Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love

(Ophævelse af den generelle pligtige afgangsalder på 70 år m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 531 af 11. juni 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 527 af 24. juni 2005 og § 6 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 29 udgår »fylder 70 år eller«.

2. I overskriften til kapitel 7 ændres »retsassessorer m.v.« til: »andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene«.

3. I § 34, stk. 1, ændres »retsassessor« til: »tjenestemandsansat jurist ved domstolene«.

4. I § 34 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2 . Dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene afskediges fra udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

5. I § 34, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres to steder »justitssekretærer og retsassessorer« til: »andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene«.

6. Efter § 43 indsættes:

»§ 43 a. Præster, provster og biskopper afskediges fra udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år.«

7. I § 52, stk. 2, 3. pkt., udgår »fylder 70 år eller i øvrigt«.

§ 2

I lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts 2004, som ændret ved § 3 i lov nr. 527 af 24. juni 2005, lov nr. 1150 af 7. december 2005 og § 5 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, ændres »det tidspunkt, hvor den pågældende skulle have været afskediget fra sin stilling på grund af alder« til: »udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år«.

2. I § 12, stk. 3, 3. pkt., ændres »den pligtige afgangsalder« til: »udgangen af den måned, hvori den pågældende ville være fyldt 70 år«.

§ 3

I lov om pensionering af flyveledere, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 31. juli 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 1 og 2, ændres »den aldersgrænse, der er fastsat som afgangsalder for tjenestemænd i almindelighed« til: »udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år«.

§ 4

I lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2007, foretages følgende ændring:

1. § 29, stk. 2, 1. pkt., ophæves.

§ 5

I lov om mark- og vejfred, jf. lovbekendtgørelse nr. 61 af 19. januar 2007, foretages følgende ændring:

1. § 22, stk. 2, 1. pkt., ophæves.

§ 6

I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 577 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. § 61, stk. 5, 3. pkt., ophæves.

§ 7

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 168 af 12. marts 2008, foretages følgende ændring:

1. § 1021, stk. 7, ophæves.

Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 7 og 8.

§ 8

I lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 20. juli 2007, foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 3, 3. pkt., ophæves.

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Tjenestemandslovens § 29, som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1, berører ikke ansøgte eller uansøgte afskedigelser, der er foretaget før lovens ikrafttræden.

§ 10

Stk. 1. Efter lovens ikrafttræden skal de bestemmelser i lovgivningen, hvorefter det er en betingelse for udpegelse som formand for eller medlem af nævn og råd m.v., at den pågældende opfylder betingelserne for at være dommer, forstås således, at også den, der er fyldt 70 år, kan varetage hvervet.

Stk. 2. Vedkommende minister kan efter forhandling med finansministeren fastsætte regler om, at bestemmelser i lovgivningen, hvorefter det er en betingelse for udpegelse som formand for eller medlem af nævn og råd m.v., at den pågældende er dommer, skal forstås således, at også en pensioneret dommer kan varetage hvervet.

§ 11

Stk. 1. Lovens §§ 4-8 gælder ikke for Færøerne.

Stk. 2. Loven gælder ikke for Grønland, men lovens § 6 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

MARGRETHE R.

/ Lars Løkke Rasmussen