Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet (laborant AK)

I medfør af § 22 og § 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser fastsættes:

§ 1. Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet er at kvalificere den uddannede til at kunne planlægge og løse arbejdsopgaver af teknisk faglig karakter inden for laboratorieområdet i forbindelse med produktion, udvikling, rådgivning og kontrol i såvel private som offentlige virksomheders tekniske laboratorier.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 150 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet giver den uddannede ret til at anvende titlen laborant AK. Den engelske titel er AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Academy Profession Degree Programme in Chemical and Biotechnical Science.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 80 ECTS-point.

2) Praktik med et samlet omfang på 50 ECTS-point.

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 10 ECTS-point.

4) Afsluttende eksamensprojekt på 10 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsens obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Laboratorieteknik og –forståelse.

2) Kemiteknologi.

3) Bioteknologi.

Stk. 3. Praktikken gennemføres under lønnet ansættelse i en eller flere virksomheder.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om erhvervsakademiuddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2009 og har virkning for studerende, der optages på uddannelsen herefter.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 619 af 18. juni 2007 om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for laboratorieområdet (laborant AK).

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge overgangsordninger, således at studerende, der følger uddannelsen efter de tidligere regler, jf. stk. 2, kan fuldføre uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Undervisningsministeriet, den 19. oktober 2009

P.M.V.
Torben Kornbech Rasmussen
Afdelingschef

/ Jette Skovbjerg


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en laborant skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har

1) viden om de generelle arbejdsprincipper i laboratoriet og principperne for et godt arbejdsmiljø og for miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og produkter,

2) viden om kemi og biokemi i relation til brug i laboratoriet,

3) viden om måleprincipper, funktion og opbygning af analyseudstyr i relation til almindeligt brug, vedligeholdelse og fejlfinding,

4) viden om mikroorganismers struktur, patogenicitet og funktion i naturlige og menneskeskabte miljøer,

5) viden om geners struktur og funktion,

6) viden om proteiner relateret til laboratoriearbejde herunder især enzymer og immunglobuliner,

7) viden om og forståelse af principperne for dokumentation af laboratoriearbejde og har kendskab til kvalitetssikring på laboratorieområdet og

8) viden om arbejdspladsens organisering, samarbejdsformer og samspil med omverdenen.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) udvælge og anvende grundlæggende laboratorietekniske enhedsoperationer og analysemetoder,

2) foretage valg, betjening, kontrol og vedligehold af almindeligt forekommende laboratorieudstyr samt foretage elementær fejlfinding,

3) udvælge og anvende relevante laboratorietekniske metoder og teknikker,

4) forberede og gennemføre simple kemiske synteser og karakterisere produkterne samt vurdere resultaterne,

5) foretage laboratorieberegninger og anvende statistiske metoder ved vurdering af resultater,

6) anvende dansk- og engelsksprogede instruktioner, forskrifter og manualer,

7) anvende it i forbindelse med laboratoriearbejde og rapportering,

8) formidle resultater og problemstillinger fra laboratoriet til kolleger og andre samarbejdspartnere samt

9) foretage simpel metodeudvikling og metodevalidering, vurdere laboratorieobservationer samt dokumentere eget arbejde i henhold til de gældende kvalitetssikringsregler.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) planlægge, udføre og dokumentere laboratorieopgaver, herunder foreslå ændringer, foretage optimeringer og lokalisere fejl,

2) håndtere laboratoriearbejde sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt,

3) samarbejde fagligt og tværfagligt, herunder indgå i arbejdsmæssige sammenhænge, hvor der udføres forskning og

4) i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til laboratorieområdet.