Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa

I medfør af tekstanmærkning nr. 126 ad finanslov 2008 § 20.71.41. om fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati, fastsættes:

§ 1. Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa (nævnet) er en del af den offentlige forvaltning og består af fem medlemmer, der beskikkes af undervisningsministeren efter indstilling fra de fem partier med flest mandater i Folketinget.

Stk. 2. Undervisningsministeren udpeger formanden blandt medlemmerne. Nævnet vælger en næstformand blandt medlemmerne.

Stk. 3. Fratræder et medlem sit hverv, beskikker undervisningsministeren et nyt medlem.

Stk. 4. Nævnets medlemmer kan genbeskikkes.

Stk. 5. Der ydes formanden og nævnets øvrige medlemmer vederlag samt godtgørelse for befordringsudgifter i forbindelse med deltagelse i nævnets møder efter reglerne i Finansministeriets cirkulære om særskilt vederlag m.v.

§ 2. Nævnet er beslutningsdygtigt, når formanden eller i dennes forfald næstformanden og to andre medlemmer er til stede.

Stk. 2. Nævnet træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed.

Stk. 3. Nævnets beslutninger optages i et referat, der underskrives af de på mødet tilstedeværende nævnsmedlemmer. De øvrige medlemmer orienteres om de trufne beslutninger. Oplysninger om konstateret inhabilitet optages tillige i referatet.

Stk. 4. Nævnet fastsætter en forretningsorden for sit virke.

§ 3. Nævnet offentliggør på nævnets hjemmeside, www.europa-naevnet.dk, oplysninger om ansøgningsrunder og meddelte tilsagn om tilskud. Endvidere offentliggøres på hjemmesiden ansøgernes rapporter om de gennemførte initiativer, som nævnet har givet tilskud til.

§ 4. Nævnet sekretariatsbetjenes af Undervisningsministeriet. Nævnet kan dog beslutte, at sekretariatsopgaverne i stedet varetages af en privat person, virksomhed, organisation eller forening eller en offentlig institution, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Sekretariatsbetjeningen kan ikke varetages af

1) virksomheder, organisationer eller foreninger m.v. med tilknytning til nævnets medlemmer,

2) personer, der er ansat hos eller har lignende tilknytning til nævnets medlemmer,

3) personer, der er ansat hos eller har lignende tilknytning til partier eller bevægelser, der er indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet, eller

4) personer, der er ansat hos eller har lignende tilknytning til landsdækkende organisationer, der har debat og oplysning om Europa som hovedformål eller som en del af deres aktiviteter.

Stk. 3. Oprettelse af stillinger til ansættelse i eget sekretariat sker efter Undervisningsministeriets godkendelse. Aflønningen m.v. af personalet sker efter de for statens personale gældende regler. Vilkår for aflønning m.v. af en daglig leder skal godkendes af Undervisningsministeriet. Ved uansøgt afskedigelse af personale skal nævnet indhente Undervisningsministeriets forudgående godkendelse.

Stk. 4. Nævnet skal inden indgåelse af en aftale med en privat person, virksomhed, organisation eller forening om varetagelse af sekretariatsopgaver for nævnet afholde udbud efter reglerne i Finansministeriets cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver.

§ 5. Nævnet er omfattet af de statslige budget- og bevillingsregler, jf. Finansministeriets budgetvejledning.

Stk. 2. Nævnet udarbejder en regnskabsinstruks. Instruksen underskrives af nævnets medlemmer og sendes til Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen.

§ 6. Nævnet udarbejder et driftsbudget for finansåret med budgetoverslagsår, der skal godkendes af Undervisningsministeriet.

§ 7. Nævnets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet underskrives af alle medlemmer af nævnet og sendes inden den 1. maj efter regnskabsårets afslutning til Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen. Samtidig hermed afgiver nævnet en beretning over nævnets virksomhed i regnskabsåret, herunder om fordeling af bevillingen.

Stk. 3. Nævnets regnskab revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, nr. 2, i lov om revisionen af statens regnskaber.

Stk. 4. Regnskabet skal omfatte resultatopgørelse og balance.

Stk. 5. Efter Undervisningsministeriets anvisninger sendes regnskabet til Undervisningsministeriet i elektronisk form i et af ministeriet fastlagt format.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 229 af 4. april 2005 om Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse finder fortsat anvendelse for nævnets regnskabsaflæggelse for regnskabsårene 2005-2008.

Undervisningsministeriet, den 18. november 2008

Bertel Haarder

/ Susanne Sehestedt Clausen