Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som have- og parkingeniør

I medfør af § 22 og § 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser fastsættes:

§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor som have- og parkingeniør er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at tilrettelægge, gennemføre, kvalitetssikre og lede projekt-, anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesopgaver inden for have- og parkområdet samt at kunne udvikle, formidle og markedsføre projekter, produkter og serviceydelser til offentligt og privatejede friarealer, parker, haver og bynære grønne områder.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 240 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor som have- og parkingeniør. Den engelske titel er Bachelor of Urban Landscape Engineering.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in Urban Landscape Engineering.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 165 ECTS-point.

2) Praktik med et samlet omfang på 45 ECTS-point, hvoraf mindst 15 ECTS-point gennemføres i den del af uddannelsen, der kan anvendes som overbygning, jf. stk. 3.

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 15 ECTS-point.

4) Bachelorprojekt på 15 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsens obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Det biologiske vækstgrundlag (jord, planter og klima).

2) Landskabsarkitektur, design og projektering.

3) Parkdrift og styring af anlægs- og driftsopgaver.

4) Driftsøkonomi.

5) Ledelse, projektstyring og kvalitetssikring.

6) Innovation og markedsføring.

7) Udbud og licitation.

8) Erhvervs- og naturforvaltningsjura.

Stk. 3. Uddannelsen tilrettelægges således, at uddannelsens sidste 2 år, svarende til 120 ECTS-point, kan anvendes som overbygning af uddannede jordbrugsteknologer AK, der har gennemført studieretningen landskab og anlæg.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. december 2009.

Undervisningsministeriet, den 15. december 2009

P.M.V.
Torben Kornbech Rasmussen
Afdelingschef

/ Jette Skovbjerg


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor som have- og parkingeniør

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en have- og parkingeniør skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har viden om

1) anvendt praksis inden for teknisk udformning og beskrivelse samt implementering og styring af have- og parkområdets anlægs- og driftsopgaver i offentlige og private virksomheder,

2) planters anvendelse og plantevalgets samspil med vækstlokalitetens vilkår, det ønskede elementudtryk og en driftsmæssig bæredygtig håndtering,

3) anvendt teori og praksis inden for driftsøkonomi, regnskab, bogføring og priskalkulation,

4) anvendt teori og praksis inden for ledelse af og samarbejde i virksomheder,

5) projektstyring og kvalitetsledelse,

6) innovation og markedsføring af projekter og serviceydelser,

7) tilrettelæggelse af opgaveudbud, licitationsdeltagelse og indgåelse af kontrakt,

8) relevant lovgivning og retspraksis inden for erhvervs- og naturforvaltningsjura samt

9) brancheområdets vilkår, interessenter og virksomhedstyper.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) anvende have- og parkområdets metoder, materiel og materialer i forbindelse med områdets an­lægs- og driftsopgaver samt udforme tilsvarende nye projekter, servicekoncepter mv.,

2) vurdere og beslutte handlings- og metodevalg inden for områdets anlægs- og drifts­praksis, herunder udvælge, begrunde og anvende de bedst egnede eller bedst tilpassede metoder til løsning af områdets anlægs- og driftsopgaver mv.,

3) varetage ledelsesmæssige og ressourcestyrende opgaver i forbindelse med såvel udbud og licitation som igangsætning, gennem­førelse og kvalitetskontrol af anlægs- og driftsopgaver, servicekoncepter samt evaluering af de opnåede resultater og implementere ændringer,

4) udvikle og markedsføre løsninger, metoder, servicekoncepter mv. til branchens kundegrupper samt

5) dokumentere, formulere og formidle have- og parkområdets praksisnære faglige problemstillinger og løsninger til forskellige organisatoriske niveauer, samarbejdspartnere, beslutningstagere og brugere.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) selvstændigt varetage opgaver i have- og parkområdets virksomheder og institutioner såvel internt som i forhold til samarbejdspartnere, brugere og interessenter,

2) selvstændigt håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer inden for have- og parkområdets anlægs- og driftspraksis, projektvaretagelse, formidling og markedsføring,

3) indgå i ledelsesmæssige, faglige og tværfaglige funktioner og samarbejds­relationer, der er relevante for professionsområdet, samt

4) identificere egne læringsbehov og videreudvikle egen viden, færdigheder og kompetencer inden for professionsområdet.