Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner

I medfør af § 4 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1350 af 17. december 2008, fastsættes:

§ 1. Sundhedsstyrelsen opkræver et gebyr på kr. 4.165 for meddelelse af tilladelse til at betegne sig som speciallæge henholdsvis specialtandlæge, jf. §§ 30 og 47, stk. 4, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen opkræver et gebyr på kr. 1.206 for meddelelse af tilladelse til selvstændigt virke som læge, tandlæge eller kiropraktor, jf. §§ 29, stk. 1, 48, stk. 1 og 53, stk. 1, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen opkræver i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed et gebyr på kr. 313 for meddelelse af autorisation som:

1) sygeplejerske, jf. lovens § 54, stk. 1,

2) jordemoder, jf. lovens § 55, stk.1,

3) ergoterapeut, jf. lovens § 58, stk. 1,

4) fysioterapeut, jf. lovens § 59, stk. 1,

5) bioanalytiker, jf. lovens § 60, stk. 1,

6) klinisk diætist, jf. lovens § 61, stk. 1,

7) radiograf, jf. lovens § 62, stk. 1,

8) bandagist, jf. lovens § 63, stk. 1,

9) klinisk tandtekniker, jf. lovens § 64, stk. 1,

10) tandplejer, jf. lovens § 65, stk. 1,

11) optiker, jf. § lovens 67, stk. 1,

12) kontaktlinseoptiker, jf. lovens § 68, stk. 1,

13) fodterapeut, jf. lovens § 70, stk. 1,

14) social- og sundhedsassistent, jf. lovens § 70 a, stk. 1.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2010 og har virkning for autorisationer, der udstedes efter denne dato.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 365 af 29. april 2009 om gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 11. marts 2010

Bertel Haarder

/ Mogens Jørgensen