Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32005R2075
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Definitioner og anvendelsesområde

Kapitel 2   Undersøgelser for trikiner

Kapitel 3   Foranstaltninger ved fund af trikiner

Kapitel 4   Betaling af udgifter

Kapitel 5   Straffebestemmelser

Kapitel 6   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om trikinundersøgelse af kød 1)

I medfør af § 34, stk. 2, § 35, § 37, stk. 3, § 45, stk. 2 - 7, § 48, § 49, § 50 og § 60, stk. 3, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer som ændret ved lov nr. 1549 af 20. december 2006 og lov nr. 110 af 26. februar 2008 (fødevareloven), og § 26, § 29, § 30, stk. 1, 3 og 4, § 33, § 36, § 44, stk. 1 og 3, § 53, § 58, stk. 1 og 2, § 61, § 67 og § 70, stk. 3 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, som ændret ved lov nr. 105 af 20. februar 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner og anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse supplerer Kommissionens forordning (EF) nr. 2075/2005 af 5. december 2005 om særlige bestemmelser om offentlig kontrol af trikiner i kød (trikinforordningen) som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1245/2007 af 24. oktober 2007. Bekendtgørelsen fastsætter herunder de nærmere bestemmelser om overvågning af trikiner i Danmark som en region med ubetydelig trikinrisiko, jf. art. 3 i trikinforordningen.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Trikiner: En rundorm, der tilhører arter af slægten Trichinella.

2) Tamsvin: Individer af arten svin, der holdes som husdyr.

3) Slagtesvin: Tamsvin, der er opdrættet med henblik på slagtning, dog ikke søer og orner.

4) Indendørs opdrættede slagtesvin: Tamsvin, der efter de første få, højest seks, leveuger og efter fravænning, ikke har haft adgang til udendørs faciliteter.

5) Søer og orner: Tamsvin, der er opdrættet med henblik på avl.

6) Vildsvin: Vildtlevende individer af arten svin.

7) Trikinmodtagelige dyrearter: Alle varmblodede hvirveldyr og fugle, som under normale levevilkår kan smittes med trikiner, herunder rovdyr, rovfugle og dyr af hestearten og andre uparrettåede hovdyr. Drøvtyggere og largomorfer er ikke modtagelige for infektion med trikiner under normale levevilkår.

8) Slagtedyr: Trikinmodtagelige dyrearter, der holdes som husdyr, og som aflives og behandles slagtemæssigt med henblik på konsum.

9) Vildt: Trikinmodtagelige dyrearter af vildtlevende vildt og opdrættet vildt som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer med senere ændringer (hygiejneforordningen for animalske fødevarer).

Kapitel 2

Undersøgelser for trikiner

§ 3. Slagtekroppe af indendørs opdrættede slagtesvin undersøges ikke for trikiner, når slagteriet overfor embedsdyrlægen godtgør, at slagtesvinene er opdrættet indendørs, jf. § 4.

Stk. 2. På slagterier og vildtbehandlingsvirksomheder skal der foretages trikinundersøgelse af:

1) slagtekroppe af slagtesvin, der ikke er opdrættet indendørs,

2) slagtekroppe af andre slagtedyr, der er modtagelige for trikiner, herunder søer, orner og vildsvin, end de i stk. 1 nævnte, og

3) vildt, der er modtageligt for trikiner.

§ 4. For at slagtesvin kan anses for at være opdrættet indendørs, skal den besætningsansvarlige over for de slagterier, som denne leverer svin til, erklære, at alle slagtesvin på ejendommen er opdrættet indendørs. Erklæringen afgives samtidig med eller som en del af fødevarekædeoplysningerne, jf. hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag II, afsnit III.

Stk. 2. Slagterierne skal opbevare dokumentationen for fritagelse for trikinundersøgelse i mindst 2 år.

§ 5. Jægere, der til brug i egen husholdning nedlægger vildt, der er modtageligt for trikiner, skal sikre, at vildtet undersøges for forekomst af trikiner.

Stk. 2. Jægeren skal opbevare dokumentation for undersøgelsen i mindst 2 år.

§ 6. Jægere, der leverer vildt direkte til den endelige forbruger, jf. bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder samt egenkontrol (autorisationsbekendtgørelsen), skal sikre, at vildt, der er modtageligt for trikiner, er undersøgt for og fundet fri for trikiner inden leveringen.

Stk. 2. Jægeren skal opbevare dokumentation for undersøgelsen i mindst 2 år.

§ 7. Virksomheder, der leverer direkte til den endelige forbruger, og som får leveret vildt direkte fra jæger, jf. autorisationsbekendtgørelsen, skal dokumentere, at vildt, der er modtageligt for trikiner, er undersøgt for og fundet fri for trikiner inden videre markedsføring.

Stk. 2. Virksomheden skal opbevare dokumentationen i mindst 2 år.

§ 8. En ejendoms ejer eller bruger skal dokumentere, at kød af egne dyr, der er modtagelige for trikiner, og som til eget forbrug er slagtet og slagtemæssigt behandlet på ejendommen, er undersøgt for og fundet fri for trikiner.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse ved slagtning af indendørs opdrættede slagtesvin.

Stk. 3. Ejeren eller bruger skal opbevare dokumentation for undersøgelsen i mindst 2 år.

§ 9. Prøver udtaget til trikinundersøgelse skal analyseres på et af Fødevarestyrelsen godkendt laboratorium eller et laboratorium, der er akkrediteret af et akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af Den Europæiske Akkrediteringsorganisation EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Prøveudtagning og analyse skal foretages efter de metoder, der fremgår af trikinforordningen.

§ 10. En ejendoms ejer eller bruger, jægere og virksomheder, der leverer til den endelige forbruger, skal sikre, at fund af trikiner ved prøver udtaget efter §§ 5 - 8 indberettes til fødevareregionen, umiddelbart efter at resultatet foreligger.

§ 11. Slagteaffald og alle andre dele af trikinmodtagelige dyrearter samt husholdningsaffald indeholdende sådanne rester, skal bortskaffes forsvarligt, således at materialet ikke kan medføre risiko for overførsel af smitte med trikiner.

Kapitel 3

Foranstaltninger ved fund af trikiner

§ 12. Ved fund af parasitlarver, der ikke kan udelukkes at være trikiner, sættes de besætninger fra hvilke, der indgår slagtedyr i den pågældende analysebatch, under offentligt tilsyn af fødevareregionen.

§ 13. Ved fund af trikiner i et slagtedyr sættes besætningen, der har leveret det pågældende dyr til slagteriet, under offentligt tilsyn af fødevareregionen.

Stk. 2. Fødevareregionen kan træffe afgørelse om, at andre besætninger i et nærmere afgrænset område omkring en besætning som nævnt i stk. 1 sættes under offentligt tilsyn.

§ 14. Påvises der trikiner ved undersøgelse af vildt efter § 3, stk. 2, nr. 3, §§ 5 – 7 eller ved undersøgelse af den vilde fauna, kan besætninger i et nærmere afgrænset område sættes under offentligt tilsyn af fødevareregionen.

§ 15 . Påvises der i en besætning trikiner i andre dyr i fangenskab end slagtedyr, kan besætningen sættes under offentligt tilsyn af fødevareregionen. Fødevareregionen kan desuden træffe afgørelse om, at andre besætninger i et nærmere afgrænset område omkring besætningen sættes under offentligt tilsyn.

§ 16. Fødevareregionen kan sætte en besætning under offentligt tilsyn, hvis den har leveret levedyr til en besætning under offentligt tilsyn efter denne bekendtgørelse. En leverende besætning sættes dog ikke under offentligt tilsyn, hvis det kan udelukkes, at smitten stammer fra denne besætning.

Stk. 2. Fødevareregionen kan sætte en besætning under offentligt tilsyn, hvis den har modtaget levedyr fra en besætning under offentligt tilsyn efter denne bekendtgørelse En modtagende besætning sættes dog ikke under offentligt tilsyn, hvis det kan udelukkes, at der findes trikininficerede dyr i besætningen.

§ 17. Det offentlige tilsyn efter § 12 og § 16, stk. 2, omfatter:

1) at alle indendørs opdrættede slagtesvin fra besætningen undersøges for trikiner ved slagtning, og

2) at flytning af levedyr fra besætningen kun må ske med fødevareregionens tilladelse.

Stk. 2. Det offentlige tilsyn efter §§ 13 - 15 og § 16, stk. 1 omfatter:

1) at indendørs opdrættede slagtesvin fra besætningen undersøges for trikiner ved slagtning,

2) at fødevareregionen kan gennemføre trikinundersøgelse af andre trikinmodtagelige dyr på ejendommen, herunder hunde, katte og rotter,

3) at der efter fødevareregionens anvisning iværksættes de nødvendige smittebeskyttende og – begrænsende foranstaltninger, og

4) at flytning af levedyr fra besætningen kun må ske med fødevareregionens tilladelse.

§ 18. Fødevareregionen ophæver offentligt tilsyn efter § 12, hvis mistanken afkræftes, jf. dog § 13.

Stk. 2. Fødevareregionen ophæver et offentligt tilsyn i en besætning efter § 13, stk. 1, når der er forløbet mindst 12 måneder efter det seneste fund af trikiner i et slagtedyr fra besætningen. Fødevareregionen kan dog ophæve det offentlige tilsyn på et tidligere tidspunkt, hvis det er utvivlsomt, at smitten stammer fra en leverende besætning, og alle dyr modtaget fra denne besætning er slagtet.

Stk. 3. Fødevareregionen ophæver et offentligt tilsyn i en besætning efter § 16, stk. 1, når der er forløbet mindst 12 måneder efter det seneste fund af trikiner i et slagtedyr, med mindre det kan udelukkes, at smitten stammer fra besætningen.

Stk. 4. Fødevareregionen ophæver et offentligt tilsyn efter § 16, stk. 2, når alle dyr modtaget fra en besætning under offentligt tilsyn efter denne bekendtgørelse, er slagtet.

Stk. 5. Fødevareregionen ophæver et offentligt tilsyn i en besætning efter § 13, stk. 2, § 14 eller § 15, når det på baggrund af en vurdering af områdets smittebelastning og de smittebeskyttende foranstaltninger skønnes forsvarligt.

Kapitel 4

Betaling af udgifter

§ 19. Fødevarestyrelsen afholder udgifter til undersøgelser efter § 17, stk. 2, nr. 2.

Stk. 2. Arbejde, som fødevareregionen i øvrigt udfører efter denne bekendtgørelse, betales efter bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr mv.

Stk. 3. Andre udgifter i medfør af denne bekendtgørelse end de i stk. 1 nævnte er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

Kapitel 5

Straffebestemmelser

§ 20. Med bøde straffes den, der

1) overtræder §§ 3 – 11; § 12, jf. § 17 stk. 1; § 13, jf. § 17, stk. 2, nr. 1 eller 4; § 14, jf. § 17, stk. 2, nr. 1 eller 4; § 15, jf. § 17 stk. 2, nr. 1 eller 4; § 16, stk. 1, jf. § 17, stk. 2, nr. 1 eller 4; § 16, stk. 2, jf. § 17, stk. 1, eller

2) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 13, jf. § 17, stk. 2, nr. 3; § 14, jf. § 17, stk. 2, nr. 3; § 15, jf. § 17, stk. 2, nr. 3 eller § 16, stk. 1, jf. § 17, stk. 2, nr. 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2008.

Fødevarestyrelsen, den 28. maj 2008

Anders Munk Jensen

/ Janni Rose Christensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen supplerer og indeholder bestemmelser fra Kommissionens forordning (EF) nr. 2075/2005 af 5. december 2005 om særlige bestemmelser om offentlig kontrol af trikiner i kød (EU-Tidende L 338 af 22.12.2005, s. 60–82), som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1245/2007 af 24. oktober 2007 om ændring af bilag 1 til forordning 2075/2005 for så vidt angår anvendelse af flydende pepsin til påvisning af trikiner i kød (EU-Tidende L 281 af 25. oktober 2007, s. 10 - 20). Ifølge art. 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke den nævnte forordnings umiddelbare gyldighed i Danmark.