Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Område

Kapitel 2   Tilrettelæggelse

Kapitel 3   Adgangskrav, indskrivning og frister

Kapitel 4   Deltagerbetaling

Kapitel 5   Tilskudsbetingelser

Kapitel 6   Andre tilskudsbestemmelser

Kapitel 7   Andre bestemmelser

Kapitel 8   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

I medfør af § 8, stk. 1, § 19, stk. 5, og § 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 985 af 21. oktober 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Deltidsuddannelse efter universitetsloven er udbud af erhvervsrettet forskningsbaseret uddannelse til den voksne befolkning med delvist statstilskud og deltagerbetaling fastsat af universitetet.

Stk. 2. Deltidsuddannelse skal tilrettelægges på deltid sådan, at uddannelserne kan følges af personer med fuldtidsarbejde, jf. dog § 4, stk. 4.

§ 2. Universitetet kan som deltidsuddannelse udbyde følgende forskningsbaserede uddannelsesaktiviteter:

1) Masteruddannelse.

2) Anden efter- og videreuddannelse.

3) Supplerende uddannelsesaktivitet med henblik på at opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse.

4) Heltidsuddannelse tilrettelagt på deltid.

5) Enkeltfag.

6) Fagspecifikke kurser.

Stk. 2. Universitetet kan udbyde masteruddannelse som regulerede eller fleksible forløb, jf. lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.

Stk. 3. Udbud af uddannelse efter stk. 1, nr. 1, for så vidt angår regulerede forløb, skal godkendes af Akkrediteringsrådet, jf. lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser. Udbud af uddannelse efter stk. 1, nr. 2, der giver den studerende en selvstændig erhvervskompetence, skal godkendes af Akkrediteringsrådet. Udbud af uddannelse efter stk. 1, nr. 2, der ikke giver den studerende en selvstændig erhvervskompetence, samt udbud af uddannelse efter stk. 1, nr. 3, skal godkendes af Universitets- og Bygningsstyrelsen.

§ 3. Universitetet kan uden statstilskud efter aftale med virksomheder el.lign. udbyde uddannelsesaktiviteter til disse efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed.

Kapitel 2

Tilrettelæggelse

§ 4. Universitetets udbud af uddannelse efter § 2, stk. 1, skal foruden reglerne i denne bekendtgørelse følge reglerne for de enkelte deltids- og heltidsuddannelser.

Stk. 2. Universitetet tilrettelægger undervisningen inden for rammerne af de regler, der er nævnt i stk. 1, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier.

Stk. 4. Uddannelse efter § 2, stk. 1, nr. 1-3, 5 og 6, kan tilrettelægges på heltid i op til 1 år.

Stk. 5. Uddannelse efter § 2 kan tilrettelægges som fjernundervisning.

Stk. 6. Er der ledige pladser på en heltidsuddannelse, kan universitetet efter reglerne om deltidsuddannelse (tompladsordningen) indskrive deltagere på enkeltfag eller afgrænsede dele af uddannelsen. Deltagere på tompladsordningen kan højst indskrives på enkeltfag eller afgrænsede dele af uddannelsen svarende til halvdelen af uddannelsens ECTS-point, heraf maksimalt 1 år tilrettelagt som heltidsuddannelse.

§ 5. Enkeltfag er en fagligt afgrænset del af en forskningsbaseret uddannelse, hvortil der er knyttet en prøve, eksamen eller selvstændig bedømmelse i øvrigt.

Stk. 2. Universitetet kan tilrettelægge et enkeltfag for deltagere med særlige forudsætninger med en kortere uddannelsestid end den normerede tid, men således at deltageren ved gennemførelse opnår samme antal ECTS-point.

§ 6. Fagspecifikke kurser er erhvervsrettede undervisningsforløb, som universitetet fastlægger på basis af de forskningsbaserede kompetencegivende uddannelser, som universitetet er godkendt til at udbyde, og som det modtager tilskud til. Kurserne skal bygge på elementer, som indgår i disse uddannelser. Nye uddannelseselementer, der i fremtiden vil indgå i de omfattede uddannelser, vil også kunne indgå i fagspecifikke kurser. Et kursus skal vare mindst 30 undervisningstimer fordelt over mindst 5 undervisningsdage. Kurset må højst vare 120 undervisningstimer.

Stk. 2. Fagspecifikke kurser skal være beskrevet i en kursusplan med angivelse af kursets mål, indhold, antal undervisningstimer og forudsætninger for deltagelse i kurset samt udvælgelseskriterier i tilfælde af, at universitetet ikke vil optage alle ansøgere.

Stk. 3. Fagspecifikke kurser skal afholdes i Danmark.

Kapitel 3

Adgangskrav, indskrivning og frister

§ 7. Universitetet kan dispensere fra adgangskravene, hvis ansøgeren skønnes at have de nødvendige faglige forudsætninger.

§ 8. Indskrivningen til deltidsuddannelse sker til et enkeltfag eller en uddannelse med dertil hørende prøver el.lign. Har universitetet igangsat en uddannelsesaktivitet, har den studerende ret til at afslutte den påbegyndte aktivitet inden for det annoncerede tilrettelæggelsestidspunkt (begyndelses- og afslutningstidspunkt) med det fastsatte antal ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsessøgende kan indskrive sig til flere deltidsuddannelser, enkeltfag og fagspecifikke kurser samtidig.

Stk. 3. Studerende ved en heltidsuddannelse kan ikke samtidig indskrive sig til et enkeltfag, der er en del af heltidsuddannelsen.

Stk. 4. Universitetet kan fastsætte, hvor lang tid den studerende må vente med at gå til prøver m.v. i et fag, efter at undervisning i faget er afsluttet.

§ 9. Universitetet bestemmer selv, hvor mange studerende det vil optage, medmindre Universitets- og Bygningsstyrelsen fastsætter et årligt maksimumstal for optagelseskapaciteten.

Stk. 2. Kan universitetet af kapacitetsmæssige årsager ikke optage alle rettidigt tilmeldte ansøgere, skal optagelse ske efter kriterier, der på forhånd er fastsat af universitetet. Universitetet må alene anvende fagligt relevante kriterier samt tilmeldingstidspunkt som udvælgelseskriterier. Kriterierne skal være offentligt tilgængelige fra det tidspunkt, hvor universitetet annoncerer uddannelsesaktiviteten.

§ 10. På deltidsuddannelser, der udbydes på engelsk, kan universitetet reservere et antal studiepladser til højt kvalificerede ansøgere, der har en udenlandsk eksamen, som vurderes at opfylde adgangskravene, og hvor ansøgeren har behov for opholdstilladelse med henblik på at deltage i en uddannelse. Ansøgningsfrist og tidspunkt for tilbud om en studieplads kan for disse ansøgere ligge tidligere end for øvrige ansøgere.

Stk. 2. Antallet af studiepladser, der tildeles ansøgere efter stk. 1, jf. § 9, stk. 1, fastsættes således, at der sikres studiepladser til de ansøgere, der ikke har behov for opholdstilladelse, og som er bedre kvalificeret til at blive optaget på uddannelsen end ansøgere efter stk. 1.

Stk. 3. Universitetet offentliggør på sin hjemmeside ansøgningsfrist, optagelsesprocedure samt tidspunkt for tilbud om og afslag på en studieplads efter stk. 1 samt eventuelt krav om bekræftelse af tilbuddet.

§ 11. Hvis en deltidsuddannelse eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau. Universitetet kan fastsætte, at ansøgere skal bestå en særligt tilrettelagt prøve.

Stk. 2. Krav til engelskkundskaber, herunder hvornår disse skal være dokumenteret, og hvilke krav der stilles til udenlandske prøver, skal fremgå af universitetets hjemmeside. Skærpelser af krav til engelskkundskaber skal varsles med 2 år. Det samme gælder for uddannelser, hvor der ikke tidligere har været krav om engelskkundskaber.

§ 12. Universitetet fastsætter frister for ansøgning om indskrivning og for betaling for deltagelse i undervisning.

Stk. 2. Efter indskrivning på den relevante deltidsuddannelse, jf. § 2, er den studerende omfattet af de rettigheder og pligter, der følger af de regler, der gælder for studerende på den pågældende uddannelse på det pågældende universitet.

Stk. 3. Universitetet bringer indskrivningen til ophør, når den studerende har gennemført uddannelsen, eller når den studerende melder sig ud af uddannelsen.

Stk. 4. Universitetet kan bringe indskrivningen til ophør, når den studerende er afskåret fra at fortsætte uddannelsen som følge af

1) reglerne for den pågældende uddannelse, herunder at den pågældende har opbrugt sine eksamensforsøg,

2) udløbet af den periode, som deltagerbetalingen for uddannelsen omfatter, eller

3) den pågældende er varigt bortvist fra universitetet, jf. universitetslovens § 14, stk. 7.

Stk. 5. En studerende, der selv har meldt sig ud af uddannelsen, jf. stk. 3, eller hvis indskrivning er bragt til ophør, jf. stk. 4, kan efter universitetets vurdering gives ret til at søge optagelse eller indskrivning på samme deltidsuddannelse. Ved vurderingen lægges vægt på den pågældendes faglige forudsætninger, hidtidige uddannelsesforløb og nuværende forudsætninger for at deltage i og gennemføre den søgte uddannelse. Gælder der særlige vilkår, skal universitetet meddele disse til den pågældende samtidig med, at der gives tilladelse til at søge.

§ 13. Universitetet kan efter ansøgningsfristens udløb undlade at igangsætte udbudt undervisning på grund af ringe søgning eller særlige omstændigheder, hvis der er taget forbehold herom ved annonceringen, jf. dog § 8, stk. 1.

§ 14. Den uddannelsessøgende har ret til at få udstedt bevis for beståede enkeltfag og til at få udstedt et samlet eksamensbevis for en uddannelse, hvis alle prøver, der indgår i uddannelsen, er bestået. Beviset udstedes af det universitet, hvor den sidste prøve er aflagt i henhold til de gældende regler herom.

Stk. 2. Den uddannelsessøgende har ret til at få en beskrivelse af de fagspecifikke kurser, som vedkommende har deltaget i.

Kapitel 4

Deltagerbetaling

§ 15. Universitetet opkræver betaling for deltagelse i undervisningen inkl. prøver og anden bedømmelse. Betalingen omfatter det antal eksamensforsøg, der er mulighed for efter reglerne for den enkelte uddannelse, medmindre universitetet i vilkårene udtrykkeligt har fastsat, at betalingen kun omfatter et lavere antal, dog mindst to forsøg.

Stk. 2. Universitetet skal udarbejde et beregningsgrundlag til brug ved fastsættelse af deltagerbetalingen. Universitets- og Bygningsstyrelsen kan indhente oplysninger om beregningsgrundlag.

Stk. 3. Universitetet opkræver deltagerbetaling for vejledning, uddannelsesplan samt afgangsprojekt i forbindelse med et fleksibelt forløb i henhold til lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.

Kapitel 5

Tilskudsbetingelser

§ 16. Følgende betingelser om deltagerbetaling, annoncering m.v. skal være opfyldt for, at universitetet kan få tilskud:

1) Deltagerbetalingen er betalt mindst en gang halvårligt inden for frister, der fastsættes af Universitets- og Bygningsstyrelsen.

2) Deltagerbetalingen er betalt med det fulde beløb for den periode, som deltagerbetalingen dækker.

3) Deltagerbetalingen er den samme for alle deltagere i samme uddannelsesaktivitet, medmindre andet følger af andre regler, bortset fra tilfælde hvor der gives rabat til deltagere, der tilmelder sig flere enkeltfag.

4) Universitetet modtager ikke andre offentlige driftstilskud, bortset fra tilskud fra EU og Nordisk Råd, til samme uddannelsesaktivitet.

5) Udbud af deltidsuddannelse er annonceret offentligt, og følgende oplysninger er offentligt tilgængelige på universitetets hjemmeside fra annonceringstidspunktet:

a) Uddannelsesaktivitetens navn eller benævnelse og eventuel uddannelseskode.

b) Afholdelsesform.

c) Sted.

d) Tilmeldingsfrist.

e) Begyndelses- og afslutningstidspunkt, herunder tidspunkt for eventuel afsluttende eksamen eller prøve.

f) Eventuelle optagelsesbetingelser.

g) Antallet af ECTS-point, der følger af bekendtgørelse eller studieordning eller antallet af undervisningstimer for fagspecifikke kurser.

h) Oplysning om fravigelse af den normerede uddannelsestid, jf. § 5, stk. 2, med oplysning om den uddannelsestid, der træder i stedet for denne, og de forudsætninger hos deltagerne, dette nødvendiggør.

i) Deltagerbetalingens størrelse.

j) For enkeltfagene oplysninger om, i hvilken uddannelse enkeltfaget indgår.

6) Uddannelsesaktiviteten er markedsført af universitetet som et selvstændigt tilbud, og deltagerbetalingen vedrører alene betaling herfor.

§ 17. Universitetets deltidsuddannelse skal indberettes til Uddannelsesguiden (www.ug.dk).

Stk. 2. Indberetningen efter stk. 1 skal løbende foretages til Undervisningsministeriet og indeholde oplysninger om

1) udbudte uddannelser, enkeltfag og fagspecifikke kurser på det enkelte universitet, herunder udbudte tompladsordninger, omfattende uddannelsens eller fagets navn, indhold, varighed, eventuelle optagelsesbetingelser, deltagerbetalingens størrelse samt eventuelle støttemuligheder,

2) det enkelte universitets aktuelle udbud af hold (ved et hold forstås en gruppe af studerende, der normalt undervises sammen i et fag eller på et fagspecifikt kursus gennem en på forhånd fastsat periode), herunder tid og sted for undervisningens gennemførelse, og

3) universitetets institutionsnummer, navn, adresse, kommune, telefonnummer, e-postadresse og kontaktperson.

Stk. 3. Indberetningen efter stk. 2 foretages normalt elektronisk.

Kapitel 6

Andre tilskudsbestemmelser

§ 18. Antallet af årsstuderende beregnes ud fra antallet af betalende deltagere i uddannelsesaktiviteterne.

Stk. 2. En årsstuderende svarer til en studerende, der har betalt for uddannelsesaktiviteter med et omfang på 60 ECTS-point, der svarer til 1 års heltidsstudier, jf. § 4, stk. 3. Hvis et enkeltfag er tilrettelagt i et tidsrum, der er kortere end den normerede uddannelsestid, jf. § 5, stk. 2, reduceres antallet af ECTS-point ved opgørelsen af årsstuderende ud fra forholdet mellem tilrettelæggelsestiden og den normerede uddannelsestid.

Stk. 3. Ved fagspecifikke kurser er en årsstuderende en studerende, der har betalt for undervisning i 1200 undervisningstimer af mindst 45 minutters varighed.

Stk. 4. Når fagspecifikke kurser udbydes som fjernundervisning, fastsætter ministeriet, hvordan årsstuderende opgøres, før uddannelsesaktiviteten begynder.

§ 19. For delvist tilskud til deltidsuddannelse efter denne bekendtgørelse fastsættes taksterne på de årlige finanslove.

Stk. 2. For delvist tilskud til uddannelseselementer, vejledning, uddannelsesplan samt afgangsprojekter, der indgår i fleksible forløb under videreuddannelsessystemet for voksne, fastsættes taksterne på de årlige finanslove.

§ 20. Universitets- og Bygningsstyrelsen kan kræve dokumentation for antallet af betalende deltagere.

§ 21. Universitetet kan ikke få tilskud til egne ansattes deltagelse i universitetets fagspecifikke kurser.

§ 22. Tilskud til fagspecifikke kurser udbetales for højst 30 undervisningstimer pr. 5 undervisningsdage.

§ 23. Tilskud til deltidsuddannelse skal indgå i universitetets regnskab og revideres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik efter de regler, der i øvrigt gælder for revision af universitetet.

Kapitel 7

Andre bestemmelser

§ 24. Universitetet kan godkende, at selvstuderende kan aflægge prøver og deltage i anden bedømmelse, der indgår i udbudt deltidsuddannelse eller anden uddannelse på universitetet, uden at have deltaget i undervisningen, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Universitetet kan fastsætte nærmere interne regler om selvstuderende og herunder bestemme, at prøver og anden bedømmelse kan tilrettelægges særskilt for deltidsstuderende.

Stk. 3. Selvstuderende kan ikke ved at aflægge prøve efter stk. 1 opnå flere eksamensforsøg end det antal, der følger af reglerne for den enkelte uddannelse.

Stk. 4. Universitetet opkræver betaling hos den selvstuderende for deltagelse i prøver og anden bedømmelse.

§ 25. Universitetets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Universitets- og Bygningsstyrelsen af den, afgørelsen vedrører (klageren), når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Stk. 2. Klagen indgives til universitetet, der afgiver en udtalelse. Klageren skal have lejlighed til at kommentere universitetets udtalelse inden for en frist af mindst 1 uge. Universitetet sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. december 2009.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 560 af 19. juni 2003 om deltidsuddannelse.

2) Bekendtgørelse nr. 559 af 19. juni 2003 om inddragelse af visse uddannelser ved universiteterne under bekendtgørelse om deltidsuddannelse.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 769 af 22. august 1996 om uddannelsen til Master of Public Health (MPH) ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet inddrages under nærværende bekendtgørelse.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 7. december 2009

Helge Sander

/ Gertie Lund