Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af tillægsprotokol af 8. december 2005 til Genève-konventionerne af 12. august 1949 om vedtagelse af et yderligere kendemærke

I henhold til kgl. resolution af 17. april 2007 har Danmark ratificeret den i Genève den 8. december 2005 vedtagne tillægsprotokol til Genève-konventionerne af 12. august 1949 om vedtagelse af et yderligere kendemærke.

Tillægsprotokollen har følgende ordlyd:

   
Oversættelse
     
Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem
 
Tillægsprotokol til Genève-konventionerne af 12. august 1949 om vedtagelse af et yderligere kendemærke
     
(Protocol III)
 
(Protokol III)
     
Preamble
 
Præambel
     
The High Contracting Parties,
 
De høje kontraherende parter, som
     
(PP1) Reaffirming the provisions of the Geneva Conventions of 12 August 1949 (in particular Articles 26, 38, 42 and 44 of the First Geneva Convention) and, where applicable, their Additional Protocols of 8 June 1977 (in particular Articles 18 and 38 of Additional Protocol I and Article 12 of Additional Protocol II), concerning the use of distinctive emblems,
 
(PP1) bekræfter bestemmelserne i Genève-konventionerne af 12. august 1949 (navnlig artikel 26, 38, 42 og 44 i Første Genève-konvention) og, hvor det måtte være relevant, de dertil hørende tillægsprotokoller af 8. juni 1977 (navnlig artikel 18 og 38 i Tillægsprotokol I og artikel 12 i Tillægsprotokol II), vedrørende brug af kendemærker,
     
(PP2) Desiring to supplement the aforementioned provisions so as to enhance their protective value and universal character,
 
(PP2) ønsker at supplere ovennævnte bestemmelser med henblik på at forbedre deres beskyttelsesværdi og universelle karakter,
     
(PP3) Noting that this Protocol is without prejudice to the recognized right of High Contracting Parties to continue to use the emblems they are using in conformity with their obligations under the Geneva Conventions and, where applicable, the Protocols additional thereto,
 
(PP3) bemærker, at denne protokol er uden præjudice for de høje kontraherende parters ret til at fortsætte brugen af de kendemærker, de benytter i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til Genève-konventionerne og, hvor det måtte være relevant, de dertil hørende tillægsprotokoller,
     
(PP4) Recalling that the obligation to respect persons and objects protected by the Geneva Conventions and the Protocols additional thereto derives from their protected status under international law and is not dependent on use of the distinctive emblems, signs or signals,
 
(PP4) erindrer, at forpligtelsen til at respektere personer og genstande, der nyder beskyttelse i henhold til Genève-konventionerne og de dertil hørende tillægsprotokoller, udspringer af disses folkeretlige beskyttelsesstatus og ikke afhænger af brugen af kendemærkerne, -tegnene eller -signalerne,
     
(PP5) Stressing that the distinctive emblems are not intended to have any religious, ethnic, racial, regional or political significance,
 
(PP5) understreger, at kendemærkerne ikke skal tillægges nogen religiøs, etnisk, racemæssig, regional eller politisk betydning,
     
(PP6) Emphasizing the importance of ensuring full respect for the obligations relating to the distinctive emblems recognized in the Geneva Conventions, and, where applicable, the Protocols additional thereto,
 
(PP6) lægger vægt på vigtigheden af at sikre fuld respekt for forpligtelserne vedrørende de kendemærker, der er anerkendt i Genève-konventionerne og, hvor det måtte være relevant, de dertil hørende tillægsprotokoller,
     
(PP7) Recalling that Article 44 of the First Geneva Convention makes the distinction between the protective use and the indicative use of the distinctive emblems,
 
(PP7) erindrer, at artikel 44 i Første Genève-konvention skelner mellem, hvorvidt kendemærkerne benyttes som beskyttelsesmærke eller identifikationsmærke,
     
(PP8) Recalling further that National Societies undertaking activities on the territory of another State must ensure that the emblems they intend to use within the framework of such activities may be used in the country where the activity takes place and in the country or countries of transit,
 
(PP8) endvidere erindrer, at nationale selskaber, der udøver virksomhed på en anden stats territorium, skal sikre sig, at de mærker, de påtænker at benytte inden for rammerne af sådanne aktiviteter, må benyttes i det land, hvor virksomheden finder sted, og i eventuelle transitlande,
     
(PP9) Recognizing the difficulties that certain States and National Societies may have with the use of the existing distinctive emblems,
 
(PP9) anerkender de vanskeligheder, som bestemte lande og nationale selskaber kan have med at benytte de eksisterende kendemærker,
     
(PP10) Noting the determination of the International Committee of the Red Cross, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and the International Red Cross and Red Crescent Movement to retain their current names and emblems,
 
(PP10) bemærker, at Den Internationale Røde Kors Komité, Det Internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber og Den Internationale Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevægelse er besluttede på at bevare deres nuværende navne og kendemærker,
     
Have agreed on the following:
 
er blevet enige om følgende:
     
Article 1
Respect for and scope of application of this Protocol
 
Artikel 1
Protokollens overholdelse og anvendelsesområde
     
1. The High Contracting Parties undertake to respect and to ensure respect for this Protocol in all circumstances.
 
1. De høje kontraherende parter forpligter sig til under alle forhold selv at overholde og drage omsorg for overholdelsen af denne protokol.
     
2. This Protocol reaffirms and supplements the provisions of the four Geneva Conventions of 12 August 1949 (»the Geneva Conventions«) and, where applicable, of their two Additional Protocols of 8 June 1977 (»the 1977 Additional Protocols«) relating to the distinctive emblems, namely the red cross, the red crescent and the red lion and sun, and shall apply in the same situations as those referred to in these provisions.
 
2. Denne protokol bekræfter og supplerer bestemmelserne i de fire Genève-konventioner af 12. august 1949 (»Genève-konventionerne«) og, hvor det måtte være relevant, de dertil hørende to tillægsprotokoller af 8. juni 1977 (»Tillægs-protokollerne af 1977«) vedrørende kendemærkerne, det vil sige det røde kors, den røde halvmåne og den røde løve og sol, og finder anvendelse i samme situationer, som anført i disse bestemmelser.
     
Article 2
Distinctive emblems
 
Artikel 2
Kendemærker
     
1. This Protocol recognizes an additional distinctive emblem in addition to, and for the same purposes as, the distinctive emblems of the Geneva Conventions. The distinctive emblems shall enjoy equal status.
 
1. Denne protokol anerkender et yderligere kendemærke, der kan benyttes som supplement til og med samme formål som de i Genève-konventionerne anerkendte kendemærker. Kendemærkerne har samme status.
     
2. This additional distinctive emblem, composed of a red frame in the shape of a square on edge on a white ground, shall conform to the illustration in the Annex to this Protocol. This distinctive emblem is referred to in this Protocol as the »third Protocol emblem«.
 
2. Dette yderligere kendemærke, der består af en rød kvadratisk ramme vendt på spidsen på hvid baggrund, skal være i overensstemmelse med illustrationen i bilaget til denne protokol. Dette kendemærke er i denne protokol omtalt som »Protokol III-mærket«.
     
3. The conditions for use of and respect for the third Protocol emblem are identical to those for the distinctive emblems established by the Geneva Conventions and, where applicable, the 1977 Additional Protocols.
 
3. Protokol III-mærket skal benyttes og respekteres på samme betingelser, som gælder for kendemærkerne i Genève-konventionerne og, hvor det måtte være relevant, tillægsprotokollerne fra 1977.
     
4. The medical services and religious personnel of armed forces of High Contracting Parties may, without prejudice to their current emblems, make temporary use of any distinctive emblem referred to in paragraph 1 of this Article where this may enhance protection.
 
4. Sanitetspersonel og religiøst personel i De høje kontraherende parters væbnede styrker kan uden præjudice for deres nuværende kendemærker midlertidigt benytte ethvert kendemærke, som er omtalt i nærværende artikels stk. 1, hvor dette måtte give en bedre beskyttelse.
     
Article 3
Indicative use of the third Protocol emblem
 
Artikel 3
Protokol III-mærket som identifikationsmærke
     
1. National Societies of those High Contracting Parties which decide to use the third Protocol emblem may, in using the emblem in conformity with relevant national legislation, choose to incorporate within it, for indicative purposes:
 
1. Nationale selskaber hos de høje kontraherende parter, som beslutter at benytte Protokol III-mærket, kan ved anvendelse af mærket i henhold til relevant national lovgivning vælge at inkorporere i mærket med henblik på identifikation:
a)
a distinctive emblem recognized by the Geneva Conventions or a combination of these emblems; or
 
a)
et kendemærke, som er anerkendt i Genève-konventionerne, eller en kombination af disse mærker; eller
b)
another emblem which has been in effective use by a High Contracting Party and was the subject of a communication to the other High Contracting Parties and the International Committee of the Red Cross through the depositary prior to the adoption of this Protocol.
 
b)
et andet mærke, som har været benyttet i praksis af en høj kontraherende part og været genstand for en meddelelse til de øvrige høje kontraherende parter og Den Internationale Røde Kors Komité gennem depositaren, inden denne protokol blev vedtaget.
Incorporation shall conform to the illustration in the Annex to this Protocol.
 
Inkorporeringen skal være i overensstemmelse med illustrationen i bilaget til denne protokol.
     
2. A National Society which chooses to incorporate within the third Protocol emblem another emblem in accordance with paragraph 1 above, may, in conformity with national legislation, use the designation of that emblem and display it within its national territory.
 
2. Et nationalt selskab, som vælger at inkorporere et andet mærke i Protokol III-mærket i henhold til stk. 1 ovenfor, kan i overensstemmelse med national lovgivning benytte betegnelsen for dette mærke og anvende det på det pågældende selskabs nationale territorium.
     
3. National Societies may, in accordance with national legislation and in exceptional circumstances and to facilitate their work, make temporary use of the distinctive emblem referred to in Article 2 of this Protocol.
 
3. Nationale selskaber kan i henhold til national lovgivning under særlige omstændigheder og med henblik på at lette deres arbejde midlertidigt benytte kendemærket, som er omtalt i denne protokols artikel 2.
     
4. This Article does not affect the legal status of the distinctive emblems recognized in the Geneva Conventions and in this Protocol, nor does it affect the legal status of any particular emblem when incorporated for indicative purposes in accordance with paragraph 1 of this Article.
 
4. For så vidt angår de i Genève-konventionerne og i denne protokol anerkendte kendemærker, skal nærværende artikel ikke berøre disse kendemærkers retlige status, ligesom den ej heller skal berøre et bestemt mærkes retlige stilling, når et sådant mærke er inkorporeret med henblik på identifikation i overensstemmelse med denne artikels stk. 1.
     
Article 4
International Committee of the Red Cross and International Federation of Red Cross and Red Cres­cent Societies
 
Artikel 4
Den Internationale Røde Kors Komité og Det Internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber
     
The International Committee of the Red Cross and the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, and their duly authorized personnel, may use, in exceptional circumstances and to facilitate their work, the distinctive emblem referred to in Article 2 of this Protocol.
 
Den Internationale Røde Kors Komité og Det Internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber og disses behørigt bemyndigede personel er under særlige omstændigheder og med henblik på at lette deres arbejde berettigede til at benytte kendemærket, som er omtalt i denne protokols artikel 2.
     
Article 5
Missions under United Nations auspices
 
Artikel 5
Opgaver i De Forenede Nationers regi
     
The medical services and religious personnel participating in operations under the auspices of the United Nations may, with the agreement of participating States, use one of the distinctive emblems mentioned in Articles 1 and 2.
 
Det sanitetspersonel og religiøse personel, som deltager i operationer i De Forenede Nationers regi kan med de deltagende staters samtykke benytte et af de i artikel 1 og 2 nævnte kendemærker.
     
Article 6
Prevention and repression of misuse
 
Artikel 6
Forebyggelse og undertrykkelse af misbrug
     
1. The provisions of the Geneva Conventions and, where applicable, the 1977 Additional Protocols, governing prevention and repression of misuse of the distinctive emblems shall apply equally to the third Protocol emblem. In particular, the High Contracting Parties shall take measures necessary for the prevention and repression, at all times, of any misuse of the distinctive emblems mentioned in Articles 1 and 2 and their designations, including the perfidious use and the use of any sign or designation constituting an imitation thereof.
 
1. De i Genève-konventionerne og, hvor det måtte være relevant, tillægsprotokollerne fra 1977 indeholdte bestemmelser om forebyggelse og undertrykkelse af misbrug af kendemærkerne skal finde tilsvarende anvendelse på Protokol III-mærket. De høje kontraherende parter skal i særdeleshed træffe nødvendige foranstaltninger for til hver en tid at forebygge og undertrykke misbrug af de i artikel 1 og 2 omtalte kendemærker og deres betegnelser, herunder svigagtig brug og anvendelse af ethvert tegn eller betegnelse, som er en efterligning deraf.
     
2. Notwithstanding paragraph 1 above, High Contracting Parties may permit prior users of the third Protocol emblem, or of any sign constituting an imitation thereof, to continue such use, provided that the said use shall not be such as would appear, in time of armed conflict, to confer the protection of the Geneva Conventions and, where applicable, the 1977 Additional Protocols, and provided that the rights to such use were acquired before the adoption of this Protocol.
 
2. Uanset foranstående stk. 1 kan de høje kontraherende parter give tidligere brugere af Protokol III-mærket eller ethvert tegn, som er en efterligning deraf, tilladelse til at fortsætte en sådan anvendelse under forudsætning af, at den nævnte anvendelse ikke er af en sådan karakter, at den under væbnet konflikt ville fremtræde som hjemlende beskyttelse i henhold til Genève-konventionerne og, hvor det måtte være relevant, tillægsprotokollerne fra 1977, og under forudsætning af, at rettighederne til en sådan anvendelse er erhvervet inden vedtagelsen af denne protokol.
     
Article 7
Dissemination
 
Artikel 7
Udbredelse af kendskab
     
The High Contracting Parties undertake, in time of peace as in time of armed conflict, to disseminate this Protocol as widely as possible in their respective countries and, in particular, to include the study thereof in their programmes of military instruction and to encourage the study thereof by the civilian population, so that this instrument may become known to the armed forces and to the civilian population.
 
De høje kontraherende parter forpligter sig til i fredstid såvel som under væbnet konflikt videst muligt at udbrede kendskabet til denne protokol i deres respektive lande og i særdeleshed til at lade studiet heraf indgå i deres militære undervisnings-programmer og til at fremme civilbefolkningens studium heraf, således at dette dokument bliver kendt af de væbnede styrker og af civilbefolkningen.
     
Article 8
Signature
 
Artikel 8
Undertegnelse
     
This Protocol shall be open for signature by the Parties to the Geneva Conventions on the day of its adoption and will remain open for a period of twelve months.
 
Denne protokol åbnes for undertegnelse af parterne i Genève-konventionerne på datoen for protokollens vedtagelse og forbliver åben i en periode på tolv måneder fra dette tidspunkt at regne.
     
Article 9
Ratification
 
Artikel 9
Ratifikation
     
This Protocol shall be ratified as soon as possible. The instruments of ratification shall be deposited with the Swiss Federal Council, depositary of the Geneva Conventions and the 1977 Additional Protocols.
 
Denne protokol skal ratificeres snarest muligt. Ratifikationsinstrumenterne skal deponeres hos Det Schweiziske Forbundsråd, der er depositar for Genève-konventionerne og tillægsprotokollerne fra 1977.
     
Article 10
Accession
 
Artikel 10
Tiltrædelse
     
This Protocol shall be open for accession by any Party to the Geneva Conventions which has not signed it. The instruments of accession shall be deposited with the depositary.
 
Denne protokol står åben for tiltrædelse af en­hver part i Genève-konventionerne, som ikke har undertegnet den. Tiltrædelsesinstrumenterne skal deponeres hos deposituren.
     
Article 11
Entry into force
 
Artikel 11
Ikrafttræden
     
1. This Protocol shall enter into force six months after two instruments of ratification or accession have been deposited.
 
1. Denne protokol træder i kraft seks måneder efter deponeringen af to ratifikations- eller tiltrædelsesinstrumenter.
     
2. For each Party to the Geneva Conventions thereafter ratifying or acceding to this Protocol, it shall enter into force six months after the deposit by such Party of its instrument of ratification or accession.
 
2. For enhver i Genève-konventionerne deltagende part, der efterfølgende ratificerer eller tiltræder denne protokol, skal protokollen træde i kraft seks måneder efter, at en sådan part har deponeret sit ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument.
     
Article 12
Treaty relations upon entry into force of this Protocol
 
Artikel 12
Traktatretlige forbindelser ved denne protokols ikrafttræden
     
1. When the Parties to the Geneva Conventions are also Parties to this Protocol, the Conventions shall apply as supplemented by this Protocol.
 
1. Når parterne i Genève-konventionerne også er parter i denne protokol, skal konventionerne anvendes som suppleret af denne protokol.
     
2. When one of the Parties to the conflict is not bound by this Protocol, the Parties to the Protocol shall remain bound by it in their mutual relations. They shall furthermore be bound by this Protocol in relation to each of the Parties which are not bound by it, if the latter accepts and applies the provisions thereof.
 
2. Når en af de stridende parter ikke er bundet af denne protokol, skal parterne i protokollen forblive bundet deraf i deres indbyrdes forhold. De skal desuden være bundet af denne protokol i forhold til enhver af de parter, som ikke er bundet deraf, hvis sidstnævnte anerkender og anvender bestemmelserne deri.
     
Article 13
Amendment
 
Artikel 13
Ændringer
     
1. Any High Contracting Party may propose amendments to this Protocol. The text of any proposed amendment shall be communicated to the depositary, which shall decide, after consultation with all the High Contracting Parties, the International Committee of the Red Cross and the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, whether a conference should be convened to consider the proposed amendment.
 
1. Enhver høj kontraherende part kan foreslå ændringer til denne protokol. Teksten til et ændringsforslag skal fremsendes til deposituren, som efter drøftelser med alle høje kontraherende parter, Den Internationale Røde Kors Komité og Det Internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber skal afgøre, om en konference bør indkaldes med henblik på behandling af ændringsforslaget.
     
2. The depositary shall invite to that conference all the High Contracting Parties as well as the Parties to the Geneva Conventions, whether or not they are signatories of this Protocol.
 
2. Depositaren skal til en sådan konference indbyde alle høje kontraherende parter samt parterne i Genève-konventionerne, uanset om de har undertegnet denne protokol eller ej.
     
Article 14
Denunciation
 
Artikel 14
Opsigelse
     
1. In case a High Contracting Party should denounce this Protocol, the denunciation shall only take effect one year after receipt of the instrument of denunciation. If, however, on the expiry of that year the denouncing Party is engaged in a situation of armed conflict or occupation, the denunciation shall not take effect before the end of the armed conflict or occupation.
 
1. Såfremt en høj kontraherende part skulle opsige denne protokol, skal opsigelsen først have virkning et år efter modtagelsen af opsigelsesinstrumentet. Hvis den opsigende part ved udgangen af det pågældende år er engageret i en væbnet konflikt eller besættelse, skal opsigelsen dog ikke have virkning før afslutningen af den væbnede konflikt eller besættelse.
     
2. The denunciation shall be notified in writing to the depositary, which shall transmit it to all the High Contracting Parties.
 
2. Opsigelsen skal foretages skriftligt til depositaren, som skal videregive den til alle høje kontraherende parter.
     
3. The denunciation shall have effect only in respect of the denouncing Party.
 
3. Opsigelsen har kun virkning for den opsigende part.
     
4. Any denunciation under paragraph 1 shall not affect the obligations already incurred, by reason of the armed conflict or occupation, under this Protocol by such denouncing Party in respect of any act committed before this denunciation becomes effective.
 
4. Enhver opsigelse i henhold til stk. 1 skal ikke have nogen indflydelse på forpligtelser, der allerede som følge af den omtalte væbnede konflikt eller besættelse er pådraget af den opsigende part i medfør af denne protokol med hensyn til en hvilken som helst handling begået, før denne opsigelse har virkning.
     
Article 15
Notifications
 
Artikel 15
Notifikationer
     
The depositary shall inform the High Contracting Parties as well as the Parties to the Geneva Conventions, whether or not they are signatories of this Protocol, of:
 
Depositaren skal underrette de høje kontraherende parter samt parterne i Genève-konventionerne, uanset om de har undertegnet denne protokol eller ej, om:
a)
signatures affixed to this Protocol and the deposit of instruments of ratification and accession under Articles 8, 9 and 10;
 
a)
undertegnelser af denne protokol og deponering af ratifikations- og tiltrædelsesinstrumenter ifølge artiklerne 8, 9 og 10;
b)
the date of entry into force of this Protocol under Article 11 within ten days of said entry into force;
 
b)
datoen for denne protokols ikrafttræden ifølge artikel 11 senest 10 dage efter, at protokollen er trådt i kraft;
c)
communications received under Article 13;
 
c)
meddelelser modtaget i henhold til artikel 13;
d)
denunciations under Article 14.
 
d)
opsigelser ifølge artikel 14.
     
Article 16
Registration
 
Artikel 16
Registrering
     
1. After its entry into force, this Protocol shall be transmitted by the depositary to the Secretariat of the United Nations for registration and publication, in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.
 
1. Efter protokollens ikrafttræden skal den af depositaren oversendes til De Forenede Nationers Sekretariat med henblik på registrering og offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 102 i De forenede Nationers pagt.
     
2. The depositary shall also inform the Secretariat of the United Nations of all ratifications, accessions and denunciations received by it with respect to this Protocol.
 
2. Depositaren skal endvidere underrette De Forenede Nationers Sekretariat om alle ratifikationer, tiltrædelser og opsigelser, der modtages vedrørende denne protokol.
     
Article 17
Authentic texts
 
Artikel 17
Autentiske tekster
     
The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the depositary, which shall transmit certified true copies thereof to all the Parties to the Geneva Conventions.
 
Originalteksten til denne protokol, hvis arabiske, kinesiske, engelske, franske, russiske og spanske tekst har samme gyldighed, skal deponeres hos depositaren, som skal fremsende bekræftede kopier deraf til alle parter i Genève-konventionerne.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ANNEX
 
BILAG
     
THIRD PROTOCOL EMBLEM
 
PROTOKOL III-MÆRKET
     
(Article 2, paragraph 2 and Article 3, paragraph 1 of the Protocol)
 
(Artikel 2, stk. 2, og artikel 3, stk. I, i Protokollen)
     
Article 1
Distinctive emblem
 
Artikel 1
Kendemærke
     
 
AS959_1.jpg Size: (222 X 222)
   
AS959_1.jpg Size: (222 X 222)
     
Article 2
Indicative use of the third Protocol emblem
 
Artikel 2
Protokol III-mærket som identifikationsmærke
     
 
AS959_3.jpg Size: (177 X 179)
   
AS959_3.jpg Size: (177 X 179)
     
 
AS959_5.jpg Size: (176 X 18)
   
AS959_5.jpg Size: (176 X 18)
Incorporation in accordance with Art. 3
 
Inkorporering i henhold til artikel 3
     
     
Tillægsprotokollen trådte i medfør af artikel 11, stk. 1, i kraft den 14. januar 2007.
 
Danmarks ratifikationsinstrument blev deponeret hos Det Schweiziske Forbundsråd den 25. maj 2007 og tillægsprotokollen trådte i medfør af artikel 11, stk. 2, i kraft for Danmark den 25. november 2007.
 
Oplysning om andre landes tiltrædelse m.v. kan fås hos Det Schweiziske Forbundsråd på adressen: http://www.eda.admin.ch.

Udenrigsministeriet, den 22. maj 2008

Per Stig Møller