Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i webudvikling

I medfør af § 22 og § 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser fastsættes:

§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i webudvikling er at kvalificere den uddannede til at kunne fungere selvstændigt som webspecialist ved design og konstruktion af webapplikationer, webarkitektur og internetkommunikation i interne udviklingsafdelinger i virksomheder af alle størrelser eller i større konsulent- eller softwarefirmaer inden for webområdet.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse tilrettelagt som selvstændig overbygning til erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK) og erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK), er normeret til 90 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i webudvikling. Den engelske titel er Bachelor of Web Development.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in Web Development.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 50 ECTS-point, hvoraf 10 ECTS-point anvendes til at sikre de studerende et fælles studiegrundlag.

2) Praktik med et samlet omfang på 15 ECTS-point.

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 10 ECTS-point.

4) Bachelorprojekt på 15 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsens obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Webprogrammering og netværk

a) Backend-programmering for multimediedesignere, jf. § 2, stk. 1, eller

b) Frontend-programmering for datamatikere, jf. § 2, stk. 1.

2) Databaser og XML.

3) Udviklingsmiljøer og CMS.

4) Webkommunikation og netværkssociologi.

5) Interfacedesign og digital æstetik.

6) Avancerede medieteknologier.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. oktober 2009.

Undervisningsministeriet, den 19. oktober 2009

P.M.V.
Torben Kornbech Rasmussen
Afdelingschef

/ Jette Skovbjerg


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i webudvikling

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i webudvikling skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har viden om

1) World Wide Webs formelle og de facto standardisering,

2) World Wide Webs standarder som platform for applikationer,

3) XML-familiens rolle ved både dataopbevaring og applikationsudvikling,

4) udviklingsmiljøer til web-udvikling,

5) Content Management Systemer,

6) webapplikationers rolle i samfundet og dets udvikling og

7) udbredte udviklingsmetoder inden for domænet og kan reflektere over disses egnethed i forskellige udviklingssituationer.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) vurdere og vælge relevant og egnet objektorienteret programmeringssprog til gennemførelse af udviklingsønsker,

2) vælge relevant og egnet databasesystem til sikring af både data- og applikationspersistens,

3) udforme hensigtsmæssige grænseflader tilpasset relevante målgrupper på baggrund af domænets teori og metode,

4) anvende World Wide Webs særlige designmæssige og æstetiske muligheder,

5) dokumentere et projekts funktionalitet og udviklingsproces afpasset målgruppe og projektomfang og

6) anvende et egnet udviklingsmiljøs funktionalitet i gennemførelse af udviklingsprocessen.

Kompetencer

Den uddannede har kompetence til

1) håndtere analyse, planlægning og udvikling af applikationer baseret på konkrete udviklingsønsker,

2) håndtere analyse og planlægning af udvidelser inden for rammerne af allerede eksisterende systemer,

3) identificere behov for egen læring i forhold til en planlagt udviklingsproces,

4) håndtere gennemførsel af udviklingsprocesser på baggrund af analyse og planlægning og

5) indgå professionelt i samarbejde om gennemførelse af udviklingsprocesser.