Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTB 7

Betænkning over Betænkning og indstilling fra Udvalget for Forretningsordenen om Folketingets samtykke i henhold til grundlovens § 57(Hugo Holm)
Nr B 7 1989-90, 1. samling

Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen

Afgivet: 19891017

Den fulde tekst

I overensstemmelse med forretningsordenens § 25, næstsidste punktum,

har Folketingets formand til udvalget henvist en fra

justitsministeren den 15. august 1989 modtaget skrivelse, i hvilken

ministeren anmoder om Folketingets samtykke til, at der rejses

tiltale mod folketingsmedlem Hugo Holm for overtrædelse af

færdselslovens § 3, stk. 1, og § 18, stk. 2.

Justitsministerens skrivelse optrykkes som bilag tilligemed et af politimesteren i Svendborg udarbejdet udkast til anklageskrift mod Hugo Holm.

Udvalget indstiller enstemmigt, at Folketinget giver samtykke til, at justitsministerens anmodning imødekommes.

H. P. Clausen (KF) fmd. Henning Rasmussen (S) nfmd. Lilli Gyldenkilde (SF) Povl Brøndsted (V) Poulsgaard (FP) Gammelgaard (KF) Connie Hedegaard (KF) Grethe Fenger Møller (KF) Bjørn Elmquist (V) Ivar Hansen (V) Aage Brusgaard (FP) Larsen-Ledet (RV) Arne Melchior (CD) Inger Stilling Pedersen (KRF) Ritt Bjerregaard (S) Arne Jensen (S) Søren B. Jørgensen (S) Torben Lund (S) Trøjborg (S) Bjørn Poulsen (SF) Ebba Strange (SF)

Bilag 1

JUSTITSMINISTERIET

Til Folketingets formand Justitsministeriet anmoder herved om Folketingets samtykke efter grundlovens § 57 til, at der rejses tiltale mod medlem af Folketinget Hugo Holm for overtrædelse af færdselsloven.

Hvis Folketinget meddeler samtykke, agter anklagemyndigheden at rejse tiltale for overtrædelse af færdselslovens § 3, stk. 1, og § 18, stk. 2, i overensstemmelse med den sigtelse, der er rejst mod Hugo Holm.

Sagens akter vedlægges.

H. P. Clausen

/ Lise-Lotte Korshøj

Bilag 2

POLITIMESTEREN I SVENDBORG

Til dommeren i Svendborg Herred

Anklageskrift

Hugo Holm

og

NN

sættes herved under tiltale ved retten i Svendborg Herred til straf.

Hugo Holm for overtrædelse af færdselslovens § 3, stk. 1, og § 18, stk. 2, ved søndag den 12. marts 1989 ca. kl. 20.00 i Ryslinge Kommune som fører af personbil MV 39.916 ad Odensevej - hovedvej 9 - mod nord ved Glarmestervej i Kværndrup at have foretaget en pludselig opbremsning uden at sikre sig, at manøvren kunne udføres uden fare eller unødig ulempe for andre, hvilket i forbindelse med manglende hensynsfuldhed og agtpågivenhed var medvirkende årsag til, at han bagfra blev påkørt af personbil ML 24.944 ført af Arthur Rosendahl ad Odensevej i samme retning, og hvorved der opstod materiel skade.

Officielle noter

Ingen