Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Budget

Kapitel 2   Forvaltning, opkrævning og disponering

Kapitel 3   Regnskab og revision

Kapitel 4   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Cirkulære om udskrivning af bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stifterne

I medfør af § 23 a, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni 2009 fastsættes:

Kapitel 1

Budget

§ 1. Stiftsrådet kan af hensyn til det kirkelige liv træffe beslutning om at udskrive et bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stiftet, jf. § 23 a, stk. 1, i lov om folkekirkens økonomi.

Stk. 2. Senest den 1. marts udmelder stiftsrådet rammen for bidraget for det kommende år til provstiudvalgene. Bidraget udmeldes som et beløb. Bidraget fordeles mellem ligningsområderne i stiftet i forhold til det samlede lokale kirkelige ligningsbeløb, der er fastsat i indeværende år for det enkelte ligningsområde. I ligningsområder med flere provstier fordeles bidraget mellem provstierne i ligningsområdet i forhold til det samlede ligningsbeløb i indeværende år for hver enkelt af ligningsområdets provstier.

Stk. 3. Provstiudvalget orienterer menighedsrådene om bidragets størrelse i forbindelse med budgetprocessen i provstiet. Hvis det udmeldte bidrag ved provstiudvalgets (eller budgetudvalgets) fastsættelse af det samlede lokale ligningsbeløb for det kommende år udgør mere end 1 pct. af dette, nedsættes bidraget til 1 pct. af det samlede lokale ligningsbeløb. Provstiudvalget (eller budgetudvalget) meddeler i så fald det reviderede bidrag til stiftsrådet senest den 15. september.

Stk. 4. Senest den 1. november fastlægger stiftsrådet budget for anvendelsen af det kommende års bidrag, som offentliggøres på stiftets hjemmeside. Bidraget anvendes efter stiftsrådets beslutning og kan bruges til følgende aktiviteter, jf. § 23 a, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi:

1) Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og præster.

2) Formidling af kristendom.

3) Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter.

Kapitel 2

Forvaltning, opkrævning og disponering

§ 2. Stiftsadministrationen i det enkelte stift varetager administration, regnskab og aflæggelse af årsrapport for det bindende bidrag.

Stk. 2. Stiftsadministrationen orienterer folkekirkens administrative fællesskab senest den 1. november om fordelingen af stiftsbidraget for det kommende år på de enkelte provstier.

Stk. 3. Folkekirkens administrative fællesskab opkræver bidraget hos provstierne kvartalsvis forud. Provstiet varetager indbetalingen af bidraget på kirkekassernes vegne.

Stk. 4. Folkekirkens administrative fællesskab udbetaler det opkrævede bidrag til de enkelte stifter kvartalsvis forud.

§ 3. Stiftsbidraget disponeres i henhold til disponeringsregler fastsat i bekendtgørelse nr. 1504 af 14. december 2006 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden.

Stk. 2. Stiftsbidragets likviditetsbehov dækkes af stiftets likviditet. Der tilfalder ikke særskilt renter eller gebyrer til stiftsbidraget.

Kapitel 3

Regnskab og revision

§ 4. Regnskab og årsrapport for det bindende bidrag aflægges som del af stiftets regnskab og årsrapport, jf. bekendtgørelse nr. 1504 af 14. december 2006 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden.

Stk. 2. Regnskab og årsrapport for bidraget sendes til stiftsrådet og offentliggøres på stiftets hjemmeside senest den 1. april i året efter regnskabsårets udløb.

Stk. 3. Regnskabet for bidraget revideres af Rigsrevisionen som led i revisionen af stiftets regnskab.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 5. Cirkulæret træder i kraft den 1. september 2009.

Stk. 2. For så vidt angår det bindende bidrag for 2010 erstatter de i § 5 stk. 3-4 anførte frister dog de fastsatte frister i kapitel 1 og 2.

Stk. 3. Senest den 11. januar 2010 fastlægger stiftsrådet budget for anvendelsen af det kommende års bidrag.

Stk. 4. Stiftsadministrationen skal senest den 11. januar 2010 orientere folkekirkens administrative fællesskab om fordelingen af stiftsbidraget for 2010 mellem de enkelte provstier.

Stk. 5. Cirkulære af 18. december 2007 om udskrivning af bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stifterne ophæves.

Kirkeministeriet, den 3. august 2009

Klaus Kerrn-Jespersen

/ Lise M. Hjort Elmquist