Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en kommunes deltagelse i en fond, der havde til formål at opføre og drive et idrætsanlæg

Resumé

3. DE KOMMUNALE OPGAVER (KOMMUNALFULDMAGTEN)

Om en kommunes deltagelse i en fond, der havde til formål at opføre og drive et idrætsanlæg

Sagen drejede sig om en fond, der var stiftet af en kommune og en idrætsforening (en cykelklub), og som blandt andet havde til formål at opføre og administrere en cykel/idrætshal.

1. Generelt udtalt, at en kommune uden lovhjemmel kan yde støtte til en fonds varetagelse af opgaver, som kommunen selv lovligt kunne varetage. Hvis fonden imidlertid også varetager ikke-kommunale opgaver, skal kommunen sikre sig, at den kommunale støtte kun anvendes til varetagelsen af kommunale opgaver.

En kommune kan endvidere yde støtte til dannelsen af en fond ved at yde tilskud til fondens grundkapital eller til andre etableringsudgifter. Det er dog en betingelse, at fonden udelukkende kan varetage opgaver, som kommunen selv kunne varetage. Dette skyldes, at tilskud til en fonds grundkapital eller andre etableringsudgifter ikke som driftsstøtte kan forbeholdes udførelsen af en bestemt del af fondens virksomhed.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet bemærkede i den forbindelse, at § 68 a i lov om kommuners styrelse giver kommunalbestyrelsen hjemmel til at udpege medlemmer af bestyrelsen for en fond, der varetager opgaver, som kommunen selv kan løse, uanset at fonden også varetager opgaver, som kommunen ikke selv kan løse, såfremt kommunen har en interesse i den virksomhed, der udøves af fonden.

Efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse giver bestemmelsen alene hjemmel til udpegning af medlemmer af bestyrelsen for fonde, der tillige varetager ikke-kommunale opgaver. Bestemmelsen kan således ikke efter ministeriets opfattelse antages at give hjemmel til, at kommunen tillige lovligt kan yde støtte til dannelsen af en sådan fond. Kommunen kan således alene yde støtte til en fonds grundkapital eller andre etablerings-udgifter, hvis fonden alene varetager kommunale opgaver.

2. Om betydningen for kommunens adgang til at deltage i fonden af, at fonden driver sportsanlæg og udlejer lokaler til såvel idrætslige som ikke-idrætslige aktiviteter som f.eks. koncerter og udstillinger, udtalte ministeriet, at det efter kommunalfuldmagtsreglerne er anset for lovligt, at en kommune tilvejebringer, udvider og driver sportsanlæg med henblik på at medvirke til at fremme idrætten og tilgodese almenhedens interesse i at kunne overvære sportsligt underholdende sportskampe. Endvidere kan en kommunes opførelse af et sportsanlæg have et turismefremmende formål.

Det er endvidere antaget, at en kommune kan varetage kulturelle aktiviteter, herunder udleje lokaler til koncerter og udstillinger.

I den foreliggende sag fremgik det af fondens vedtægter, at fondens formål var at opføre og administrere, herunder vedligeholde og udleje, en idrætshal. Fonden havde tillige til formål at udleje hallen til ikke-idrætslige aktiviteter, f.eks. koncerter og udstillinger. Af vedtægterne fremgik det, at årets overskud anvendtes efter fradrag for administrationsomkostninger og henlæggelser til konsolidering af formuen til realisering af fondens formål.

På den baggrund var Indenrigs- og Sundhedsministeriet enigt med tilsynsrådet i, at det forhold, at fonden havde til formål at drive den i sagen omhandlede idrætshal, herunder udleje hallen til både idrætslige og kulturelle aktiviteter, ikke var til hinder for, at kommunen kunne deltage i fonden.

3. Om betydningen for kommunens adgang til at deltage i fonden af, at cykelklubben havde adgang til at gennemføre nogle indtægtsgivende arrangementer mod betaling af udgifter til personale, rengøring, lys, vand, varme mv., udtalte ministeriet, at det er en kommunal opgave at yde støtte til idrætsaktiviteter. Det er derimod ikke lovligt uden lovhjemmel at yde støtte til en privat erhvervsvirksomhed, og en kommune må derfor ikke yde støtte til en professionel idrætsklub. Ved vurderingen af en kommunes engagement i idrætsområdet er det derfor kommunalretligt af afgørende betydning, om de pågældende aktiviteter udøves med fortjeneste for øje.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet bemærkede, at ministeriet i afsnit 4.1.1. i redegørelse af 17. september 2001 til Folketingets Kommunaludvalg om kommuners engagement i professionel fodbold blandt andet havde redegjort for vurderingen af, om en klubs aktiviteter er professionelle.

Det fremgik af cykelklubbens vedtægter, at klubbens formål var fremme af cykelsporten i Danmark, samt at klubbens formue altid skulle tjene til fremme af klubbens ovennævnte formål og derfor aldrig, ej heller i tilfælde af klubbens opløsning eller sammensmeltning med anden klub, ville kunne blive fordelt mellem medlemmerne.

Det fremgik endvidere, at cykelklubben var hovedaktionær i en anden cykelklub, der var organiseret som et aktieselskab.

I den forbindelse udtalt, at det forhold, at en klub, der udøver amatøraktiviteter, ejer aktiemajoriteten i en professionel klub, kan føre til, at kommunal støtte til den førstnævnte klub skal øremærkes, således at det sikres, at støtten alene går til amatøraktiviteterne.

Det fremgik af fondens stiftelsesoverenskomst, at cykelklubben havde adgang til at gennemføre cykelarrangementer mod godtgørelse af fondens udgifter til personale, rengøring, lys, vand, varme m.v.

Under henvisning til det i sagen oplyste om, at de i stiftelsesoverenskomsten nævnte aktiviteter var amatøraktiviteter, fandt Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke, at udlejning af hallen til disse aktiviteter til kostpris var til hinder for, at kommunen kunne deltage i fonden. Ministeriet bemærkede i den forbindelse, at det som nævnt er en lovlig kommunal opgave at give støtte til amatøraktiviteter på idrætsområdet.

For så vidt angår udlejning af idrætshallen til den cykelklub, der var organiseret som et aktieselskab, lagde Indenrigs- og Sundhedsministeriet til grund, at cykelklubben betalte markedsprisen herfor.

På den baggrund var det Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at kommunen lovligt havde kunnet deltage i fonden.

(Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 23. december 2003 til et tilsynsråd, Stabsenheden j.nr. 2003-2117/151-1)

Ved brev af 16. april 2003 med bilag til Indenrigs- og Sundhedsministeriet har Ballerup Kommunalbestyrelses Konservative Gruppe rettet henvendelse vedrørende Tilsynsrådet for Københavns Amts udtalelse af 25. marts 2003 om lovligheden af Ballerup Kommunes deltagelse i opførelse af Ballerup Siemens Arena, herunder kommunens deltagelse i Ballerup Superarena Fonden. Gruppen har anmodet ministeriet om at besvare spørgsmål vedrørende kommunal støtte til erhvervsvirksomhed, betingelser for lån og garantier, tinglysning af lån samt udbetaling af garantibeløbet på 18 mio. kr. i relation til tilsynsrådets udtalelse.

På den baggrund har Indenrigs- og Sundhedsministeriet ved brev af 22. maj 2003 anmodet Tilsynsrådet for Københavns Amt om en udtalelse om sagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Efter en gennemgang af sagen finder Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke grundlag for at antage, at Tilsynsrådet for Københavns Amt har tilsidesat lovgivningen, eller at den retsopfattelse, tilsynsrådet har givet udtryk for i udtalelsen af 25. marts 2003, er urigtig eller hviler på et urigtigt faktisk grundlag.

Her følger først en gennemgang af sagens baggrund og derefter en nærmere begrundelse for Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse.

Sagens baggrund

Det fremgår af sagen, at Ballerup Superarena Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Dansk Bicycle Club (DBC) i juni 1999.

Af Ballerup Superarena Fondens vedtægter fremgår bl.a. følgende:

Ӥ 3

Formål

Fondens formål er at opføre og administrere, herunder vedligeholde og udleje, en cykel/idrætshal kaldet Ballerup Superarena.

Fonden har tillige til formål at udleje hallen til ikke-idrætslige aktiviteter, f.eks. koncerter og udstillinger, dog således at idrætslige arrangementer har fortrinsret.

I forbindelse med leje af Ballerup Superarena Fonden tilsikres der stifterne ret til indenfor lejeperioden at lave særskilte reklameaftaler for reklamer opstillet i hallen – enten i form af rullereklamer, bandereklamer, reklamer placeret på gulv/banelegme eller lignende.

Indtægterne herfor tilfalder alene lejer af Ballerup Super Arena.

Der sikres DBC adgang til træning og gennemførelse af cykelløbsarrangementer på den permanente cykelbane. Der sikres Ballerup kommune brugsret til afvikling af idrætsaktiviteter på ”inderkredsen”.

Der finder en årlig tidsmæssig fordeling sted.

§ 9

Anvendelse af overskud

Årets overskud anvendes efter fradrag for administrationsomkostninger til realisering af fondens formål, jf. § 3.

Bestyrelsen er berettiget til at foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af formuen.

…”

Af stiftelsesoverenskomsten mellem Ballerup Kommunalbestyrelse og DBC fremgår bl.a. følgende:

”1.

Superarenafondes cykel-/idrætshal skal fungere som hjemsted for DBC.

Klublokaler, mødelokaler og omklædningsrum stilles vederlagsfrit til rådighed af fonden, men DBC bidrager til el-, vand-, varme- og vedligeholdelsesudgifter efter forholdet mellem de af DBC benyttede m2 og det samlede antal m2 i hallen.

2.

Mod dokumentation for behovet har DBC adgang til max. 25 ugentlige træningstimer på hallens permanente cykelbane.

For benyttelse af banen betales en timelejepris, der udgør den til enhver tid gældende maksimumssats for driftsudgifter til idrætshaller, således som disse af fastsat i medfør af Folkeoplysningslovens § 24, …

3.

For så vidt angår gennemførelse af cykelarrangementer er parterne enige om følgende:

Mod godtgørelse af fondens udgifter til personale, rengøring, lys, vand, varme m.v., sikrer fonden DBC adgang til at gennemføre 14 egne indtægtsgivende cykelløbsarrangementer af max. 14 dages varighed i hallen.

Ved egne arrangementer forstås alene de arrangementer, som DBC gennemfører i eget regi.

Arrangementer hvor DBC fungerer på vegne af 3. mand skal aftales særskilt med fondens ledelse. …

4.

Til afvikling af idrætsaktiviteter stiller fonden ”inderkredsen” til rådighed for Ballerup Kommune i max. 15 timer om ugen på samme betingelser som opstillet for DBC, …”

Det fremgår af DBC’s vedtægters § 2, at klubbens formål er fremme af cykelsporten i Danmark, samt at klubbens formue altid skal tjene til fremme af klubbens ovennævnte formål og derfor aldrig, ej heller i tilfælde af klubbens opløsning eller sammensmeltning med anden klub, vil kunne blive fordelt mellem medlemmerne.

Det fremgår derudover af DBC’s hjemmeside, at DBC er hovedaktionær i DBC Pro Cycling A/S.

Ved brev af 29. januar 2003 har Tilsynsrådet for Københavns Amt på baggrund af artikler i pressen om Ballerup Kommunes engagement i Ballerup Siemens Arena anmodet Ballerup Kommunalbestyrelse om en redegørelse herfor.

Ballerup Kommunalbestyrelse har ved breve af 25. februar, 3. marts og 5. marts 2003 redegjort for kommunens engagement i Ballerup Siemens Arena. Kommunalbestyrelsen har bl.a. oplyst, at kommunalbestyrelsen har indskudt 15 mio. kr. som grundkapital i fonden, ydet et lån på 9 mio. kr. til fonden, stillet kommunegaranti på i alt 18 mio. kr. samt indgået en lejekontrakt vedrørende grunden, hvorpå arenaen er opført. Kommunalbestyrelsen har i den forbindelse oplyst, at de samlede anlægsudgifter (inkl. inventar) for Ballerup Siemens Arena ultimo 2002 har udgjort 108,5 mio. kr.

Ved brev af 25. marts 2003 har Tilsynsrådet for Københavns Amt bl.a. udtalt, at Ballerup Kommune lovligt har kunnet deltage i Ballerup Superarena Fonden og engagere sig i opførelsen af Ballerup Siemens Arena. Af tilsynsrådets udtalelse fremgår således følgende:

”… En kommune kan deltage i selskaber, foreninger og fonde, der varetager opgaver, som kommunen selv kan løse, uanset at selskabet, foreningen, fonden mv. også varetager opgaver, som kommunen ikke selv kan løse, jfr. den kommunale styrelseslov § 68 a.

Ballerup Superarena Fondens formål er at opføre og administrere, herunder at vedligeholde og udleje, en cykel/idrætshal kaldet Ballerup Superarena. Fonden har tillige til formål at udleje hallen til ikke-idrætslige aktiviteter, f.eks. koncerter og udstillinger, dog således at idrætslige arrangementer har fortrinsret.

Tilsynsrådet finder på denne baggrund, at Ballerup Kommune lovligt har kunnet deltage i fonden og engagere sig i opførelsen af Ballerup Siemens Arena.

Tilsynsrådet har lagt vægt på, at kommunen efter kommunalfuldmagtsreglerne lovligt kan opføre en sportshal, og Ballerup Superarena Fondens hovedformål er at opføre og administrere et sportsanlæg, som kommunens borgere kan få adgang til som deltagere eller tilskuere.

Det fremgår af styrelseslovens § 68 a, stk. 2, at kommunalbestyrelsen, såfremt fonden også varetager opgaver, som kommunen ikke selv lovligt kan løse, ikke må udpege flertallet af medlemmerne i fondens bestyrelse. Det fremgår af fondens vedtægter, at kommunalbestyrelsen udpeger 3 ud af 9 medlemmer i fondsbestyrelsen. Bestemmelsen i § 68 a, stk. 2, er således overholdt.

For så vidt angår indskudskapitalen i fonden, følger det af ovenstående vedr. kommunal deltagelse i fonde, der delvist løser kommunale opgaver, at en kommune lovligt kan indskyde kommunale midler i fonden. Tilsynsrådet finder således ikke grundlag for at udtale at kommunalbestyrelsen ved sine beslutninger af 30. november 1998, 27. september 1999, 29. maj 2000 og 29. april 2002, om at indskyde anlægsmidler som grundkapital i fonden har handlet i strid med lovgivningen.

For så vidt angår lånet på 9 mio. kr. til fonden, som er ydet ved beslutning af 29. april 2002, og garantistillelsen, som er besluttet den 25. september 2000 og 17. december 2001, på i alt 18 mio. kr. for lån, der er optaget af Fonden, følger det af kommunalfuldmagtens regler, at når en kommune lovligt ved deltagelse i en fond kan opføre en sportshal som et kommunalt anlægsarbejde, kan kommunen, som det mindre, også lovligt yde lån eller stille garanti for lån i forbindelse med opførelsen. Det er på denne baggrund Tilsynsrådets opfattelse, at Ballerup kommunalbestyrelses beslutninger om at yde lån/stille garanti for lån til anlægsopgaver, udført af foden, har været lovlige. Tilsynsrådet har yderligere lagt vægt på, at der i alle tilfælde har været tale om bevillinger til anlægsfinansiering, og at bevillingerne er blevet givet for at sikre, at projektet blev gennemført, og derved sikre den investering, kommunen havde foretaget via sin deltagelse i Ballerup Superarena Fonden.

Særligt vedr. sikkerhedstilladelse for lånet bemærkes, at der ikke i lovgivningen stilles krav om, at et lån skal sikres ved pant, men at det må bero på kommunalbestyrelsens beslutning og forhandlinger med låntager, hvilken sikkerhed der skal etableres for lånet. I den forbindelse skal der tages hensyn til grundsætningen om, at en kommune er forpligtet til at udvise økonomisk ansvarlighed i sine handlinger. Tilsynsrådet finder ikke, at kommunen har overtrådt lovgivningen, jfr. § 61 i den kommunale styrelseslov ved ikke at sikre, at lånet blev tinglyst. Tilsynsrådet har dog noteret sig, at man nu har indskærpet over for forvaltningerne, at långivningen altid skal følges op af maksimal sikkerhedsstillelse.

For så vidt angår lejekontrakten vedr. grunden, hvorpå arenaen er opført bemærkes, at det følger af kommunalfuldmagtens regler om, at en kommune kan opføre et sportsanlæg til brug for kommunens borgere, at kommunen lovligt kan stille en grund vederlagsfrit til rådighed for opførelsen af et sådant anlæg. …”

Ved brev af 16. april 2003 med bilag til Indenrigs- og Sundhedsministeriet har Ballerup Kommunalbestyrelses Konservative Gruppe rettet henvendelse vedrørende Tilsynsrådet for Københavns Amts udtalelse af 25. marts 2003. Gruppen har anmodet ministeriet om at besvare spørgsmål vedrørende kommunal støtte til erhvervsvirksomhed, betingelser for lån og garantier, tinglysning af lån samt udbetaling af garantibeløbet på 18 mio. kr. i relation til tilsynsrådets udtalelse.

På den baggrund har Indenrigs- og Sundhedsministeriet ved brev af 22. maj 2003 anmodet Tilsynsrådet for Københavns Amt om en udtalelse om sagen, herunder en redegørelse for følgende spørgsmål:

1. Varetager Ballerup Superarena Fond efter tilsynsrådets opfattelse ikke-kommunale opgaver?

2. Foreligger der ulovlig kommunal støtte til professionelle idrætsklubber? Er Dansk Bicycle Club (DBC) efter tilsynsrådets opfattelse en professionel idrætsklub? Ministeriet bemærkede i den forbindelse, at det fremgår af DBC’s hjemmeside, at DBC er hovedaktionær i DBC Procyckling A/S.

3. Hvorfor hedder bygningen ”Ballerup Siemens Arena”?

Ved brev af 27. juni 2003 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet har Tilsynsrådet for Københavns Amt udtalt sig om sagen, herunder om de spørgsmål, som Ballerup Kommunalbestyrelses Konservative Gruppe har rejst i sin henvendelse til ministeriet. Af denne udtalelse fremgår blandt andet følgende:

”… Ad 1. [Kommunal støtte til erhvervsvirksomhed] Tilsynsrådet har i udtalelsen af 25. marts 2003 alene taget stilling til de spørgsmål som på daværende tidspunkt var aktuelle, nemlig kommunens engagement i finansieringen af opførelsen af anlægget.

Ad 2. [Betingelser for lån og garantier] Tilsynsrådet har ikke udtalt sig om, at det er en lovlig kommunal aktivitet at yde lån i almindelighed. Tilsynsrådet har derimod udtalt, at da der er en lovlig kommunal aktivitet at opføre en sportshal, kan kommunen også yde finansiering i form af lån og garantier til en privat virksomhed, som påtager sig opgaven med at opføre hallen. De faktiske lånevilkår vil i lån af denne type bero på en konkret forhandling med låntager. Det er imidlertid tilsynsrådets opfattelse, at når der er tale om lån til formål, som kommunen lovligt kan støtte, vil det, som det mindre i det mere, ikke være ulovligt at yde lånet på vilkår, der er mere fordelagtige end markedsvilkår, eksempelvis rente- og/eller afdragsfrihed i en periode.

Ad 3. [Tinglysning af lån] Tilsynsrådet er enigt med klager i, at sikkerhedstilladelse for et lån (tinglysning) ikke er et spørgsmål, som kommunalbestyrelsen skal tage initiativ til at få belyst og taget stilling til. Det kræves ikke, at kommunalbestyrelsens medlemmer selv er i besiddelse af en sådan særlig indsigt i spørgsmål af denne art, at man selv tager det op ved behandlingen af sager om långivning. Såfremt spørgsmålet imidlertid rejses i kommunalbestyrelsen enten i form af en indstilling fra forvaltningen eller derved at spørgsmålet rejses af et medlem, påhviler det kommunalbestyrelsen at tage stilling hertil. I så fald kan kommunalbestyrelsen ikke unddrage sig et evt. ansvar ved at undlade at tage stilling. (Betænkning 996/1983, s. 31,).

Ad 4. [Udbetaling af garantibeløbet på 18 mio. kr.] Tilsynsrådet har forstået klagerens spørgsmål om hvorvidt der er ”juridisk grundlag” for at udbetale beløbet således, at man ønsker tilsynsrådets stillingtagen til, om betingelserne for udbetalingen var opfyldt. Hvorvidt dette var tilfældet beror, som anført, på en fortolkning af garantiaftalen, hvilket er et privatretligt anliggende, som ikke er omfattet af tilsynsrådets kompetence.

Såfremt man med spørgsmålet ønsker en stillingtagen til om oplysningsgrundlaget for beslutningen var tilstrækkeligt skal tilsynsrådet bemærke, at det er en almindeligt anerkendt kommunalretlig opfattelse, at der til brug for en kommunalbestyrelses stillingtagen til en sag, skal foreligge det materiale, der er nødvendigt for at medlemmerne kan træffe deres beslutning på et forsvarligt grundlag, men spørgsmålet om, hvorvidt materialet må anses for tilstrækkeligt, afgøres af kommunalbestyrelsen. Et beslutningsgrundlag kan dog være så utilstrækkeligt, at beslutningen bliver ugyldig. (se betænkning 996/1983 om ansvarsplacering og reaktionsmuligheder i kommunestyret, s. 30). Spørgsmålet beror således i vidt omfang på en skønsmæssig vurdering, og der vil således kun i situation, hvor grundlaget er åbenbart mangelfuldt, være grundlag for at fastslå, at lovgivningen er overtrådt.

Det fremgår af sagen, at der til brug for beslutningen om at udbetale garantibeløbet bl.a. var indhentet et responsum fra kommunens advokat om spørgsmålet. Tilsynsrådet finder på denne baggrund ikke grundlag for at udtale, at beslutningsgrundlaget var utilstrækkeligt.

For så vidt angår Indenrigs- og Sundhedsministeriets spørgsmål i brev af 22. maj 2003 til Tilsynsrådet bemærkes følgende:

Ad 1. Det, som tilsynsrådet har taget stilling til i udtalelsens afsnit 1 er, hvorvidt det er lovligt for kommunen at deltage i en fond. Henvisningen til § 68 er anvendt, fordi det af denne bestemmelse fremgår, at kommunale opgaver lovligt kan løses ved kommunal deltagelse i en fondskonstruktion. Ud fra en fortolkning af fondens formålsbestemmelse har Tilsynsrådet fundet, at man med sikkerhed kan fastslå, at i hvert fald en del af de aktiviteter, der vil kunne udøves i fonden, vil være af en sådan art, at kommunen lovligt kan engagere sig heri.

Ad 2. Dansk Bicycle Club er en cykelsportsklub med særlig interesse i banecykling. Tilsynsrådet baserer sin vurdering heraf på en gennemgang af klubbens love, hvoraf fremgår, at klubbens formål er at fremme cykelsporten i Danmark og at klubbens formue altid og udelukkende skal tjene til fremme af klubbens formål og ingensinde, ej heller i tilfælde af klubbens opløsning eller sammensmeltning med anden klub, under nogen form kan fordeles mellem medlemmerne. Det fremgår endvidere, at klubben er medlem af Danmarks Cykle Union, som er et specialforbund under Danske Idrætsforbund. Tilsynsrådet vurderer ikke, at klubben er professionel.

Ad 3. Der er indgået et navnesponsorat, hvorefter Siemens betaler et beløb til Ballerup Superarena Fonden mod at arenaen bærer firmaets navn. Tilsynsrådet har ikke fundet, at dette sponsorat er udtryk for kommunal støtte til Siemens. …”

Ved brev af 26. august 2003 er Ballerup Kommunalbestyrelsens Konservative Gruppe fremkommet med bemærkninger til tilsynsrådets udtalelse af 27. juni 2003.

Ved e-post af 20. november 2003 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet har Tilsynsrådet for Københavns Amt bl.a. oplyst, at Ballerup Kommunalbestyrelse ved brev af 7. november 2003 har anmodet tilsynsrådet om en vejledende udtalelse om kommunens muligheder for under en tvangsauktion at købe Ballerup Siemens Arena. Kommunen har anmodet tilsynsrådet om at hastebehandle sagen, da en tvangsauktion kan blive en realitet kort efter 1. december 2003.

I relation til sin udtalelse af 25. marts 2003 har tilsynsrådet samtidig supplerende oplyst følgende:

”… Tilsynsrådet tog ved sin udtalelse af 25. marts 2003 stilling til, hvorvidt Ballerup kommunens daværende engagement i arenaen var lovligt ifølge de kommunalretlige regler.

Tilsynsrådet udtalte bl.a. ud fra en vurdering af superarenafondens formål, at Ballerup kommune lovligt kunne deltage i fonden og engagere sig i opførelsen af Ballerup Siemens Arena. Tilsynsrådet lagde vægt på, at kommunen efter kommunalfuldmagtsreglerne lovligt kunne opføre en sportshal, og at fondens hovedformål var at opføre og administrere et sportsanlæg, som kommunens borgere kunne få adgang til som deltagere eller tilskuere. Tilsynsrådet lagde endvidere til grund, at Styrelseslovens § 68 a forudsatte, at en kommune kan deltage i selskaber, fonde mv.

Tilsynsrådet fandt anledning til at tage stilling til, hvorvidt kommunen lovligt kunne deltage i en fond, fordi det fra Den Konservative Gruppe i Ballerup kommunalbestyrelse var rejst som et spørgsmål, om en kommune overhovedet lovligt kunne deltage i en fondskonstruktion.

Tilsynsrådet har ved brev af 27. juni 2003 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet anført, at Tilsynsrådet ved sin udtalelse har taget stilling til, hvorvidt kommunen lovligt kan deltage i en fond. Henvisningen til § 68 a er anvendt, fordi det af denne bestemmelse fremgår, at kommunale opgaver lovligt kan løses ved deltagelse i en fondskonstruktion. Ud fra en fortolkning af fondens formålsbestemmelse fandt Tilsynsrådet, at man med den fornødne sikkerhed kunne fastslå, at i hvert fald en del af de aktiviteter, der kunne udøves i fonden, ville være af en sådan art, at kommunen lovligt kunne engagere sig heri.

Tilsynsrådet har efter modtagelsen af Ballerup kommunalbestyrelses brev af 7. november 2003, rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, idet man finder, at det er af afgørende betydning for besvarelsen af de spørgsmål, som Ballerup kommunalbestyrelse nu har anmodet Tilsynsrådet om at besvare, at få klarlagt om Indenrigs- og Sundhedsministeriet er enig i Tilsynsrådets udtalelse af 25. marts 2003. Besvarelsen af de nu stillede spørgsmål må basere sig på en forudsætning om, at dette er tilfældet.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har tilkendegivet, at man ikke på nuværende tidspunkt har taget stilling til Tilsynsrådets udtalelse af 25. marts 2003. Man ønsker i den forbindelse en supplerende udtalelse fra Tilsynsrådet om, hvorvidt de aktiviteter, der kunne udøves i fonden, var lovlige kommunale opgaver. Ministeriet har telefonisk tilkendegivet, at man forstår henvisningen til § 68 a i Tilsynsrådets udtalelse som en tilkendegivelse fra Tilsynsrådet af, at man mener, at der i superarenafonden varetages opgaver, som kommunerne ikke selv kan varetage, og man ønsker Tilsynsrådets uddybende bemærkninger hertil.

Tilsynsrådet skal hertil anføre, at henvisningen til § 68 a er medtaget ud fra en betragtning om, at når kommunen kan deltage i en fond, der helt eller delvist varetager ikke-kommunale opgaver, kan det heraf udledes, at kommunen så meget desto mere kan deltage i en fond, der udelukkende varetager kommunale opgaver. Dette er også antaget i den kommunalretlige ulovbestemte praksis, der var gældende før § 68 a blev indsat i loven i 1995. Der henvises herved til bemærkninger til lovforslaget, hvor det anføres at ”efter de i dag gældende regler har kommunalbestyrelserne vis adgang til at udpege medlemmer til bestyrelser for selskaber, foreninger, fonde m.v., der udelukkende varetager opgaver, som kommunen selv kan varetage. Denne retstilstand berøres ikke af forslaget.”

Derefter har Tilsynsrådet i sin udtalelse af 25. marts 2003 koncentreret sig om, hvorvidt fonden varetager kommunale formål, og efter en fortolkning af fondens formålsbestemmelse i lyset af reglerne om kommunalfuldmagten har man fundet, at de opgaver, fonden er sat til at varetage, i sin helhed må anses for at være opgaver, som kommunen lovligt kan varetage.

Der henvises herved til, at fondens formål er at opføre, administrere, herunder vedligeholde og udleje en cykel-/idrætshal – og at disse formål har fortrinsret i forhold til andre aktiviteter. Det forhold, at formålsbestemmelsen endvidere giver muligheder for at udleje hallen til ikke-idrætslige aktiviteter, som f.eks. koncerter og udstillinger, gav ikke Tilsynsrådet grundlag for at udtale at kommunens engagement var ulovligt. Tilsynsrådet lagde herved vægt på at en kommune lovligt kan opføre og drive en idrætshal og at kommunen tillige kan stille lokaler til rådighed for kulturelle aktiviteter.

Tilsynsrådet har ved sin udtalelse af 25. marts 2003 alene taget stilling til kommunens engagement i anlægget af Ballerup Siemens Arena. Tilsynsrådet har således ikke ved sin udtalelse taget stilling til lovligheden af eventuelle driftstilskud eller tilskud til foreninger, der lejer arenaen.

Tilsynsrådet har således ikke haft anledning til at stille spørgsmål ved, om fondens udlejning til cykelklubben DBC, var i strid med kommunalfuldmagtsreglerne.

Det er Tilsynsrådet opfattelse, at i det omfang DBC tillige måtte udøve professionelle aktiviteter, ville denne anvendelse af hallen være på linie med udlejning af eksempelvis stadions til professionelle foldboldklubber…”

Ved telefonisk henvendelse den 26. november 2003 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmodet Tilsynsrådet for Københavns Amt om at oplyse, om de i stiftelsesoverenskomstens pkt. 3 omtalte indtægtsgivende arrangementer i arenaen er amatørarrangementer eller professionelle arrangementer. Såfremt der er tale om professionelle arrangementer, har ministeriet tillige anmodet om at få oplyst om, hvorvidt betalingen svarer til markedslejen for arenaen.

Som svar herpå har tilsynsrådet ved e-post af 8. december 2003 til ministeriet bl.a. oplyst, at de arrangementer, der er omhandlet i stiftelsesoverenskomstens pkt. 3, alene er amatørarrangementer, hvortil der opkræves entre. Under hensyn hertil har tilsynsrådet ikke taget stilling til, om den i pkt. 3 fastsatte betaling er udtryk for markedslejen, såfremt der havde været tale om professionelle arrangementer. Tilsynsrådet har endvidere oplyst, at Ballerup Kommune supplerende har oplyst, at DBC har indskudt 16,5 mio. kr. i Ballerup Superarena Fonden som grundkapital. Tilsynsrådet har tillige henvist til, at Ballerup Kommune har oplyst, at DBC Procykling A/S ikke har særlige rettigheder i Ballerup Siemens Arena og således kun kan opnå adgang som lejer. Dette er bl.a. sket, da DBC Procykling A/S arrangerede 6-dages løb. Selskabet har indtil videre udelukkende fungeret som arrangør af 6-dages løb. Tilsynsrådet har supplerende oplyst, at de få danske ryttere, der deltager i 6-dages løbet, er landsholdsryttere, som træner med det danske cykellandshold i særlig landholdstræningstid i arenaen betalt af Team Danmark.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse:

1. De for hvert amt nedsatte tilsynsråd fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder offentligretlige retsgrundsætninger, jf. § 61 i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 629 af 29. juni 2001).

De kommunale tilsynsmyndigheder kan ikke tage stilling til, om kommunernes dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige, eller til spørgsmål vedrørende skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet er ikke almindelig klageinstans i forhold til tilsynsrådene. Ministeriet fører imidlertid tilsyn med, at tilsynsrådene ikke tilsidesætter den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, og at tilsynsrådenes udtalelser ikke er udtryk for en urigtig retsopfattelse eller hviler på et urigtigt faktisk grundlag, jf. § 61 a i lov om kommunernes styrelse.

2. Spørgsmålet om, hvorvidt en kommune lovligt kan deltage i en fond, som den i sagen omhandlede, er ikke reguleret i den skrevne lovgivning. Spørgsmålet om lovligheden af kommunens engagement skal derfor vurderes ud fra de almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse – de såkaldte kommunalfuldmagtsregler.

Det er antaget, at en kommune uden lovhjemmel kan yde støtte til en fonds varetagelse af opgaver, som kommunen selv lovligt kunne varetage. Hvis fonden imidlertid også varetager ikke-kommunale opgaver, skal kommunen sikre sig, at den kommunale støtte kun anvendes til varetagelsen af kommunale opgaver.

En kommune kan endvidere yde støtte til dannelsen af en fond ved at yde tilskud til fondens grundkapital eller til andre etableringsudgifter. Det er dog en betingelse, at fonden udelukkende kan varetage opgaver, som kommunen selv kunne varetage. Dette skyldes, at tilskud til en fonds grundkapital eller andre etableringsudgifter ikke som driftsstøtte kan forbeholdes udførelsen af en bestemt del af fondens virksomhed.

Det bemærkes i den forbindelse, at § 68 a i lov om kommuners styrelse, som tilsynsrådet har henvist til, giver kommunalbestyrelsen hjemmel til at udpege medlemmer af bestyrelsen for en fond, der varetager opgaver, som kommunen selv kan løse, uanset at fonden også varetager opgaver, som kommunen ikke selv kan løse, såfremt kommunen har en interesse i den virksomhed, der udøves af fonden.

Efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse giver bestemmelsen alene hjemmel til udpegning af medlemmer af bestyrelsen for fonde, der tillige varetager ikke-kommunale opgaver. Bestemmelsen kan således ikke efter ministeriets opfattelse antages at give hjemmel til, at kommunen tillige lovligt kan yde støtte til dannelsen af en sådan fond. Kommunen kan således alene yde støtte til en fonds grundkapital eller andre etableringsudgifter, hvis fonden alene varetager kommunale opgaver.

Ved vurderingen af den foreliggende sag er det således efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse af afgørende betydning, om Ballerup Superarena Fonden, hvortil kommunen bl.a. har indskudt grundkapital, alene varetager kommunale opgaver.

På den baggrund har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i den foreliggende sag fundet anledning til at vurdere følgende:

a) Betydningen for Ballerup Kommunes adgang til at deltage i Ballerup Superarena Fonden af, at fonden driver sportsanlæg og udlejer lokaler til ikke-idrætslige aktiviteter som f.eks. koncerter og udstillinger

b) Betydningen for Ballerup Kommunes adgang til at deltage i Ballerup Superarena Fonden af, at DBC har adgang til at gennemføre nogle indtægtsgivende arrangementer mod betaling af udgifter til personale, rengøring, lys, vand, varme mv.

Ad a) Betydningen for Ballerup Kommunes adgang til at deltage i Ballerup Superarena Fonden af, at fonden driver sportsanlæg og udlejer lokaler til såvel idrætslige som ikke-idrætslige aktiviteter som f.eks. koncerter og udstillinger

Efter kommunalfuldmagtsreglerne er det anset for lovligt, at en kommune tilvejebringer, udvider og driver sportsanlæg med henblik på at medvirke til at fremme idrætten og tilgo­dese almenhedens interesse i at kunne overvære sportsligt underholdende sportskampe. Endvidere kan en kommunes opførelse af et sportsanlæg have et turismefremmende formål.

Det er endvidere antaget, at en kommune kan varetage kulturelle aktiviteter, herunder udleje lokaler til koncerter og udstillinger.

I den foreliggende sag fremgår det af fondens vedtægters § 3, at fondens formål er at opføre og administrere, herunder vedligeholde og udleje, Ballerup Superarena. Fonden har tillige til formål at udleje hallen til ikke-idrætslige aktiviteter, f.eks. koncerter og udstillinger. Af vedtægternes § 9 fremgår det, at årets overskud anvendes efter fradrag for administrationsomkostninger og henlæggelser til konsolidering af formuen til realisering af fondens formål, jf. § 3.

På den baggrund er Indenrigs- og Sundhedsministeriet enigt med Tilsynsrådet for Københavns Amt i, at det forhold, at Ballerup Superarena Fonden har til formål at drive Ballerup Siemens Arena, herunder udleje hallen til både idrætslige og kulturelle aktiviteter, ikke er til hinder for, at Ballerup Kommune kan deltage i fonden.

Ad b) Betydningen for Ballerup Kommunes adgang til at deltage i Ballerup Superarena Fonden af, at DBC har adgang til at gennemføre nogle indtægtsgivende arrangementer mod betaling af udgifter til personale, rengøring, lys, vand, varme mv.

Det er en kommunal opgave at yde støtte til idrætsaktiviteter. Det er derimod ikke lovligt uden lovhjemmel at yde støtte til en privat erhvervsvirksomhed, og en kommune må derfor ikke yde støtte til en professionel idrætsklub. Ved vurderingen af en kommunes engagement i idrætsområdet er det derfor kommunalretligt af afgørende betydning, om de pågældende aktiviteter udøves med fortjeneste for øje.

Ministeriet har i en redegørelse af 17. september 2001 til Folketingets Kommunaludvalg om kommuners engagement i professionel fodbold blandt andet skrevet følgende vedrørende vurderingen af, om en klubs aktiviteter er professionelle:

4.1.1 Ved vurderingen af, om en klubs aktiviteter er professionelle, må der efter kommunalfuldmagtsreglerne tages udgangspunkt i, om fodboldklubbens formål er at opnå fortjeneste. I den forbindelse må der blandt andet lægges vægt på, hvilket formål der er angivet i klubbens vedtægter eller en eventuel aktionæroverenskomst.

Det er principielt ikke afgørende, i hvilket organisatorisk regi de pågældende aktiviteter varetages. I de tilfælde, hvor aktiviteterne varetages i aktie- eller anpartsselskabsform, må det imidlertid på baggrund af aktieselskabslovens § 1 og anpartsselskabslovens § 1 forudsættes, at aktiviteterne udøves med fortjeneste for øje, medmindre f.eks. selskabets vedtægter eller en aktionæroverenskomst indeholder bestemmelser om udbyttebegrænsning. Det er således en betingelse, at selskabet ikke har nogen tilskyndelse til at tjene penge, hvilket vil være opfyldt, hvis selskabets udbyttebetaling højst svarer til almindelig låneforrentning af den indskudte kapital.

Det forhold, at en fodboldklub gennem en årrække har haft underskud, kan ikke i sig selv føre til, at klubbens aktiviteter betragtes som amatøraktiviteter. Dog kan længere tids underskud efter omstændighederne være udtryk for, at klubben har opgivet at drive aktiviteterne med fortjeneste for øje.

Det har som udgangspunkt ingen betydning for vurderingen af, om en fodboldklubs aktiviteter er professionelle eller ej, hvilken placering fodboldklubben har i fodboldturneringssystemet (superliga, 1. division mv.). Der kan dog være tilfælde, hvor fodboldklubbens aktiviteter er af en sådan art, at det må anses for usandsynligt, at den drives med fortjeneste for øje.

Hvis en klub, der spiller fodbold på amatørbasis, ejer aktier i en professionel klub, vil det i nogle tilfælde kunne medføre, at aktiebesiddelsen betragtes som en professionel aktivitet med den virkning, at støtte til den førstnævnte klubs amatøraktiviteter skal øremærkes. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis den pågældende klub ejer aktiemajoriteten eller i øvrigt har bestemmende indflydelse i en professionel klub, idet begge klubber dermed varetager professionelle aktiviteter. Det forhold, at klubben foruden sine amatøraktiviteter har aktier i en professionel klub, vil ikke i sig selv indebære, at klubben herved varetager en professionel aktivitet, hvis aktiebesiddelsen først og fremmest må ses som en pengeanbringelse.”

Det fremgår af DBC’s vedtægters § 2, at klubbens formål er fremme af cykelsporten i Danmark, samt at klubbens formue altid skal tjene til fremme af klubbens ovennævnte formål og derfor aldrig, ej heller i tilfælde af klubbens opløsning eller sammensmeltning med anden klub, vil kunne blive fordelt mellem medlemmerne.

Det fremgår endvidere som tidligere nævnt af DBC’s hjemmeside, at DBC er hovedaktionær i DBC Pro Cycling A/S.

Som overfor nævnt kan det forhold, at en klub, der udøver amatøraktiviteter, ejer aktiemajoriteten i en professionel klub, føre til, at støtte til den førstnævnte klub skal øremærkes, således at det sikres, at støtten alene går til amatøraktiviteterne.

Det fremgår af stiftelsesoverenskomstens pkt. 3, at DBC har adgang til at gennemføre cykelarrangementer mod godtgørelse af fondens udgifter til personale, rengøring, lys, vand, varme m.v.

Under henvisning til det oplyste om, at de i stiftelsesoverenskomstens pkt. 3 nævnte aktiviteter er amatøraktiviteter, finder ministeriet ikke, at udlejning af hallen til disse aktiviteter til kostpris er til hinder for, at Ballerup Kommune kan deltage i fonden. Det bemærkes i den forbindelse, at det som nævnt er en lovlig kommunal opgave at give støtte til amatøraktiviteter på idrætsområdet.

På den baggrund er det ministeriets opfattelse, at Ballerup Kommune lovligt har kunnet deltage i Ballerup Superarena Fonden. Ministeriet lægger i den forbindelse til grund, at DBC Pro Cycling A/S betaler markedsprisen ved leje af Ballerup Siemens Arena.

Det bemærkes endelig, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke har øvrige bemærkninger til tilsynsrådets udtalelse af 25. marts 2003, herunder sikkerhedsstillelse for det omtalte lån.

På den baggrund finder Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke grundlag for at antage, at Tilsynsrådet for Københavns Amt har tilsidesat lovgivningen, eller at den retsopfattelse, tilsynsrådet har givet udtryk for i udtalelsen af 25. marts 2003, er urigtig eller hviler på et urigtigt faktisk grundlag.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet foretager herefter ikke videre i sagen.

Kopi af dette brev er sendt til Ballerup Kommunalbestyrelse og Ballerup Kommunalbestyrelses Konservative Gruppe.

Med venlig hilsen

Inger Mogensen

Redaktionel note
  • Forskriften har ved en fejl været indlagt i Retsinformation uden underskriftsdato. Forskriften er genindlagt den 1. oktober 2009 med underskriftsdatoen den 23. december 2003.