Sagsforløb 2007/2 BF 71
Den fulde tekst

Fremsat den 12. marts 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt‑Nielsen (EL) og Frank Aaen (EL)

Forslag til folketingsbeslutning

om en kommission til undersøgelse af Blekingegadesagen

Folketinget beslutter i henhold til lov om undersøgelseskommissioner, at regeringen nedsætter en undersøgelseskommission, der har til formål at undersøge og redegøre for det, der omtales som Blekingegadesagen, hvilket indebærer undersøgelse af,

om PET forbød politifolk bl.a. i Lyngby at videregive oplysninger til deres kolleger, som kunne have betydning for opklaring af røverier, og i givet fald hvorfor,

om PET’s samarbejde med Mossad var en medvirkende årsag til, at alvorlige forbrydelser ikke blev opklaret og retsforfulgt,

om PET’s samarbejde med amerikanske efterretningstjenester var en medvirkende årsag til, at alvorlige forbrydelser ikke blev opklaret og retsforfulgt,

hvem i PET, Justitsministeriet og Udenrigsministeriet og eventuelt andre, herunder ministre, der var involveret i beslutningen om ikke at forfølge sagen om de danske penge, der dukkede op i Paris, og hvad baggrunden var for dette,

om en eller flere ministre var vidende om eller direkte accepterede, at PET ikke stillede sin viden til rådighed for politiet med henblik på opklaring af alvorlige forbrydelser, samt at sagen om de danske penge, som dukkede op i Paris, ikke blev fulgt til dørs, og

forløbet omkring danske erhvervsfolks våbenproduktion til Israel og den måde myndighederne håndterede sagen på.

Bemærkninger til forslaget

Enhedslisten mener, at der er behov for hurtigst muligt at få igangsat en afklaring af de mange spørgsmål, der er rejst i offentligheden vedrørende Blekingegadesagen, nu hvor flere politifolk har fortalt om forløbet dengang.

Der er efter Enhedslistens opfattelse ingen grund til at afvente PET-kommissionens rapport, da der er flere aspekter af sagen, som ikke bliver undersøgt af PET-kommissionen.

Da Dan Lynge-sagen blev afdækket af medierne i 2002 og 2003, nedsatte justitsministeren en undersøgelseskommission i september 2003 til at undersøge den sag, selv om det også involverede en undersøgelse af PET’s ageren i sagen. Dan Lynge-kommissionen blev således nedsat, arbejdede og afleverede sin rapport, samtidig med at PET-kommissionen arbejdede.

Det må således også være muligt at nedsætte en undersøgelseskommission til at arbejde med Blekingegadesagen.

Undersøgelseskommissionen skal i hvert fald undersøge og redegøre for følgende punkter, men kommissoriet skal formuleres, så kommissionen også kan undersøge relaterede emner, der måtte komme frem under kommissionens arbejde:

Om PET forbød politifolk bl.a. i Lyngby at videregive oplysninger til deres kolleger, som kunne have betydning for opklaring af røverier, og hvorfor.

Om PET’s samarbejde med Mossad var en medvirkende årsag til, at alvorlige forbrydelser ikke blev opklaret og retsforfulgt.

Om PET’s samarbejde med amerikanske efterretningstjenester var en medvirkende årsag til, at alvorlige forbrydelser ikke blev opklaret og retsforfulgt.

Hvem i PET, Justitsministeriet og Udenrigsministeriet og eventuelt andre, herunder ministre, der var involveret i beslutningen om ikke at forfølge sagen om de danske penge, der dukkede op i Paris, og hvad baggrunden var for dette.

Om en eller flere ministre var vidende om eller direkte accepterede, at PET ikke stillede sin viden til rådighed for politiet med henblik på opklaring af alvorlige forbrydelser, samt at sagen om de danske penge, som dukkede op i Paris, ikke blev fulgt til dørs.

Forløbet omkring danske erhvervsfolks våbenproduktion til Israel og den måde, myndighederne håndterede sagen på.

Enhedslisten foreslår, at undersøgelseskommissionen får til opgave

at undersøge og redegøre for det faktiske begivenhedsforløb i Blekingegadesagen,

at komme med forslag til sådanne love, administrative bestemmelser eller administrativ praksis, som undersøgelsen kan begrunde, og

at foretage retlige vurderinger til belysning af, om der foreligger grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar.

For så vidt angår ministre, vil undersøgelseskommissionens opgave alene være at undersøge og redegøre for de faktiske omstændigheder, der har relevans for Folketingets egen stillingtagen til spørgsmålet om ministres politiske og/eller retlige ansvar, jf. lov om undersøgelseskommissioner § 4, stk. 4.

I overensstemmelse med lov om undersøgelseskommissioner, § 1, stk. 4, sker den fornødne nærmere udformning af bestemmelserne om kommissionens opgaver og sammensætning i samråd med Folketingets Udvalg for Forretningsordenen eller et underudvalg nedsat af udvalget.

Enhedslisten foreslår, at undersøgelseskommissionen bliver ledet af en dommer, som uhindret og uafhængigt af regeringen kan gennemgå sagens forhold og dokumenter og frit indkalde vidner og afgive sin endelige beretning om resultatet af undersøgelserne med henblik på behandling i Udvalget for Forretningsordenen, således at udvalget kan afgive indstilling om ansvarsspørgsmålet.

Enhedslisten lægger vægt på, at enhver skal være forpligtet til under vidneansvar at afgive forklaring for undersøgelseskommissionen som vidne, når kommissionen anmoder om det, og at enhver har pligt til at udlevere materiale til undersøgelseskommissionen, når kommissionen anmoder om det, med de undtagelser, som lov om undersøgelseskommissioner indeholder, jf. dennes kapitel 5.

Enhedslisten lægger endvidere vægt på, at møder i undersøgelseskommissionen er offentlige med de begrænsninger, loven indeholder, jf. dennes kapitel 10, og at undersøgelseskommissionens beretning offentliggøres, medmindre ganske særlige grunde taler imod det, jf. lovens § 32.

Skriftlig fremsættelse

Line Barfod (EL):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om en kommission til undersøgelse af Blekingegadesagen.

(Beslutningsforslag nr. B 71).

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.