Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om styrelse af musikkonservatorierne

I medfør af § 11, stk. 1, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for følgende institutioner: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium og Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole.

Rektor

§ 2. Institutionen ledes af rektor, som har det overordnede ansvar for institutionens virksomhed.

Stk. 2. Rektor er ansvarlig for den daglige ledelse af institutionens administration og personale.

Stk. 3. Rektor træffer afgørelse i alle sager, som ikke ved lov, andre retsregler eller bestemmelser i denne bekendtgørelse er henlagt til andre.

Stk. 4. Hvor beslutning tilkommer institutionens kollegiale organer, kan rektor dog træffe beslutning, når han skønner, at sagen ikke tåler udsættelse. Meddelelse om den trufne beslutning gives snarest muligt til konservatorierådet/skolerådet.

Stk. 5. Afskedigelser af institutionens personale foretages af rektor. Hvor dette påhviler ministeriet, afgiver rektor indstilling herom.

Stk. 6. Rektor kan pålægge de kollegiale organer og institutionens ansatte at drøfte og afgive udtalelse om emner af betydning for institutionen.

Stk. 7. Rektor påser, at de kollegiale organers beslutninger er lovlige.

§ 3. Rektor ansættes af kulturministeren for en periode på 5 år. Kulturministeren nedsætter et bedømmelsesudvalg, som afgiver udtalelse til ministeren om ansøgernes kvalifikationer. Bedømmelsesudvalget består af 3 medlemmer udpeget af konservatorierådet/skolerådet blandt institutionens lærere, her­af mindst 2 fastansatte, og 2 medlemmer udpeget af ministeren, heraf den ene som formand.

Stk. 2. Rektors ansættelse kan forlænges. Forlængelsen skal af Kulturministeriet forelægges konservatorierådet/skolerådet til udtalelse. I dette tilfælde udtræder rektor midlertidigt af konservatorierådet/skolerådet, og rådet konstituerer en midlertidig formand. Ved ledighed i en funktionsperiode konstituerer kulturministeren en midlertidig rektor for maksimalt 1 år.

Vicerektor, prorektor m.v.

§ 4. På Det Jyske Musikkonservatorium og Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole ansætter rektor en vicerektor for en periode på 5 år. Vicerektors ansættelse kan forlænges.

Stk. 2. På Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Rytmisk Musikkonservatorium udpeger rektor en prorektor blandt institutionens faste lærere. Prorektor udpeges for en tidsbegrænset periode, som ikke må være længere end rektors ansættelse. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 3. Vicerektor eller prorektor bistår rektor og er rektors stedfortræder.

Konservatorierådet/skolerådet

§ 5. Konservatorierådet/skolerådet består af:

1) rektor er formand,

2) mindst 3 repræsentanter for lærerne

3) mindst 3 repræsentanter for de studerende og

4) mindst 1 repræsentant for det teknisk-administrative personale,

5) på Det Jyske Musikkonservatorium og Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole er vicerektor også medlem af rådet.

6) på Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole er institutleder for skuespillerskolen også medlem af rådet.

Stk. 2. Uanset antallet af medlemmer i rådet skal det sammensættes således, at forholdet mellem lærerne, de studerende og det teknisk-administrative personale fastholdes som angivet i stk. 1.

Stk. 3. På Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Rytmisk Musikkonservatorium deltager prorektor i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 4. Rektor kan bestemme, at andre kan deltage i rådets møder uden stemmeret

Stk. 5. Repræsentanterne for lærerne og det teknisk-administrative personale vælges for 2 år af og blandt de respektive grupper. Repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år af og blandt de studerende. Genvalg kan finde sted. For hvert medlem - bortset fra rektor - vælges en suppleant.

Stk. 6. Rådet afholder møder så ofte rektor finder anledning hertil. Rådet skal dog indkaldes, såfremt mindst 4 af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Rådets medlemmer har mødepligt til rådets møder. Lovligt forfald skal meldes til rektor.

Stk. 7. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af medlemmerne, heriblandt rektor, er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er rektors stemme afgørende.

Stk. 8. Rektor kan ikke deltage i rådets beslutninger om udpegning af medlemmer til bedømmelsesudvalg ved rektoransættelse, jf. § 6, stk. 1 nr. 4. I dette tilfælde udtræder rektor midlertidigt af rådet, og rådet konstituerer en midlertidig formand.

Stk. 9. Konservatorierådet/skolerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6. Konservatorierådet/skolerådet træffer afgørelse i følgende sager:

1) Regler for valg til institutionens kollegiale organer.

2) Godkendelse af studieordninger efter indstilling fra studienævnene.

3) Regler om mødepligt og relegation af studerende.

4) Udpegning af medlemmer til bedømmelsesudvalg ved rektoransættelse, jf. § 3, stk. 1.

Stk. 2. Alle sager af væsentlig betydning for institutionens organisation og virksomhed skal af rektor forelægges rådet til udtalelse, herunder

1) Institutionens budget.

2) Bestemmelser for institutionen fastsat af ministeriet samt forslag til ændringer og tilføjelser til disse.

3) Sager om relegation af studerende.

4) Oprettelse og nedlæggelse af studienævn.

Studienævn

§ 7. På institutionen oprettes et eller flere studienævn. Under hvert studienævn placeres en eller flere uddannelser. Rektor træffer beslutning om oprettelse og nedlæggelse af studienævn efter udtalelse fra konservatorierådet/skolerådet, jf. § 6, stk. 2, nr. 4.

Stk. 2. Studienævnet består af et lige stort antal lærere og studerende, dog mindst 3 repræsentanter fra hver, heraf mindst 1 fastansat lærer. Repræsentanterne for lærerne vælges for 2 år. Repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted. For hvert medlem vælges en suppleant.

Stk. 3. Rektor, vicerektor og prorektor kan ikke være medlemmer af et studienævn.

Stk. 4. Studienævnet vælger en formand blandt repræsentanterne for lærerne.

Stk. 5. Studienævnet er beslutningsdygtigt når mere end halvdelen af nævnets medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 6. Studienævnsformanden indkalder til og leder studienævnsmøderne. Der skal indkaldes til møde, når formanden eller mindst 2 af medlemmerne anmoder herom.

Stk. 7. Studienævnet fastsætter selv sin forretningsorden inden for de retningslinjer, der er givet af rektor.

§ 8. Studienævn er over for rektor ansvarlig for undervisningens faglige niveau, tilrettelæggelse og gennemførelse efter de gældende bestemmelser.

Stk. 2. Studienævnet afgiver indstilling til rektor i sager om dispensation fra de af institutionen fastsatte studieordninger.

Stk. 3. Studienævnet afgiver indstilling til konservatorierådet/skolerådet om studieordninger inden for de retningslinjer, der er givet af rektor.

Stk. 4. Studienævnet afgiver udtalelse til rektor om beskikkelse af eksterne censorer.

Overgangs - og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. Kulturministeren vil senest ved udgangen af 2012 revidere bekendtgørelsens § 5 om sammensætningen af konservatorierådet/skolerådet og § 7 om sammensætningen af studienævnet, med henblik på at sætte en øvre grænse for antallet af medlemmer.

Stk. 3. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1367 af 7. december 2007 om styrelse af musikkonservatorierne.

Kulturministeriet, den 15. december 2009

Carina Christensen

/ Pernille Lindberg