Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31979L0409
 
31992L0043
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kort over internationale naturbeskyttelsesområder
Bilag 2 Kort over habitatområder
Bilag 3 Kort over fuglebeskyttelsesområder
Bilag 4 Kort over Ramsarområder
Bilag 5 Fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder
Bilag 6 Fortegnelse over habitatområder
Bilag 7 Fortegnelse over fuglebeskyttelsesområder
Bilag 8 Fortegnelse over Ramsarområder
Bilag 9 Fortegnelse over naturtyper og i Danmark naturligt hjemmehørende arter omfattet af
habitatdirektivets bilag I og II som er relevante ved udpegning af habitatområder
i Danmark
Bilag 10 Fortegnelse over danske fuglearter omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet, som er relevante ved udpegning af fuglebeskyttelsesområder i Danmark
Bilag 11 Fortegnelse over i Danmark naturligt hjemmehørende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af
visse arter 1) 1)

 

I medfør af § 36 i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1756 af 22. december 2006, § 3, stk. 1, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004, § 46, stk. 3, i lov nr. 453 af 9. juni 2004 om skove, § 20, § 29, § 31, stk. 2, § 51, stk. 1, § 65, stk. 1, § 67, stk. 2, § 69, stk. 1, § 71, stk. 3, og § 101, stk. 1, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004, som ændret ved lov nr. 567 af 24. juni 2005, § 6 og § 35 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 18. august 2004, som ændret ved lov nr. 566 af 24. juni 2005, § 52, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, § 17, stk. 1, § 34, stk. 1, og § 75, stk. 1, i lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, § 7, stk. 1, § 14 a, § 19, stk. 5, § 27, stk. 3, § 29, § 35, stk. 2 og § 47, stk. 3 - 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006, § 14, § 26, § 30, § 37, stk. 5, § 46 og § 52 i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 882 af 18. august 2004, som ændret ved lov nr. 564 af 24. juni 2005, § 11, stk. 1, nr. 3, i lov nr. 180 af 8. maj 1985 om okker, som ændret ved lov nr. 564 af 24. juni 2005, § 8, § 16, § 36, § 56, § 69, stk. 2 og § 89a, i lov om vandforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007, § 13, stk. 1, i lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 3. december 2002, § 28, stk. 1, § 33, stk. 3, og § 36 i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 925 af 28. september 2005, som ændret ved lov nr. 564 af 24. juni 2005 og lov nr. 474 af 31. maj 2006, § 38, stk. 2 og 4, i lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 18. august 2004, som ændret ved lov nr. 564 af 24. juni 2005 fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen udpeger internationale naturbeskyttelsesområder og fastsætter regler for administrationen af områderne. Bekendtgørelsen udpeger følgende internationale naturbeskyttelsesområder:

1) Fuglebeskyttelsesområder,

2) Habitatområder og

3) Ramsarområder.

Stk. 2. Fuglebeskyttelsesområder og habitatområder indgår i det sammenhængende europæiske, økologiske netværk, som betegnes Natura 2000.

Stk. 3. Bekendtgørelsen fastsætter bindende forskrifter til myndighederne om planlægning og administration, der berører internationale naturbeskyttelsesområder i henhold til EF-habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 - 4, og Ramsarkonventionens artikel 3, stk. 1.

Stk. 4. Bekendtgørelsens §§ 5 - 6 om planlægning og §§ 7 - 12 om administration præciserer, hvilke hensyn myndighederne skal tage.

Stk. 5. Skov- og Naturstyrelsen udarbejder oversigter, der viser de kendte forekomster af de arter og naturtyper, som er nævnt i § 4, stk. 2. Der udarbejdes en oversigt for hvert af de udpegede områder.

§ 2. Bekendtgørelsen fastsætter bindende forskrifter for myndighederne om planlægning og administration for at sikre, at forbudet mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for dyrearter og den strenge beskyttelse af plantearter i henhold til direktivets artikel 12 og artikel 13 efterkommes.

§ 3. De udpegede områder er vist på kortbilag nr. 1 - 4, der findes hos Skov- og Naturstyrelsen og kommunerne;

1) Bilag nr. 1: Internationale naturbeskyttelsesområder.

2) Bilag nr. 2: Habitatområder.

3) Bilag nr. 3: Fuglebeskyttelsesområder.

4) Bilag nr. 4: Ramsarområder.

Stk. 2. Bekendtgørelsen indeholder tillige følgende bilag:

1) Bilag nr. 5 er en fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder. For hvert internationalt naturbeskyttelsesområde er angivet nummer og navn, samt nummeret for det eller de habitatområder (H), fuglebeskyttelsesområder (F) og Ramsarområder (R), som det enkelte internationale naturbeskyttelsesområde rummer.

2) Bilag nr. 6 er en fortegnelse over habitatområder. For hvert habitatområde er angivet nummer, navn og NATURA 2000-kode.

3) Bilag nr. 7 er en fortegnelse over fuglebeskyttelsesområder. For hvert fuglebeskyttelsesområde er angivet nummer, navn og NATURA 2000-kode.

4) Bilag nr. 8 er en fortegnelse over Ramsarområder. For hvert Ramsarområde er angivet nummer og navn.

5) Bilag nr. 9 er en fortegnelse over de naturtyper og arter, der er omfattet af EF-habitatdirektivets bilag I og II, som er naturligt hjemmehørende i Danmark og som er relevante ved udpegning af habitatområder i Danmark. De arter, der er særligt truede på europæisk plan (prioriterede), er markeret med stjerne. For naturtyperne er angivet naturtypekoden, som den fremgår af EF-habitatdirektivets bilag I.

6) Bilag nr. 10 indeholder en fortegnelse over fuglearter, der er omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, og regelmæssigt tilbagevendende arter, som er relevante ved udpegning af fuglebeskyttelsesområder i Danmark.

7) Bilag nr. 11 indeholder en fortegnelse over de arter, der er omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV, og som er hjemmehørende i Danmark.

§ 4. Bevaringsmålsætningen for Natura 2000-områderne er at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for. For Ramsarområderne er målsætningen, at beskyttelsen skal fremmes.

Stk. 2. Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte naturtyper og i Danmark naturligt hjemmehørende arter, der er medtaget i EF-habitatdirektivets bilag I og II og i EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, samt regelmæssigt tilbagevendende trækfuglearter og forekomster, der er relevante som følge af EF-fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4, stk. 2.

Stk. 3. I bekendtgørelsen forstås ved:

a) En naturtypes bevaringsstatus : Resultatet af alle de forhold, der indvirker på en naturtype og på de karakteristiske arter, som lever dér, og som på lang sigt kan påvirke dens naturlige udbredelse, dens struktur og funktion samt de karakteristiske arters overlevelse på lang sigt.

b) En naturtypes gunstige bevaringsstatus ; En naturtypes bevaringsstatus anses for gunstig, når

1) det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område, er stabile eller i udbredelse,

2) den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dets opretholdelse på lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en overskuelig fremtid, og

3) bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er gunstig som defineret i litra d.

c) En arts bevaringsstatus : Resultatet af alle de forhold, der indvirker på arten og som på lang sigt kan få indflydelse på dens bestandes udbredelse og talrighed.

d) En arts gunstige bevaringsstatus : En arts bevaringsstatus anses for gunstig, når

1) data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på lang sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder,

2) artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er sandsynlighed for, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket, og

3) der er og sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til på lang sigt at bevare dens bestande.

Landsplan-, kommune-, lokal- og råstofplanlægning

§ 5. De internationale naturbeskyttelsesområder skal fremgå af landsplandirektiver og kommuneplanerne, der skal indeholde retningslinjer i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Stk. 2. I områderne må der ikke;

1) Udlægges nye arealer til byzone eller til sommerhusområde.

2) Planlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg i form af servicestationer, materialepladser og lign.

3) Planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg og lign., f.eks. lufthavne, flyvepladser, jernbaner, havne, opfyldninger på søterritoriet, luftledningsanlæg, vindmølleklynger og -parker, lossepladser og anlæg for deponering.

4) Udlægges nye områder til råstofindvinding på land.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 2 kan der planlægges for linjeoverføringer af luftledningsanlæg gennem et internationalt naturbeskyttelsesområde, der alene er udpeget som habitatområde.

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 2 kan der planlægges for foranstaltninger, som vil medføre forbedringer af naturforholdene i det berørte område.

Stk. 5. Skov- og Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade fravigelse af stk. 2.

§ 6. I redegørelsen til planforslag i medfør af planloven, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et Natura 2000-områdes forvaltning, men som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der indgå en vurdering af forslagets virkninger på området under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger.

Stk. 2. Såfremt vurderingen viser, at planen skader Natura 2000-området, kan planen ikke vedtages.

Tilladelser, dispensationer, godkendelser, planlægning m.v.

§ 7. Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 8, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning.

Stk. 2. Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder også for myndighedernes administration af bestemmelserne i § 9.

Stk. 4. Vurderinger efter stk. 1 - 3 skal fremgå af afgørelsen.

Stk. 5. Myndighedernes administration af bestemmelserne i §§ 8 - 9 skal for projekter inden for Ramsarområderne ske på en sådan måde, at myndighederne fremmer beskyttelsen af områderne.

Stk. 6. Hvis myndigheden vurderer, at inddragelse af offentligheden kan tilføre sagen nye oplysninger, skal offentligheden høres, inden der træffes endelig afgørelse i sagen.

§ 8. Følgende sager efter planloven er omfattet af § 7:

1) Tilladelse efter regler udstedt i medfør af planlovens § 11 g, stk. 4.

2) Dispensation fra bestemmelser i en lokalplan m.v., jf. § 19 i planloven.

3) Tilladelse til udstykning, opførelse af ny bebyggelse eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer efter § 35 i planloven.

Stk. 2. Følgende sager efter skovloven er omfattet af § 7:

1) Tilladelse til at ophæve fredskovspligten efter skovlovens § 6.

2) Dispensation fra skovlovens § 8, § 9, nr. 1 og 2, § 10, nr. 4, § 11, stk. 1 og §§ 26 - 28 jf. skovlovens § 38.

3) Godkendelse af arbejdsskure efter skovlovens § 11, stk. 3.

4) Godkendelse af spejderhytter, skovbørnehaver og lignende efter regler udstedt i medfør af skovlovens § 11, stk. 4.

Stk. 3. Følgende sager efter naturbeskyttelsesloven er omfattet af § 7:

1) Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1 - 3 om beskyttede naturtyper m.v., § 8, stk. 1, og afgørelser efter regler udstedt i medfør af § 8, stk. 6 og 7, om klitfredede arealer, § 15, stk. 1, om strandbeskyttelseslinjen, § 16, stk. 1, om sø- og åbeskyttelseslinjen, § 17, stk. 1, om skovbyggelinjen og § 18, stk. 1, om fortidsmindebeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65.

2) Godkendelse af beliggenhed og ydre udformning af erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri efter naturbeskyttelseslovens § 8, stk. 5, nr. 7.

3) Godkendelse af beliggenhed og ydre udformning af erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri efter naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 4, nr. 7.

4) Godkendelse af placering og udformning af offentlige anlæg i det åbne land efter regler udstedt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 20.

5) Tilladelse til at fravige regler udstedt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 29.

6) Tilladelse til at udsætte dyr, der ikke er naturligt vildtlevende i Danmark efter naturbeskyttelseslovens § 31, stk. 1.

7) Tilladelse til rørskær i perioden 1. marts - 31. oktober efter naturbeskyttelseslovens § 32.

8) Dispensation fra bekendtgørelse om fredning af statsejede arealer og arealer på søterritoriet og fiskeriterritoriet udstedt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 51, stk. 1, eller fortsat i kraft i medfør af lovens § 101, stk. 1.

9) Hel eller delvis ophævelse af strandbeskyttelseslinjen, sø- og åbeskyttelseslinjen, skovbyggelinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen efter naturbeskyttelseslovens §§ 15 - 18, jf. lovens § 69, stk. 1, samt ophævelse af klitfredningen, jf. lovens § 9, stk. 3.

Stk. 4. Følgende sager efter råstofloven er omfattet af § 7:

1) Tilladelse til råstofindvinding på land efter råstoflovens § 7, stk. 1 - 2.

2) Tilladelse til råstofindvinding på havet efter råstoflovens § 20, stk. 1.

Stk. 5. Følgende sager efter jagt- og vildtforvaltningsloven er omfattet af § 7:

1) Dispensation fra regler om vildtreservater udstedt i medfør af jagt- og vildtforvaltningslovens § 33.

2) Dispensation fra jagtlovens § 4, stk. 1, § 8, § 18, stk. 1 og 2, § 19, stk. 2, § 23, stk. 1 og 3, § 24, § 25, § 26, § 28 og § 30, stk. 1, jf. jagtlovens § 46.

Stk. 6. Følgende sager efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er omfattet af § 7:

1) Dispensation efter § 9, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. § 8, stk. 1, nr. 3.

2) Tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug efter § 10, § 11 og § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

3) Godkendelse af arealer til afsætning af husdyrgødning fra husdyrbrug efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 7. Følgende sager efter miljøbeskyttelsesloven er omfattet af § 7:

1) Tilladelse, dispensation, anmeldelse m.v., efter regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven § 7, stk. 1.

2) Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1 og stk. 2 vedrørende nedgravning i jorden, udledning eller oplægning på jorden, eller afledning til undergrunden af stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund samt nedgravede beholdere med sådanne stoffer, produkter og materialer.

3) Tilladelse, dispensation, anmeldelse m.v. efter regler udstedt efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 5.

4) Tilladelse til udledning af stoffer der kan forurene vandet til vandløb, søer eller havet i medfør af miljøbeskyttelsesloven § 27, stk. 1, samt tilladelser eller dispensationer fra regler udstedt i medfør af § 27, stk. 3.

5) Tilladelse til, at spildevand tilføres vandløb, søer eller havet efter miljøbeskyttelseslovens § 28.

6) Godkendelse af virksomheder m.v. efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, § 38 og § 39.

Stk. 8. Følgende sager efter vandløbsloven er omfattet af § 7:

1) Tilladelse til regulering af vandløb efter vandløbslovens § 17.

2) Tilladelse til sænkning af vandstanden i eller tørlægning af søer efter vandløbslovens § 18.

3) Tilladelse til anlæg af nye vandløb efter vandløbslovens § 21.

4) Godkendelse af etablering eller ændring af private udpumpningsanlæg til brug for afvanding efter vandløbslovens § 38.

5) Godkendelse af anlæg eller ændring af broer, overkørsler eller lignende efter vandløbslovens § 47.

6) Godkendelse af eller ændring af opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan ændre vandets frie løb eller i øvrigt være til skade for vandløbet efter vandløbslovens § 48.

Stk. 9. Følgende sager efter okkerloven er omfattet af § 7:

1) Godkendelse efter okkerlovens §§ 2 - 3 til udgrøftning og dræning inden for jordbrugserhvervet.

Stk. 10. Følgende sager efter vandforsyningsloven er omfattet af § 7:

1) Tilladelse til indvinding af grundvand og overfladevand efter vandforsyningslovens § 18 og § 20.

2) Tilladelse til etablering eller på væsentlig måde udbedring eller ændring af vandindvindingsanlæg efter vandforsyningslovens § 21.

3) Tilladelse til indvinding og afsaltning af havvand efter vandforsyningslovens § 25.

4) Tilladelse til bortledning af grundvand eller anden sænkning af vandstanden efter vandforsyningslovens §§ 26 - 27.

5) Påbud om tilkastning af brønde samt lukning af boringer efter § 36 i vandforsyningsloven.

6) Tilladelse og dispensation til udførelse og sløjfning af boringer og brønde efter regler udstedt i medfør af vandforsyningslovens § 69, stk. 2.

Stk. 11. Følgende sager efter miljø- og genteknologiloven er omfattet af § 7:

1) Godkendelse af udsætning af genetisk modificerede organismer, jf. § 9 i lov om miljø- og genteknologi.

Stk. 12. Følgende sager efter havmiljøloven er omfattet af § 7:

1) Tilladelse til dumpning af havmateriale efter havmiljølovens § 26, stk. 1.

2) Godkendelser efter regler udstedt i medfør af § 33, stk. 2 og 3 i havmiljøloven,

Stk. 13. Følgende sager efter Tøndermarsklovens § 38, stk. 1 og 2, er omfattet af § 7:

1) Dispensation fra § 10, stk. 1, om forbud mod byggeri m.v.

2) Dispensation fra § 11, stk. 1, om forbud mod terrænændring.

3) Dispensation fra § 12, stk. 1, om forbud mod beplantning m.v.

4) Dispensation fra § 13, stk. 1, om forbud mod jagt.

5) Dispensation fra § 14, stk. 1, om forbud mod fiskeri med garn og vod.

6) Dispensation fra § 15, stk. 1 - 3, om sejlads.

7) Dispensation fra § 16, stk. 2, om forbud mod omlægning.

8) Dispensation fra § 17, stk. 2, om overfladegrøbling m.v.

9) Dispensation fra § 19 om anvendelse af handelsgødning.

10) Dispensation fra § 20 om forbud mod kemiske bekæmpelsesmidler.

11) Dispensation fra § 37, stk. 2, om offentlighedens ret til færdsel og ophold.

§ 9. Bestemmelsen i § 7 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelser i naturbeskyttelsesloven:

1) Afgivelse af påbud og nedlæggelse af forbud efter naturbeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

2) Udarbejdelse af regler om sejlads efter naturbeskyttelseslovens § 29.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 7 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven:

1) Udarbejdelse af støjhandlingsplaner efter regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 14 a.

2) Udarbejdelse af affaldsplaner efter miljøbeskyttelseslovens § 47, stk. 2.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 7 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelser i vandløbsloven:

1) Udarbejdelse og vedtagelse af vandløbsregulativer efter vandløbslovens § 12.

2) Udarbejdelse og revision af vandløbsregulativer efter vandløbslovens § 14.

3) Fastsættelse af bestemmelser om private vandløbs skikkelse eller vandføringsevne efter vandløbslovens § 15.

4) Fastsættelse af bestemmelser om vedligeholdelsens omfang og udførelse efter vandløbslovens § 36.

5) Vedtagelse af vandløbsrestaurering efter vandløbslovens § 37 og § 37 a.

6) Beslutning om oprettelse af offentlige pumpeanlæg efter vandløbslovens § 39.

7) Fastsættelse af flodemål for opstemningsanlæg efter vandløbslovens § 49.

Stk. 4. Bestemmelsen i § 7 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelser i vandforsyningsloven:

1) Indsatsplaner efter § 13 i vandforsyningsloven.

2) Udarbejdelse af regler om indretningen, placeringen, og vedligeholdelsen af vandindvindingsanlæg, om forsyningsanlæg og om vandanlæg efter § 56 i vandforsyningsloven.

Stk. 5. Bestemmelsen i § 7 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelser i jagt- og vildtforvaltningsloven:

1) Oprettelse og nedlæggelse af vildtreservater efter § 33 og § 36 i jagt- og vildtforvaltningsloven.

2) Påbud efter § 38 i jagt- og vildtforvaltningsloven.

Stk. 6. Bestemmelsen i § 7 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelse i havmiljøloven:

1) Udarbejdelse af beredskabsplaner efter § 35 i havmiljøloven.

Stk. 7. Bestemmelsen i § 7 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelse i råstofloven:

1) Udarbejdelse af råstofplaner efter råstoflovens § 5 a.

Fravigelser

§ 10. Myndigheden kan fravige § 6, stk. 2, og § 7, stk. 2, 2. pkt., når der foreligger bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning.

Stk. 2. I Natura 2000-områder, der indeholder prioriterede naturtyper og/eller dyre- eller plantearter, kan fravigelse som nævnt i stk. 1 dog kun ske, når der foreligger bydende nødvendige hensyn til menneskers sundhed og den offentlige sikkerhed eller væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller, efter udtalelse fra Europa-Kommissionen, andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser.

Stk. 3. Fravigelse efter stk. 1 forudsætter, at der træffes alle nødvendige kompensationsforanstaltninger for at sikre, at sammenhængen i Natura 2000 bevares. Europa-Kommissionen skal underrettes om, hvilke kompensationsforanstaltninger, der træffes.

Stk. 4. Beslutning om fravigelse efter stk. 1 træffes af den myndighed, som er tillagt kompetence til at træffe afgørelse efter de almindelige regler i den lovgivning, der regulerer det pågældende område.

Stk. 5. Før der træffes afgørelse, der kan indebære, at beskyttelsen fraviges, skal den pågældende myndighed indhente en udtalelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 6. Skov- og Naturstyrelsen forestår den i stk. 2 og stk. 3 nævnte kontakt til Europa-Kommissionen.

Generel beskyttelse af visse arter

§ 11. Ved administration af de i §§ 8 - 9 nævnte bestemmelser kan der ikke gives tilladelse, dispensation, godkendelse mv., hvis det ansøgte kan

1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller

2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Stk. 2. Planforslag efter planloven kan ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen har virkninger som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Vurderingen skal fremgå af de afgørelser, der bliver truffet efter de i §§ 8-9 nævnte bestemmelser og redegørelsen til planforslag.

§ 12. Myndigheden kan fravige § 11, hvis fravigelsen ikke hindrer, at den pågældende bestands bevaringsstatus opretholdes i dens naturlige udbredelsesområde. Fravigelse kan kun ske i de situationer, hvor det ansøgte har til formål at

1) beskytte vilde dyr og planter og bevare naturtyperne,

2) forhindre alvorlig skade navnlig på afgrøder, besætning, skove, fiskeri, vand og andre former for ejendom,

3) sikre hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller af andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social og økonomisk art, og hensyn til væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller

4) fremme forskning og undervisning, genopretning af en bestand, genudsætning af disse arter og opdræt med henblik herpå, herunder kunstig opformering af planter.

Stk. 2. Beslutning om at fravige stk. 1 træffes af den myndighed, som er tillagt kompetence til at træffe afgørelse efter de almindelige regler i den lovgivning, der regulerer det pågældende område.

Stk. 3. Før der træffes afgørelse om at fravige stk. 1, skal den pågældende myndighed indhente udtalelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 4. Beslutning om at fravige jf. stk. 1, skal meddeles Skov- og Naturstyrelsen med henblik på information af Europa - Kommissionen.

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. maj 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni 2003 om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder ophæves.

Miljøministeriet, den 1. maj 2007

Connie Hedegaard

/Jens Peter SimonsenBilag 1

Kort over internationale naturbeskyttelsesområder

AL1529_1.JPG Size: (528 X 655)Bilag 2

Kort over habitatområder

AL1529_2.JPG Size: (529 X 652)Bilag 3

Kort over fuglebeskyttelsesområder

AL1529_3.JPG Size: (529 X 653)Bilag 4

Kort over Ramsarområder

AL1529_4.JPG Size: (528 X 651)Bilag 5

Fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder

For hvert internationalt naturbeskyttelsesområde er angivet nummer og navn, samt nummeret for det eller de habitatområder (H), fuglebeskyttelsesområder (F) og Ramsarområder (R), som det enkelte internationale naturbeskyttelsesområde rummer.

1:

Skagens Gren (H1)

2:

Råbjerg Mile og Hulsig Hede (H2, F5)

3:

Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose (H3, F6)

4:

Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å's udløb (H4, F11, R8)

5:

Uggerby Klitplantage og Uggerby Å's udløb (H5)

6:

Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å (H6)

7:

Rubjerg Knude og Lønstrup Klit (H7)

8:

Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og omliggende overdrevsområder (H8, H216)

9:

Strandenge på Læsø og havet syd herfor (H9, F10, R10)

10:

Holtemmen, Højsande og Nordmarken (H10)

11:

Solsbæk (H11)

12:

Store Vildmose (H12)

13:

Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand (H13)

14:

Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord (H14, F2, F15, R11)

15:

Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal (H15, F1, R7)

16:

Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg (H16, F8, F12, F13, F19, F20, R6)

17:

Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov (H18, F7)

18:

Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø (H20, F3, F4)

19:

Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede (H21)

20:

Havet omkring Nordre Rønner (H176, F9, R9)

21:

Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med Underlien (H193, H219)

22:

Kielstrup Sø (H22)

23:

Vullum Sø (H23)

24:

Hanstholm Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors Sø og Vandet Sø (H24, H220, F22)

25:

Vangså Hede (H25, F18)

26:

Ålvand Klithede og Førby Sø (H26, F17)

27:

Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø (H27, F21)

28:

Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø (H28, F23, F27, F28, F39, R5)

29:

Dråby Vig (H29, F26)

30:

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal (H30, F14, F24)

31:

Kås Hoved (H31)

32:

Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge (H32)

33:

Tjele Langsø og Vinge Møllebæk (H33, F16)

34:

Brandstrup Mose (H34)

35:

Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker (H35)

36:

Nipgård Sø (H36)

37:

Rosborg Sø (H37)

38:

Bredsgård Sø (H38)

39:

Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal (H39)

40:

Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder (H40, H226, H227)

41:

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø (H41, F29)

42:

Mågerodde og Karby Odde (H177, F25)

43:

Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg (H184)

44:

Lild Strand og Lild Strandkær (H185)

45:

Korsø Knude (H187)

46:

Anholt og havet nord for (H42, F32, R12)

47:

Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov (H43)

48:

Stubbe Sø (H44)

49:

Gudenå og Gjern Bakker (H45)

50:

Tved Kær (H46)

51:

Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs (H47)

52:

Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå (H48, F33, F35)

53:

Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov (H49, F34)

54:

Yding Skov og Ejer Skov (H50)

55:

Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede (H51, F31, R14)

56:

Horsens Fjord, havet øst for og Endelave (H52, F36, R13)

57:

Silkeborgskovene (H181)

58:

Nordby Bakker (H182)

59:

Kysing Fjord (F30)

60:

Skørsø (H53)

61:

Skånsø og Tranemose (H54)

62:

Venø, Venø Sund (H55, F40)

63:

Sønder Feldborg Plantage (H56, F42)

64:

Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede (H57, H225)

65:

Nissum Fjord (H58, F38, R4)

66:

Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord (H59, F41, R3)

67:

Borris Hede (H60, F37)

68+69:

Skjern Å, Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen (H61, H62, F43, R2)

70:

Mose ved Karstoft Å (H63)

71:

Kimmelkær Landkanal (H178)

72:

Husby Sø og Nørresø (H188)

73:

Lønborg Hede (H196)

74:

Husby Klit (H197)

75:

Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage (H64)

76:

Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del (H65, H235)

77:

Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær (H66, F44)

78:

Skove langs nordsiden af Vejle Fjord (H67, F45)

79:

Munkebjerg Strandskov (H68)

80:

Højen Bæk (H69)

81:

Øvre Grejs Ådal (H70)

82:

Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage (H71, F46)

83:

Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter (H72)

84:

Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage (H73, F50, F56, R1)

85:

Hedeområder ved Store Råbjerg (H74, F48)

86:

Vejen Mose (H75, F54)

87:

Nørrebæk ved Tvilho (H76)

88:

Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde (H77)

89:

Vadehavet (H78, H86, H90, H239, F49, F51, F52, F53, F55, F57, F60, F65, F67, R27)

90:

Sneum Å og Holsted Å (H79)

91:

Kongeå (H80)

92:

Pamhule Skov og Stevning Dam (H81, F59)

93:

Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov (H82, F66)

94:

Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov (H83, F68)

95:

Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark (H84, F58)

96:

Bolderslev Skov og Uge Skov (H85)

97:

Frøslev Mose (H87, F70)

98:

Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose (F62)

99:

Kongens Mose og Draved Skov (H88, F61)

100:

Sølsted Mose (H89)

101:

Sønder Ådal (F63)

102:

Flensborg Fjord og Nybøl Nor (F64)

103:

Kogsbøl og Skast Mose (F69)

104:

Lilleskov og Troldsmose (H189)

105:

Augustenborg Skov (H200)

106:

Mandbjerg Skov (H201)

107:

Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand (H91)

108:

Æbelø, havet syd for og Nærå (H92, F76, R16)

109:

Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø (H93, F77)

110:

Odense Fjord (H94, F75)

111:

Røjle Klint og Kasmose Skov (H95)

112:

Lillebælt (H96, F47, R15)

113:

Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose (H97)

114:

Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å (H98)

115:

Østerø Sø (H99)

116:

Vresen (H100, F73)

117:

Kajbjerg Skov (H101)

118:

Søer ved Tårup og Klintholm (H102)

119:

Storelung (H103)

120:

Skove og søer syd for Brahetrolleborg (H104, F74)

121:

Arreskov Sø (H105, F78)

122:

Store Øresø, Sortesø og Iglesø (H106)

123:

Bøjden Nor (H107)

124:

Maden på Helnæs og havet vest for (H108)

125:

Vestlige del af Avernakø (H109)

126:

Stenrev sydøst for Langeland (H110)

127:

Sydfynske Øhav (H111, F71, F72, R17)

128:

Hesselø med omliggende stenrev (H112)

129:

Gilbjerg Hoved (H113)

130:

Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov (H114)

131:

Gurre Sø (H115)

132:

Rusland (H116)

133:

Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov (H190, H117, F108)

134:

Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose (H118, F106)

135:

Tisvilde Hegn og Melby Overdrev (H119)

136:

Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov (H120, H199, F105, F107)

137:

Kattehale Mose (H121)

138:

Bøllemose (H122)

139:

Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov (H123, F109)

140:

Vasby Mose og Sengeløse Mose (H124)

141:

Brobæk Mose og Gentofte Sø (H125)

142:

Saltholm og omliggende hav (H126, F110)

143:

Vestamager og havet syd for (H127, F111)

144:

Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave (H191, H251)

145:

Ejby Ådal og omliggende kystskrænter (H128)

146:

Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø (H129)

147:

Ølsemagle Strand og Staunings Ø (H130)

148:

Køge Å (H131)

149:

Tryggevælde Ådal (H132)

150:

Gammel Havdrup Mose (F103)

151:

Ramsø Mose (F104)

152:

Vallø Dyrehave (H198)

153:

Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig (H134, F102)

154:

Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke (H135, H244, F94, F99, R18)

155:

Udby Vig (H136)

156:

Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å (H137)

157:

Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken (H138, F100)

158:

Allindelille Fredskov (H139)

159:

Bagholt Mose (H140)

160:

Nordlige del af Sorø Sønderskov (H141)

161:

Søer ved Bregentved og Gisselfeld (H142, F101)

162:

Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø (H143, F95, F96, R19)

163:

Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose (H145, H146, H194, F91, F93)

164:

Hov Vig (F97)

165:

Sprogø og Halskov Rev (F98)

166:

Røsnæs og Røsnæs Rev (H195)

167:

Skove ved Vemmetofte (H144, F92)

168:

Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund (H147, F84, F89, R22)

169:

Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde (H148, F81, R20)

170:

Kirkegrund (H149)

171:

Klinteskoven og Klinteskov kalkgrund (H150, H207, F90)

172:

Lekkende Dyrehave (H151)

173:

Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand (H152, F82, F83, F85, F86, R21, R25)

174:

Maltrup Skov (H153)

175:

Horreby Lyng og Listrup Lyng (H154, H252)

176:

Krenkerup Haveskov (H155)

177:

Maribosøerne (H156, F87, R24)

178:

Halsted Kloster Dyrehave (H157)

179:

Nakskov Fjord og Inderfjord (H158, F88, R23)

180:

Stege Nor (H179)

181:

Oreby Skov (H180)

182:

Holtug Kridtbrud (H183)

183:

Busemarke Mose og Råby Sø (H192)

184:

Hammeren og Slotslyngen (H160)

185:

Gyldenså (H161)

186:

Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne (H162, F80)

187:

Kystskrænter ved Arnager Bugt (H163)

188:

Dueodde (H164)

189:

Ertholmene (H210, F79, R26)

190:

Kims Ryg (H165)

191:

Herthas Flak (H166)

192:

Læsø Trindel og Tønneberg Banke (H168)

193:

Store Middelgrund (H169)

194:

Briseis Flak (H170)

195:

Schultz Grund (H171)

196:

Ryggen (H172)

197:

Bredgrund (H173)

198:

Hatter Barn (H174)

199:

Broen (H175)

200:

Navnsø med hede (H17)

201:

Øster Lovnkær (H19)

202:

Lønstrup Rødgrund (H202)

203:

Knudegrund (H203)

204:

Hastens Grund (H204)

205:

Munkegrunde (H205)

206:

Stevns Rev (H206)

207:

Lysegrund (H167)

208:

Bøchers Grund (H208)

209:

Davids Banke (H209)

210:

Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne (H159)

211:

Hvideodde Rev (H211)

212:

Bakkebrædt og Bakkegrund (H212)

213:

Randkløve Skår (H213)

214:

Tolne Bakker (H214)

215:

Tislum Møllebæk (H215)

216:

Saltum Bjerge (H248)

217:

Nymølle Bæk og Nejsum Hede (H217)

218:

Hammer Bakker, østlig del (H218)

219:

Sandbanker ud for Thyborøn (H253)

220:

Sandbanker ud for Thorsminde (H254)

221:

Risum Enge og Selde Vig (H221)

222:

Villestrup Ådal (H222)

223:

Kastbjerg Ådal (H223)

224:

Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage (H224)

225:

Ovstrup Hede med Røjen Bæk (H249)

226:

Svanemose (H250)

227:

Mols Bjerge med kystvande (H186)

228:

Stenholt Skov og Stenholt Mose (H228)

229:

Bjerre Skov og Haslund Skov (H229)

230:

Kaløskovene og Kaløvig (H230)

231:

Kobberhage kystarealer (H231)

232:

Lillering Skov, Stjær Skov, Tåstrup Sø og Tåstrup Mose (H232)

233:

Brabrand Sø med omgivelser (H233)

234:

Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker (H234)

235:

Jægerspris Skydeterræn (H133)

236:

Bygholm Ådal (H236)

237:

Ringive Kommuneplantage (H237)

238:

Egtved Ådal (H238)

239:

Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov og Egernæs med holme og Fuglsø (H246, H247)

240:

Svanninge Bakker (H240)

241:

Rødme Svinehaver (H241)

242:

Thurø Rev (H242)

243:

Ebbeløkke Rev (H243)

244:

Kyndby Kyst (H245)

245:

Ålborg Bugt, østlige del (F112)

246:

Sydlige Nordsø (F113)Bilag 6

Fortegnelse over habitatområder

For hvert habitatområde er angivet nummer, navn og den såkaldte NATURA 2000 kode.

H1:

Skagens Gren (DK00FX112)

H2:

Råbjerg Mile og Hulsig Hede (DK00FX005)

H3:

Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose (DK00FX342)

H4:

Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å's udløb (DK00FX113)

H5:

Uggerby Klitplantage og Uggerby Å's udløb (DK00FX114)

H6:

Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å (DK00FX115)

H7:

Rubjerg Knude og Lønstrup Klint (DK00FX116)

H8:

Åsted Ådal (DK00FX117)

H9:

Strandenge på Læsø og havet syd herfor (DK00FX010)

H10:

Holtemmen, Højsande og Nordmarken (DK00FX118)

H11:

Solsbæk (DK00FX119)

H12:

Store Vildmose (DK00FX120)

H13:

Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand (DK00FX121)

H14:

Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord (DK00FX122)

H15:

Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal (DK00FX123)

H16:

Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg (DK00EY124)

H17:

Navnsø med hede (DK00FX295)

H18:

Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov (DK00FX125)

H19:

Øster Lovnkær (DK00FX296)

H20:

Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø (DK00FX126)

H21:

Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede (DK00FX127)

H22:

Kielstrup Sø (DK00FX128)

H23:

Vullum Sø (DK00EX129)

H24:

Hanstholm Reservatet, Nors Sø og Vandet Sø (DK00EX130)

H25:

Vangså Hede (DK00EX025)

H26:

Ålvand Klithede og Førby Sø (DK00EX017)

H27:

Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø (DK00EX132)

H28:

Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø (DK00EY133)

H29:

Dråby Vig (DK00EX026)

H30:

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk (DK00EY134)

H31:

Kås Hoved (DK00EX135)

H32:

Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge (DK00EY136)

H33:

Tjele Langsø og Vinge Møllebæk (DK00EX137)

H34:

Brandstrup Mose (DK00EX138)

H35:

Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker (DK00EX139)

H36:

Nipgård Sø (DK00EX140)

H37:

Rosborg Sø (DK00EX141)

H38:

Bredsgård Sø (DK00EX142)

H39:

Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal (DK00EX143)

H40:

Karup Å (DK00EY144)

H41:

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø (DK00EY145)

H42:

Anholt og havet nord for (DK00DX146)

H43:

Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov (DK00DX147)

H44:

Stubbe Sø (DK00DX148)

H45:

Gudenå og Gjern Bakker (DK00DY149)

H46:

Tved Kær (DK00DX150)

H47:

Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs (DK00DX151)

H48:

Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå (DK00DY152)

H49:

Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov (DK00DZ153)

H50:

Yding Skov og Ejer Skov (DK00DY154)

H51:

Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede (DK00DX155)

H52:

Horsens Fjord, havet øst for og Endelave (DK00DY156)

H53:

Skørsø (DK00CY157)

H54:

Skånsø og Tranemose (DK00CX158)

H55:

Venø, Venø Sund (DK00CY040)

H56:

Sønder Feldborg Plantage (DK00CX042)

H57:

Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø (DK00CX159)

H58:

Nissum Fjord (DK00CX160)

H59:

Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord (DK00CX161)

H60:

Borris Hede (DK00CX037)

H61:

Skjern Å (DK00CX162)

H62:

Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen (DK00CY163)

H63:

Mose ved Karstoft Å (DK00CX164)

H64:

Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage (DK00BY165)

H65:

Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat (DK00BX166)

H66:

Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær (DK00BX044)

H67:

Skove langs nordsiden af Vejle Fjord (DK00BX167)

H68:

Munkebjerg Strandskov (DK00BX168)

H69:

Højen Bæk (DK00BX169)

H70:

Øvre Grejs Ådal (DK00BX170)

H71:

Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage (DK00BY171)

H72:

Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter (DK00AX172)

H73:

Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage (DK00AX173)

H74:

Hedeområder ved Store Råbjerg (DK00AX048)

H75:

Vejen Mose (DK00AX054)

H76:

Nørrebæk ved Tvilho (DK00AX174)

H77:

Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde (DK00AX175)

H78:

Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde (DK00AY176)

H79:

Sneum Å og Holsted Ådal (DK00AX177)

H80:

Kongeå (DK00AX178)

H81:

Pamhule Skov og Stevning Dam (DK009X059)

H82:

Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov (DK009X179)

H83:

Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov (DK009X068)

H84:

Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark (DK009X058)

H85:

Bolderslev Skov og Uge Skov (DK009X180)

H86:

Brede Å (DK009X346)

H87:

Frøslev Mose (DK009X070)

H88:

Kongens Mose og Draved Skov (DK009X061)

H89:

Sølsted Mose (DK009X181)

H90:

Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen (DK009X182)

H91:

Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand (DK008X183)

H92:

Æbelø, havet syd for og Nærå (DK008X184)

H93:

Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø (DK008X185)

H94:

Odense Fjord (DK008X075)

H95:

Røjle Klint og Kasmose Skov (DK008X186)

H96:

Lillebælt (DK008X047)

H97:

Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose (DK008X187)

H98:

Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å (DK008X188)

H99:

Østerø Sø (DK008X189)

H100:

Vresen (DK008X190)

H101:

Kajbjerg Skov (DK008X191)

H102:

Søer ved Tårup og Klintholm (DK008X192)

H103:

Storelung (DK008X193)

H104:

Skove og søer syd for Brahetrolleborg (DK008X194)

H105:

Arreskov Sø (DK008X195)

H106:

Store Øresø, Sortesø og Iglesø (DK008X196)

H107:

Bøjden Nor (DK008X197)

H108:

Maden på Helnæs og havet vest for (DK008X198)

H109:

Vestlige del af Avernakø (DK008X199)

H110:

Stenrev sydøst for Langeland (DK00VA200)

H111:

Sydfynske Øhav (DK008X201)

H112:

Hesselø med omliggende stenrev (DK003X202)

H113:

Gilbjerg Hoved (DK003X203)

H114:

Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov (DK003X204)

H115:

Gurre Sø (DK003X205)

H116:

Rusland (DK003X206)

H117:

Gribskov (DK003X207)

H118:

Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose (DK003X106)

H119:

Tisvilde Hegn og Melby Overdrev (DK003X208)

H120:

Roskilde Fjord (DK003X209)

H121:

Kattehale Mose (DK003X210)

H122:

Bøllemose (DK002X211)

H123:

Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov (DK002X212)

H124:

Vasby Mose og Sengeløse Mose (DK002X213)

H125:

Brobæk Mose og Gentofte Sø (DK002X214)

H126:

Saltholm og omliggende hav (DK002X110)

H127:

Vestamager og havet syd for (DK002X111)

H128:

Ejby Ådal og omliggende kystskrænter (DK004X215)

H129:

Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø (DK004X216)

H130:

Ølsemagle Strand og Staunings Ø (DK004X217)

H131:

Køge Å (DK004X218)

H132:

Tryggevælde Ådal (DK004X219)

H133:

Jægerspris Skydeterræn (DK003X297)

H134:

Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig (DK005Y220)

H135:

Sejerø Bugt og Saltbæk Vig (DK005X221)

H136:

Udby Vig (DK005X222)

H137:

Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å (DK005X226)

H138:

Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken (DK005X223)

H139:

Allindelille Fredskov (DK005X224)

H140:

Bagholt Mose (DK005X225)

H141:

Nordlige del af Sorø Sønderskov (DK005X227)

H142:

Sø Torup Sø og Ulse Sø (DK005X228)

H143:

Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø (DK005Y229)

H144:

Skove ved Vemmetofte (DK006X230)

H145:

Holmegårds Mose (DK006Y231)

H146:

Rådmandshave (DK006X232)

H147:

Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund (DK006X233)

H148:

Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde (DK006X234)

H149:

Kirkegrund (DK00VA235)

H150:

Klinteskoven (DK006X090)

H151:

Lekkende Dyrehave (DK006X237)

H152:

Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand (DK006X238)

H153:

Maltrup Skov (DK006X278)

H154:

Horreby Lyng (DK006X239)

H155:

Krenkerup Haveskov (DK006X240)

H156:

Maribosøerne (DK006X087)

H157:

Halsted Kloster Dyrehave (DK006X241)

H158:

Nakskov Fjord (DK006X242)

H159:

Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne (DK007X298)

H160:

Hammeren og Slotslyngen (DK007X243)

H161:

Gyldenså (DK007X244)

H162:

Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne (DK007X080)

H163:

Kystskrænter ved Arnager Bugt (DK007X245)

H164:

Dueodde (DK007X246)

H165:

Kims Ryg (DK00VA247)

H166:

Herthas Flak (DK00VA248)

H167:

Lysegrund (DK00VA299)

H168:

Læsø Trindel og Tønneberg Banke (DK00VA249)

H169:

Store Middelgrund (DK00VA250)

H170:

Briseis Flak (DK00VA251)

H171:

Schultz Grund (DK00VA252)

H172:

Ryggen (DK00VA253)

H173:

Bredgrund (DK00VA254)

H174:

Hatter Barn (DK00VA255)

H175:

Broen (DK00VA256)

H176:

Havet omkring Nordre Rønner (DK00FX257)

H177:

Mågerodde og Karby Odde (DK00EX258)

H178:

Kimmelkær Landkanal (DK00CX259)

H179:

Stege Nor (DK006X260)

H180:

Oreby Skov (DK006X261)

H181:

Silkeborgskovene (DK00DY262)

H182:

Nordby Bakker (DK00DX263)

H183:

Holtug Kridtbrud (DK006X264)

H184:

Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg (DK00EX265)

H185:

Lild Strand og Lild Strandkær (DK00EX266)

H186:

Mols Bjerge med kystvande (DK00DX300)

H187:

Korsø Knude (DK00EX268)

H188:

Husby Sø og Nørresø (DK00CX270)

H189:

Lilleskov og Troldsmose (DK009X271)

H190:

Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov (DK003X272)

H191:

Nedre Mølleådal (DK002X273)

H192:

Busemarke Mose og Råby Sø (DK006X279)

H193:

Ejstrup Klit og Egvands Bakker (DK00FX274)

H194:

Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen (DK006Y275)

H195:

Røsnæs og Røsnæs Rev (DK005X276)

H196:

Lønborg Hede (DK00CX277)

H197:

Husby Klit (DK00CX278)

H198:

Vallø Dyrehave (DK004X269)

H199:

Kongens Lyng (DK003X279)

H200:

Augustenborg Skov (DK009X280)

H201:

Mandbjerg Skov (DK009X281)

H202:

Lønstrup Rødgrund (DK00VA301)

H203:

Knudegrund (DK00VA302)

H204:

Hastens Grund (DK00VA303)

H205:

Munkegrunde (DK00VA304)

H206:

Stevns Rev (DK00VA305)

H207:

Klinteskov kalkgrund (DK00VA306)

H208:

Bøchers Grund (DK00VA307)

H209:

Davids Banke (DK00VA308)

H210:

Ertholmene (DK007X079)

H211:

Hvideodde Rev (DK00VA309)

H212:

Bakkebrædt og Bakkegrund (DK00VA310)

H213:

Randkløve Skår (DK007X311)

H214:

Tolne Bakker (DK00FX312)

H215:

Tislum Møllebæk (DK00FX313)

H216:

Bangsbo Ådal og omliggende overdrevsområder (DK00FX314)

H217:

Nymølle Bæk og Nejsum Hede (DK00FX315)

H218:

Hammer Bakker, østlig del (DK00FX316)

H219:

Lien med Underlien (DK00FX317)

H220:

Hanstholmknuden (DK00EX283)

H221:

Risum Enge og Selde Vig (DK00EX284)

H222:

Villestrup Ådal (DK00FX318)

H223:

Kastbjerg Ådal (DK00DX319)

H224:

Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage (DK00CX285)

H225:

Idom Å og Ormstrup Hede (DK00CX286)

H226:

Kongenshus Hede (DK00EX287)

H227:

Hessellund Hede (DK00EY288)

H228:

Stenholt Skov og Stenholt Mose (DK00DY294)

H229:

Bjerre Skov og Haslund Skov (DK00DX320)

H230:

Kaløskovene og Kaløvig (DK00DX321)

H231:

Kobberhage kystarealer (DK00DX322)

H232:

Lillering Skov, Stjær Skov, Tåstrup Sø og Tåstrup Mose (DK00DX323)

H233:

Brabrand Sø med omgivelser (DK00DX324)

H234:

Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker (DK00DX325)

H235:

Holtum Ådal, øvre del (DK00BX293)

H236:

Bygholm Ådal (DK00BX326)

H237:

Ringive Kommuneplantage (DK00BX289)

H238:

Egtved Ådal (DK00BX290)

H239:

Alslev Ådal (DK00AX291)

H240:

Svanninge Bakker (DK008X327)

H241:

Rødme Svinehaver (DK008X328)

H242:

Thurø Rev (DK008X329)

H243:

Ebbeløkke Rev (DK00VA330)

H244:

Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke (DK005X331)

H245:

Kyndby Kyst (DK003X333)

H246:

Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov (DK004X334)

H247:

Egernæs med holme og Fuglsø (DK004Y335)

H248:

Saltum Bjerge (DK00FX336)

H249:

Ovstrup Hede med Røjen Bæk (DK00CX292)

H250:

Svanemose (DK00BX337)

H251:

Jægersborg Dyrehave (DK002X338)

H252:

Listrup Lyng (DK006X339)

H253:

Sandbanker ud for Thyborøn (DK00VA340)

H254:

Sandbanker ud for Thorsminde (DK00VA341)Bilag 7

Fortegnelse over fuglebeskyttelsesområder

For hvert fuglebeskyttelsesområde er angivet nummer, navn og den såkaldte NATURA 2000 kode.

F1:

Ulvedybet og Nibe Bredning (DK00FX001)

F2:

Ålborg Bugt, nordlige del (DK00FX002)

F3:

Madum Sø (DK00FX003)

F4:

Rold Skov (DK00FX004)

F5:

Råbjerg Mile og Hulsig Hede (DK00FX005)

F6:

Råbjerg og Tolshave Mose (DK00FX006)

F7:

Lille Vildmose (DK00FX007)

F8:

Kysten fra Aggersund til Bygholm Vejle (DK00FX008)

F9:

Nordre Rønner (DK00FX009)

F10:

Læsø, sydlige del (DK00FX345)

F11:

Hirsholmene (DK00FX011)

F12:

Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehage (DK00EY012)

F13:

Østlige Vejler (DK00EY013)

F14:

Lovns Bredning (DK00EY014)

F15:

Randers og Mariager Fjord (DK00FY015)

F16:

Tjele Langsø (DK00EX016)

F17:

Ålvand Klithede og Førby Sø (DK00EX017)

F18:

Vangså Hede (DK00EX025)

F19:

Lønnerup Fjord (DK00EX019)

F20:

Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn (DK00EX020)

F21:

Ovesø (DK00EX021)

F22:

Hanstholm Reservatet (DK00EX022)

F23:

Agger Tange (DK00EX023)

F24:

Hjarbæk Fjord og Simested Fjord (DK00EX024)

F25:

Mågerodde og Karby Odde (DK00EX258)

F26:

Dråby Vig (DK00EX026)

F27:

Glomstrup Vig, Agerø, Munkholm og Katholm Odde, Lindholm og Rotholme (DK00EY027)

F28:

Nissum Bredning (DK00CX028)

F29:

Flyndersø og Skalle Sø (DK00EY029)

F30:

Kysing Fjord (DK00DX030)

F31:

Stavns Fjord (DK00DX031)

F32:

Farvandet nord for Anholt (DK00DX032)

F33:

Salten Langsø (DK00DY033)

F34:

Skovområde syd for Silkeborg (DK00DZ034)

F35:

Mossø (DK00DY035)

F36:

Horsens Fjord og Endelave (DK00DY036)

F37:

Borris Hede (DK00CX282)

F38:

Nissum Fjord (DK00CX038)

F39:

Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø (DK00CY039)

F40:

Venø, Venø Sund (DK00CY040)

F41:

Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord (DK00CX161)

F42:

Sønder Feldborg Plantage (DK00CX042)

F43:

Ringkøbing Fjord (DK00CX043)

F44:

Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær (DK00BX044)

F45:

Skovområde ved Vejle Fjord (DK00BX045)

F46:

Randbøl Hede (DK00BY046)

F47:

Lillebælt (DK008Z047)

F48:

Hedeområder ved Store Råbjerg (DK00AX048)

F49:

Engarealer ved Ho Bugt (DK00AX049)

F50:

Kallesmærsk Hede og Grærup Langsø (DK00AX050)

F51:

Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb (DK00AX051)

F52:

Mandø (DK00AX052)

F53:

Fanø (DK00AX053)

F54:

Vejen Mose (DK00AX054)

F55:

Skallingen og Langli (DK00AX055)

F56:

Fiilsø (DK00AX056)

F57:

Vadehavet (DK00AY057)

F58:

Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark (DK009X058)

F59:

Pamhule Skov og Stevning Dam (DK009X059)

F60:

Vadehavet/Magisterkog, Rudbøl Sø og Kog, Møgeltønder, Ubjerg Kog, Frederiks Kog og Margrethe Kog (DK009X060)

F61:

Kongens Mose og Draved Skov (DK009X061)

F62:

Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose (DK009X062)

F63:

Sønder Ådal (DK009X063)

F64:

Flensborg Fjord og Nybøl Nor (DK009X064)

F65:

Rømø (DK009X065)

F66:

Lindet Skov, Hønning Plantage, Lovdrup Skov og Skrøp (DK009X066)

F67:

Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge (DK009X067)

F68:

Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov (DK009X068)

F69:

Kogsbøl og Skast Mose (DK009X069)

F70:

Frøslev Mose (DK009X070)

F71:

Sydfynske Øhav (DK008X071)

F72:

Marstal Bugt og den sydlige del af Langeland (DK008X072)

F73:

Vresen og havet mellem Fyn og Langeland (DK008X073)

F74:

Skove ved Brahetrolleborg (DK008X074)

F75:

Odense Fjord (DK008X075)

F76:

Æbelø og kysten ved Nærå (DK008X076)

F77:

Romsø og sydkysten af Hindsholm (DK008X077)

F78:

Arreskov Sø (DK008X078)

F79:

Ertholmene (DK007X079)

F80:

Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne (DK007X080)

F81:

Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde (DK006X081)

F82:

Bøtø Nor (DK006X082)

F83:

Kyststrækningen v. Hyllekrog-Rødsand (DK006X083)

F84:

Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord (DK006X084)

F85:

Smålandshavet nord for Lolland (DK006X085)

F86:

Guldborgsund (DK006X086)

F87:

Maribosøerne (DK006X087)

F88:

Nakskov Fjord og Inderfjord (DK006X088)

F89:

Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor (DK006X089)

F90:

Klinteskoven (DK006X090)

F91:

Holmegårds Mose og Porsmose (DK006Y091)

F92:

Skovene ved Vemmetofte (DK006X092)

F93:

Tystrup-Bavelse Sø (DK006Y093)

F94:

Sejerø Bugt og Nekselø (DK005X094)

F95:

Skælskør Nor, Skælskør Fjord og Gammelsø (DK005X095)

F96:

Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø (DK005X096)

F97:

Hov Vig (DK005X097)

F98:

Sprogø og Halskov Rev (DK005X098)

F99:

Saltbæk Vig (DK005X099)

F100:

Tissø, Åmose og Hallenslev Mose (DK005X100)

F101:

Søer ved Bregentved og Gisselfeld (DK005Y101)

F102:

Havet mellem Korshage og Hundested (DK005Y102)

F103:

Gammel Havdrup Mose (DK004X103)

F104:

Ramsø Mose (DK004X104)

F105:

Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø (DK004Y105)

F106:

Arresø (DK003X343)

F107:

Jægerspris Nordskov (DK003X107)

F108:

Gribskov (DK003X108)

F109:

Furesø med Vaserne og Farum Sø (DK002Y109)

F110:

Saltholm og omliggende hav (DK002X110)

F111:

Vestamager og havet syd for (DK002X111)

F112:

Ålborg Bugt, østlige del (DK00VA344)

F113:

Sydlige Nordsø (DK00VA347)Bilag 8

Fortegnelse over Ramsarområder

For hvert Ramsarområde er angivet nummer og navn.

R1:

Fiilsø

R2:

Ringkjøbing Fjord

R3:

Stadil og Veststadil Fjorde

R4:

Nissum Fjord

R5:

Harboøre og Agger tanger

R6:

Vejlerne og Løgstør Bredning

R7:

Ulvedybet og Nibe Bredning

R8:

Hirsholmene

R9:

Nordre Rønner

R10:

Læsø

R11:

Dele af Randers og Mariager Fjorde og havet udfor

R12:

Farvandet nord for Anholt

R13:

Horsens Fjord og Endelave

R14:

Stavns Fjord med tilstødende farvand

R15:

Lillebælt

R16:

Nærå Strand og Æbelø-området

R17:

Sydfynske Øhav

R18:

Sejerøbugten

R19:

Farvandet mellem Skælskør Nor og Glænø

R20:

Karrebæk, Dybsø og Avnø fjorde

R21:

Farvandet sydøst for Fejø og Femø

R22:

Præstø Fjord, Jungshoved Nor, Ulvshale og Nyord

R23:

Nakskov Fjord og Inderfjord

R24:

Maribosøerne

R25:

Farvandet mellem Lolland og Falster med Rødsand, Guldborgsund og Bøtø Nor

R26:

Ertholmene øst for Bornholm

R27:

VadehavetBilag 9

Fortegnelse over naturtyper og i Danmark naturligt hjemmehørende arter omfattet af
habitatdirektivets bilag I og II som er relevante ved udpegning af habitatområder
i Danmark

For naturtyperne er angivet naturtypekoden, som den fremgår af habitatdirektivets bilag I, samt dansk navn. Det danske navn forklarer så vidt muligt typen for danske forhold og er ikke i alle tilfælde en eksakt gengivelse af de mere tekniske betegnelser på direktivets bilag. De særligt truede naturtyper og arter på europæisk plan (såkaldt prioriterede) er angivet med stjerne (*).

Naturtyper (habitatdirektivets bilag I)

1110

Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand

1130

Flodmundinger

1140

Mudder- og sandflader blottet ved ebbe

1150

* Kystlaguner og strandsøer

1160

Større lavvandede bugter og vige

1170

Rev

1180

Boblerev

1210

Enårig vegetation på stenede strandvolde

1220

Flerårig vegetation på stenede strande

1230

Klinter eller klipper ved kysten

1310

Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand

1320

Vadegræssamfund1)

1330

Strandenge

1340

* Indlands saltenge

2110

Forstrand og begyndende klitdannelser

2120

Hvide klitter og vandremiler

2130

* Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit)

2140

* Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)

2160

Kystklitter med havtorn

2170

Kystklitter med gråris

2180

Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter

2190

Fugtige klitlavninger

2250

* Kystklitter med enebær

2310

Indlandsklitter med lyng og visse

2320

Indlandsklitter med lyng og revling

2330

Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene

3110

Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)

3130

Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden

3140

Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger

3150

Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks

3160

Brunvandede søer og vandhuller

3260

Vandløb med vandplanter

3270

Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter

4010

Våde dværgbusksamfund med klokkelyng

4030

Tørre dværgbusksamfund (heder)

5130

Enekrat på heder, overdrev eller skrænter

6120

* Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand

6210

Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)

6230

* Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund

6410

Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop

6430

Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn

7110

* Aktive højmoser

7120

Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse

7140

Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand

7150

Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv

7210

* Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe

7220

* Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand

7230

Rigkær

8220

Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter

8230

Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter med pionerplantesamfund

8330

Havgrotter, der står helt eller delvis under vand

9110

Bøgeskove på morbund uden kristtorn

9120

Bøgeskove på morbund med kristtorn

9130

Bøgeskove på muldbund

9150

Bøgeskove på kalkbund

9160

Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund

9170

Vinteregeskove i østlige (subkontinentale) egne

9190

Stilkegeskove og -krat på mager sur bund

91D0

* Skovbevoksede tørvemoser

91E0

* Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Dyre- og plantearter (habitatdirektivets bilag II)

Dyr

Bredøret flagermus2)

Barbastella barbastellus

Bechsteins flagermus2)

Myotis bechsteini

Damflagermus

Myotis dasycneme

Odder

Lutra lutra

Gråsæl

Halichoerus grypus

Spættet sæl

Phoca vitulina

Marsvin

Phocoena phocoena

Stor vandsalamander

Triturus cristatus

Klokkefrø

Bombina bombina

Flodlampret

Lampetra fluviatilis

Bæklampret

Lampetra planeri

Havlampret

Petromyzon marinus

Stavsild

Alosa fallax

Majsild

Alosa alosa

Laks

Salmo salar (kun i ferskvand)

* Snæbel

* Coregonus oxyrhynchus

Stør3)

Acipense r sturio

Hvidfinnet ferskvandsulk3)

Cottus gobio

Pigsmerling

Cobitis taenia

Dyndsmerling

Misgurnus fossilis

Bred vandkalv

Dytiscus latissimus

Lys skivevandkalv

Graphoderus bilineatus

* Eremit

* Osmoderma eremita

Eghjort3)

Lucanus cervus

Violsmælder3)

Limoniscus violaceus

Hedepletvinge

Euphydryas aurinia

Stor ildfugl3)

Lycaena dispar

Stor kærguldsmed

Leucorrhinia pectoralis

Grøn kølleguldsmed

Ophiogomphus cecilia

Stellas mosskorpion

Anthrenochernes stellae

Skæv vindelsnegl

Vertigo angustior

Kildevælds-vindelsnegl

Vertigo geyeri

Sump-vindelsnegl

Vertigo moulinsiana

Flodperlemusling

Margaritifera margaritifera

Tykskallet Malermusling

Unio crassus

Planter

Enkelt månerude

Botrychium simplex

Vandranke

Luronium natans

Liden Najade

Najas flexilis

Fruesko

Cypripedium calceolus

Mygblomst

Liparis loeselii

Gul stenbræk

Saxifraga hirculus

Krybende Sumpskærm2)

Helosciadium repens (= Apium repens)

Grøn Buxbaumia

Buxbaumia viridis

Blank Seglmos

Drepanocladus vernicosus

Slank Klomos3)

Dichelyma capillaceum

Langbørstet Meesia3)

Meesia longiseta

Rogers Furehætte3)

Orthotrichum rogeri

1) Vadegræs er indført (ca. 1930) til Danmark og er invasiv. Typen kræver derfor ikke beskyttelse.

2) Sporadisk/uregelmæssig forekomst i Danmark. Områder kræves derfor ikke udpeget.

3) Betragtes som uddød i Danmark, men kan evt. dukke op igen.Bilag 10

Fortegnelse over danske fuglearter omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet, som er relevante ved udpegning af fuglebeskyttelsesområder i Danmark

Fuglearter angivet med + omfatter arter på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, som har regelmæssig forekomst i et eller flere fuglebeskyttelsesområder. De øvrige forekommer regelmæssigt på en eller flere lokaliteter i antal, der har international betydning.

Rødstrubet Lom

Gavia stellata +

Sortstrubet Lom

Gavia arctica +

Nordisk lappedykker

Podiceps auritus +

Skarv

Phalacrocorax carbo

Rørdrum

Botaurus stellaris +

Sort stork

Ciconia nigra +

Hvid stork

Ciconia ciconia +

Skestork

Platalea leucorodia +

Knopsvane

Cygnus olor

Pibesvane

Cygnus columbianus bewickii +

Sangsvane

Cygnus cygnus +

Sædgås

Anser fabalis

Kortnæbbet gås

Anser brachyrhynchus

Grågås

Anser anser

Bramgås

Branta leucopsis +

Lysbuget knortegås

Branta bernicla hrota

Mørkbuget knortegås

Branta bernicla bernicla

Gravand

Tadorna tadorna

Pibeand

Anas penelope

Krikand

Anas crecca

Spidsand

Anas acuta

Skeand

Anas clypeata

Taffeland

Aythya ferina

Troldand

Aythya fuligula

Bjergand

Aythya marila

Ederfugl

Somateria mollissima

Havlit

Clangula hyemalis

Sortand

Melanitta nigra

Fløjlsand

Melanitta fusca

Hvinand

Bucephala clangula

Lille skallesluger

Mergus albellus +

Toppet skallesluger

Mergus serrator

Stor skallesluger

Mergus merganser

Hvepsevåge

Pernis apivorus +

Rød glente

Milvus milvus +

Havørn

Haliaeetus albicilla +

Rørhøg

Circus aeruginosus +

Blå kærhøg

Circus cyaneus +

Hedehøg

Circus pygargus +

Kongeørn

Aquila chrysaetos +

Fiskeørn

Pandion haliaetus +

Vandrefalk

Falco peregrinus +

Plettet rørvagtel

Porzana porzana +

Engsnarre

Crex crex +

Blishøne

Fulica atra

Trane

Grus grus +

Strandskade

Haematopus ostralegus

Klyde

Recurvirostra avosetta +

Hvidbrystet Præstekrave

Charadrius alexandrinus +

Pomeransfugl

Charadrius morinellus +

Hjejle

Pluvialis apricaria +

Strandhjejle

Pluvialis squatarola

Islandsk Ryle

Calidris canutus

Sandløber

Calidris alba

Almindelig Ryle

Calidris alpina

Brushane

Philomachus pugnax +

Lille kobbersneppe

Limosa lapponica +

Stor regnspove

Numenius arquata

Rødben

Tringa totanus

Hvidklire

Tringa nebularia

Tinksmed

Tringa glareola +

Sorthovedet måge

Larus melanocephalus +

Hættemåge

Larus ridibundus

Dværgmåge

Larus minutus +

Sandterne

Gelochelidon nilotica +

Splitterne

Sterna sandvicensis +

Fjordterne

Sterna hirundo +

Havterne

Sterna paradisaea +

Dværgterne

Sterna albifrons +

Sortterne

Chlidonias niger +

Lomvie

Uria aalge

Alk

Alca torda

Tejst

Cepphus grylle

Stor hornugle

Bubo bubo +

Mosehornugle

Asio flammeus +

Perleugle

Aegolius funereus +

Natravn

Caprimulgus europaeus +

Isfugl

Alcedo atthis +

Sortspætte

Dryocopus martius +

Hedelærke

Lullula arborea +

Markpiber

Anthus campestris +

Blåhals

Luscinia svecica +

Høgesanger

Sylvia nisoria +

Rødrygget tornskade

Lanius collurio +Bilag 11

Fortegnelse over i Danmark naturligt hjemmehørende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV

For arterne er angivet både det danske og det latinske navn.

Dyrearter

Pattedyr

Alle arter af flagermus

Microchiroptera spp.

Hasselmus

Muscardinus avellanarius

Birkemus

Sicista betulina

Odder

Lutra lutra

Marsvin

Phocoena phocoena

Alle andre arter af hvaler

Cetacea spp.

 

 

Krybdyr

 

Markfirben

Lacerta agilis

 

 

Padder

 

Stor vandsalamander

Triturus cristatus

Klokkefrø

Bombina bombina

Løgfrø

Pelobates fuscus

Løvfrø

Hyla arborea

Spidssnudet frø

Rana arvalis

Springfrø

Rana dalmatina

Strandtudse

Bufo calamita

Grønbroget tudse

Bufo viridis

 

 

Fisk

 

Snæbel

Coregonus oxyrhynchus

 

 

Insekter

 

Bred vandkalv

Dytiscus latissimus

Lys skivevandkalv

Graphoderus bilineatus

Eremit

Osmoderma eremita

Sortplettet blåfugl

Maculinea arion

Grøn mosaikguldsmed

Aeshna viridis

Stor kærguldsmed

Leucorrhinia pectoralis

Grøn kølleguldsmed

Ophiogomphus cecilia

 

 

Bløddyr

 

Tykskallet Malermusling

Unio crassus

 

 

Planter

 

Enkelt månerude

Botrychium simplex

Vandranke

Luronium natans

Liden Najade

Najas flexilis

Fruesko

Cypripedium calceolus

Mygblomst

Liparis loeselii

Gul stenbræk

Saxifraga hirculus

Krybende sumpskærm

Helosciadium repens (= Apium repens)

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1), som senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 807/2003 af 14. april 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 122, side 36), og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF - habitatdirektivet) (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 284, side 1) samt Ramsarkonventionen af 2. februar 1971 om vådområder af international betydning navnlig som levesteder for vandfugle, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelser nr. 26 af 4. april 1978, nr. 55 af 11. august 1987 og nr. 109 af 20. oktober 1994.