Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BR 12

Beretning over udvalget til valgs prøvelse (vedrørende Anne Grete Holmsgård, Tinning, Albrechtsen og Lenger)
Nr 70012 1986-87, 1. samling Blad nr 406

Afgivet af udvalget til valgs prøve

Afgivet: 19861216

Den fulde tekst

1. Efter indstilling i betænkning afgivet af udvalget for

forretningsordenen den 10. juni 1985 (Folketingstidende 1984-85,

tillæg B, sp. 2391) vedtog Folketinget den 14. juni 1985

(Folketingstidende 1984-85, forhandlingerne sp. 11322) at give

samtykke til, at der blev rejst tiltale mod medlemmer af

Folketinget Anne Grete Holmsgård, Tinning, Albrechtsen og Lenger

for overtrædelse af straffeloven.

2. I overensstemmelse med det til Folketinget fremsendte udkast til

anklageskrift blev de pågældende herefter sat under tiltale ved

Københavns Byret til straf for overtrædelse af »straffelovens §

152, stk. 1, ved i tiden fra den 20. november 1984 i København at

have røbet, hvad de i hvervet som medlemmer af Folketinget havde

erfaret som hemmelighed, eller hvad der ved lov eller anden gyldig

bestemmelse er betegnet som sådan, idet de tiltalte i forening og

efter forudgående fælles aftale fra Christiansborg udleverede eller

lod udlevere til interesserede fotokopier af monopoldirektoratets

redegørelser om henholdsvis kunstgødningsbranchen og

varmeisoleringsmaterialeindustrien, uagtet industriministeren havde

truffet bestemmelse om, at begge redegørelser skulle

hemmeligholdes.«

3. Københavns Byret afsagde dom i sagen den 12. november 1985. Ved

dommen blev de pågældende fundet skyldige efter anklageskriftet.

Straffen blev fastsat til 50 dagbøder, hver på 100 kr., med

forvandlingsstraf af hæfte i 50 dage.

4. Dommen blev af de pågældende anket til Østre Landsret med påstand

om frifindelse, medens anklagemyndigeheden nedlagde påstand om

stadfæstelse.

Landsretten stadfæstede ved dom af 11. september 1986 byretsdommen.

5. Når et medlem af Folketinget har været tiltalt med Folketingets

samtykke, modtager Folketinget efter aftale med Justitsministeriet

meddelelse om sagens udfald.

Dette er også sket i det her omhandlede tilfælde, og den modtagne

domsudskrift er herefter videregivet til udvalget til valgs

prøvelse, der efter bestemmelsen i forretningsordenens § 7, stk. 1,

nr. 2, »behandler spørgsmål om et medlems tab af valgbarhed«.

Udvalget til valgs prøvelse har herefter behandlet spørgsmålet, om de

pågældende er »straffet for en handling, der i almindeligt omdømme

gør dem uværdige til at være medlemmer af Folketinget«, jf.

grundlovens § 30, stk. 1 (og § 33).

6. Udvalget har ikke fundet, at den begåede handling gør de

pågældende uværdige til at være medlemmer af Folketinget, og

udvalget gør derfor ikke indstilling.

P. U. V. Annelise Gotfredsen

formand

Officielle noter

Ingen