Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sportsmanagement

I medfør af § 22 og § 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser fastsættes:

§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i sportsmanagement er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at analysere, vurdere og reflektere over problemstillinger samt varetage alle opgaver, der knytter sig til udvikling, planlægning og drift inden for sports-, event- og fritidssektoren og at udføre lederens mangeartede funktioner i praksis.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse tilrettelagt som selvstændig overbygning til erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK), erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) og erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK), er normeret til 90 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i sportsmanagement. Den engelske titel er Bachelor of Sport Management.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in Sport Management.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 55 ECTS-point.

2) Praktik med et samlet omfang på 15 ECTS-point.

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 5 ECTS-point.

4) Bachelorprojekt på 15 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsens obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Kvantitativ og kvalitativ metode.

2) Marketing.

3) Sports- og eventmanagement.

4) Økonomi.

5) Jura.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. november 2009.

Undervisningsministeriet, den 3. november 2009

P.M.V.
Torben Kornbech Rasmussen
Afdelingschef

/ Jette Skovbjerg


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i sportsmanagement

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i sportsmanagement skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har viden om

1) teori om marketing, økonomi og jura målrettet sports-, event- og fritidssektoren,

2) den samfundsmæssige kontekst begrebet sportsmanagement opererer inden for,

3) metoder og undersøgelsesdesign inden for sports-, event- og fritidssektoren og kan reflektere over professionens anvendelse af disse,

4) sportsindustrien og dennes omverden, særligt den kommercielle sportsbranche og dennes udfordringer,

5) ledelsesmæssige og organisatoriske teorier og metoder knyttet til sportsmanagement,

6) kontraktforhold og riskmanagement samt

7) grundlæggende love og regler inden for ansættelses- og arbejdsret.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) anvende forretningsmæssige metoder og redskaber til indsamling og analyse af sportsvirksomheders strategiske, organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmuligheder,

2) vurdere mulige markedsførings- og brandinginitiativer inden for sports-, event- og fritidssektoren,

3) vurdere forretningsmæssige og organisatoriske strategiers relevans for sports-, event- eller fritidsvirksomheder,

4) planlægge, opbygge og gennemføre events inden for sports- og fritidssektoren,

5) vurdere og udarbejde sponsorstrategier inden for sports-, event- og fritidssektoren og

6) formidle ledelsesmæssige og kommercielle overvejelser og initiativer samt praksisnære problemstillinger og løsninger til relevante interessenter og samarbejdspartnere.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) identificere og forstå komplekse strategiske, organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer og udviklingstiltag inden for sports-, event- og fritidssektoren,

2) bidrage til målrettet udvikling af menneskelige ressourcer, opgaveprioritering, arbejdsprocesser, og virksomhedskultur,

3) håndtere kompleksiteten i henhold til at udnytte sportsmarketinganalyser til at skabe ny forretningsmæssig viden og samarbejdsaftaler,

4) selvstændigt håndtere udviklingen i forhold til skabelse af nye markedsføringsmæssige trends, strategier og praktiske erfaringer inden for områder, der relaterer til sports-, event- og fritidssektoren,

5) selvstændigt indgå i og etablere relevante faglige netværk inden for sports,- event- og fritidssektoren,

6) identificere sportsøkonomiske optimeringsmuligheder og håndtere den sportsøkonomiske kompleksitet inden for aktiviteter vedrørende sports-, event- og fritidssektoren og

7) identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til sports-, event- og fritidssektoren.