Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved meddelelse af dyrlægeautorisation m.v.1)

I medfør af § 3, stk. 1, § 35 og § 38, stk. 4, i lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæger fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for personer, der har bestået eksamen som cand.med.vet. på Københavns Universitet (tidligere Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole), jf. § 3, stk. 1, i lov om dyrlæger, og som ønsker at blive autoriseret som dyrlæge.

§ 2. Ansøgning om autorisation som dyrlæge skal indsendes til Fødevarestyrelsen på en blanket, der downloades fra styrelsens hjemmeside: www.fvst.dk.

Stk. 2. Blanketten, der skal være udfyldt og underskrevet af ansøgeren, skal vedlægges

1) eksamensbevis fra Københavns Universitet (tidligere Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole) eller

2) erklæring vedrørende sidste dato for censur fra studieforvaltningen ved Københavns Universitet.

§ 3. Fødevarestyrelsen træffer afgørelse om autorisation af dyrlæger senest 4 uger efter modtagelse af ansøgningen og de dokumenter, der er nævnt i § 2, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Fødevarestyrelsen begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til ansøgeren inden udløbet af fristen i stk. 1.

Stk. 3. Ansøgeren må ikke udføre opgaver som dyrlæge, før vedkommende er autoriseret hertil af Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Når Fødevarestyrelsen har modtaget en ansøgning om autorisation og alle nødvendige dokumenter, sender styrelsen en kvittering til ansøgeren med oplysning om:

1) Sagsbehandlingsfristen, jf. stk. 1 og 2,

2) at ansøgeren ikke må udføre opgaver som dyrlæge, før vedkommende er autoriseret hertil af Fødevarestyrelsen, samt

3) klagemuligheder.

§ 4. Dyrlæger, som er autoriseret efter denne bekendtgørelse, skal oplyse tjenestemodtager, jf. stk. 3, om:

1) Erhvervsmæssig titel og EU/EØS-landet, hvor tilladelsen til anvendelsen af titlen er givet,

2) de brancheorganisationer, som dyrlægen eventuelt er medlem af,

3) eventuelle erhvervsforsikringer, herunder kontaktoplysninger på forsikringsselskabet og oplysning om forsikringens geografiske dækning, og

4) kontaktoplysninger til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Hvis tjenestemodtager anmoder dyrlægen om det, skal denne oplyse om de regler, der gælder for udførelsen af erhvervet, og hvordan tjenestemodtager får adgang hertil.

Stk. 3. Ved tjenestemodtager forstås enhver, som anvender eller ønsker at anvende en dyrlæge.

§ 5. Med bøde straffes den, der overtræder § 3, stk. 3, og § 4, stk. 1 og 2.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. december 2009.

Fødevarestyrelsen, den 15. december 2009

Jan Mousing

/ Christian Strøyer

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EF-Tidende 2006 nr. L 376, s. 36).