Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Fastholdelse af påbud om at sikre at der ikke ryges indendørs på et serveringssted

Resume

Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg hos virksomheden og afgav i den forbindelse påbud til virksomheden om at sikre, at der ikke ryges indendørs på serveringsstedet.

Et enigt nævn fastholdt afgørelsen og lagde vægt på, at Arbejdstilsynet under tilsynsbesøg konstaterede, at serveringsstedet var langt over 40 m2, og at der var tydelige tegn på, at der blev røget i lokalet.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet under tilsynsbesøget konstaterede, at adgangen til det rum, hvor der blev røget, foregik gennem en dobbeltdør, der ikke var tætsluttende, så røg fra rummet kunne slippe ud til det øvrige serveringsareal.

Nævnet lagde endelig vægt på, at der var ansatte, der udførte arbejde i serveringsarealet udenfor rygeområdet.

I afgørelsen blev der desuden henvist til, at formålet med loven er at beskytte imod udsættelse for sundhedsskadelige effekter af passiv rygning.

Den konkrete afgørelse

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 18. december 2018 behandlet [navn udeladt]s klage på vegne af [navn udeladt] over Arbejdstilsynets afgørelse af 31. august 2018 med påbud til [navn udeladt] om at sikre, at der ikke ryges indendørs på serveringsstedet.

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder Arbejdstilsynets afgørelse af 31. august 2018 med påbud til [navn udeladt] om at sikre, at der ikke ryges indendørs på serveringsstedet.

B E G R U N D E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet lægger vægt på, at Arbejdstilsynet under tilsynsbesøg hos [navn udeladt], [adresse udeladt] konstaterede, at serveringsstedet var langt over 40 m2, og at der var tydelige tegn på, at der blev røget i lokalet.

Nævnet lægger endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet under tilsynsbesøget konstaterede, at adgangen til det rum, hvor der blev røget, foregik gennem en dobbeltdør, der ikke var tætsluttende, således at røg fra rummet kunne slippe ud til det øvrige serveringsareal.

Nævnet lægger endelig vægt på, at der er ansatte, der udfører arbejde i serveringsarealet udenfor rygeområdet.

Nævnet lægger til grund, at der over dobbeltdøren var en sprække i hele dørens bredde, der havde en højde på 8 cm, at der under dobbeltdøren var en sprække i hele dørens bredde, der havde en højde på 5 cm, at der langs døren på begge sider og midt i mellemdøren var sprækker i hele dørens højde på 1,5 m, samt at der var monteringshuller gennem dørene til greb og nøgler.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn.

B E M Æ R K N I N G E R T I L K L A G E N

I klagen er det anført, at det ikke fremgår af lovens § 3, at dørene i et rygerum skal være tætsluttende, samt at der er etableret ventilation i rygerummet, og det på den baggrund er klagers vurdering, at rygerummet lever op til reglerne.

Arbejdsmiljøklagenævnet skal henvise til Arbejdstilsynets udtalelse af 11. oktober 2018, hvori det er udtalt, at ud fra en almindelig sproglig fortolkning af ordet lokale, må det kræves, at et sådant har fire vægge og en dør, der effektivt kan lukke af for resten af serveringsstedet, således at røg ikke siver fra rygerummet og ud til resten af serveringsstedet.

Virksomheden har nu sat to svingdøre i åbningen. Det fremgår af strakspåbuddet, at Arbejdstilsynet konstaterede, at døråbningen var 2,1 m høj og 2,4 m bred, samt at der øverst var en 8 cm høj sprække fra døre til åbningens kant, at der under dørene var en 5 cm høj sprække i hele åbningens bredde, at der langs dørenes sider og mellem dem var en åbning på 1,5 cm og endelig, at der var monteringshuller til greb i de to døre.

Der er altså tale om et dørparti, der over, under, ved siden, imellem og ved fire huller til greb efterlader åbninger og dermed ikke effektivt lukker af mellem ”rygerum” og det øvrige serveringssted.

Arbejdstilsynet konstaterede endvidere, at der var en tydelig lugt af røg i arealet uden for ”rygerummet”.

Det var på den baggrund Arbejdstilsynets vurdering, at der er tale om en

overtrædelse af reglerne, idet man ud fra de nævnte konstateringer ikke kan betegne virksomhedens ”rygerum” som et særligt lokale efter § 3, stk. 1.

Herved lægges også vægt på, at man ved ophold på serveringsstedet udsættes for passiv rygning. Da formålet med loven er at beskytte imod udsættelse for sundhedsskadelige effekter af passiv rygning, er det på baggrund af de foreliggende oplysninger Arbejdstilsynets vurdering, at dette ikke opfyldes i den konkrete sag, og grundlaget for udstedelse af strakspåbuddet således var til stede.

Nævnet er enig i det af Arbejdstilsynet anførte.

R E G L E R

Arbejdsmiljøklagenævnet henviser til

Om lovens formål:

§ 1 i lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer.

Om serveringssteder og rygekabiner samt rygerum:

§ 3, stk. 1, § 4, § 6, § 18, stk. 1, § 21, stk. 1-3 i lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer.

Om Arbejdstilsynets ret til at give påbud efter lov om røgfri miljøer:

§ 79 a, i lov om arbejdsmiljø, jf. Arbejdstilsynets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010.

§ 24 i lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer.

Reglerne kan læses på de følgende sider.

O P L Y S N I N G E R N E I S A G E N

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet.

På klagenævnets vegne

[Navn udeladt]

[Stilling udeladt]

Kopi til

[Adressat udeladt]
[Adressat udeladt]
[Adressat udeladt]

Regler

Lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017

Kapitel 13

Arbejdstilsynet

§ 79 a. Arbejdstilsynet fører som led i tilsynsvirksomheden efter denne lov tilsyn med overholdelsen af lovgivningen om røgfri miljøer og kapitel 2 i lov om elektroniske cigaretter m.v. Arbejdstilsynet kan, eventuelt på nærmere angivne vilkår, påbyde, at forhold, der strider mod lovgivningen om røgfri miljøer og kapitel 2 i lov om elektroniske cigaretter m.v., bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist.

……

Stk. 4. Klage over afgørelser, der træffes af Arbejdstilsynet efter stk. 1, kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet. § 81, stk. 1-5, finder tilsvarende anvendelse.

Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Kapitel 1

Lovens formål, anvendelsesområde m.v.

§ 1. Formålet med loven er at udbrede røgfri miljøer med henblik på at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og forebygge, at nogen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning.

Stk. 2. Ved passiv rygning forstås indånding af den blandingsluft, der opstår, når røgen fra cigaretter, piber, cigarer, vandpiber, cerutter, urtecigaretter og lignende produkter blandes med og forurener den omgivende luft.

§ 3. Ved et rygerum forstås i denne lov et særligt lokale med gode ud-luftningsmuligheder eller ventilation. Rygerummet må ikke tjene som gennemgangsrum, og det må ikke indeholde funktioner, som anvendes af andre.

Stk. 2. Ved en rygekabine forstås i denne lov en fritstående enhed med udluftnings- eller ventilationssystem.

Kapitel 2

Generelle bestemmelser

§ 4. I lokaliteter m.v., der er omfattet af loven, er det ikke tilladt at ryge indendørs, medmindre andet fremgår af lovens øvrige bestemmelser.

Kapitel 3

Arbejdspladser, institutioner, skoler m.v.

Indendørs arbejdspladser

§ 6. Det er ikke tilladt at ryge indendørs på arbejdspladser, jf. § 4.

Stk. 2. Det kan besluttes, at det er tilladt at ryge i arbejdslokaliteter, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen.

Stk. 3. Det kan besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted.

Kapitel 4

Det offentlige rum m.v.

§ 18. I indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang, er det ikke tilladt at ryge, jf. § 4.

Stk. 2. Det kan besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted.

Kapitel 5

Serveringssteder

§ 21. Det er ikke tilladt at ryge indendørs på serveringssteder, jf. § 4.

Stk. 2. Ved et serveringssted forstås en lokalitet med servering af mad eller drikkevarer til indtagelse på eller ved salgsstedet.

Stk. 3. Det kan besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted.

Stk. 4. Der må ikke serveres eller medbringes mad eller drikkevarer i rygerum eller rygekabiner på serveringssteder. Det enkelte serveringssted kan dog tillade, at gæsterne selv medbringer drikkevarer i rygerum og rygekabiner.

Kapitel 6

Tilsynsbestemmelser

§ 23. Arbejdsgiveren, indehaveren, restauratøren, bestyreren og forpagteren skal sørge for, at rygning kun sker i overensstemmelse med reglerne i denne lov.

§ 24. Tilsynet med overholdelsen af denne lov og de regler, der udstedes i medfør af denne lov, varetages af Arbejdstilsynet, jf. § 79 a i lov om arbejdsmiljø, Søfartsstyrelsen, jf. § 20 a i lov om sikkerhed til søs, og transport- og energiministeren, jf. § 150 f i lov om luftfart og § 66 a i offshoresikkerhedsloven.