Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Uddannelsens formål og varighed

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for energiinstallation (installatør AK)

I medfør af § 22 og § 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsens formål og varighed

§ 1. Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for energiinstallation er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at projektere, installere samt varetage driften af systemer inden for stærkstrømsteknik eller gas og vvs.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 120 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Erhvervsakademiuddannelsen inden for energiinstallation giver den uddannede ret til at anvende titlen installatør AK. Den engelske titel er AP Graduate in Service Engineering

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Academy Profession Degree Programme in Service Engineering.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 40 ECTS-point, der er fælles for de studerende.

2) 2 bundne studieretninger, der hver har et omfang på 40 ECTS-point, og hvoraf den studerende vælger én:

a) Stærkstrøm.

b) Vvs.

3) Praktik med et samlet omfang på 15 ECTS-point.

4) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 15 ECTS-point.

5) Afsluttende eksamensprojekt på 10 ECTS-point.

Stk. 2. De obligatoriske uddannelseselementer, jf. stk. 1, nr. 1, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Installationstekniske basiselementer, der indeholder uddannelseselementer inden for sproglig kommunikation, teknisk dokumentation, matematik og informationsteknik.

2) Virksomhedsrelaterede elementer, der indeholder uddannelseselementer inden for projektledelse og entreprisestyring, økonomi og virksomhedsdrift, organisation og ledelse samt kvalitet, sikkerhed og miljø.

Stk. 3. Studieretningen inden for stærkstrøm, jf. stk. 1, nr. 2, litra a, tilrettelægges inden for følgende kerneområde:

1) Teknologi, energieffektivisering og projektering, der indeholder uddannelseselementer inden for teknisk beregning af elforsyningsanlæg, bygningsinstallationer samt bygningsautomatik og automatik til mindre maskiner og anlæg.

Stk. 4. Studieretningen inden for vvs, jf. stk. 1, nr. 2, litra b, tilrettelægges inden for følgende kerneområde:

1) Teknologi, energieffektivisering og projektering, der indeholder uddannelseselementer inden for teknisk beregning af energiforsyningsanlæg samt bygningsinstallationer til indeklima, ventilation, varme, sanitet og gas.

§ 4. Institutionen kan efter godkendelse af autorisationsgivende myndighed afholde autorisationsprøve inden for de i § 3, stk. 3, angivne bundne studieretninger. En eventuel godkendelse gives efter en samlet kvalitetsvurdering, herunder på grundlag af studieordningen for uddannelsen, jf. § 5.

Stk. 2. Autorisationsprøver afholdes under medvirken af censorer udpeget af den autorisationsgivende myndighed.

Stk. 3. Autorisationsprøven, der kan udbydes centralt efter aftale mellem autorisationsgivende myndighed og Undervisningsministeriet, bedømmes med Bestået/Ikke bestået.

§ 5. For uddannelsen gælder de regler om erhvervsakademiuddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. august 2009 og har virkning for studerende, der påbegynder uddannelsen herefter.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 622 af 18. juni 2007 om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation (installatør AK).

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge overgangsordninger, således at studerende, der følger uddannelsen efter de tidligere regler, jf. stk. 2, kan fuldføre uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Undervisningsministeriet, den 20. august 2009

P.M.V.
E.B.
Peder Michael Sørensen
Kontorchef

/ Jette Skovbjerg


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse inden for energiinstallation

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en installatør skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede installatør har viden om

1) centrale begreber og metoder inden for entreprisehåndtering,

2) centrale metoder og praksis inden for virksomhedsdrift,

3) teori og metode i forbindelse med tekniske beregninger og

4) gældende love og regler samt standarder for teknisk dokumentation.

 

Den uddannede inden for studieretningen stærkstrøm har tillige viden om

1) stærkstrømsområdets teori og dennes betydning for installationers og anlægs funktion og energimæssige konsekvenser på et specialiseret niveau,

2) anvendelse af teknologi og gennemførelse af projekter i forbindelse med elektriske anlæg, bygningsautomatik og mindre automatiske anlæg samt

3) el-installationer og installationsarbejder på elektriske anlæg.

 

Den uddannede inden for studieretningen vvs har tillige viden om

1) vvs-områdets teori og dennes betydning for installationsteknik og energimæssige konsekvenser i gas- og vvs-tekniske anlæg,

2) projektering af gas- og vvs-tekniske anlæg på anvendelsesorienteret niveau og

3) vvs-installationer og installationsarbejder på forsynings- og produktionsanlæg, herunder vedvarende energi.

Færdigheder

Den uddannede installatør kan

1) udarbejde udbuds- og tilbudsmateriale samt beregne og afgive tilbud,

2) formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag til brugere og samarbejdspartnere på dansk og mindst et fremmedsprog,

3) anvende tidssvarende og relevante værktøjer til kommunikation og dokumentation samt

4) måle og vurdere data i relation til tekniske problemstillinger.

 

Den uddannede inden for studieretningen stærkstrøm kan tillige

1) planlægge, projektere, dokumentere og gennemføre el-tekniske projekter og entrepriser vedrørende elektriske installationer, bygningsautomatik og mindre automatiske anlæg,

2) vurdere anlægsformer samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger i forbindelse med el-tekniske projekter og entrepriser og

3) selvstændigt vurdere og gennemføre praksisnære el-tekniske problemløsninger under hensyntagen til sikkerheds-, energi- og miljøtekniske forhold.

 

Den uddannede inden for studieretningen vvs kan tillige

1) planlægge, projektere, dokumentere og gennemføre vvs-tekniske projekter og entrepriser,

2) vurdere anlægsformer samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger i forbindelse med vvs-tekniske projekter og entrepriser samt

3) selvstændigt vurdere og gennemføre praksisnære vvs-tekniske problemløsninger under hensyntagen til sikkerheds-, energi- og miljøtekniske forhold.

Kompetencer

Den uddannede installatør kan

1) håndtere og lede installationstekniske projekter,

2) tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet,

3) deltage i virksomhedens ledelsesfunktioner og håndtere et autorisationsmæssigt ansvar,

4) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i forbindelse med projektering efter gældende lovgivning, regler og kvalitetskrav samt

5) etablere og drive en installationsteknisk virksomhed.

 

Den uddannede inden for studieretningen stærkstrøm kan tillige

1) projektere, tilrettelægge og styre udførelsen af el-tekniske installationer, bygningsautomatik og mindre automatiske anlæg med anvendelse af den nyeste teknologi og

2) håndtere situationer af udviklingsorienteret karakter inden for det el-tekniske fagområde.

 

Den uddannede inden for studieretningen vvs kan tillige

1) projektere, tilrettelægge og styre udførelsen af gas- og vvs-tekniske anlæg og installationer med anvendelse af den nyeste teknologi og

2) håndtere situationer af udviklingsorienteret karakter inden for det vvs-tekniske fagområde.