Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som teknisk manager offshore

I medfør af § 22 og § 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser fastsættes:

§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor som teknisk manager offshore er at kvalificere den uddannede til på ledelsesniveau at kunne forestå komplekse opgaver inden for drift, vedligeholdelse og nyinstallation af tekniske anlæg i alle typer af virksomheder inden for offshore-området og -industrien nationalt og internationalt.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse tilrettelagt som selvstændig overbygning til erhvervsakademiuddannelsen inden for offshore (driftsteknolog offshore AK) er normeret til 120 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor som teknisk manager offshore. Den engelske titel er Bachelor of Technical Management Offshore.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in Technical Management Offshore.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 90 ECTS-point, hvoraf 5 ECTS-point anvendes til at sikre de studerende et fælles studiegrundlag.

2) Praktik med et samlet omfang på 15 ECTS-point.

3) Bachelorprojekt på 15 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsens obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Virksomheden.

2) Automation og procesanalyse.

2) Elteknologi.

3) Maskinteknologi.

4) Energi og miljø.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. oktober 2009.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge overgangsordninger, således at studerende, der har afsluttet 2. år af erhvervsakademiuddannelsen til teknisk manager offshore efter reglerne i bekendtgørelse nr. 748 af 21. juli 2005 om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for offshore (teknisk manager offshore AK og driftsteknolog offshore AK), kan gennemføre uddannelsen til professionsbachelor som teknisk manager offshore efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Undervisningsministeriet, den 5. oktober 2009

P.M.V.
Torben Kornbech Rasmussen
Afdelingschef

/ Jette Skovbjerg


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor som teknisk manager offshore

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor som teknisk manager offshore skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har

1) viden om teori og praksis inden for drift og vedligehold af maskintekniske anlæg og kan reflektere over anvendte metoder,

2) viden om ledelsesteorier, metoder og praksis inden for erhvervet,

3) viden om energi og miljø, samt forståelse af teori og metoder anvendt i praksis og

4) viden om og forståelse af el-teknik i teori og praksis, samt stærkstrømsområdets underliggende teori og dens betydning.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) anvende metoder og redskaber til at sikre, at de tekniske anlæg drives driftssikkert ud fra sikkerhedsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige hensyn,

2) vurdere problemstillinger og anvende teoretiske og praktiske løsningsmodeller til tværfaglige tekniske opgaver samt begrunde de valgte handlinger og løsninger,

3) indsamle og vurdere information til udførelse af ledelsesmæssige opgaver inden for personale, miljø og sikkerhed samt

4) formidle og kommunikere problemstillinger og løsningsmodeller inden for det el- og maskintekniske område til samarbejdspartnere og brugere i industrien og i offshorebranchen.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) håndtere komplekse udviklingsopgaver og indgå som projektleder i nye udviklingsprojekter inden for det el- og maskintekniske område under hensyntagen til energi og miljø,

2) selvstændigt indgå i tværfaglige projektopgaver inden for maskin- og elområdet nationalt og internationalt inden for offshoreområdets etiske rammer,

3) kombinere teoretisk viden inden for maskin- og elområdet med komplekse og udviklingsorienterede opgaver inden for industrien og i offshorebranchen samt

4) selvstændigt tage ansvar for en organisations udvikling og specialisering samt udvikle egen viden og færdigheder.