Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)

I medfør af § 39, stk. 1 og 2, i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18. juli 2008, fastsættes:

§ 1. Revisionen omfatter:

1) skolens årsrapport, jf. bekendtgørelse om regnskab for højskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler),

2) kontrol med skolens tilskudsgrundlag og

3) revisors attestation af indberetninger, hvor Undervisningsministeriet har krævet særskilt revisorerklæring.

Stk. 2. I tilfælde af revisorskifte skal tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.

§ 2. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. og nærmere præciseret i stk. 2 og §§ 3-7 og bilag 1.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med forudsætningerne for de givne tilskud, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, og ved driften af den skole, der er omfattet af årsrapporten.

§ 3. Revisionens omfang afhænger af skolens administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

§ 4. Der foretages revision i årets løb samt i forbindelse med årsrapporten. Som led i revisionen undersøger revisor de eksisterende forretningsgange, herunder forretningsgangene vedrørende registrering af tilskudsudløsende faktorer, med henblik på at påse, om den interne kontrol er betryggende. Ud over systemrevision udfører revisor i nødvendigt omfang substansrevision. Revisionen, herunder kontrollen af tilskudsgrundlaget, udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser. Uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn indgår i revisionen og foretages mindst 1 gang om året.

Stk. 2. Ved den afsluttende revision påses det, at årsrapporten er opstillet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor i bekendtgørelse om regnskab for frie kostskoler, at det ikke indeholder væsentlige fejl og mangler, og at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med forudsætningerne for de givne tilskud, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler, sædvanlig praksis og skolens vedtægter.

Stk. 3. Ved forvaltningsrevisionen undersøges det, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved skolens forvaltning. Revisionen udføres med udgangspunkt i skolens oplysninger i årsrapporten samt ud fra begreberne om økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

§ 5. Skolens ledelse skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af skolens årsrapport samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Skolen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor finder nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 6. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelse af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks skriftligt at give skolens bestyrelse meddelelse derom, samt påse, at bestyrelsen inden 3 uger giver meddelelse herom til ministeriet. I modsat fald er det revisors pligt at orientere ministeriet. Revisors skriftlige bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Bliver revisor under sin revision eller på anden måde opmærksom på, at der er risiko for, at skolens virksomhed må indstilles, påhviler det revisor straks skriftligt at give skolens bestyrelse meddelelse derom samt påse, at bestyrelsen inden 5 hverdage orienterer ministeriet om risikoen for, at skolens virksomhed må indstilles. Hvis bestyrelsen ikke har orienteret ministeriet, er det revisors pligt straks at orientere ministeriet. Revisors skriftlige bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

§ 7. Den reviderede årsrapport forsynes med en revisionspåtegning efter det for revisorer gældende erklæringsparadigme for den uafhængige revisors påtegning, som findes på Rigsrevisionens hjemmeside (www.rigsrevisionen.dk/paategning.html).

Stk. 2. Revisor fører en revisionsprotokol. Revisor skal i forbindelse med revisionen af årsrapporten udfylde en af Undervisningsministeriet udarbejdet revisorcheckliste, der ligger på Undervisningsministeriets hjemmeside. Checklisten skal indarbejdes i revisionsprotokollatet til årsrapporten og indgå i den fortløbende paginering. Revisionsprotokollatet skal underskrives af alle medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 3. I revisionsprotokollatet skal der indføres oplysning om:

1) hvilke revisionsarbejder der er udført og resultatet heraf,

2) væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende skolens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol,

3) redegørelse for den udførte forvaltningsrevision. Specielt oplyses om revisors undersøgelse af samt vurdering og konklusioner vedrørende økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt om dispositioner uden for skolens formål, samt

4) om særlige rapporter eller erklæringer, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning og assistance.

Stk. 4. I revisionsprotokollatet til årsrapporten skal det oplyses:

1) hvorvidt revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser,

2) hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om,

3) hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskuddene er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, samt

4) hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009 og har virkning for revision af skolernes årsrapporter fra og med regnskabsåret 2008 og for kontrol af skolernes oplysninger, der indsendes efter ikrafttrædelsen til brug for fastsættelse af tilskud.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1235 af 4. december 2006 om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) ophæves, men finder dog anvendelse for revisionen af årsregnskaberne for 2007 og tidligere år og for kontrol af institutionernes oplysninger for fastsættelse af tilskud til og med finansåret 2008.

Undervisningsministeriet, den 8. december 2008

P.M.V.
Lars Mortensen
Styrelseschef

/ Henning Kraiberg Knudsen


Bilag 1

Revisors opgaver

1. Indledning

1.1. Som grundlag for revisionens gennemførelse udarbejder revisor en revisionsplan, hvori der redegøres for revisionens indhold og omfang såvel i årets løb som i forbindelse med årsrapporten.

1.2. Revisor skal efterprøve skolens forretningsgange, dispositioner, registreringer og regnskabsaflæggelse, herunder:

1. at bestemmelserne i lov om højskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og tilhørende bekendtgørelser samt skolens vedtægter følges,

2. at de gældende interne disponerings- og godkendelsesregler følges,

3. at der er den fornødne personelle adskillelse mellem registrerings- og frigivelsesfunktioner,

4. at indtægts- og udgiftsposter er behørigt dokumenteret ved bilag, kontrakter m.v. og registreret på de rigtige konti,

5. at der er etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af skolens aktiver samt til sikring af en korrekt registrering af alle indtægter og

6. at der er etableret kontroller til registrering af antallet af dagelevuger og kostelevuger.

2. Løn- og ansættelsesvilkår

2.1. Revisionen omfatter kontrol af, at skolens dispositioner sker i overensstemmelse med de love, overenskomster, aftaler m.m., der gælder for skolens personale.

2.2. Revisor skal ved gennemgangen af skolens forretningsgange på løn- og ansættelsesområdet samt ved revision af enkeltsager påse, at lederes og læreres løn- og ansættelsesvilkår følger de af finansministeren aftalte eller fastsatte bestemmelser, herunder

1. at der foreligger ansættelsesbreve i overensstemmelse med gældende regler og aftaler herom,

2. at lønninger er i overensstemmelse med gældende regler og aftaler,

3. at udregninger i løn- og løntimespecifikationer er opgjort korrekt,

4. at udbetaling af evt. godtgørelse ved fratrædelse er i overensstemmelse med gældende regler og aftaler,

5. at der indbetales pensionsbidrag i overensstemmelse med gældende regler og aftaler, og

6. at skat, bidrag m.v. er beregnet og indberettet korrekt.

3. Materielle anlægsaktiver

3.1. Revisor kontrollerer, at skolens inventar m.v. er i overensstemmelse med det anlægskartotek, som skolen har udarbejdet efter reglerne i bekendtgørelse om regnskab for frie kostskoler.

4. Fast ejendom

4.1. Revisor skal påse,

1. at skolen ikke har erhvervet bygninger med henblik på udlejning,

2. at skolens egne bygninger, der midlertidigt ikke benyttes, kun udlejes i en afgrænset periode eller til udløbet af en på købstidspunktet gældende lejekontrakt og

3. at skolen registrerer og værdiansætter bygninger m.v. i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om regnskab for frie kostskoler.

5. Almindelige tilskudsbetingelser

5.1. Revisor kontrollerer, at skolens oplysninger til brug ved beregningen af tilskud er korrekte. Revisor attesterer oplysningerne ved skolens indberetning til ministeriet om tilskud. Det skal af revisors attestation fremgå, at skolens oplysninger er kontrolleret i overensstemmelse med bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie kostskoler.

5.2. Revisor kontrollerer,

1. at skolens oplysninger om årselever, der ligger til grund for tilskudsudbetalinger, er opgjort i overensstemmelse med § 1a og § 13, stk. 1, i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og kapitel 3 i bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tilskudsbekendtgørelsen),

2. at eleverne opfylder aldersbetingelserne i loven ved kursets begyndelse,

3. at der forligger årsplan og indholdsplan godkendt af bestyrelsen og opstillet i overensstemmelse med reglerne i loven og tilskudsbekendtgørelsen,

4. at aftaler, herunder husleje- og ejendomsaftaler, er indgået på vilkår, der ikke er ringere end sædvanlige markedsvilkår,

5. at elevbetalingen opfylder reglerne i loven og tilskudsbekendtgørelsen samt den på finansloven fastsatte mindstebetaling og

6. at driftsoverenskomst, som husholdningsskoler og håndarbejdsskoler har indgået om forberedende voksenundervisning (FVU) og/eller ordblindeundervisning for voksne, er indgået på korrekt vis.

Revisor kontrollerer endvidere, at der foreligger en udtalelse eller indstilling fra pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og/eller den kommunale ungdomsvejledning (UU-center) for elever på efterskole, der er fyldt 18 år ved kursets start.

6. Nye skoler

6.1. Ved nye skoler kontrollerer revisor, at skolen opfylder tilskudsbekendtgørelsens regler om mindste årselevtal og kursusvirksomhed m.v. for udbetaling af tilskud eller frigivelse af garanti fra et pengeinstitut. Kontrollen sker i forbindelse med attestation af skolens anmodning om udbetaling eller frigivelse.

7. Maksimale bygningsudgifter

7.1. På skoler, der begynder deres virksomhed efter den 1. august 1996, kontrollerer revisor, at udgiften pr. sengeplads ikke overstiger det beløb, der er anført på finansloven, jf. § 10, stk. 3 i lov for frie kostskoler. Kontrollen sker i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten.

8. Grundtilskud

8.1. Revisor kontrollerer, at indtægter, der i følge tilskudsbekendtgørelsen modregnes ved beregning af skolens tilskud, er opgjort korrekt. Kontrollen sker i forbindelse med attestation af skolens oplysninger til beregning af driftstilskud.

9. Taxametertilskud og tillægstakster

9.1. Ved skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter året før finansåret, kontrollerer revisor, at elevtallet for dette skoleår, er opgjort korrekt og er afstemt med elevbetalingsregnskabet, herunder at der for elever, der følger kurser som led i aktivering, er angivet korrekt rekvirent. Kontrollen sker efter skoleårets udløb i forbindelse med attestation af skolens oplysninger til beregning af henholdsvis driftstilskud for det kommende finansår og regulering af driftstilskud for det indeværende finansår.

9.2. Ved skoler, der ikke har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter året før finansåret, påser revisor, at det forventede elevtal i finansåret er fastsat efter et realistisk skøn, bl.a. under hensyn til skolens kapacitet samt elevtallet i den del af det skoleår, der slutter året før finansåret, hvori skolen har været i virksomhed. Kontrollen sker forud for finansåret i forbindelse med attestation af skolens oplysninger til beregning af driftstilskud for det kommende finansår. Til brug ved regulering af tilskuddet kontrollerer revisor, at elevtallet er opgjort korrekt og afstemt med elevbetalingsregnskabet for finansåret. Kontrollen sker efter udløbet af finansåret i forbindelse med attestation af skolens oplysninger til brug for regulering af driftstilskuddet.

9.3. Ved skoler, der begynder virksomhed i finansåret, påser revisor, at det forventede elevtal i finansåret er fastsat efter et realistisk skøn, bl.a. under hensyn til skolens kapacitet. Kontrollen sker i forbindelse med attestation af skolens oplysninger til beregning af driftstilskud for det kommende finansår. Til brug ved regulering af tilskuddet kontrollerer revisor, at elevtallet er opgjort korrekt og afstemt med elevbetalingsregnskabet. Kontrollen sker efter udløbet af finansåret i forbindelse med attestation af skolens oplysninger til brug for regulering af driftstilskuddet.

10. Øvrige tilskud

10.1. Revisor kontrollerer, at lærernes fravær på folkehøjskoler er opgjort korrekt. Kontrollen sker efter skoleårets udløb i forbindelse med attestation af højskolens oplysninger til beregning af tilskud til vikarudgifter.

10.2. Ved tilskud til specialundervisning af enkeltintegrerede elever samt undervisning af svært handicappede elever, kontrollerer revisor, at antal uger, der er ydet tilskud til, er afstemt med elevbetalingsregnskabet for skoleåret. Kontrollen sker efter skoleårets udløb i forbindelse med attestation af skolens oplysninger til brug for regulering af tilskuddet.

10.3. Revisor kontrollerer, at betingelserne for ydelse af særlige tilskud, jf. lovens § 23, er opfyldt.

10.4. Revisor kontrollerer, at skolens pulje til individuel supplerende elevstøtte på efterskoler er anvendt til formålet, og at elevbetalingen er tilsvarende nedsat.

10.5. Revisor kontrollerer, at betingelserne for ydelse af tilskud til elever fra en række lande, jf. lovens § 27a, er opfyldt.

10.6. På efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, der er godkendt på grundlag af et samlet særligt undervisningstilbud kontrollerer revisor, at der foreligger en udtalelse/indstilling fra pædagogisk psykologisk rådgivning på de elever, under 18 år, som skolen søger og modtager specialpædagogisk støtte til, jf. lovens § 25, stk. 1. Tilsvarende undersøger revisor på husholdningsskoler og håndarbejdsskoler for de elever, der er over 18 år, at der foreligger en udtalelse fra en faglig, sagkyndig person, som er uafhængig af skolen, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 40, stk. 1-3.

10.7. Revisor kontrollerer endvidere, at der foreligger en udtalelse eller indstilling fra pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og/eller den kommunale ungdomsvejledning (UU-center) for elever, der er fyldt 18 år ved kursets start på en efterskole.

11. Statslig elevstøtte til elever på efterskoler

11.1. Revisor kontrollerer,

1. at antal elevstøtteuger, fordelt på elevstøttesatser i skolens kvartalsvise indberetninger i skoleåret er opgjort korrekt, herunder at elevstøttesatserne er i overensstemmelse med oplysningerne fra SU-styrelsen til skolen,

2. at skolen i de tilfælde, hvor SKAT ikke kan oplyse indkomstgrundlaget, har beregnet dette i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i elevstøttebekendtgørelsen,

3. at eleverne er støtteberettigede som henholdsvis kostelever og dagelever i overensstemmelse med elevstøttebekendtgørelsen,

4. at individuel elevstøtte sammen med den statslige elevstøtte for den enkelte elev opfylder lovens § 11, stk. 4 og 5, og

5. at elevbetalingen er nedsat svarende til elevstøtten.

Kontrollen sker efter udløbet af skoleåret. Hvis kontrollen viser, at der har været fejl i skolens indberetninger, underretter revisor straks skolens bestyrelse og påser, at bestyrelsen inden 3 uger underretter ministeriet herom. Hvis dette ikke sker, underretter revisor snarest ministeriet.

12. Frivillig kommunal elevstøtte

12.1. Revisor kontrollerer, at elevbetalingen for elever, som har modtaget frivillig kommunal elevstøtte i henhold til loven, er tilsvarende nedsat.

13. Undervisningsmiljø

13.1. Revisor påser, at skolen har udarbejdet en undervisningsmiljøvurdering, og at den revideres, jf. lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

14. Sociale klausuler

14.1. Revisor påser, at skolen har en handlingsplan, der beskriver, hvordan skolen vil bidrage til, at målsætningen om det rummelige arbejdsmarked nås, og i den sammenhæng, hvordan skolen vil beskæftige medarbejdere ansat på særlige vilkår, jf. bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner.

15. Værdigrundlag og evalueringsplan

15.1. Revisor påser, at skolen har et værdigrundlag, og at skolen har foretaget en årlig evaluering i forhold til værdigrundlaget, jf. § 17, stk. 1 i lov om frie kostskoler.