Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Cirkulære om tildeling af Hjemmeværnets fortjensttegn1)

§ 1. Fortjensttegnet skal kaldes Hjemmeværnets fortjensttegn og præget i sølv fremstille på den ene side den kongelige stifters navnetræk og på den anden side: en laurbærkrans, belagt med økse og maskinpistol krydset. Derpå, pælvis, en fakkel med flamme, holdt af en hånd. Over våben og faklen en krone og herover påskrift: FORTJENT.

Stk. 2. Enhver, der erholder fortjensttegnet tildelt, og som er uniformeret, bærer tegnet som angivet i de til enhver tid gældende uniformsreglementer m.v. Det bæres i et rødt bånd med 8 hvide striber, og det er tilladt også at bære det til civil påklædning. Til denne påklædning bør tegnet bæres ved højtidelige lejligheder.

§ 2. Tildeling af fortjensttegnet sker ved kongelig resolution efter Forsvarsministeriets indstilling og foregår ordentligvis årlig den 4. maj.

§ 3. Fortjensttegnet kan tildeles personer, som har ydet en særlig fortjenstfuld og uselvisk indsats til gavn for det frivillige hjemmeværnsarbejde samt ved ulastelig vandel i sit private liv har gjort sig værdig til at bære et offentligt vidnesbyrd om denne indsats.

§ 4. Den, hvem fortjensttegnet er tildelt, beholder det til sin død, medmindre den pågældende gør sig skyldig i et sådant forhold, som ville have udelukket den pågældende fra at få fortjensttegnet tildelt. I så tilfælde vil det være at tilbagelevere.

Stk. 2. Når nogen, hvem fortjensttegnet er tildelt, afgår ved døden, indsendes det vedkommende tildelte fortjensttegn til Forsvarsministeriet.

§ 5. Skulle hjemmeværnets myndigheder få kundskab om, at nogen, hvem fortjensttegnet er tildelt, skulle have vist et forhold, der kunne gøre den pågældende uværdig til at beholde dette udmærkelsestegn, skal der straks afgives indberetning derom til Forsvarsministeriet.

§ 6. I øvrigt overdrages de nærmere forhold, denne sag vedrørende, til Forsvarsministeriets forsorg.

§ 7. Indstillinger om tildeling af hjemmeværnets fortjensttegn indsendes til Forsvarsministeriet i sidste halvdel af marts.

§ 8. KFF-B. 3-1959, pkt. 1 og 2 ophæves.

Forsvarsministeriet, den 1. juli 1989

P.M.V.
E.B.
H. M. Richter

Officielle noter

1) Ovenstående er indholdsmæssigt identisk med KFF-B. 3-1959, pkt. 1 og 2, der udgår.