Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - ansættelse - chikane - ej medhold

J. nr. 2017-6810-61013

En tandlæge med et arabisk klingende navn blev inviteret til en jobsamtale på en klinik. Tandlægen kom for sent til samtalen og gav ikke besked om, at han var forsinket. Klinikejeren var taget hjem, da tandlægen ankom til klinikken. Dagen efter skrev klinikejerens hustru en mail til tandlægen, der bl.a. satte spørgsmålstegn ved tandlægens danskhed. Nævnet vurderede - uanset indholdet af mailen - at det ikke var tandlægens etniske oprindelse, der var årsag til, at han ikke blev ansat. Nævnet vurderede endvidere, at klinikkens mail, når den blev læst samlet og blev set i lyset af forløbet i øvrigt, ikke havde en sådan grovhed, at der var tale om chikane. Tandlægen fik derfor ikke medhold.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i forbindelse med afslag på ansættelse.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det indklagede tandlægeselskab har ikke handlet i strid med forskelsbehandlingsloven eller lov om etnisk ligebehandling.

Sagsfremstilling

Klager er tandlæge og har et arabisk klingende navn.

Klager havde en anonym profil på en jobportal for tandlæger. Han blev den 29. marts 2017 kontaktet af hustru X, der er ægtefælle til indklagedes klinikejer Y. Hustru X spurgte ind til klager og bad om en kontaktforbindelse.

Klager svarede følgende den 1. april 2017: ”Hej [hustru X]

Mit navn er [fornavn]. Jeg er 29 år og bor i [dansk by 1], men vokset op i [dansk by 2]. Født [i dansk by 3] og far til to piger. Blev færdig som tandlæge i 2013 fra [dansk universitet], og har arbejdet siden i [dansk by 1], [dansk by 4] og [dansk by 5] (kommunalt), og arbejder nu igen i [dansk by 1], men stopper dog her af både professionelle og personlige grunde. Har stor interesse for kirurgi og parodontologi. Skulle du være interesseret i at vide mere kan jeg kontaktes på [tlf.nr.]. dbh

[Klagers fornavn]"

Efterfølgende ringede klinikejer Y til klager, hvor der blev aftalt en jobsamtale den 4. april 2017 i tidsrummet 17.00-17.30.

Af en e-mailkorrespondance mellem hustru X og klager fra de følgende dage fremgår:

Hustru X den 5. april 2017: ”Hej [klager]

Jeg kan ikke forstå hvordan du kunne komme 45 minutter for sent til jobsamtale? !

Der gik du lige glip af en million indtægt mange år fremover!

Du skriver godt nok [a]t du er født [i dansk by 3], og opvokset i [dansk by 2]; så ved du også at danskere har en meget høj arbejdsmoral, som gør at vi er super effektive. Derfor overholder vi også vores aftaler, og når der bliver aftalt et tidpunkt indenfor ½ time, så kommer man i hvert fald ikke for sent, - og slet ikke uden på forhånd at advisere den man skal møde, for det er jo dis-respekt for den andens tid.

Jeg synes du skulle vide dette; om end ikke for andet så for en anden gang.

Venligst [hustru X]

Tandlæge, Lic. Odont., E-MBA, D. Gem. ” Klager den 5. april 2017:

”Jeg finder din email meget nedsættende og racistisk. Meget ubehagelig læsning. Det er helt sikkert den mest ubehagelige email jeg nogensinde har modtaget i mit liv. Jeg vil kontakte Tandlægeforeningen og min advokat for at undersøge mulighederne for et retsligt efterspil, da jeg ikke finder mig i at blive italesat med så klare racistiske undertoner.

I bedes ikke skrive eller kontakte mig igen.

Til din orientering kom jeg 5 minutter og ikke 45 minutter for sent. Jeg var i øvrigt ikke glad for at komme 5 minutter for sent, og grunden til at jeg ikke ringede til [klinikejer Y] med besked om, at jeg ville blive forsinket var dels fordi telefonen blev brugt som GPS og hvis jeg skulle holde ud til siden ville det tage længere tid om at nå frem, og dels fordi jeg tror de fleste mennesker finder det menneskeligt acceptabelt, at folk kan blive 5 minutter forsinkede, da der kan være mange grunde hertil, som f.eks. en bilulykke, hvilket var grunden til min forsinkelse. Det var en lang tur hjem fra [indklagedes adresse til hjem] for mig. Og selv hvis jeg var 45 minutter forsinket, så retfærdiggør det på ingen måde en så ærekrænkende besked.

Jeg vil gerne understrege, at I ikke skal kontakte mig igen, hverken via email eller telefon. Såfremt der kommer et retsligt efterspil vil I høre fra min advokat."

Hustru X den 6. april 2017: ”Tak [klager]

Jeg beklager hvis min email har virket så negativt. Det er jo desværre det der kan ske, når der ikke er direkte øjenkontakt. Den var udelukkende ment som en positiv mail.

Venligst [hustru X]”

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 6. november 2017.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han i ansættelsesproceduren er blevet forskelsbehandlet på grund af sin etniske oprindelse. Han ønsker godtgørelse.

Klager mødte til samtalen kl. 17.35 - fem minutter for sent – men på det tidspunkt var klinikken lukket. Klager ringede derfor til klinikejer Y, som fortalte, at han ikke gad vente. Klager udtrykte forundring over, at klinikejer Y ikke kunne vente fem minutter. Klinikejer Y svarede, at det kunne han ikke.

Den e-mail, klager modtog fra hustru X den 5. april 2017, er genstand for klagen.

I e-mailen blev klager ikke spurgt ind til, hvorfor han kom for sent, og om der skulle aftales et nyt mødetidspunkt (det kan hænde, at man bliver forsinket). Derimod blev der fokuseret på klagers etniske oprindelse og tvivlet på hans danskhed.

Den eneste logiske forklaring på e-mailen er, at klager har et arabisk klingende navn. Klager havde ikke fået sådan en tilbagemelding, hvis han havde haft et dansk navn.

Det er et udtryk for forskelsbehandling, at klagers etniske oprindelse blev blandet ind i indklagedes afvisning/tilbagemelding.

E-mailen indeholder et racistisk og fordomsfuldt syn på folk med anden etnisk baggrund, der betragtes som useriøse og med dårlig arbejdsmoral.

Klager var ked af at komme for sent til samtalen. Det er ikke afgørende, om han kom 5 eller 15 minutter for sent. Hans sene ankomst retfærdiggør ikke forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse.

Klager har ikke kendskab til indklagedes struktur. Forløbet viser, at hustru X i e-mailkorrespondancen handlede på vegne af klinikejer Y og dermed indklagede.

Det ændrer ikke på forskelsbehandlingen af klager, at der er ansat en anden medarbejder med et udenlandsk klingende navn.

Indklagede har ikke beklaget eller forklaret sprogbrugen i e-mailen, hvilket må tolkes som en accept af, at hustru X har handlet korrekt.

Indklagede gør gældende, at klagen er grundløs.

Det var åbenbart, at klager havde ”eksotiske aner”, da klinikejer Y talte med klager og aftalte en jobsamtale.

Klager var ikke kommet kl. 17.45. Klinikejer Y forlod herefter klinikken, da han mente at have spildt nok tid på den aftale. Det varsler problemer, hvis man ikke kan møde rettidigt til en samtale.

Indklagede havde ikke andre tandlæger i ”pipeline” på det tidspunkt og opgav at ansatte en tandlæge.

Indklagede ansatte senere en ny tandlæge, der begyndte i slutningen af august 2017. Denne tandlæge har et udenlandsk klingende navn ligesom klager.

Klager er ligeglad med, hvilken etnisk oprindelse hans medarbejdere har, bare de er præsentable, kan begå sig på arbejdet og kommer til tiden.

Man kan fristes til at tro, at klagen er et forsøg på at opnå erstatning som følge af offentlighedens fokus på erstatningsmulighed ved overtrædelse af ligestillingsreglerne.

Det er klinikejer Y, der træffer alle beslutninger om ansættelse, afskedigelse m.v. hos indklagede. Hustru X er selvstændig tandlæge og arbejder ikke for indklagede. Hun hjælper af og til med at skrive efter diktat.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse efter lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. (forskelsbehandlingsloven) og efter lov om etnisk ligebehandling uden for arbejdsmarkedet

Nævnet lægger til grund, at hustru X handlede på vegne af indklagede, da hun korresponderede med klager via e-mail.

Afslag på ansættelse

Det fremgår af forskelsbehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke på grund af etnisk oprindelse må forskelsbehandle ansøgere til ledige stillinger ved ansættelse.

Klager blev inviteret til en ansættelsessamtale hos indklagede den 4. april 2017. Indklagede var efter det oplyste bekendt med, at klager havde en anden etnisk oprindelse end dansk, da de tilbød ham en jobsamtale.

Klager kom for sent til ansættelsessamtalen og gav ikke besked om, at han var forsinket. Klinikejer Y var taget hjem, da klager ankom til klinikken.

Indklagede stillede sig i e-mailen af 5. april 2017 uforstående over for, hvordan klager kunne komme for sent – og uden at give besked.

Nævnet vurderer på den baggrund - uanset det øvrige indhold af e- mailen - at der ikke er påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at klagers etniske oprindelse havde betydning for, at han ikke blev ansat. Indklagede har således ikke handlet i strid med forskelsbehandlingsloven ved at meddele klager afslag.

Klager får derfor ikke medhold i denne del af klagen.

Indholdet af indklagedes e-mail i øvrigt

Det fremgår af lov om etnisk ligebehandling, at chikane skal betragtes som forskelsbehandling, når en uønsket optræden i relation til en persons etniske oprindelse finder sted med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima for den pågældende.

Klager har efter det oplyste opfattet e-mailens indhold som krænkende. Nævnet vurderer imidlertid, at indklagedes tilbagemelding i e-mailen af 5. april 2017, når den læses samlet og ses i lyset af forløbet i øvrigt, ikke

har en sådan grovhed, at der er tale om chikane i den etniske ligebehandlingslovs forstand.

Klager får derfor heller ikke medhold i denne del af klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser: Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Forskelsbehandlingsloven

§ 1, stk. 1-2 og 4, om lovens anvendelsesområde

§ 2 om forbud mod forskelsbehandling

§ 7a om delt bevisbyrde

Lov om etnisk ligebehandling

§ 1-2 om lovens formål og anvendelsesområde

§ 3 om forbud mod forskelsbehandling

§ 7 om delt bevisbyrde

<2017-6810-61013>