Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTB 105

Betænkning og indstilling fra Udvalget for Forretningsordenen om Folketingets samtykke i henhold til grundlovens § 57 (vedrørende Grethe Fenger Møller)
Nr B 105 1992-93, 1. samling

Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen

Afgivet: 19930622

Den fulde tekst

I overensstemmelse med forretningsordenens § 25, næstsidste punktum,

jf. grundlovens § 57, har Folketingets formand til udvalget henvist

en fra justitsministeren den 17. juni 1993 modtaget skrivelse, i

hvilken ministeren anmoder om Folketingets samtykke til, at der

rejses tiltale mod folketingsmedlem Grethe Fenger Møller for

overtrædelse af straffeloven.

Justitsministerens skrivelse og et af Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby udarbejdet udkast til anklageskrift optrykkes som bilag.

Udvalget indstiller enstemmigt, at Folketinget giver samtykke til, at justitsministerens anmodning imødekommes.

Henning Rasmussen (S) fmd. Ivar Hansen (V) nfmd. Grove (KF) Lilli Gyldenkilde (SF) Kirsten Jacobsen (FP) Løvig Simonsen (S) Ole Espersen (S) Ritt Bjerregaard (S) Ingrid Rasmussen (S) Frank Jensen (S) Jørn Pedersen (S) Gade (SF) Rahbæk Møller (SF) Bente Juncker (CD) Engell (KF) Gammelgaard (KF) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Aage Brusgaard (FP) Bilgrav-Nielsen (RV) Glønborg (KRF)

Bilag 1

JUSTITSMINISTERIET

Den 17. juni 1993

Folketingets formand

Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Justitsministeriet anmoder herved om Folketingets samtykke efter grundlovens § 57 til, at der rejses tiltale mod medlem af Folketinget Grethe Fenger Møller for overtrædelse af straffeloven.

Hvis Folketinget meddeler samtykke, agter anklagemyndigheden at rejse tiltale for overtrædelse af straffelovens § 158, stk. 1, i overensstemmelse med det af Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby udfærdigede udkast til anklageskrift.

Sagens akter vedlægges (*).

Ole Stavad

/ Torben Geneser

(* 1) Ej optrykt her.

Bilag 2

J.nr. 5534/91

BD/imj

A N K L A G E S K R I F T

Grethe Fenger Møller

og

N. N.

sættes herved under tiltale ved Københavns Byret til straf for

1.

Grethe Fenger Møller overtrædelse af straffelovens § 158, stk. 1, ved den 19. og 20. september 1991 som vidne i undersøgelsesretten vedrørende de tamilske familiesammenføringer i Højesterets lokaler, Prins Jørgens Gård, at have afgivet falsk forklaring for retten vedrørende tilblivelsen af samrådsspørgsmål H af 23. september 1988, idet hun i strid med sandheden navnlig forklarede,

at hun torsdag den 22. september 1988 om formiddagen under et møde på Christiansborg »besluttede . . . sig for« at stille »sit eget samrådsspørgsmål«,

at hendes »sekretær fik stikordene« og »sekretæren skrev på sin stenogramblok, hvilke ting« (tiltalte) »ville have med i spørgsmålet«, samt

at hun ikke »har . . . modtaget noget vedrørende samrådsspørgsmålet fra embedsmænd. Det var« (tiltaltes) »egen ide«.

2.

N. N.

Der nedlægges for begge de tiltalte påstand om fængselsstraf.

For anklagemyndigheden møder politiadvokaten i Advokatur B.

Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby, den

H. Bech Hansen

kst.

Officielle noter

Ingen