Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Almindelige bestemmelser
  Kapitel 2Kategori A-boringer
  Borestedets placering, borearbejdets udførelse og boringens indretning
  Kapitel 3Kategori B-boringer
  Borearbejdets udførelse og boringens indretning
  Kapitel 4Renpumpning og regenerering
  Kapitel 5Indberetning af udførte boringer og resultater af undersøgelser
  Kapitel 6Sløjfning af boringer og brønde
  Kapitel 7Klage
  Kapitel 8Straffebestemmelser
  Kapitel 9Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Definitioner:
Bilag 2 Indberetninger til GEUS
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land

 

I medfør af § 8, § 36, § 56, § 69, stk. 2, § 69 a, § 78, stk. 5, og § 84, stk. 2 og 3, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007, § 19, stk. 5, § 92 og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.1757 af 22. december 2006, og § 28, stk. 2, § 31, stk. 4, og § 44, stk. 3 og 4, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Bekendtgørelsens regler skal anvendes ved etablering af nye boringer til indvinding af grundvand, pejling, monitering og grundvandssænkning, boringer med miljø- og geotekniske formål, boringer til tilledning af vand til undergrunden, råstofboringer og andre boringer, der ikke er omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund.

Stk. 2. Bekendtgørelsens regler skal endvidere anvendes ved væsentlige udbedringer eller ændringer af eksisterende boringer, samt ved sløjfning af boringer og brønde.

Stk. 3. Ved anvendelse af reglerne i denne bekendtgørelse skal definitionerne i bilag 1 lægges til grund.

§ 2. Kategori A-boringer omfatter følgende boringer:

1) Boringer til vandindvinding, jf. kapitel 4 i lov om vandforsyning m.v., samt undersøgelsesboringer, prøveboringer og boringer til kortlægning af vandressourcer m.v.

2) Boringer til permanent grundvandssænkning.

3) Boringer til grundvandssænkning, som kræver tilladelse efter § 26 i lov om vandforsyning m.v.

4) Permanente pejleboringer.

5) Moniteringsboringer.

6) Miljøtekniske boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør.

7) Miljøtekniske afværgeboringer.

8) Boringer til tilledning af vand til undergrunden.

9) Andre boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør.

§ 3. Kategori B-boringer omfatter følgende boringer:

1) Boringer til midlertidig grundvandssænkning, der ikke kræver tilladelse efter §§ 26, stk. 2, og 27 i lov om vandforsyning m.v.

2) Miljøtekniske boringer, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør.

3) Geotekniske boringer.

4) Råstofboringer.

5) Andre boringer, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør.

§ 4. Etablering af boringer og sløjfning m.v. af boringer og brønde i henhold til denne bekendtgørelse skal udføres af personer, der opfylder de fastsatte krav i bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land.

Kapitel 2

Kategori A-boringer
Borestedets placering, borearbejdets udførelse og boringens indretning

§ 5. Borearbejder må først påbegyndes, efter at der er indhentet tilladelse efter kapitel 4 eller 5 i lov om vandforsyning m.v., eller efter § 19, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, eller foretaget anmeldelse efter § 21, stk. 2, i lov om vandforsyning m.v.

Stk. 2. Den, der udfører borearbejdet, skal sikre sig, at tilladelse foreligger, eller at anmeldelse er foretaget efter § 21, stk. 2, i lov om vandforsyning m.v., inden arbejdet igangsættes.

Stk. 3. Senest 10 arbejdsdage før et borearbejde påbegyndes, skal den, der udfører borearbejdet, underrette kommunalbestyrelsen om tidspunktet for arbejdets påbegyndelse. Dette gælder dog ikke arbejder efter § 21, stk. 2, i lov om vandforsyning m.v.

§ 6. Tilladelser efter kapitel 4 eller 5 i lov om vandforsyning m.v. eller efter § 19, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse kan indeholde vilkår, som f.eks.:

1) Borearbejdets formål.

2) Udførelse og indretning af boring og overbygning, herunder materialer og eventuel installation af prøvehane til udtagning af råvandsprøver.

3) Renpumpning og tilbagepejling.

4) Prøvepumpning.

5) Underretning af kommunalbestyrelsen om tidspunkt for forerørssætning og tætning.

6) Underretning af kommunalbestyrelsen om tidspunkt for renpumpning.

7) Koordinat- og kotesætning af boringen.

8) Indberetning til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), jf. kapitel 5.

9) Elektronisk læsbar mærkning af boringen til identifikation, f.eks. ved angivelse af Borearkiv nr. (DGU nr.) på boringen.

10) Hvornår og hvordan boringen skal sløjfes.

Stk. 2. Der kan ikke fastsættes vilkår, som lemper kravene efter denne bekendtgørelse.

§ 7. Kommunalbestyrelsen skal godkende borestedet, inden der udstedes tilladelse. Borestedet skal fremgå af tilladelsen.

Stk. 2. Ved godkendelse af borested skal det sikres, at boringen placeres, så den ikke er udsat for påkørsel eller anden beskadigelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i tilladelsen angive et afgrænset areal som borested, når særlige grunde taler for det, f.eks. ved forureningsundersøgelser.

§ 8. Kommunalbestyrelsen skal besigtige borestedet for vandindvindingsboringer, undersøgelses- og prøveboringer til almene vandforsyningsanlæg inden godkendelsen, jf. § 7.

Stk. 2. Ved godkendelse af borested for vandindvindingsboringer skal det sikres, at indvindingen er beskyttet mod forurening fra omkringliggende forureningskilder, samt at boringen til stadighed er let tilgængelig for eftersyn og vedligeholdelse.

Stk. 3. Vandindvindingsboringer skal så vidt muligt placeres således, at terrænet ved boringen ligger højere end det umiddelbart omgivende terræn og over den maksimale vandstand, som kan ventes at forekomme i nærliggende vandløb og søer m.v. som følge af tøbrudsoversvømmelser eller højvande.

Stk. 4. Ved boringer, jf. § 21 i lov om vandforsyning m.v., skal der omkring borestedet ved almene vandforsyninger kunne etableres et fredningsbælte på mindst 10 meter, og ved ikke-almene vandforsyninger skal der kunne etableres et fredningsbælte på mindst 5 meter.

Stk. 5. Vandindvindingsboringer må ikke placeres i bygninger, der tjener til andet formål end vandforsyning.

Stk. 6. Placeres en boring i bunden af en eksisterende brønd, skal denne opfyldes efter reglerne i § 30 med henblik på etablering af en overbygning, jf. § 12.

§ 9. Borearbejdet skal tilrettelægges og udføres således, at boringen ikke medfører risiko for, at grundvandet forurenes.

Stk. 2. Mellemrummet mellem forerør og omkringliggende jordlag skal tætnes ved opfyldning med materialer af en sådan beskaffenhed, at grundvand ikke forurenes ved nedsivning langs forerøret, og således at uønsket vandudveksling mellem forskellige magasiner ikke finder sted.

Stk. 3. Forerørssamlinger skal være vandtætte.

Stk. 4. Umiddelbart efter borearbejdets afslutning skal boringens forerør lukkes med tætsluttende, fastspændt og aflåselig prop eller dæksel.

§ 10. Under borearbejdet skal der udtages jordprøver samt noteres oplysninger om gennemborede jordlag og målte vandstande til brug for indberetning, jf. kapitel 5.

§ 11. Forerøret skal foroven afsluttes mindst 0,2 m over bund eller gulv i overbygning, eller 0,5 m over naturligt terræn. Gennemføring for forerør skal være tæt, således at overfladevand, kondensvand eller andre forureninger ikke kan trænge ned i forerøret, og således at grundvand ikke kan trænge op i overbygningen.

Stk. 2. Alle boringer skal kunne pejles manuelt, og pejlerøret/studsen skal have en diameter på mindst 25 mm, medmindre andet fremgår af tilladelsen, jf. § 6.

Stk. 3. Alle boringer skal påsættes et blivende kotemærke (boringsfikspunkt), der entydigt angiver, hvor indmåling af koten for boringen foretages, jf. bilag 2, afsnit 1.1. Kotemærket anvendes desuden til bestemmelse af pejledybde fra kotemærket til grundvandsspejl.

§ 12. Omkring forerøret skal der indrettes en fritliggende, let tilgængelig overbygning, som ikke må tjene andre formål end beskyttelse af boringen og tilhørende installationer.

Stk. 2. Overbygningen til vandindvindingsboringer, afværgeboringer, moniteringsboringer, permanente grundvandssænkningsboringer og pejleboringer med vandtryk over terræn skal udformes som en råvandsstation, jf. § 13.

Stk. 3. Overbygningen til midlertidige grundvandssænkningsboringer, pejleboringer med vandtryk under terræn og miljøtekniske boringer kan udformes som et aflåseligt dæksel på beskyttelsesrøret.

§ 13. Råvandsstationen skal

1) beskytte installation og grundvand mod indtrængning af forurening, herunder også overfladevand,

2) være uden afløb,

3) beskytte installationen mod frost,

4) beskytte boring og installation mod mekanisk påvirkning, og

5) være aflåselig.

Stk. 2. Råvandsstationen skal udføres således, at opdrift eller sætninger ikke beskadiger konstruktionen, boringen, rørgennemføringer eller de øvrige installationer. Jordoverfladen skal i alle retninger have fald væk fra råvandsstationen, således at denne holdes tør.

Stk. 3. Råvandsstationen kan udformes som installationsbrønd af glasfiber, beton eller lignende tæt materiale, eller som en råvandsstation på terræn.

Stk. 4. For boringer, der ikke skal benyttes til almen vandforsyning, kan råvandsstationen dog udformes som en adapterkonstruktion.

§ 14. Etableres råvandsstationen som en installationsbrønd af beton, skal denne være udført med tætsluttende dæksel, tætte sider og tæt bund, eventuelt med fald mod anordning for tømning i form af tæt sump uden afløb. Gennemføringer for rør og kabler skal være vandtætte.

Stk. 2. Etableres råvandsstationen som glasfiberinstallationsbrønd eller af lignende tætte materialer, skal den være udført med tætsluttende nedgangslem og være vandtæt. Gennemføringer for rør og kabler skal være vandtætte.

Stk. 3. Etableres råvandsstationen på terræn, skal den være udført således, at vandindtrængning ikke kan finde sted. Gennemføringer for rør og kabler skal være vandtætte.

Stk. 4. Etableres råvandsstationen som adapterkonstruktion, skal forerøret føres mindst 0,5 m over terræn og afsluttes med en vandtæt forerørsafslutning, som kan indeholde vandtæt kabelindføring. Forerøret skal forsynes med aflåseligt beskyttelsesrør eller, for forerør af stål, som er ført mindst 3 m under terræn, med en aflåselig forerørsafslutning.

§ 15. Pumpeinstallationer skal indrettes således, at der er mulighed for installation af vandmåler. Det gælder dog ikke for hævertanlæg.

Stk. 2. Når der installeres pumpe, skal forerørsafslutningen afpasses efter pumpeanlægget, og gennemføringer for pumperør og kabler udføres vandtæt. Forerørsafslutningen skal let kunne afmonteres og i øvrigt udføres således, at sætninger af overbygningen kan ske, uden at boringen beskadiges.

Stk. 3. Hvis forerørsafslutningen er forsynet med udluftning, skal denne være ført op over terrænhøjde og mindst være 0,5 m over gulv i overbygningen. Udluftningen skal have en diameter på mindst 15 mm. Åbningen skal vende nedad og være forsynet med insektnet.

§ 16. Anvendte materialer skal besidde tilstrækkelig styrke og holdbarhed til, at de kan modstå mekaniske påvirkninger, erosion samt kemisk og galvanisk korrosion.

Stk. 2. Materialerne skal så vidt muligt have glatte overflader, som hindrer samlinger af fugt og snavs, og som er lette at renholde og vedligeholde.

Stk. 3. Materialer, der under borearbejdet eller i den færdigt indrettede boring kan komme i berøring med vandet eller de gennemborede jordlag, må kun indeholde stoffer, der afgives til vandet i sådanne mængder, at påvirkningen af vandet i fysisk, kemisk, mikrobiologisk eller anden henseende er uden betydning for anvendelsen af vandet til drikkevand og for afledning af oppumpet grundvand fra boringen til overfladevand, jord og lignende.

Kapitel 3

Kategori B-boringer
Borearbejdets udførelse og boringens indretning

§ 17. Borearbejder må først påbegyndes efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, og kan påbegyndes 14 dage efter anmeldelsen, medmindre kommunalbestyrelsen inden da har gjort indsigelse imod det.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om formål, placering, forventet boredybde og udførelsestidspunkt, samt om forventet tidspunkt og metode for sløjfning af boringen.

Stk. 3. Råstofboringer og geotekniske boringer kan dog udføres uden forudgående anmeldelse.

Stk. 4. Den, der udfører borearbejdet, skal sikre sig, at anmeldelse har fundet sted, inden arbejdet igangsættes.

Stk. 5. Forinden et borearbejde påbegyndes, skal den, der udfører borearbejdet, underrette kommunalbestyrelsen om tidspunktet for arbejdets påbegyndelse. Dette gælder dog ikke geotekniske boringer.

§ 18. Borearbejdet skal tilrettelægges og udføres således, at boringen ikke medfører risiko for, at grundvandet forurenes. Bestemmelserne i § 9, stk. 2-4, og § 16 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Når en boring ikke længere er i brug, skal ejeren sørge for, at den bliver sløjfet senest 1 måned efter, at brugen er ophørt.

§ 19. Under borearbejdet skal der udtages jordprøver og noteres oplysninger om de gennemborede jordlag til brug for indberetning, jf. kapitel 5.

Kapitel 4

Renpumpning og regenerering

§ 20. Boringer til indvinding af vand skal altid renpumpes efter udførelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan forlange oplysning om, hvornår renpumpningen forventes påbegyndt.

§ 21. Regenerering af en boring skal anmeldes til kommunalbestyrelsen med angivelse af den benyttede metode.

Stk. 2. Den, der udfører regenerering af en boring, skal sikre sig, at anmeldelse har fundet sted.

Kapitel 5

Indberetning af udførte boringer og resultater af undersøgelser

§ 22. Den, der forestår udførelsen af en boring efter vand eller en råstofboring, skal inden 3 måneder efter udførelsen indberette oplysninger om boringen til GEUS. Tilsvarende gælder for andre boringer, når tilladelsen indeholder vilkår om indberetning.

Stk. 2. Stk. 1, gælder også ved væsentlige udbedringer eller ændringer af eksisterende boringer.

Stk. 3. Indberetning skal ske i digital form på et format fastsat af GEUS. Indberetning skal indeholde oplysninger som anført i bilag 2.

§ 23. For boringer, der skal indberettes, jf. § 22, skal den, der forestår boringen, inden 3 måneder efter udførelsen indsende prøver af de gennemborede jordlag sammen med en papirkopi af borerapporten. Prøver skal udtages og mærkes som anført i bilag 2.

Stk. 2. Hvis der er foretaget analyser af prøvematerialet, skal rekvirenten indsende kopi af resultaterne til GEUS, jf. bilag 2.

Stk. 3. Forurenede jordprøver må ikke indsendes til GEUS uden forudgående aftale. Indsendte forurenede jordprøver skal være tydeligt mærkede med oplysning om, at de er forurenede, samt så vidt muligt oplysning om forureningens art.

§ 24. Den, der forestår udførelsen af en boring efter vand, skal til kommunalbestyrelsen og til GEUS indsende kopi af resultaterne af de fysiske, kemiske og mikrobiologiske undersøgelser af vandet, som er foretaget i forbindelse med etableringen af boringen.

Stk. 2. Den, der forestår geofysiske undersøgelser (borehulslogs) i en boring, skal indsende en kopi af resultaterne til GEUS.

Kapitel 6

Sløjfning af boringer og brønde

§ 25. Sløjfning af boringer etableret med fore- og filterrør og sløjfning af brønde skal af ejeren anmeldes til kommunalbestyrelsen mindst 2 uger før arbejdets udførelse med angivelse af metode og materialer.

Stk. 2. Der kræves ikke særskilt anmeldelse, hvor sløjfning er anmeldt, jf. § 17, stk. 2, eller hvor boringen ikke kræver anmeldelse, jf. § 17, stk. 3.

§ 26. Den, der sløjfer en boring, skal inden 3 måneder efter sløjfningen indberette dette til GEUS.

Stk. 2. Indberetning skal ske i digital form på et format fastsat af GEUS. Indberetning skal indeholde oplysninger som anført i bilag 2.

§ 27. Kommunalbestyrelsen kan påbyde sløjfning af overflødige boringer og brønde. For sløjfning af vandforsyningsboringer og -brønde gælder § 36 i lov om vandforsyning m.v.

§ 28. Sløjfning af boringer og brønde skal foretages således, at der ikke gennem anlægget kan ske forurening af grundvandet eller udveksling af vand mellem forskellige grundvandsmagasiner.

§ 29. Efterlades der ikke forerør, og er der boret i lerlag, skal lerlagenes forseglende evne retableres. Under opfyldning med forseglende materiale skal det påses, at opfyldningen sker i lerlagets dybde og mindst svarende til tykkelsen af lerlaget.

Stk. 2. Boringer, som er indtil 10 m dybe, hvor der alene er truffet tørt sand, og hvor der ikke efterlades forerør, kan fyldes med sand. Dog fyldes og stampes som minimum den øverste meter ved terræn med forseglende materiale, såsom lergranulat eller bentonit/cementsuspension.

§ 30. Ved sløjfning af brønde skal disse oprenses og rengøres i bunden. Herover fyldes med materialer af en sådan beskaffenhed, at der ikke kan ske nedsivning af overfladevand eller vandudveksling mellem grundvandsmagasiner gennem anlægget. Brøndvæggen skal fjernes til en dybde af minimum 1 meter under terræn.

Kapitel 7

Klage

§ 31. Påbud om sløjfning af boringer og brønde, jf. § 27, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 8

Straffebestemmelser

§ 32. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) udfører boringer i strid med § 4,

2) undlader at sikre sig, at tilladelse foreligger eller anmeldelse er foretaget, jf. § 5, stk. 2, § 17, stk. 4, eller § 21, stk. 2,

3) overtræder § 8, stk. 4-6, §§ 9-11, § 12, stk. 1 eller 2, § 13, stk. 1 eller 2, §§ 14-16, §§ 18-19, § 20, stk. 1, eller §§ 28-30,

4) undlader at foretage anmeldelse, jf. § 17, stk. 1 og 2, § 21 eller § 25, stk. 1, eller underretning jf. § 5, stk. 3, eller § 17, stk. 5,

5) undlader at indberette eller indberetter i strid med §§ 22 eller 26,

6) undlader inden for fristen at indsende prøver eller resultater af analyser eller undersøgelser i overensstemmelse med §§ 23 og 24, eller

7) undlader at efterkomme krav om oplysning efter § 20, stk. 2, eller påbud efter § 27.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 9

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 33. Bekendtgørelse træder i kraft den 1. september 2007 og ophæves automatisk den 1. september 2012, medmindre andet bestemmes inden denne dato, jf. Justitsministeriets skrivelse af 28. februar 2002 om en forsøgsordning om anvendelse af automatiske ophørsklausuler i visse bekendtgørelser på miljø- og arbejdsmiljøområdet.

Stk. 2. Bekendtgørelsen nr. 1280 af 12. december 2005 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land ophæves.

Stk. 3. Ansøgning om tilladelse, som er indkommet inden den 1. september 2002, behandles efter de dagældende regler.

Stk. 4. Tilladelser, der er meddelt efter de hidtidige regler, bevarer deres gyldighed.

Stk. 5. Indberetning, jf. § 22, stk. 3, og § 26, stk. 2, kan efter aftale med GEUS i en overgangsperiode ske på papir.

Miljøministeriet, den 26. juli 2007

Connie Hedegaard

/Helge AndreasenBilag 1

Definitioner:

Adapterkonstruktion

Konstruktion, hvor forerør føres op over terræn og afsluttes med et aflåseligt beskyttelsesrør eller en aflåselig forerørsafslutning. Adapteren monteres på siden af forerøret i frostfri dybde og fører pumperøret vandtæt gennem forerørsvæggen.

Boremudder

Væske, som under udførelsen af borearbejdet benyttes til at forbedre skyllestrømmens evne til at løfte løsnede materialer op af boringen, stabilisere borehullet, mindske væsketab til formationen, køle og mindske friktion og slitage.

Borerør

Arbejdsrør, der anvendes i forbindelse med borearbejde.

Boring

En boring defineres ved, at den er udført med boreudstyr til tørboring eller skylleboring. Permanente boringer er udbygget med forerør af stål, plastmateriale eller lignende. Boringers diameter er i reglen mindre end 60 cm.

Brønd

En brønd er defineret ved, at den er gravet. Brønde er i reglen udbygget med mursten eller brøndringe af beton. Brøndes diameter er i reglen større end 60 cm.

Filterrør

Forerør med huller eller slidser, der tillader vand fra det vandførende lag at strømme ind i boringen.

Forerør

Rør, der ved boringer forbinder toppen af filterrøret med boringens overbygning og tjener til at afstive de omkringliggende jordlag.

Forerørsafslutning

Dæksel eller flange anbragt over top af forerør med henblik på tætning.

Forerørstætning

Udstøbning af boring med bentonit eller lignende mellem forerør og boringsvæg ud for de vandstandsende jordlag med henblik på at hindre vandtransport langs forerørets yderside.

Gruskastning

Opfyldning eller kappe af sorteret kvartssand eller -grus mellem filterrøret og de vandførende lag for tilbageholdelse af materiale fra det vandførende lag. Ved dobbelt gruskastning anbringes en grovere gruspakning omkring filterrøret for at tilbageholde materiale fra gruskastningen.

Overbygning

Konstruktion til beskyttelse af en boring, anbragt omkring og over boringens afslutning ved terræn.

Prøvepumpning

Oppumpning af vand og samtidig pejling med henblik på at bestemme det vandførende lags vandledningsevne og magasinegenskaber samt den rumlige udbredelse af det vandførende lag.

Regenerering

Behandling med kemikalier, eventuelt under tryk, med henblik på at fjerne kalk og jernudfældninger for at forbedre boringens ydelse.

Renpumpning

Oppumpning af vand umiddelbart efter etablering af en boring for at skylle boremudder og løse ler- og sandpartikler op, således at der ydes sandfrit vand.

Råvandsstation

Installationsbrønd, pumpehus eller lignende anbragt over boring.

Tilbagepejling

Pejling af vandstandsstigningen efter stop af pumpning.Bilag 2

Indberetninger til GEUS

1. Oplysninger, som skal indberettes til GEUS, jf. § 22.

1.1. Borestedets beliggenhed m.v.

Indberetningen skal indeholde oplysning om borestedets beliggenhed, der skal angives med adresse og eventuelt ejendomsnavn (matrikelnummer og ejerlav) samt kommune. Beliggenheden skal angives med koordinater i WGS84 eller EUREF89/ETRS89 UTM zone 32 eller 33. Koordinatsætningen af boringsfikspunktet skal foretages med GPS med en usikkerhed som ikke må overstige 5 m, og usikkerheden på terrænhøjden (koten) må ikke overstige 5 cm. Der skal vedlægges en skitse til lokalisering af boringen.

Indberetningen skal yderligere indeholde oplysninger om:

1) Formålet med udførelsen af boringen samt tidspunktet for udførelsen heraf.

2) Det udførende firmas navn, adresse og telefonnummer.

3) Rekvirentens navn, adresse og telefonnummer.

4) Om boringen er foretaget på oprindelig overflade eller i udgravning. I sidst nævnte tilfælde angives dybden under terræn.

1.2. Boremetode

Indberetningen skal angive, om der er anvendt tørboring eller skylleboring, samt hvilken metode der er anvendt indenfor disse hovedtyper.

1.3. Boringens udførelse

Indberetningen skal endvidere indeholde oplysninger om:

1) Borehullets diameter i millimeter samt boringens dybde i meter under terrænoverfladen. Er der anvendt flere dimensioner af borerør, angives disse samt dybderne for hver dimension.

2) Forerørets udvendige diameter i millimeter, forerørets dybde i meter under terrænoverfladen samt de anvendte materialer og disses styrke. Anvendes borerør som forerør, skal dette angives.

3) Filterrørets udvendige diameter i millimeter, filterintervallet i meter under terrænoverfladen, spaltebredde eller maskevidde i millimeter samt det anvendte filterrørsmateriale og dettes styrke. Er der flere filterintervaller, skal disse angives.

4) Gruskastningens placering, middelkornstørrelse, sorteringsgrænser eller fabrikat og nummer, samt om boringen er udført med enkelt eller dobbelt gruskastning.

5) Forerørstætningers placering og materiale.

1.4. Oplysninger om grundvand

Alle resultater af renpumpning, prøvepumpning, tilbagepejling og pejling m.v. skal indberettes til GEUS. I borerapporten skal vandstandspejlinger angives i meter under terrænoverfladen (med to decimaler) eller målepunkt samt dettes højde over/under terræn, tidspunktet noteres, og pumpetiden angives i timer. Pumpekapaciteten skal angives i m3 pr. time med mindst en decimal. Den endelige sænkning, der måles som forskellen mellem pejling af rovandstand og pejling før stop af pumpning, skal angives i meter med to decimaler.

1.5. Geofysiske undersøgelser

Geofysiske undersøgelser udført i forbindelse med boringen skal ligeledes indberettes til GEUS. Hvis der er udarbejdet rapport, skal denne vedlægges.

1.6. Jordartsbeskrivelse

Ved jordartsbeskrivelsen skal angives:

1) Dybderne for jordlagenes over- og undergrænser (meter under terrænoverfladen).

2) Hovedjordart og eventuelt underordnet indhold samt jordartsfarven i naturfugtig tilstand for det enkelte jordlag.

3) Udtagningsdybden for den enkelte jordartsprøve (meter under terrænoverfladen).

2. Udtagning af jordprøver og tilhørende oplysninger, som skal indberettes til GEUS, jf. § 23.

2.1. Udtagning af jordprøver

Jordprøver skal udtages i det antal, der er nødvendigt for den pågældende undersøgelse, men der skal dog mindst udtages en prøve for hver 5 meter samt mindst en prøve for hvert jordlag. Hver prøve skal være af 1/4-1/2 liters størrelse. Prøverne skal indpakkes forsvarligt i plastposer eller lignende og nummereres fortløbende med en tydelig angivelse af sammenhængen mellem prøvenummer og prøvetagningsdybde.

2.2. Analyser af prøvematerialet

Analyser af prøvematerialet, såsom kornstørrelsesanalyser, petrografiske analyser, bestemmelser af kalkindhold, humusbestemmelser og aldersbestemmelser m.v. skal indsendes til GEUS.

Analysernes art og antal skal angives, og de indsendte bilag nummereres. Hvis analyseresultaterne først foreligger efter, at journal og boreprøver er indsendt, skal resultaterne med angivelse af journalnummer og prøvenumre eftersendes.

3. Oplysninger, som skal indberettes til GEUS, jf. § 26

3.1. Boringens/brøndens beliggenhed m.v.

Indberetningen skal indeholde oplysning om boringens beliggenhed, angivet ved boringens DGU-nr., adresse og eventuelt ejendomsnavn (matrikelnummer og ejerlav) samt kommune. Indberetningen skal yderligere indeholde oplysninger om:

1) Årsagen til sløjfning af boringen samt tidspunktet for udførelsen heraf.

2) Det udførende firmas navn, adresse og telefonnummer.

3) Rekvirentens navn, adresse og telefonnummer.

4) Tilgængelige data om boringen (udførelsesdata, dybde, diameter m.v.)

3.2. Metode til sløjfning

Indberetningen skal indeholde oplysninger om materialer og fremgangsmåde.