Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTB 7

Betænkning og indstilling fra Udvalget for Forretningsordenen om Folketingets samtykke i henhold til grundlovens § 57 (vedrørende Karen Jespersen)
Nr B 7 1994-95, 1. samling

Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen

Afgivet: 19941012

Den fulde tekst

I overensstemmelse med forretningsordenens § 25, næstsidste punktum,

jf. grundlovens § 57, har Folketingets formand til udvalget henvist

en fra justitsministeren den 18. juli 1994 modtaget skrivelse, i

hvilken ministeren anmoder om Folketingets samtykke til, at der

rejses tiltale mod folketingsmedlem Karen Jespersen for overtrædelse

af færdselsloven.

Justitsministerens skrivelse og et af Politidirektøren i København udarbejdet udkast til anklageskrift optrykkes som bilag.

Udvalget indstiller enstemmigt, at Folketinget giver samtykke til, at justitsministerens anmodning imødekommes.

Erling Olsen (S) fmd. Ivar Hansen (V) nfmd. Henning Grove (KF) Margrete Auken (SF) Kirsten Jacobsen (FP) Pia Gjellerup (S) Ove Fich (S) Torben Lund (S) Grete Schødts (S) Helge Mortensen (S) Steen Gade (SF) Kjeld Rahbæk Møller (SF) Jørgen Estrup (RV) Arne Melchior (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Christian Mejdahl (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Hans Christian Schmidt (V) Hans Engell (KF) Niels Ahlmann-Ohlsen (KF) Aage Brusgaard (FP) Enhedslisten havde ikke medlemmer i udvalget.

Bilag 1

Justitsministeriet

den 18. juli 1994

Folketingets formand

Folketinget

Christiansborg

1240 København K.

Justitsministeriet anmoder herved om Folketingets samtykke efter grundlovens § 57 til, at der rejses tiltale mod medlem af Folketinget Karen Moustgaard Jespersen for overtrædelse af færdselsloven.

Hvis Folketinget meddeler samtykke, agter anklagemyndigheden at rejse tiltale for overtrædelse af færdselslovens § 27, stk. 7, i overensstemmelse med det af Politidirektøren i København udfærdigede udkast til anklageskrift.

Sagens akter vedlægges.*)

* Ej optrykt her.

Erling Olsen

/ Lars Bay Larsen

Bilag 2

ANKLAGESKRIFT

Karen Moustgaard Jespersen sættes herved under tiltale ved Københavns Byret til straf for overtrædelse af færdselslovens § 118, stk. 1, jf. § 27, stk. 7,

ved den 18. marts 1994 ca. kl. 14.50 under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden at have ført personbil OD 24.314 i København ad Torvegade i nordvestlig retning, hvor hun undlod at standse for en gående, der i fodgængerfeltet 20 meter sydøst for nr. 75 var på vej over kørebanen fra tiltaltes

højre side, hvilket bevirkede, at hun påkørte den gående, Gitte Korsbæk, der kom lettere til skade.

Der nedlægges påstand om straf af bøde.

Der nedlægges endvidere påstand om, at tiltalte i medfør af færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 1, jf. § 128, betinget frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort.

Sagen forventes afgjort i medfør af retsplejelovens § 935.

Københavns politi d.

P.p.v.

L. le Maire

politiadvokat

Officielle noter

Ingen