Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Indsamlingsnævnets afgørelse i sag nr. 17-9230-00022

Indsamlingsnævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik af forening, der var ejet af et anpartsselskab

Indsamlingsnævnet fandt ikke, at det var i strid med retningslinjerne for god indsamlingsskik, at en indsamler via e-mail opfordrede til at yde delvist bidrag til en forening, der var ejet af et anpartsselskab. Nævnet fandt endvidere ikke, at selve opfordringen var i strid med retningslinjerne, ligesom pålæggelsen og størrelsen af administrationsgebyret ikke gav anledning til kritik.

Nævnet henstillede dog til, at foreningen allerede i forbindelse med den første henvendelse pr. e-mail til en potentiel bidragyder oplyser om, hvor nærmere oplysninger om indsamlingens handelsbetingelser, herunder information om administrationsprocenten, kan ses.

Klager: [Person]

Indklagede: [Forening]

1. Sagens indhold/fremstilling (kort resumé):

Klager har klaget over [forening] ejerforhold, idet klager finder, at der er tale om en uheldig sammenblanding af en forening og erhvervsvirksomhed, idet navnet [forening] og det programmel, der anvendes af foreningen, ejes af anpartsselskabet [selskab].

Klager har endvidere klaget over [forening] indsamling (foranstaltet af en klub via [forening]) til fordel for dels klubben, dels en velgørende organisation, idet opfordringen til at yde bidrag, som klager modtog via e-mail, ikke indeholdt oplysninger om at [forening], i den del af bidraget der tilfalder den velgørende organisation, fradrager et administrationsgebyr på 17,5 %.

Endelig klages der over, at størrelsen af gebyret findes urimeligt.

2. Parternes synspunkter

2.1. Klagers synspunkt

Klager har gjort gældende, at indklagede har handlet i strid med retningslinjerne for god indsamlingsskik:

Klager finder, at der er tale om en uheldig sammenblanding af en forening og erhvervsvirksomhed, idet navnet [forening] og det programmel, der anvendes af foreningen, ejes af anpartsselskabet [selskab].

Klager har herudover gjort gældende, at opfordringen til at yde bidrag ikke indeholder information om, at indklagede fratrækker et administrationsgebyr på 17,5 % i den del af de indsamlede midler, der skal tilgå den velgørende organisation, herunder at de handelsbetingelser, der indeholder information om gebyret alene findes på indklagedes hjemmeside.

Klager bemærker tillige, at gebyret er urimeligt højt, herunder set i forhold til, at de 17,5 % i den indsamling, han blev opfordret til at støtte, skulle tilføre den velgørende organisation 30 % af de indsamlede midler, jf. ordlyden af opfordringen, men således reelt alene ville tilføre den velgørende organisation 12,5 % efter fradraget af administrationsprocenten i de 30 %.

2.2. Indklagedes synspunkt

Indklagede har gjort gældende, at der eksisterer åbenhed om opsætningen mellem [forening] og [selskab], som indklagede oplyser, deler adresse. Endvidere gøres det gældende, at der i e-mailen, som klager specifik henviser til, i bunden fremgår [forening] – en del af [selskab]. Indklagede gør tillige gældende, at samarbejdet imellem de to enheder også fremgår af indklagedes vedtægter, som jf. ovenfor, findes på hjemmesiden, og at opsætningen mellem [forening] og [selskab] er lavet for at sikre, at fremtidige bestyrelser i [forening] ikke ødelægger indsamlingsplatformen. Såfremt den nuværende forening [forening] af en eller anden årsag måtte ophøre, så kan [selskab] stadigvæk arbejde videre med [forening] platformen til gavn for de lokale idrætsforeninger.

Indklagede har herudover gjort gældende, at indklagede er åben omkring sin organisations formål, ledelse samt økonomi, idet der kan læses herom på hjemmesiden, samt at det af foreningens handelsbetingelser tydeligt fremgår, at indklagede tager 17,5 % i administrationsgebyr. Indklagede har i den forbindelse oplyst, at indklagede ved dialog med holdledere (der foranstalter indsamlinger via [forening]) gør opmærksom på, at de 17,5 % tages fra den procentdel af midlerne, der indsamles til fordel for velgørenhed.

Om gebyrets størrelse, har indklagede bemærket, at gebyret dækker omkostninger til at drive og udvikle indsamlingsplatformen, materialer til indsamlere (hold/foreninger), markedsføring af hjemmesiden samt kundeservice. Endvidere dækker gebyret administration vedr. udbetaling til hold/foreninger/velgørenhed, godkendelse af indsamlingsnævnet og overholdelse af vilkår til godkendelse efter Ligningslovens § 8A. Indklagede oplyser, at man budgetterer med, at halvdelen af gebyret skal anvendes til lønninger, den anden halvdel til udvikling af indsamlingsplatformen og materialer til indsamlerne. Indklagede bemærker i den forbindelse, at der fortsat ikke er udbetalt løn til nogen.

Endelig har indklagede oplyst, at foreningen fremover vil rette i teksten på de mails, som fremover sendes ud til brugerne, sådan at der ikke fremadrettet opstår misforståelser.

3. Indsamlingsnævnets afgørelse

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Christian Lundblad, Robert Hinnerskov, Tina Donnerborg og Benedicte Federspiel.

Indsamlingsnævnet træffer afgørelse i sager om overtrædelse af god indsamlingsskik, jf. Lov nr. 511 af 26. maj 2014 om indsamling m.v. (indsamlingsloven), § 10, stk. 3, nr. 3, jf. § 8.

Indsamlinger, der er omfattet af indsamlingsloven, skal foregå i overensstemmelse med god indsamlingsskik, jf. lovens § 8, stk. 1.

Indsamlingsnævnet har pr. 14. juli 2014 udarbejdet retningslinjer for god indsamlingsskik i henhold til bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om indsamling m.v. (indsamlingsbekendtgørelsen), § 19, stk. 2. Retningslinjerne skal blandt andet være med til at give bidragyderne og de personer, som ikke ønsker at yde bidrag en form for sikkerhed for, at indsamlinger forløber på en ordentlig måde, herunder at personer ikke bliver presset eller krænket, men frivilligt yder bidrag, således at bidragyderne ikke efterfølgende får grund til at fortryde det.

Indledningsvist skal Indsamlingsnævnet oplyse, at indklagede den 16. januar 2017 har indsendt en orientering til nævnet om sine indsamlinger, jf. § 4 i Lov nr. 511 af 26. maj 2014 om indsamling m.v. Foreningen har oplyst, at foreningen løbende indsamler midler til fordel for foreningens formål som er:

at samle penge ind til støtte af velgørende organisationer, som er godkendt efter ligningslovens § 8 a

at samle penge ind til lokale idrætsklubber/foreninger til anvendelse til fremme af klubbens formål

at samle penge ind til at styrke relationerne mellem de lokale idrætsklubber/foreninger og deres medlemmer.

Det følger af Retningslinjerne for god indsamlingsskik, punkterne 3, 15 samt 22:

[…]
3. Almindelige principper for god indsamlingsskik
[…]
3.2 Der skal eksisterer åbenhed om indsamlers egen organisationsformål, ledelse og økonomi
[…]
15. Korrekt og tilgængelig information fra indsamler
15.1 Information fra indsamler eller dennes repræsentant må hverken direkte eller indirekte være vildledende gennem unøjagtigheder, tvetydighed, overdrivelse, omgåelse eller lignende.
15.2 Information fra indsamler skal være let forståelig og let tilgængelig
[…]
22. Indsamlede midler/genstande*
22.1 Alle midler skal anvendes til opfyldelse af indsamlingens formål. Udgifter til administration skal begrænses mest muligt.
[…]

Ejerforholdet

Nævnet finder ikke, at der er grundlag for at udtale kritik vedr. ejerforholdet imellem indklagede og [selskab], herunder de oplysninger der gives potentielle bidragydere om ejerforholdet.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at der er åbenhed om indklagedes ledelse og organisationsformål, jf. retningslinjernes punkt 3.2, samt at informationen fra indklagede herom hverken er direkte eller indirekte vildledende gennem unøjagtigheder, tvetydighed, overdrivelse, omgåelse eller lignende, jf. punkt 15.1. Nævnet lægger i den forbindelse vægt på, at det fremgår med den fornødne tydelighed – og tilgængelighed - af indklagedes hjemmeside, jf. punkt 15.2., hvis link i øvrigt fremgår af e-mailen som klager har modtaget, ligesom følgende fremgår af e-mailen fremsendt til klager: [forening] – en del af [selskab].

Information om administrationsgebyret

Nævnet finder, at der i henseende til administrationsgebyret er åbenhed i indsamlers økonomi, jf. punkt 3.2. i retningslinjerne, samt at informationen fra indklagede hverken er direkte eller indirekte vildledende gennem unøjagtigheder, tvetydighed, overdrivelse, omgåelse eller lignende, jf. punkt 15.1. Nævnet lægger i den forbindelse vægt på, at det fremgår med den fornødne tydelighed – og tilgængelighed, jf. retningslinjernes punkt 15.2 - af indklagedes hjemmeside, hvis link i øvrigt fremgår af e-mailen som klager har modtaget, at indklagede tager et administrationsgebyr på 17,5 %, samt at dette gebyr fradrages i den del af de indsamlede midler, som går til et velgørende formål.

Nævnet skal dog henstille til, at indsamler allerede i forbindelse med den første henvendelse pr. e-mail til en potentiel bidragyder oplyser om, hvor nærmere oplysninger om indsamlingens handelsbetingelser, herunder information om administrationsprocenten, kan ses.

Nævnet kan ikke udtale sig nærmere om indklagedes generelle økonomi i relation til indsamlinger, idet indklagede skal indsende et årsregnskab til nævnet første gang den 30. juni 2018.

Administrationsgebyrets størrelse

Nævnet bemærker, at det efter nævnets praksis ikke er et krav, at en indsamler i tilknytning til opfordringen om at yde bidrag, oplyser hvor stor en del af de indsamlede midler, der anvendes til udgifter/administration i forbindelse med indsamlingens afholdelse. Imidlertid finder nævnet, at oplysning til bidragyder herom giver en større grad af gennemsigtighed, i nærværende tilfælde særligt, fordi indklagede har en fastsat administrationsprocent. I den forbindelse bemærker nævnet, at det som udgangspunktet kan stride mod princippet i retningslinjernes punkt 22.1, at have en fast administrationsprocent, såfremt denne ikke afspejler det reelle omkostningsniveau hos en indsamler. Dette synes imidlertid ikke at være tilfældet hos indklagede, jf. indklagedes bemærkninger.

Indsamler har fastsat en fast omkostningsprocent. Nævnet lægger dog samtidig til grund ud fra indklagedes oplysninger, at omkostningsprocenten pt. er mindre eller svarer til de reelle omkostninger – således er der, oplyses det, endnu ikke råd til at aflønne personalet. Indklagede har derudover oplyst følgende: ”[…]Såfremt der herefter genereres et overskud, vil bestyrelse tage de 17,5 % op til overvejelse, om procentsatsen skal sættes ned, eller om der er nye tiltag, som skal udvikles[…]”.

Nævnet finder herefter ikke grundlag for at udtale kritik i sagen.

På nævnets vegne

Christian Lundblad

Formand for Indsamlingsnævnet

Afgjort den 7. februar 2018.