Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTB 66

Betænkning og indstilling fra Udvalget for Forretningsordenen om Folketingets samtykke i henhold til grundlovens § 57 (Hugo Holm)
Nr B 66 1989-90, 1. samling

Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen

Afgivet: 19900328

Den fulde tekst

I overensstemmelse med forretningsordenens § 25, næstsidste punktum, jf. grundlovens § 57, har Folketingets formand til udvalget henvist en fra justitsministeren den 16. marts 1990 modtaget skrivelse, i hvilken ministeren anmoder om Folketingets samtykke til, at der rejses tiltale mod folketingsmedlem Hugo Holm for overtrædelse af straffelovens §§ 244, 164, stk. 1, og 279, jf. § 21, og færdselslovens § 53, stk. 1, i overensstemmelse med de sigtelser, der er rejst mod den pågældende.

Justitsministerens skrivelse optrykkes som bilag tillige med et af politimesteren i Odense udarbejdet udkast til anklageskrift mod Hugo Holm og skrivelse af 12. januar 1990 fra politimesteren i Ringsted.

Udvalget indstiller enstemmigt, at Folketinget giver samtykke til, at justitsministerens anmodning imødekommes.

H. P. Clausen (KF) fmd. Henning Rasmussen (S) nfmd. Lilli Gyldenkilde (SF) Povl Brøndsted (V) Poulsgaard (FP) Gammelgaard (KF) Connie Hedegaard (KF) Grethe Fenger Møller (KF) Helge Sander (V) Bjørn Elmquist (V) Aage Brusgaard (FP) Larsen-Ledet (RV) Arne Melchior (CD) Glønborg (KRF) Ritt Bjerregaard (S) Arne Jensen (S) Søren B. Jørgensen (S) Torben Lund (S) Trøjborg (S) Bjørn Poulsen (SF) Ebba Strange (SF)

JUSTITSMINISTERIET

16. marts 1990

Folketingets formand,

Folketinget,

Christiansborg,

1240 København K Justitsministeriet anmoder herved om Folketingets samtykke efter grundlovens § 57 til, at der rejses tiltale mod medlem af Folketinget Hugo Holm for overtrædelse af dels straffeloven, dels færdselsloven.

Hvis Folketinget meddeler samtykke, agter anklagemyndigheden at rejse tiltale for overtrædelse af straffelovens §§ 244, 164, stk. 1, og 279, jf. § 21, og færdselslovens § 53, stk. 1, i overensstemmelse med de sigtelser, der er rejst mod Hugo Holm.

Sagens akter vedlægges.

Hans Engell

/ Johan Reimann

J. nr. 33.075

UDKAST

Anklageskrift

Hugo Holm,

Ellingevej 25, 5550 Langeskov,

tiltales ved retten i Odense til straf for

1.

overtrædelse af straffelovens § 244 ved den 28. oktober 1989 mellem kl. 17.15 og kl. 17.40 ved vejkrydset Nyborgvej/Møllegyden i Langeskov at have trukket Villy Kristian Dagsberg ud af sin bil og presset ham op mod denne, medens han sparkede ham flere gange på benene og slog ham flere gange i ansigtet med knyttet hånd, hvorefter han smed Dagsberg ned i vejgrøften og sparkede ham flere gange på benene. Derefter kørte tiltalte fra stedet, men vendte kort efter tilbage og sparkede Dagsberg i skridtet, hvorved denne faldt om, hvorefter tiltalte på ny sparkede ham flere gange,

2.

overtrædelse af straffelovens § 164, stk. 1, ved den 28. oktober 1989 kl. 17.40 telefonisk til politiet i Odense og under senere afhøringer kl. 18.15 og kl. 19.25 med forsæt til, at Villy Kristian Dagsberg skulle blive sigtet for tyveri, urigtigt at have anmeldt, at Villy Kristian Dagsberg, som passager i tiltaltes bil, havde stjålet 8.000 kr. fra tiltalte,

3.

overtrædelse af straffelovens § 279, jf. § 21, ved den 31. oktober 1989 i skriftlig skadeanmeldelse til forsikringsselskabet Tryg og senere mundtligt til forsikringsselskabets repræsentanter, for derigennem uretmæssigt at opnå udbetaling af erstatning, svigagtigt at have anmeldt, at han den 28. oktober 1989 ved overfald var frataget 8.000 kr.

Der nedlægges påstand om erstatning.

For anklagemyndigheden møder politimesteren i Odense.

POLITIMESTEREN I RINGSTED

12. januar 1990

Statsadvokaten for Sjælland,

Jens Kofodsgade 1, 4. sal,

1268 København K

Vedlagt fremsendes akterne i sagen mod

Hugo Holm

Ellingevej 25

5550 Langeskov

der er sigtet for overtrædelse af færdselslovens § 53, stk. 1, ved onsdag den 27. december 1989 kl. 21.32 at have ført personbil MV 39.916 ad Nordre Ringvej mod nord i Ringsted Kommune efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 1,20 0/00, idet der i en blodprøve udtaget samme dag kl. 21.53 konstateredes en mindsteværdi på 1,92 0/00 alkohol.

Under hensyn til, at sigtede er medlem af Folketinget, skal jeg indstille, at sagen forelægges for Rigsadvokaten med henblik på, at der indhentes samtykke fra Folketinget til, at tiltale kan rejses.

Damkjær Petersen

Officielle noter

Ingen