. de nævnte retningslinjer, at en organisation (eller andre) efterlader materiale/reklame synligt på eller ved private ejendomme. Metoden kan endvidere være i strid med anden lovgivning.

Nævnet lægger ved afgørelsen endvidere særlig vægt på, at Frelsens Hær tidligere har modtaget kritik af Indsamlingsnævnet for at efterlade synligt indsamlingsmateriale på klagers bopæl samt at Frelsens Hær anvender en flyer/folder, der er designet til, at den kan hænges på et dørhåndtag.

Indsamlingsnævnet anser det på den baggrund overordentligt kritisabelt, jf. indsamlingslovens § 11, stk. 3, jf. Retningslinjer for Indsamlingsnævnets udtalelser af kritik – skala for kritik, at indklagede efterlod synligt materiale på klagers bopæl, da indklagede foretog husindsamling.

Det er en indsamlers ansvar, at frivillige indsamlere nøje følger de indsamlingsetiske retningslinjer, når de repræsenterer en indsamler. Indklagede bærer ansvaret for, at deres frivillige indsamlere efterlod synligt indsamlingsmateriale hos klager. Således burde indklagede have indset, at denne procedure kunne være forbundet med en risiko for tyveri, idet det for alle herved blev gjort synligt, at der måske ikke var nogen hjemme. Hertil burde indklagede have set det etiske i, at proceduren også gjorde det synligt for forbipasserende, at personerne i husstanden ikke har åbnet for indsamleren i forbindelse med husindsamlingen.

Det faktum, at indklagede har søgt at informere sine frivillige om, at materiale skulle efterlades ikke-synligt i postkasse/brevsprække, kan ikke føre til en anden vurdering. Nævnet lægger også her vægt på, at det er indklagedes ansvar, at husindsamlingen foregår i overensstemmelse med retningslinjerne, samt at indklagede har udstyret sine indsamlere med en folder, der åbenlyst synes designet til at blive hængt på et dørhåndtag udefra.

På baggrund af de konkrete omstændigheder og den ovenfor udtalte kritik, pålægger nævnet Frelsens Hær snarest muligt efter modtagelsen af denne afgørelse, at offentliggøre følgende tekst i to måneder på Frelsens Hærs hjemmeside, jf. indsamlingslovens § 11, stk. 3, jf. bekendtgørelse nr. 895 af 18. juli 2014 om forretningsordenen for Indsamlingsnævnet, § 19, stk. 1:

”Indsamlingsnævnet har på baggrund af afgørelse af 7. februar 2018 pålagt Frelsens Hær at offentliggøre følgende:

Indsamlingsnævnet finder Frelsens Hærs efterladte, synlige materiale på klagers bopæl overordentligt kritisabel. Nævnet lægger i den forbindelse særlig vægt på, at nævnet tidligere har udtalt kritik af Frelsens Hær om tilsvarende adfærd, samt at Frelsens Hær har udstyret sine indsamlere med en flyer/folder, der åbenlyst er designet til, at den kan hænges på et dørhåndtag udefra.

Indsamlingsnævnet finder det overordentligt kritisabelt, at Frelsens Hær efterlod synligt indsamlingsmateriale, da organisationen foretog regional husindsamling, således at dette var synligt for enhver, der passerede forbi den pågældende persons bolig.

Den 24. september 2017 gennemførte Frelsens Hær en regional hus- og gadeindsamling. Frelsens Hær havde fået tilladelse hertil af Indsamlingsnævnet.

I forbindelse med husindsamlingen samlede Frelsens Hær ind i det område, hvor [person] boede.

Da der ikke blev åbnet/ikke var nogen hjemme hos pågældende, efterlod de frivillige indsamlere indsamlingsmateriale hængende synligt på klagers dørhåndtag.

Klager har i 2015 klaget over tilsvarende adfærd fra Frelsens Hær(s indsamlere). Indsamlingsnævnet udtalte også i den forbindelse kritik af Frelsels Hær.

Det er en indsamlers ansvar, at frivillige indsamlere nøje følger de indsamlingsetiske retningslinjer, når de repræsenterer en indsamler. Nævnet finder, at synligt efterladt indsamlingsmateriale på [persons] bopæl har været i strid med privatlivets fred, jf. punkt 5.1 i Retningslinjerne for god indsamlingsskik; dels fordi det har været synligt for forbipasserende, at [person] ikke har åbnet for indsamler i forbindelse med husindsamlingen, dels at det derved var synligt for f.eks. indbrudstyve i en kortere eller længere periode, at der ikke var nogen hjemme hos [person], som derved principielt kunne risikere at blive udsat for indbrud.

På nævnets vegne

Christian Lundblad

Formand for Indsamlingsnævnet

Afgjort den 7. februar 2018.