Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0043
 
32012L0010
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om våben og ammunition mv.

I medfør af våbenlovens § 1, stk. 1, 3 og 4, § 2, stk. 2, § 2 a, stk. 5, § 2 b, § 2 c, stk. 1, § 3, stk. 1 og 2, § 4, stk. 2, § 4 a, § 4 b, § 6, stk. 1 og 5, § 6 a, § 6 b, stk. 3, § 9, stk. 2, og § 10, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 22. juni 2009, samt i medfør af § 40, stk. 5, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1045 af 20. oktober 2008, fastsættes følgende:

Undtagelse fra våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1

§ 1. Følgende våben undtages fra forbuddet i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1:

1) Forladevåben, der er fremstillet før 1870.

2) Bagladevåben, der er fremstillet før 1870, og som ikke kan anvende enhedspatroner.

Skydevåben

§ 2. Politidirektøren meddeler tilladelse efter våbenlovens § 1 og § 2, jf. dog nedenfor stk. 2-4, hvis tilladelsen vedrører:

1) håndskydevåben og ammunition hertil,

2) de dele til håndskydevåben og til ammunition, som er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 2,

3) armbrøster,

4) signalvåben, kombinerede gas- og signalvåben samt bagladede salutkanoner, når salutkanonens kammerdybde ikke overstiger 50 mm,

5) lyddæmpere, hvis de er konstrueret til montering på skydevåben,

6) optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr, hvis de er konstrueret til montering på skydevåben eller armbrøster,

7) slangebøsser eller

8) genopladning af ammunition og fremstilling af projektiler.

Stk. 2. Tilladelse til fremstilling af de våben mv., der er nævnt i stk. 1, nr. 1-7, meddeles af justitsministeren.

Stk. 3. Politidirektøren kan ikke give tilladelse til at indføre, erhverve, besidde, bære eller anvende maskinpistoler, fuldautomatiske rifler og maskingeværer samt dele og ammunition hertil omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 2.

Stk. 4. Politidirektøren kan ikke give tilladelse til at indføre, erhverve, besidde, bære eller anvende:

1) pistol- og revolverammunition med ekspanderende projektiler samt disse projektiler, der ikke anvendes til aktiviteter, som De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund har godkendt, eller

2) panserbrydende ammunition, brisant- eller brandammunition samt projektiler til disse ammunitionstyper.

§ 3. Jagttegn kan kun udstedes med samtykke fra politiet. Anmodning om udstedelse af jagttegn skal rettes til Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

§ 4. Politidirektøren kan godkende, at skytte- og jagtforeninger, der har flugtskydning på programmet, kan give våbenpåtegning til glatløbede haglgeværer på foreningens medlemsbeviser.

Stk. 2. Skytte- og jagtforeninger kan kun godkendes til at give våbenpåtegning efter stk. 1, hvis:

1) medlemmerne af foreningens bestyrelse opfylder betingelserne i § 37,

2) foreningens vedtægter indeholder en bestemmelse om, at foreningen skal tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning, og

3) det i øvrigt efter en konkret vurdering af foreningens forhold anses for ubetænkeligt at give godkendelsen.

Stk. 3. En skytte- og jagtforening, der er godkendt efter stk. 1, skal holde politidirektøren underrettet om bestyrelsens sammensætning og foreningens hjemsted.

§ 5. En våbenpåtegning efter § 4 kan kun gives efter forud indhentet samtykke fra politidirektøren i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 2. Ansøgning om samtykke til våbenpåtegning indgives på en særlig blanket. Ansøgningen sendes til politidirektøren.

Stk. 3. Våbenpåtegningen giver alene adgang til at anvende våbnet til de aktiviteter, som De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union eller Dansk Firmaidrætsforbund har godkendt for det pågældende våben. Dette skal fremgå af våbenpåtegningen.

Stk. 4. En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af foreningen ophører, eller hvis foreningens godkendelse efter § 4, stk. 1, bortfalder. Foreningen kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde en våbenpåtegning. Foreningen skal underrette politidirektøren, når en våbenpåtegning bortfalder eller tilbagekaldes, og skal samtidig slette denne.

§ 6. Politidirektøren kan godkende, at skytteforeninger under De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund kan give våbenpåtegning på foreningens medlemsbeviser til skydevåben, der er omfattet af skydeprogrammet for den af de 3 hovedorganisationer, som skytteforeningen hører under. Skydevåbnet skal overholde den pågældende organisations tekniske specifikationer for det pågældende våben.

Stk. 2. § 4, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse ved politiets godkendelse efter stk. 1.

Stk. 3. § 4, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 7. En våbenpåtegning efter § 6 kan kun gives efter forud indhentet samtykke fra politidirektøren i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 2. Ansøgning om samtykke til våbenpåtegning indgives på en særlig blanket. Ansøgningen sendes til politidirektøren forsynet med en påtegning fra skytteforeningens hovedorganisation om, at det våben, ansøgningen vedrører, er omfattet af organisationens skydeprogrammer.

Stk. 3. Våbenpåtegningen giver alene adgang til at anvende våbnet til de aktiviteter, som De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union eller Dansk Firmaidrætsforbund har godkendt for det pågældende våben. Dette skal fremgå af våbenpåtegningen.

Stk. 4. Samtykke til våbenpåtegning kan kun meddeles, hvis ansøgeren godtgør, hvor våbnet stammer fra.

Stk. 5. § 5, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Transport

§ 8. Våben og ammunition mv., der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1 og stk. 2, litra a-d, og i denne bekendtgørelses § 15, skal transporteres forsvarligt, f.eks. under konstant tilsyn eller tildækket i aflåst transportmiddel eller på tilsvarende betryggende måde.

Stk. 2. Skydevåben må kun i tilfælde af transport mellem opbevarings- og anvendelsessted og transport i forbindelse med køb, salg, reparation og andre lignende anerkendelsesværdige formål medbringes uden for det område, hvor de lovligt kan anvendes. Når skydevåben medbringes uden for det område, hvor de lovligt kan anvendes, skal skydevåbnene være indpakkede i lukket etui eller lignende. Skydevåben må ikke indeholde ammunition uden for disse områder. Skydevåben må ikke transporteres i side- eller skulderhylstre på kroppen.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke for civile statsmyndigheder.

Stk. 4. Politidirektøren kan under særlige omstændigheder meddele dispensation fra bestemmelserne i stk. 2.

§ 9. Politidirektøren kan meddele erhvervsdrivende generel tilladelse til med henblik på transport at besidde våben og ammunition mv. omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 6-9, og denne bekendtgørelses § 15, stk. 1, nr. 1, hvis den erhvervsdrivende og de af dennes ansatte, der har adgang til våbnene, er fyldt 18 år og opfylder betingelserne i § 37, og det i øvrigt efter en konkret vurdering anses for ubetænkeligt at give tilladelse.

Stk. 2. En tilladelse efter stk. 1 kan ikke omfatte:

1) glatløbende haglgeværer med en pibelængde på under 55 cm og

2) fuldautomatiske skydevåben.

Stk. 3. Politidirektøren kan for at sikre overholdelse af våbenloven og denne bekendtgørelse fastsætte yderligere vilkår for en tilladelse efter stk. 1.

§ 10. De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union, Dansk Firmaidrætsforbund og Danmarks Jægerforbund kan hver meddele en generel transporttilladelse til 5 af deres medarbejdere med henblik på transport af våben og ammunition i forbindelse med udøvelse af organisationernes virksomhed, herunder kursusvirksomhed, våbenreparation, træning mv.

Stk. 2. En transporttilladelse efter stk. 1 kan kun gives efter forud indhentet samtykke fra politidirektøren. Transporttilladelsen udstedes på en særlig blanket til den pågældende medarbejder personligt. Udstedelsesdato, udløbsdato og formål skal fremgå af tilladelsen. Tilladelsen skal medbringes under transport af våbnene.

Stk. 3. En transporttilladelse efter stk. 1 bortfalder, når ansættelsesforholdet ophører, og kan på ethvert tidspunkt tilbagekaldes. De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union, Dansk Firmaidrætsforbund og Danmarks Jægerforbund skal underrette politidirektøren, når en transporttilladelse bortfalder eller tilbagekaldes, og skal samtidig slette denne.

§ 11. Et bestyrelsesmedlem for en skytteforening under De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund kan tillade, at medlemmer af foreningen til brug ved nærmere angivne skydekonkurrencer og øvelsesskydninger transporterer:

1) våben og ammunition tilhørende skytteforeningen,

2) våben og ammunition tilhørende skytteforeningens medlemmer,

3) våben og ammunition tilhørende andre skytteforeninger under samme hovedorganisation, og

4) våben og ammunition tilhørende medlemmer af andre skytteforeninger under samme hovedorganisation.

Stk. 2. En tilladelse efter stk. 1 kan kun gives, hvis bestyrelsesmedlemmet og medlemmet af foreningen er godkendt hertil af politidirektøren, jf. § 37, eller har våbenpåtegning. Tilladelsen udstedes på en særlig blanket til det pågældende medlem personligt. Udstedelsesdato, udløbsdato og formål skal fremgå af tilladelsen. Tilladelsen skal medbringes under transport af våbnene.

Stk. 3. En tilladelse efter stk. 1 bortfalder, når medlemskabet af foreningen ophører, og kan på ethvert tidspunkt tilbagekaldes.

Stk. 4. En skytteforening må kun give tilladelse efter stk. 1, hvis den holder politidirektøren underrettet om bestyrelsens sammensætning og foreningens hjemsted.

Særlige regler om skytteforeningsvåben

§ 12. En skytteforening skal godkendes af politidirektøren, før den kan anskaffe eller besidde våben efter våbenlovens § 9, stk. 2.

Stk. 2. En skytteforening kan kun godkendes efter stk. 1, hvis:

1) medlemmerne af foreningens bestyrelse opfylder betingelserne i § 37, og

2) det i øvrigt efter en konkret vurdering af foreningens forhold anses for ubetænkeligt at give godkendelsen.

Stk. 3. En skytteforening, der er godkendt efter stk. 1, skal holde politidirektøren underrettet om bestyrelsens sammensætning og foreningens hjemsted.

§ 13. En skytteforening må kun anskaffe våben efter våbenlovens § 9, stk. 2, hvis den forud har indhentet godkendelse fra politidirektøren i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 2. En godkendelse efter stk. 1 kan kun gives, hvis våbnet er omfattet af skydeprogrammet for den af de 3 hovedorganisationer, som skytteforeningen hører under. Godkendelsen udstedes på en særlig blanket.

§ 14. Våben, som skytteforeninger anskaffer eller besidder efter våbenlovens § 9, stk. 2, eller våben, som skytteforeningerne meddeler våbenpåtegning til efter § 5, stk. 1, eller § 7, stk. 1, skal straks registreres af De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund, som løbende indberetter oplysningerne herom til Rigspolitichefen. Politiet har adgang til kontrol af skytteforeningernes våben, jf. § 25, nr. 3.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte registrering skal foretages på en sådan måde, at der kan ske identifikation af de enkelte våben ved optegnelse af type, mærke, model, kaliber og fabrikationsnummer eller identifikationsnummer, jf. § 43.

Blank-, slag-, stik-, stød-, el- og sprayvåben samt kemiske våben mv.

§ 15. Det er forbudt uden tilladelse fra politidirektøren at erhverve, besidde, bære eller anvende:

1) skarpe våben eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm,

2) knive med tværstillet greb beregnet til stød (push daggers),

3) springknive og springstiletter,

4) faldknive og faldstiletter,

5) enhåndsbetjente foldeknive, der er konstrueret således, at klingen i normal stand kan foldes ud ved brug af én hånd, og foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd (butterflyknive),

6) knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd,

7) kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og lignende,

8) kårdestokke og andre tilsvarende våben, der fremtræder som en anden genstand,

9) slag- eller stødvåben, herunder knojern, totenschlægere, gummiknipler og lignende,

10) våben, der er beregnet til at virke lammende, bedøvende eller blændende ved udladning af elektrisk strøm, og

11) spraydåser til selvforsvarsbrug, herunder tåregasampuller, -spraydåser og -patroner.

Stk. 2. De våben mv., der er nævnt i stk. 1, må kun overdrages til andre eller overlades til andre, hvis erhververen eller modtageren foreviser fornøden tilladelse fra politidirektøren.

Stk. 3. Dolke og knive, hvis klinge overstiger 12 cm, kan uanset stk. 1, nr. 1, uden tilladelse anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsdykning, hvis de er udformet hertil. Tilsvarende gælder uanset stk. 1, nr. 9, for slagvåben til jagt eller lystfiskeri. De nævnte våben kan erhverves, besiddes og bæres til den nævnte brug. De kan endvidere overdrages eller overlades til andre, hvis det må antages, at erhververen eller modtageren kun vil anvende dem som anført.

§ 16. Det er forbudt at indføre, udvikle, fremstille, anvende, opbevare, forhandle, udføre eller på anden måde være i besiddelse af laservåben, der er særligt beregnet til som eneste eller som en af flere våbenvirkninger at forårsage permanent blindhed på ubeskyttede øjne.

Overdragelse eller overladelse til andre

§ 17. Genstande eller stoffer, der er omfattet af forbuddet i våbenlovens § 1, må kun overdrages eller overlades til andre, hvis erhververen eller modtageren foreviser fornøden våbentilladelse, jagttegn, medlemsbevis med våbenpåtegning, transporttilladelse i henhold til §§ 9, 10 eller 11 eller for skytteforeninger politiets godkendelse efter § 13, jf. dog § 21, stk. 9. Erhververen eller modtageren skal endvidere godtgøre, at tilladelsen, jagttegnet, våbenpåtegningen eller transporttilladelsen vedrører den pågældende ved personlig forevisning af original billedlegitimation eller på tilsvarende betryggende måde.

Stk. 2. De genstande, der er omfattet af våbenlovens § 1, stk. 2, litra a-c, må kun overdrages eller overlades til personer, der godtgør at være fyldt 18 år ved personlig forevisning eller indsendelse af original billedlegitimation. Dette gælder dog ikke, hvis det er åbenbart, at erhververen eller modtageren er fyldt 18 år.

Stk. 3. Politidirektøren kan under særlige omstændigheder meddele dispensation fra bestemmelsen i stk. 1.

§ 18. Prøvesagkyndige, der beskikkes af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, kan overlade glatløbede haglgeværer til personer, der ikke har tilladelse til de pågældende våben, i forbindelse med at de pågældende personer aflægger jagtprøve eller deltager i instruktionskurser arrangeret af Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 2. Lærere, der underviser ved kurser tilrettelagt af landsdækkende jagt- og flugtskydningsorganisationer eller kurser tilrettelagt af oplysningsforbund og ungdomsskoler, kan uden tilladelse overlade glatløbede haglgeværer til jagtprøveaspiranter, hvis:

1) læreren er godkendt som våbenkursuslærer af Skov- og Naturstyrelsen,

2) skydning finder sted på en bane eller skydeplads, der må anvendes til skydning med det pågældende våben, og

3) læreren forestår undervisningen.

Stk. 3. Riffelinstruktører kan uden tilladelse overlade eller overlades riflede jagtvåben, hvis:

1) instruktøren er godkendt af Skov- og Naturstyrelsen,

2) overladelsen alene sker i forbindelse med instruktion eller øvelse i riffelskydning, og

3) skydning finder sted på en bane eller skydeplads, der må anvendes til skydning med det pågældende våben.

Stk. 4. Flugtskydningsinstruktører kan uden tilladelse overlade eller overlades glatløbede jagtvåben, hvis:

1) instruktøren er godkendt af Skov- og Naturstyrelsen,

2) overladelsen alene sker i forbindelse med instruktion eller øvelse i flugtskydning, og

3) skydning finder sted på en bane eller skydeplads, der må anvendes til skydning med det pågældende våben.

§ 19. Skytte- og jagtforeninger kan overlade foreningens og dens medlemmers våben til brug på en skydebane eller skydeplads, der må anvendes til skydning med det pågældende våben.

Stk. 2. Politidirektøren godkender efter indstilling fra foreningen, hvilke af foreningens medlemmer der kan have adgang til våbnenes opbevaringssteder.

Stk. 3. En godkendelse efter stk. 2 kan kun gives, hvis medlemmet af foreningen er fyldt 18 år og opfylder betingelserne i § 37 eller har våbenpåtegning. Godkendelsen udstedes på en særlig blanket til det pågældende medlem personligt.

Stk. 4. Foreningen skal underrette politidirektøren, når en person, der er godkendt efter stk. 2, ophører med at være medlem af foreningen eller ikke længere har adgang til våbnenes opbevaringssteder, eller hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for personen udvikler sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende er godkendt efter stk. 2.

Stk. 5. Udlevering af våben, som opbevares i skytte- og jagtforeninger, kan kun finde sted ved en af de personer, der i medfør af stk. 2 er godkendt af politiet til at have adgang til opbevaringsstederne.

Stk. 6. Når en person har foreningens eller et medlems våben til disposition, jf. stk. 1, skal et medlem af foreningen, der i medfør af stk. 2 er godkendt af politiet, eller en person, som i medfør af §§ 10 eller 11 har tilladelse til at transportere de pågældende våben, altid være til stede.

Stk. 7. Politidirektøren kan meddele dispensation fra bestemmelsen i stk. 6.

§ 20. Brand- og redningskorps og dyrlæger, der har tilladelse til at bære, besidde eller anvende våben mv. i forbindelse med erhvervsudøvelse, kan overlade våben mv. til medarbejdere, der ikke har våbentilladelse, til medarbejderens selvstændige erhvervsmæssige brug i forbindelse med bedøvelse eller aflivning af syge eller tilskadekomne dyr. De pågældende medarbejdere skal være fyldt 18 år og skal have dokumenteret kendskab til brug af skydevåben.

Stk. 2. Tilladelsesindehaveren skal give politiet meddelelse om, hvilke medarbejdere der har adgang til at benytte våbnet. Politiet kan forbyde tilladelsesindehaveren at overlade våben til en medarbejder, hvis den pågældende medarbejder ikke opfylder betingelserne i § 37.

Opbevaring

§ 21. Våben og ammunition mv., der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1, og stk. 2, litra a-d, og i denne bekendtgørelses § 15, skal opbevares forsvarligt og på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende.

Stk. 2. Opbevaring af ammunition til skydevåben skal ske i sikringsskabe, boksrum mv., som opfylder betingelserne i stk. 3 og 4. Opbevaring kan ske sammen med skydevåben.

Stk. 3. Opbevaring af indtil 25 af de våben, der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, eller indtil 10 særligt farlige skydevåben, jf. stk. 8, skal ske i et sikringsskab, der er godkendt i mindst EN 1143-1 grade 0 eller et sikringsniveau, der svarer hertil. Sikringsskabe med en vægt under 1.000 kg skal være forsvarligt fastboltet til gulv, væg eller lignende.

Stk. 4. Opbevaring af flere end 25 af de våben, der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, eller af flere end 10 særligt farlige skydevåben, jf. stk. 8, skal finde sted efter følgende regler:

1) Opbevaringen skal ske i et støbt boksrum med et sikringsniveau, der svarer til en godkendelse i mindst EN 1143-1 grade 1, eller i et sikringsskab, der er godkendt i mindst EN 1143-1 grade 1 eller et sikringsniveau, der svarer hertil. Sikringsskabe med en vægt under 1.000 kg skal være forsvarligt fastboltet til gulv, væg eller lignende.

2) Der skal installeres automatisk indbrudsalarmeringsanlæg, hvorfra alarm skal indgå til en af Rigspolitiet godkendt døgnbemandet kontrolcentral.

Stk. 5. Nøgler til boksrum, sikringsskab mv. skal opbevares forsvarligt og på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende.

Stk. 6. Politidirektøren kan under henvisning til sikkerhedsmæssige forhold, herunder bl.a. mængden af opbevarede våben, bygningsmæssige forhold, tilkørselsforhold og udrykningsafstand, stille yderligere krav til våbenopbevaringen.

Stk. 7. Politidirektøren kan under særlige omstændigheder meddele dispensation fra bestemmelserne i stk. 3-4.

Stk. 8. Ved særligt farlige skydevåben forstås navnlig følgende våben:

1) Pistoler, herunder enkeltskudspistoler, selvladepistoler og revolvere, bortset fra forladevåben.

2) Halv- og fuldautomatiske skydevåben.

3) Glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindre end 55 cm.

4) Glatløbede haglgeværer, som er omfattet af våbenlovens § 2 a, stk. 2.

Stk. 9. Uanset bestemmelsen i § 17, stk. 1, kan personer, der tilhører samme husstand, benytte fælles sikringsskab, boksrum mv.

§ 22. Bestemmelserne i § 21, stk. 2-4, finder ikke anvendelse på midlertidig opbevaring af skydevåben i forbindelse med jagt, skydekonkurrence eller andet anerkendelsesværdigt formål. Midlertidig opbevaring af skydevåben må kun finde sted fra dagen før til dagen efter formålet er opfyldt. Skydevåben skal være under konstant tilsyn eller skal opbevares forsvarligt i et sikkert, aflåset gemme eller fastlåst til mur eller lignende og på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende. Ammunition til skydevåben skal opbevares for sig i et aflåset gemme.

§ 23. Udstilling af våben og ammunition mv. i museer eller hos erhvervsdrivende, der har tilladelse efter §§ 31 eller 32, skal ske i lokaler, der er godkendt hertil af politidirektøren. Bestemmelserne i § 21, stk. 2-4, finder ikke anvendelse på skydevåben og ammunition, der udstilles i de pågældende lokaler.

§ 24. De våben mv., der er omfattet af forbuddet i våbenlovens § 1, stk. 1, og de genstande, der er omfattet af våbenlovens § 1, stk. 2, litra c, må ikke udstilles i butiksvinduer, udhængsskabe eller lignende.

§ 25. Politiet har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til kontrol af:

1) våbensamlinger,

2) krudtoplaget hos personer, der har tilladelse til genopladning af ammunition eller køb af sortkrudt, fænghætter mv., og

3) lokaler, hvor de i våbenlovens § 9, stk. 2, nævnte skytteforeninger opbevarer våben.

Bortkomst af våben og våbentilladelser mv.

§ 26. Bortkomst af de våben mv., der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1, eller af de genstande, der kræver tilladelse efter denne bekendtgørelses § 15, skal straks anmeldes til politiet. Det samme gælder bortkomst af en gyldig våbentilladelse, et jagttegn, et medlemsbevis med våbenpåtegning eller en transporttilladelse, jf. §§ 9, 10 og 11.

Indførsel og udførsel

§ 27. Politidirektøren meddeler tilladelse til indførsel af skydevåben mv. efter § 2, stk. 1, jf. § 2, stk. 3 og 4.

Stk. 2. De våben, der er nævnt i § 15, stk. 1, må kun indføres med tilladelse fra politidirektøren.

Stk. 3. Dolke og knive, der er nævnt i § 15, stk. 3, kan dog indføres uden tilladelse.

§ 28. Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren at udføre våben og ammunition af nogen art, jf. dog stk. 2 og 3, og §§ 29 og 30 samt Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 972 af 9. december 1992 om erhvervelse, besiddelse og transport af skydevåben for personer bosiddende i et EF-land.

Stk. 2. Politidirektøren meddeler tilladelse til udførsel til Færøerne og Grønland, de nordiske lande og EU-medlemslandene af blankvåben, paint- og hardballvåben, signalvåben, våben til jagt, fiskeri og konkurrenceskydning og dele og ammunition hertil samt de i § 1 nævnte våben.

Stk. 3. Dolke og knive, der er nævnt i § 15, stk. 3, kan dog udføres uden tilladelse.

§ 29. Våben til brug ved jagt, fiskeri og konkurrenceskydning samt ammunition hertil i rimeligt omfang kan i forbindelse med gennemrejse eller ophold i indtil 3 måneder her i landet indføres fra lande, der ikke er medlem af EU, og besiddes, bæres, anvendes og genudføres uden tilladelse.

Stk. 2. Besidderen af våben mv. som nævnt i stk. 1 skal ved indrejse i landet over for nærmeste toldekspedition forevise en våbentilladelse fra hjemlandets myndigheder eller en erklæring fra hjemlandets myndigheder om, at en våbentilladelse er ufornøden.

Stk. 3. Ved indførsel af våben til brug for en konkurrence skal der endvidere forevises en indbydelse fra organisationen her i landet.

Stk. 4. Ved indrejse skal besidderen på en særlig blanket give oplysning om:

1) navn og adresse i hjemlandet,

2) eventuel adresse her i landet og

3) våbnets art, fabrikat eller model, kaliber og fabrikationsnummer.

Stk. 5. En kopi af den blanket, der er nævnt i stk. 4, skal under opholdet her i landet opbevares sammen med våbnet og skal på forlangende forevises for politiet. Ved udrejse skal kopien af blanketten afleveres til nærmeste toldekspedition.

Stk. 6. Stk. 2 og 3 finder dog ikke anvendelse ved indførsel af slangebøsser, der skal anvendes til fiskeri.

§ 30. Våben til brug ved jagt, fiskeri og konkurrenceskydning samt ammunition hertil i rimeligt omfang kan til brug under ophold i indtil 3 måneder i et land, der ikke er medlem af EU, udføres og genindføres. Det er dog en betingelse, at en særlig blanket afleveres til nærmeste toldekspedition ved ud- og indrejsen.

Stk. 2. Blanketten skal indeholde oplysning om:

1) navn, adresse og hjemstedspolitikreds her i landet,

2) eventuel adresse i udlandet og

3) våbnets art, fabrikat eller model, kaliber og fabrikationsnummer eller identifikationsnummer, jf. § 43.

Stk. 3. Ind- og udførsel af våben til brug ved deltagelse i militære skydekonkurrencer her i landet eller i udlandet kan ske uden de blanketter og erklæringer, der er nævnt i stk. 1 og i § 29, stk. 2-4. Det er dog en betingelse, at der forevises en erklæring, der er udfærdiget af Forsvarets myndigheder, og som angiver formålet med rejsen og de medbragte våben mv. Erklæringen skal forevises nærmeste toldekspedition til påtegning såvel ved indførslen som ved udførslen.

Tilladelser til erhvervsmæssig handel mv.

§ 31. Politidirektøren kan meddele erhvervsdrivende generel tilladelse til med henblik på videresalg at erhverve og besidde våben og ammunition mv. omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 6-9, og denne bekendtgørelses § 15, stk. 1, nr. 1, hvis den erhvervsdrivende og dennes ansatte:

1) opfylder betingelserne i § 37,

2) har et rimeligt kendskab til våben og våbenhandel,

3) har mulighed for at opbevare og forhandle våbnene på betryggende måde, jf. § 23, og

4) det i øvrigt efter en konkret vurdering anses for ubetænkeligt at give tilladelse.

Stk. 2. En tilladelse efter stk. 1 kan ikke omfatte:

1) glatløbede haglgeværer med en pibelængde på under 55 cm og

2) fuldautomatiske skydevåben.

Stk. 3. En tilladelse efter stk. 1 omfatter kun erhvervelse fra danske fabrikanter, importører eller forhandlere af våben og ammunition. Rifler, glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm og de våben, der er nævnt i § 15, stk. 1, nr. 1, og § 40, nr. 3, 4 og 6, kan dog erhverves fra private. Ammunition kan endvidere erhverves fra private.

Stk. 4. Politidirektøren kan for at sikre overholdelse af våbenloven og denne bekendtgørelse fastsætte yderligere vilkår for en tilladelse efter stk. 1.

§ 32. Politidirektøren kan meddele erhvervsdrivende generel tilladelse til med henblik på reparation, service og anden erhvervsmæssig virksomhed at besidde våben mv. omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 6-9, og denne bekendtgørelses § 15, stk. 1, nr. 1, hvis den erhvervsdrivende og dennes ansatte:

1) opfylder betingelserne i § 37,

2) har et rimeligt kendskab til våben,

3) har mulighed for at opbevare våbnene på betryggende måde, jf. § 23, og

4) det i øvrigt efter en konkret vurdering anses for ubetænkeligt at give tilladelse.

Stk. 2. En tilladelse efter stk. 1 kan ikke omfatte:

1) glatløbede haglgeværer med en pibelængde på under 55 cm og

2) fuldautomatiske skydevåben.

Stk. 3. Politidirektøren kan for at sikre overholdelse af våbenloven og denne bekendtgørelse fastsætte yderligere vilkår for en tilladelse efter stk. 1.

§ 33. En erhvervsdrivende, der har tilladelse efter §§ 31 eller 32, skal føre en våbenbog, som er godkendt af politiet, over samtlige køb og salg af våben mv. omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 6-9. Tilsvarende gælder for våben mv., som er indleveret til reparation, opbevaring eller er taget i kommission mv.

Stk. 2. Politiet har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til kontrol efter våbenlovens § 3, stk. 3, nr. 2.

Stk. 3. En erhvervsdrivende, der har tilladelse efter §§ 31 eller 32, skal til enhver tid på begæring af politiet udlevere faktura eller genpart heraf vedrørende en bestemt anden erhvervsdrivende.

Stk. 4. En erhvervsdrivende skal foretage sådanne optegnelser i våbenbogen, at der kan ske identifikation af de enkelte våben ved optegnelse af type, mærke, model, kaliber og fabrikationsnummer eller identifikationsnummer, jf. § 43. Der skal endvidere kunne ske identifikation af leverandør, erhverver og den, som indgår aftale om reparation mv. Våbenbøgerne skal opbevares i mindst 5 år. Dette gælder, uanset om den pågældende har stoppet sin erhvervsvirksomhed.

Stk. 5. En erhvervsdrivende skal efter politiets nærmere bestemmelse løbende indberette de oplysninger, som er indført i våbenbogen, til politiet.

Stk. 6. Politidirektøren kan fritage en erhvervsdrivende for at føre de i stk. 1 nævnte våbenbøger, hvis den pågældende anvender en lige så betryggende bogføring.

Stk. 7. Politidirektøren træffer bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med våbenbøgerne, når tilladelse efter §§ 31 eller 32 ophører.

§ 34. En erhvervsdrivende, der har tilladelse efter §§ 31 eller 32, skal sikre, at eventuelle medarbejdere under 18 år kun foretager ekspedition af våben mv. under opsyn af tilladelsesindehaveren eller en af dennes medarbejdere, der er over 18 år.

Våben og ammunition mv. i dødsboer og konkursboer

§ 35. Våben og ammunition mv., som indgår i et dødsbo eller et konkursbo, kan uden særskilt tilladelse besiddes af arvingerne, den som varetager boet på arvingernes vegne eller kurator i indtil 4 uger efter dødsfaldet eller konkursdekretets afsigelse.

Stk. 2. Inden udløbet af den i stk. 1 fastsatte frist skal der til politidirektøren indgives ansøgning om tilladelse, jf. § 2, eller ske afhændelse.

Stk. 3. Politidirektøren kan bestemme, at våben og ammunition mv., som indgår i et dødsbo eller et konkursbo, skal deponeres hos politiet eller en anden myndighed.

Stk. 4. Politidirektøren kan under særlige omstændigheder fastsætte en længere frist end anført i stk. 1.

Forbud mod annoncering med salg af visse våben

§ 36. Der må ikke annonceres med salg af våben mv., som er omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, eller denne bekendtgørelses § 15, stk. 1.

Stk. 2. Stk. 1 finder dog ikke anvendelse på:

1) våben mv., som er omfattet af våbenlovens § 2 a, stk. 1,

2) dolke og knive, som er omfattet af denne bekendtgørelses § 15, stk. 3,

3) jagtrifler og

4) våben mv., der anvendes som konkurrencevåben i skytte- og jagtforeninger.

Vandel

§ 37. Våbentilladelse, samtykke til våbenpåtegning og jagttegn samt andre tilladelser eller godkendelser efter våbenloven og denne bekendtgørelse kan kun gives til personer, om hvis personlige forhold og hidtidige vandel, der ikke foreligger oplysninger, som gør det betænkeligt at imødekomme ansøgningen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte tilladelser mv. kan endvidere kun gives til juridiske personer, herunder selskaber, foreninger, private museer og lignende, hvis den eller de ansvarlige opfylder kravet i stk. 1.

Gyldighedstid mv.

§ 38. Tilladelse i henhold til våbenlovens § 2, stk. 1, og denne bekendtgørelses § 15, stk. 1, udstedes med en gyldighedstid på 5 år. Vedrører tilladelsen pistoler, er gyldighedstiden dog kun 2 år.

Stk. 2. Tilladelser til våbensamlere og til riflede jagtvåben til jægere udstedes med en gyldighedstid på 10 år. Tilsvarende gælder tilladelser til signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben.

Stk. 3. Samtykke til udstedelsen af jagttegn meddeles for et tidsrum svarende til jagttegnets gyldighedsperiode.

Stk. 4. Nedenstående typer af tilladelser mv. meddeles for 5 år:

1) Tilladelse til indkøb af sortkrudt efter § 2, stk. 1, nr. 2.

2) Tilladelser til genopladning og fremstilling af projektiler efter § 2, stk. 1, nr. 8.

3) Godkendelse af en skytte- eller jagtforening efter § 4, stk. 1, og § 6, stk. 1.

4) Samtykke til meddelelse af våbenpåtegning efter § 5, stk. 1, eller § 7, stk. 1.

5) Samtykke til meddelelse af transporttilladelse efter § 10, stk. 2.

6) Godkendelse af et bestyrelsesmedlem eller et medlem af en skytteforening efter § 11, stk. 2.

7) Godkendelse af en skytteforening efter § 12, stk. 1.

8) Godkendelse af foreningsmedlemmer efter § 19, stk. 2.

9) Tilladelse til erhvervsdrivende og deres ansatte efter §§ 9, 31 eller 32.

§ 39. Udløber eller tilbagekaldes en tilladelse, et samtykke eller en godkendelse efter våbenloven eller denne bekendtgørelse kan politidirektøren meddele tilladelse til, at der inden udløbet af en frist på indtil 4 uger på ny indgives ansøgning om tilladelse, samtykke eller godkendelse eller sker afhændelse. Politidirektøren kan bestemme, at våben og ammunition mv. straks skal deponeres hos politiet eller en anden myndighed.

Stk. 2. Tilbagekaldes eller bortfalder en våbenpåtegning, som er meddelt efter § 5, stk. 1, eller § 7, stk. 1, fastsætter skytte- eller jagtforeningen en frist på indtil 4 uger til at afhænde våben og ammunition mv. omfattet af våbenpåtegningen. Politidirektøren kan bestemme, at våben og ammunition mv. straks skal deponeres hos politiet eller en anden myndighed.

Våbentilladelser uden antalsmæssig begrænsning

§ 40. En våbentilladelse kan kun omfatte et våben. Tilladelse til følgende våben gives dog uden begrænsning i antal:

1) Glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm.

2) Blankvåben.

3) Skydevåben med model- eller fremstillingsår senest 1890 samt dansk pistol model 1910 og model 1910/21, marinerevolver model 1891, Schouboe-pistol model 1903 og dansk militærgevær model 1867/93, 1867/96 og 1867/97.

4) Paint- og hardballvåben.

5) Aftagelige magasiner.

6) Signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben af særlig teknisk eller historisk interesse.

Registrering af glatløbede haglgeværer

§ 41. Personer, der erhverver glatløbede haglgeværer omfattet af våbenlovens § 2 a, stk. 1 og 2, skal inden 8 dage fra erhvervelsen foretage anmeldelse herom til politidirektøren.

Stk. 2. Anmeldelsen skal ske på en særlig blanket udformet af politiet. Anmeldelsen skal angive våbnets type, mærke, model, kaliber og fabrikationsnummer eller identifikationsnummer, jf. § 43, samt indeholde oplysning om, fra hvem våbnet er erhvervet.

Stk. 3. Anmelderen får af politiet udleveret en kvittering for anmeldelsen, der på forlangende skal forevises for politiet.

Registrering af civile statsmyndigheders våben mv.

§ 42. Civile statsmyndigheder, der erhverver skydevåben mv. omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 7, skal inden 8 dage fra erhvervelsen foretage anmeldelse herom til politidirektøren. Anmeldelsen skal angive våbnets type, mærke, model, kaliber og fabrikationsnummer eller identifikationsnummer, jf. § 43, samt indeholde oplysning om, fra hvem våbnet er erhvervet.

Stk. 2. Registrering efter stk. 1 af våben tilhørende politiet varetages af Rigspolitichefen.

Mærkning af skydevåben mv.

§ 43. Politidirektøren kan pålægge indehavere af skydevåben mv., som er omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 7, og som ikke har et fabrikationsnummer, at forsyne disse med et identifikationsnummer efter politidirektørens nærmere bestemmelse.

Straf

§ 44. Med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der overtræder § 4, stk. 3, § 5, stk. 1, 3 og 4, § 6, stk. 3, § 7, stk. 1, 3 og 5, § 8, stk. 1 og 2, § 10, § 11, stk. 1, 2 og 4, § 12, stk. 1 og 3, § 13, stk. 1, § 14, § 15, stk. 2, § 16, § 17, stk. 1 og 2, § 19, stk. 4-6, § 20, stk. 2, § 21, stk. 1-5, §§ 22-24, § 26, § 27, stk. 2, § 28, stk. 1, § 29, stk. 2-5, § 30, stk. 2 og 3, § 33, stk. 1 og 3-5, § 34, § 35, stk. 2, § 36, stk. 1, § 41, § 46, stk. 5, og § 47.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der overtræder et vilkår for en våbentilladelse eller våbenpåtegning mv., der er udfærdiget i medfør af bekendtgørelsen.

Stk. 3. På samme måde som anført i stk. 1 straffes den, der ikke efterkommer afgørelser truffet i medfør af § 20, stk. 2, § 33, stk. 5 og 7, § 35, stk. 3, § 39 og § 43.

Stk. 4. Overtrædelse af § 15, stk. 1, straffes med bøde. Er den pågældende tidligere mere end en gang straffet for overtrædelse af § 15, stk. 1, er straffen fængsel indtil 2 år, under særligt formildende omstændigheder dog bøde.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttræden

§ 45. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 449 af 9. juni 2005 om våben og ammunition mv. ophæves.

§ 46. Personer, der den 31. januar 1988 var i besiddelse af skydevåben som nævnt i § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 530 af 11. december 1985 om våben, har ret til fortsat at besidde disse våben, hvis besiddelsen er anmeldt til politidirektøren senest den 31. januar 1989.

Stk. 2. Personer, der den 1. januar 2000 var i besiddelse af signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben, har ret til fortsat at besidde disse våben, hvis besiddelsen er anmeldt til politidirektøren senest den 1. januar 2001. De nævnte våben kan tillige fortsat bæres og anvendes, hvis den pågældende af politiet har tilladelse til indkøb af ammunition til våbnet efter lov om fyrværkeri, og våbnet anvendes til det i tilladelsen anførte formål.

Stk. 3. Personer, der den 1. januar 2000 var i besiddelse af de af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 8 og 9, nævnte lyddæmpere og optisk elektroniske sigtemidler, har ret til fortsat at besidde, bære og anvende disse genstande, hvis besiddelsen er anmeldt til politidirektøren senest den 1. januar 2001.

Stk. 4. Personer, der den 1. januar 2000 enten havde våbentilladelse eller våbenpåtegning på medlemsbeviset til en skytteforening, har ret til fortsat at erhverve, besidde, bære og anvende aftagelige magasiner til de af tilladelsen eller våbenpåtegningen omfattede våben, så længe tilladelsen eller våbenpåtegningen er gyldig.

Stk. 5. Kvitteringen for anmeldelsen skal opbevares sammen med våbnet mv. og på forlangende forevises for politiet.

§ 47. Personer, der efter § 23, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 438 af 19. juli 1988 eller § 6 i bekendtgørelse nr. 530 af 11. december 1985 om våben har anmeldt besiddelse af våben til politidirektøren, skal opbevare en genpart af anmeldelsen sammen med våbnet mv. Genparten skal på forlangende forevises for politiet.

§ 48. Tilladelser og samtykker mv., der er meddelt før den 10. februar 2000, bevarer deres gyldighed.

§ 49. Ammunition til skydevåben kan uanset § 21, stk. 2, opbevares i andet aflåset gemme end sikringsskab, boksrum mv. indtil den 1. marts 2010.

Stk. 2. Museer og erhvervsdrivende, der den 15. november 2009 i henhold til § 22 i bekendtgørelse nr. 449 af 9. juni 2005 opbevarer ikke udstillede skydevåben og ammunition i lokaler godkendt hertil af politiet, har uanset bestemmelserne i § 21, stk. 2-4, ret til at fortsætte opbevaringen på uændrede vilkår, så længe godkendelsen er gyldig, dog ikke længere end til den 15. november 2014.

Justitsministeriet, den 19. oktober 2009

Brian Mikkelsen

/ Anette Arnsted