Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTB 81

Betænkning og indstilling fraUdvalget for Forretningsordenen om Folketingets samtykke i henhold til grundlovens § 57 (Jørgen Tved)
Nr B 81 1987-88, 1. samling

Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen

Afgivet: 19880121

Den fulde tekst

I overensstemmelse med forretningsordenens § 25, næstsidste punktum,

har Folketingets formand til udvalget henvist en fra

justitsministeren den 17. december 1987 modtaget skrivelse, i

hvilken ministeren anmoder om Folketingets samtykke til, at der

rejses tiltale mod folketingsmedlem Jørgen Tved for bagvaskelse

efter straffelovens § 268, jf. § 267.

Justitsministerens skrivelse optrykkes som bilag tilligemed

anklageskrift af 26. august 1987 fra statsadvokaten for København

(bilag 1 og 2), skrivelse af 23. oktober 1987 fra Københavns

Politi med statsadvokatens påtegning af 30. oktober 1987 og

rigsadvokatens påtegning af 10. november 1987 om ophævelse af den

parlamentariske immunitet (bilag 3) samt en af Københavns Politi

udarbejdet redegørelse om sagen (bilag 4).

Udvalget indstiller enstemmigt, at Folketinget giver samtykke til,

at justitsministerens anmodning imødekommes.

Svend Jakobsen ( S) fmd. Knud Østergaard ( KF) nfmd. Lilli

Gyldenkilde ( SF ) Povl Brøndsted ( V ) Ole Vig Jensen ( RV )

Ritt Bjerregaard ( S ) J. K. Hansen ( S ) Torben Lund ( S )

Hjortnæs ( S ) Nørgaard-Sørensen ( S ) Arne Jensen ( S )

Agerschou ( SF ) Ebba Strange ( SF ) Dagmar Mørk Jensen ( RV )

Hagen Hagensen ( KF ) Annelise Gotfredsen ( KF ) Bjørn Elmquist (

V ) Ivar Hansen ( V ) Arne Melchior ( CD ) Pia Kjærsgaard ( FP )

Inger Stilling Pedersen ( KRF )

Partiet FK havde ikke medlemmer i udvalget.

Bilag 1

JUSTITSMINISTERIET

3. ekspeditionskontor

Slotsholmsgade 10

Folketingets formand,

Folketinget, Christiansborg,

1240 København K

Ved anklageskrift af 26. august 1987 fra statsadvokaten for

København blev der rejst tiltale mod Jørgen Holm Tved for

bagvaskelse efter straffelovens § 268, jf. § 267.

Med hensyn til sagens nærmere omstændigheder henvises til vedlagte

redegørelse fra Københavns Politi.

I anledning af at Jørgen Holm Tved nu er valgt til medlem af

Folketinget, har rigsadvokaten i vedlagte skrivelse af 10.

november 1987 under henvisning til grundlovens § 57 indstillet,

at tiltaltes parlamentariske immunitet søges ophævet.

Under henvisning hertil skal Justitsministeriet anmode om

Folketingets samtykke til, at tiltalen opretholdes.

Sagens akter vedlægges.

Erik Ninn-Hansen

C. C. Duus

Bilag 2

ANKLAGESKRIFT

Jørgen Holm Tved,

født den 24. september 1932,

Herluf Trollesgade 5, 2. tv., 1052 København K, og

Karl Aage Pedersen,

født den 3. april 1932,

Tietgens Alle 33, 1., 5230 Odense,

sættes herved under tiltale ved Københavns Byret til straf for:

bagvaskelse efter straffelovens § 268, jf. § 267, ved i ugebladet

»Arbejderbladet AB Weekend« nr. 41/86, 21.-27. november 1986, 1

Tved som ansvarhavende redaktør og 2 Pedersen som forfatter, i en

navngiven artikel i forbindelse med omtale af en straffesag at

have fremsat ærekrænkende sigtelser mod politiassistent Niels

Arne Due, idet blandt følgende udsagn var anført:

a) »Det er perverst, at Due skal have penge for at slå et menneske

ihjel. Jeg var selv med, da John Axelsen blev slået ihjel. Vi var

blevet anholdt sammen, og lige siden har Due her i byen været

stemplet som morder«,

b) »Jeg er rystet og står helt uforståelig over for denne

injuriedom. Vi ved jo alle, at Niels Arne Due er morder, men man

står jo helt magtesløs«,

c) »Det er grotesk, at det ikke er Due, der skal i spjældet. Som jeg

sagde til »AB Weekend« under sagen i Landsretten, hvor han blev

frikendt, vil han altid være stemplet som morder, og det var en

forbryder, der blev sendt tilbage til tjeneste. Nu hvor han

belønnes med 20.000 kr., må han vel nærmest betragtes som

lejemorder',

alt uagtet de tiltalte vidste, at politiassistent Niels Arne Due ved

Østre Landsrets dom af 25. september 1985 var frifundet for vold

med døden til følge, og uagtet de tiltalte har savnet rimelig

grund til at anse sigtelserne for sande.

Der nedlægges påstand om erstatning.

For anklagemyndigheden møder politiadvokaten i advokatur A.

Statsadvokaten for København, den 26. august 1987

P. s. v.

B. Vesterbirk

Bilag 3

KØBENHAVNS POLITIj.nr. A 106/87

Politiadvokatur A

Politigården, 1567 København V

23. oktober 1987

Til statsadvokaten for København

Idet jeg henviser til Statsadvokaturens j.nr. 34751/87 fremsendes

vedlagt påny dokumenterne i sagen mod bl.a.

Jørgen Holm Tved,

mod hvem der ved statsadvokatens anklageskrift af 26. august 1987

blev rejst tiltale for bagvaskelse efter straffelovens § 268, jf.

§ 267.

Tiltalte blev ved folketingsvalget den 8. september 1987 indvalgt i

Folketinget og kan som sådan ikke tiltales uden Folketingets

samtykke.

Jeg skal indstille, at anklagemyndigheden i medfør af grundlovens §

57 søger Jørgen Holm Tveds immunitet ophævet.

Der vedlægges redegørelse til brug for sagens forelæggelse for

Folketinget.

Lemvigh,

politiadvokat.

Henrik Cramer,

politiassessor, fg.

Fremsendes til hr. Rigsadvokaten, idet jeg under henvisning til

foranstående skal indstille, at tiltaltes parlamentariske

immunitet søges ophævet.

Det bemærkes, at den i sagen berammede domsforhandling er aflyst.

Statsadvokaten for København, den 30. oktober 1987

H. C. Abildtrup

J.nr. 577/87. MGN/jc.

Fremsendes til Justitsministeriet, idet jeg kan tiltræde ovenstående

indstilling fra politidirektøren og statsadvokaten.

Om nødvendigheden af at indhente Folketingets samtykke, når den

pågældende først er indvalgt i Folketinget, efter at tiltale er

rejst, henvises bl.a. til Max Sørensen: »Statsforfatningsret«, 2.

udgave, 1973, side 106.

Rigsadvokaten, København den 10. november 1987

Per Lindegaard

Bilag 4

REDEGØRELSE

Ved resolution af 17. august 1987 besluttede rigsadvokaten, at der

skulle rejses tiltale mod Jørgen Holm Tved som ansvarshavende

redaktør for »Arbejderbladet AB Weekend« i anledning af en

artikel i bladet for den 21.-27. november 1986 (nr. 41/86), der

indeholdt sigtelser mod politiassistent Niels Arne Due for

strafbart forhold.

Rigsadvokaten besluttede i øvrigt samme dag, at der tillige skulle

rejses tiltale mod Karl Aage Pedersen som navngiven forfatter

under navnet Kalle Pedersen til den pågældende artikel.

Statsadvokaten for København rejste ved anklageskrift af 26. august

1987 herefter tiltale mod begge for bagvaskelse efter

straffelovens § 268, jf. § 267.

Overtrædelse af ovennævnte bestemmelser i straffeloven er i henhold

til straffelovens § 275, stk. 2, undergivet betinget offentlig

påtale. Politiassistent Niels Arne Due har anmodet om, at der

rejses tiltale mod de pågældende.

Ved Østre Landsrets dom af 25. september 1985 blev politiassistent

Niels Arne Due frifundet for vold med døden til følge.

Uagtet Jørgen Holm Tved var vidende herom, lod han som

ansvarshavende redaktør en artikel offentliggøre i

»Arbejderbladet AB Weekend«, hvor følgende udsagn var anført:

a) Det er perverst, at Due skal have penge for at slå et menneske

ihjel. Jeg var selv med da John Axelsen blev slået ihjel. Vi var

blevet anholdt sammen, og lige siden har Due her i byen været

stemplet som morder',

b) Jeg er rystet og står helt uforståelig over for den injuriedom.

Vi ved jo alle, at Niels Arne Due er morder, men man står jo helt

magtesløs',

c) Det er grotesk, at det ikke er Due, der skal i spjældet. Som jeg

sagde til AB Weekend under sagen i Landsretten, hvor han blev

frikendt, vil han altid være stemplet som morder, og det var en

forbryder, der blev sendt tilbage til tjeneste. Nu hvor han

belønnes med 20.000 kr., må han vel nærmest betragtes som

lejemorder'.

Tved har under en afhøring den 1. april 1987 forklaret til politiet,

at han efter at have hørt indholdet af manuskriptet til artiklen

besluttede, at den skulle offentliggøres i bladet. Tved har i

øvrigt ikke ønsket at udtale sig nærmere om sagen til politiet.

Lemvigh,

politiadvokat

Henrik Cramer,

politiassessor, fg.

Officielle noter

Ingen