Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om regulering for 2019 af begravelseshjælp efter sundhedsloven

(Til Styrelsen for Patientklager, Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelser)

I medfør af § 160, stk. 1, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018, behandler Udbetaling Danmark ansøgninger om begravelseshjælp. Efter sundhedslovens § 257 afholder bopælskommunen udgifterne til begravelseshjælpen.

Begravelseshjælpens størrelse er afhængig af afdødes formueforhold. Nærmere regler om begravelseshjælpen er fastsat i bekendtgørelse nr. 561 af 29. april 2015 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven.

Af bekendtgørelsens § 9 fremgår, at begravelseshjælp og formuegrænser reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 50 delelige beløb. Meddelelse om beløbenes størrelse og formuegrænserne inklusive reguleringer udsendes af Sundheds- og Ældreministeriet.

Beløb for 2019

For 2019 er satsreguleringsprocenten fastsat til 2,0 pct., jf. bekendtgørelse nr. 1058 af 15. august 2018 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2019.

Under henvisning hertil skal Sundheds- og Ældreministeriet meddele, at formuegrænser og satser for begravelseshjælp pr. 1. januar 2019 udgør følgende beløb:

Begravelseshjælp
 
Børn under 18 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.400 kr.
Personer på 18 år eller derover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.200 kr.
Formuegrænser:
 
Personer uden ægtefælle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.800 kr.
Personer med ægtefælle og /eller børn under 18 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37.500 kr.

Bortfaldsgrænser

Begravelseshjælpen efter personer på 18 år eller derover nedsættes krone for krone med det beløb, afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder overstiger ovennævnte formuegrænser, således at hjælpen helt bortfalder ved formuer over henholdsvis 30.000 kr. og 48.700 kr.

Begravelseshjælpen efter personer, der er født før den 1. april 1957, udgør dog altid mindst 1.050 kr., jf. § 6 i bekendtgørelse nr. 561 af 29. april 2015 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven. Dette beløb reguleres ikke.

Ikrafttrædelse

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Cirkulæreskrivelse nr. 10158 af 28. november 2017 af begravelseshjælp efter sundhedsloven ophæves den 1. januar 2019.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 12. november 2018

Hanne Bach