Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af traktat af 3. september 2008 med Tyskland om en fast forbindelse over Femern Bælt

Efter indhentelse af Folketingets samtykke, jf. lov nr. 285 af 15. april 2009, Lovtidende A, har Danmark i henhold til kgl. resolution af 3. august 2009 ratificeret traktaten af 3. september 2008 mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland om etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt.

Traktatens ordlyd er som følger:

     
     
Traktat
mellem
Kongeriget Danmark
og
Forbundsrepublikken Tyskland
om en fast forbindelse over Femern Bælt
 
Vertrag
zwischen
der Bundesrepublik Deutschland
und
dem Königreich Dänemark
über
eine Feste Fehmarnbeltquerung
     
Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland er,
 
Die Bundesrepublik Deutschland und das Königreich Dänemark
     
i anerkendelse af at transportinfrastrukturen mellem de to stater må forbedres for at fremme den europæiske og regionale transport af varer og personer og af, at en fast forbindelse over Femern Bælt vil føre til en mærkbar forbedring af transporten af varer og personer mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland samt mellem det europæiske kontinent og Skandinavien,
 
in der Erkenntnis, dass die Verkehrsinfrastruktur zwischen den beiden Staaten verbessert werden muss, um den Güter- und Personenverkehr auf regionaler und europäischer Ebene zu fördern, und dass eine Feste Fehmarnbeltquerung erhebliche Verbesserungen für den Güter- und Personenverkehr zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Dänemark sowie zwischen Kontinentaleuropa und Skandinavien mit sich bringen würde,
     
med ønsket om at styrke de trafikale forbindelser mellem de to stater og derigennem skabe de nødvendige betingelser for et mere intensivt kulturelt og økonomisk samarbejde til fordel for Den Europæiske Union, de to stater og regionerne nær Femern Bælt,
 
in dem Wunsch, die Verkehrsverbindungen zwischen den beiden Staaten zu stärken und dadurch zu Gunsten der Europäischen Union, der beiden Staaten und der Regionen am Fehmarnbelt die erforderlichen Voraussetzungen für eine intensivere kulturelle und wirtschaftliche Zusammenarbeit zu schaffen,
     
under hensyntagen til at en fast forbindelse over Femern Bælt vil fremme jernbanetrafikken mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Kongeriget Danmark samt mellem det europæiske kontinent og Skandinavien og forstærke integrationen og dynamikken i regionerne og fremme konkurrencen og udviklingen i regionerne,
 
unter Berücksichtigung, dass eine Feste Fehmarnbeltquerung den Eisenbahnverkehr zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Dänemark sowie zwischen Kontinentaleuropa und Skandinavien fördern, die Integration und die Dynamik der Regionen stärken, den Wettbewerb und die Entwicklung in den Regionen vorantreiben wird,
     
i tilfredshed med at Europa-Parlamentet og Rådet har identificeret jernbaneaksen over Femern Bælt som et prioritetsprojekt inden for udviklingen af de transeuropæiske transportnet (TEN-T) i henhold til i bilag III i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1692/96/EF af 23. juli 1996 om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (EFT L 228 af 9. september 1996, s. 1), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 884/2004/EF af 29. april 2004 (EUT L 167 af 30. april 2004) samt ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 af 20. november 2006 (EUT L 363 af 20. december 2006),
 
in Genugtuung darüber, dass das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union die Eisenbahnachse Fehmarnbelt im Anhang III der Entscheidung Nr. 1692/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über gemeinschaftliche Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes (Amtsblatt Nr. L 228 vom 9. September 1996, S. 1) zuletzt geändert durch Entscheidung Nr. 884/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 (Amtsblatt Nr. L 167 vom 30. April 2004) sowie durch Verordnung (EG) Nr. 1791/2006 des Rates vom 20. November 2006 (Amtsblatt Nr. L 363 vom 20. Dezember 2006) als ein vorrangiges Vorhaben beim Aufbau der transeuropäischen Verkehrsnetze (TEN-V) identifiziert haben,
     
i betragtning af at der for den faste forbindelse over Femern Bælt findes forskellige tekniske løsningsmuligheder med forskellige virkninger, idet en skråstagsbro i henhold til det nuværende vidensniveau i særlig grad ville fremme en opnåelse af de fælles mål,
 
in der Erwägung, dass für die Feste Fehmarnbeltquerung unterschiedliche technische Lösungsmöglichkeiten mit unterschiedlichen Auswirkungen bestehen, wobei nach den bisher gewonnenen Erkenntnissen eine Schrägseilbrücke die Erreichung der gemeinsamen Ziele besonders fördern würde,
     
under hensyntagen til at det forventede trafikgrundlag giver mulighed for at brugerfinansiere den faste forbindelse over Femern Bælt,
 
unter Berücksichtigung, dass das zu erwartende Verkehrsaufkommen es ermöglichen soll, die Feste Fehmarnbeltquerung durch die Nutzer zu finanzieren,
     
under hensyntagen til at Kongeriget Danmark skal modtage ethvert overskud og hæfte for ethvert underskud i forbindelse med det selskab, der er ansvarlig for opførelsen og driften af den faste forbindelse over Femern Bælt,
 
unter Berücksichtigung, dass das Königreich Dänemark jeden Gewinn erhalten und für jeden Verlust haften soll im Zusammenhang mit der Gesellschaft, die für Errichtung und Betrieb der Festen Fehmarnbeltquerung zuständig ist,
     
i erkendelse af at et fælles projekt af denne størrelsesorden kræver tæt samarbejde og vedvarende, gensidig støtte på alle områder,
 
in Anerkennung dessen, dass ein gemeinsames Projekt dieser Größenordnung eine enge Zusammenarbeit und dauerhafte gegenseitige Unterstützung auf allen Gebieten erfordert,
     
i anerkendelse af det føderale system i Forbundsrepublikken Tyskland og delstaten Slesvig-Holstens interesser,
 
in Anerkennung des föderalen Systems der Bundesrepublik Deutschland und der Interessen des Landes Schleswig-Holstein –
     
blevet enige om følgende:
 
sind wie folgt übereingekommen:
     
Artikel 1
 
Artikel 1
     
Traktatens genstand
 
Gegenstand des Vertrags
     
(1) Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland (i det følgende: de kontraherende stater) er enige om, at der opføres og drives en brugerfinansieret fast forbindelse for jernbane- og vejtrafik over Femern Bælt (i det følgende: den faste forbindelse over Femern Bælt). Kongeriget Danmark opfører og driver den faste forbindelse over Femern Bælt og afholder udgifterne. Til finansiering af omkostningerne kan Kongeriget Danmark i henhold til artikel 9 og 10 opkræve vejafgifter og afgifter for benyttelse af jernbanen fra brugerne af den faste forbindelse over Femern Bælt. Omkostningerne vedrørende den faste forbindelse over Femern Bælt omfatter omkostninger for anlæg, drift og vedligeholdelse inklusive finansieringsomkostninger med den på markedet gængse forrentning af den anvendte kapital og de på markedet gængse omkostninger vedrørende stillede garantier.
 
(1) Das Königreich Dänemark und die Bundesrepublik Deutschland (im Folgenden: die Vertragsstaaten) kommen überein, dass eine nutzerfinanzierte feste Querung über den Fehmarnbelt für den Schienen- und Straßenverkehr (im Folgenden: die Feste Fehmarnbeltquerung) errichtet und betrieben wird. Das Königreich Dänemark wird die Feste Fehmarnbeltquerung errichten und betreiben und trägt die Kosten. Das Königreich Dänemark kann nach Maßgabe der Artikel 9 und 10 Mautgebühren und Entgelte für die Nutzung der Schienenwege von den Nutzern der Festen Fehmarnbeltquerung zur Finanzierung der Kosten erheben. Die Kosten der Festen Fehmarnbeltquerung umfassen die Kosten für Errichtung, Betrieb und Instandhaltung einschließlich Finanzierungskosten mit marktüblicher Verzinsung des eingesetzten Kapitals und marktüblicher Kosten für gestellte Garantien.
     
(2) Forbundsrepublikken Tyskland forestår udbygning af landanlæggene til den faste forbindelse over Femern Bælt på sit højhedsområde.
 
(2) Die Bundesrepublik Deutschland wird die Hinterlandanbindungen der Festen Fehmarnbeltquerung auf ihrem Hoheitsgebiet ausbauen.
Kongeriget Danmark forestår udbygning af landanlæggene til den faste forbindelse over Femern Bælt på sit højhedsområde.
 
Das Königreich Dänemark wird die Hinterlandanbindungen der Festen Fehmarnbeltquerung auf seinem Hoheitsgebiet ausbauen.
     
(3) Det er målet, at den faste forbindelse over Femern Bælt åbner for trafik i 2018.
 
(3) Die Inbetriebnahme der Festen Fehmarnbeltquerung für den Verkehr ist für 2018 geplant.
     
Artikel 2
 
Artikel 2
     
Beskrivelse af den faste forbindelse over Femern Bælt
 
Beschreibung der Festen Fehmarnbeltquerung
     
(1) Den faste forbindelse over Femern Bælt opføres mellem Puttgarden og Rødbyhavn. Den faste forbindelse over Femern Bælt opføres som en kombineret jernbane- og vejforbindelse bestående af en elektrificeret, dobbeltsporet jernbane og en firesporet vejforbindelse af samme tekniske kvalitet som en motorvej.
 
(1) Die Feste Fehmarnbeltquerung wird zwischen Puttgarden und Rødbyhavn errichtet. Die Feste Fehmarnbeltquerung wird als kombinierte Schienen- und Straßenverkehrsverbindung errichtet, die aus einer elektrifizierten zweigleisigen Schienenstrecke und einer vierstreifigen Straßenverbindung mit der technischen Qualität eines Autobahnstandards besteht.
Den faste forbindelse over Femern Bælt omfatter tillige betalingsanlæg, der placeres i Kongeriget Danmark, samt diverse driftsfaciliteter.
 
Die Feste Fehmarnbeltquerung umfasst auch Einrichtungen für die Gebührenerhebung, die sich im Königreich Dänemark befinden sollen, sowie diverse Einrichtungen für den Betrieb.
Den endelige fastlæggelse af linjeføringen og opførelsen af den faste forbindelse over Femern Bælt sker i overensstemmelse med de pågældende nationale procedurer for myndighedsgodkendelse.
 
Die endgültige Festlegung der Linienführung und die Errichtung der Festen Fehmarnbeltquerung erfolgen in Übereinstimmung mit den jeweiligen nationalen behördlichen Ge­neh­mi­gungs­ver­fah­ren.
     
(2) Jernbanestrækningen anlægges som en del af det konventionelle TEN-T-jernbanenet.
 
(2) Die Schienenstrecke wird als Bestandteil des konventionellen Eisenbahnnetzes der TEN-V errichtet.
Jernbaneforbindelsen på den faste forbindelse over Femern Bælt anlægges til en hastighed på mindst 160 km/t for persontog og mindst 120 km/t for godstog. Derudover skal den faste forbindelse over Femern Bælt i teknisk henseende dimensioneres og udrustes således, at den vej- og jernbanetrafik, der i dag anvender den faste forbindelse over Øresund, også i fremtiden vil kunne anvende den faste forbindelse over Femern Bælt.
 
Die Eisenbahnverbindung auf der Festen Fehmarnbeltquerung wird für eine Geschwindigkeit von mindestens 160 km/h für Personenzüge und mindestens 120 km/h für Güterzüge errichtet. Ferner soll die Feste Fehmarnbeltquerung in technischer Hinsicht dergestalt dimensioniert und ausgerüstet werden, dass der Straßen- und Schienenverkehr, der heute die feste Querung über den Öresund benutzt, künftig auch die Feste Fehmarnbeltquerung nutzen kann.
     
(3) Der skal ansøges om godkendelse til opførelse af den faste forbindelse over Femern Bælt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende ret i den pågældende stat. Såfremt det er retligt muligt, kan tredjepart, herunder det i artikel 6 nævnte selskab, få til opgave at stå for indgivelsen af ansøgning.
 
(3) Die Genehmigung für die Errichtung der Festen Fehmarnbeltquerung ist in Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden Recht des jeweiligen Staates zu beantragen. Soweit rechtlich möglich, können Dritte, darunter die in Artikel 6 genannte Gesellschaft, mit der Antragstellung beauftragt werden.
I forbindelse med godkendelsesproceduren kan afvigelser fra de i stk. 1 og 2 anførte krav blive nødvendige. Afvigelser fra disse krav skal forelægges det fælles udvalg, jf. artikel 19, til beslutning.
 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens können Abweichungen von den in Absatz 1 und 2 aufgeführten Anforderungen erforderlich werden. Abweichungen von diesen Anforderungen sind dem Gemeinsamen Ausschuss nach Artikel 19 zur Beschlussfassung vorzulegen.
     
(4) Det tekniske grænsesnit mellem dansk og tysk jernbaneteknik, især den tekniske overgang mellem de to kontraherende staters strømsystemer, signalsystemer og sikkerhedssystemer, placeres på den tyske side af den faste forbindelse over Femern Bælt, medmindre de kontraherende stater aftaler en anden placering. Grænsesnittets præcise udformning godkendes af de kompetente danske og tyske myndigheder på forslag fra det i artikel 6 nævnte selskab.
 
(4) Die technische Schnittstelle zwischen der deutschen und dänischen Eisenbahntechnik, insbesondere der technische Übergang zwischen den Stromversorgungs-, Signal- und Sicherheitssystemen der beiden Vertragsstaaten soll sich auf der deutschen Seite der Festen Fehmarnbeltquerung befinden, sofern die Vertragsstaaten keinen anderen Standort vereinbaren. Die präzise Ausgestaltung der Schnittstelle wird auf Vorschlag der in Artikel 6 genannten Gesellschaft von den zuständigen deutschen und dänischen Behörden genehmigt.
     
(5) Grænsesnittet mellem vejforbindelsen på den faste forbindelse over Femern Bælt og vejlandanlæg i Kongeriget Danmark fastlægges som det punkt, hvor vejforbindelsen på den faste forbindelse over Femern Bælt tilsluttes den eksisterende E 47-vejforbindelse mellem Sakskøbing og Rødbyhavn i Kongeriget Danmark.
 
(5) Die Schnittstelle zwischen der Straßenverbindung auf der Festen Fehmarnbeltquerung und der Straßenhinterlandanbindung im Königreich Dänemark wird als der Punkt festgelegt, an dem die Straßenverbindung auf der Festen Fehmarnbeltquerung an die bestehende E 47-Straßenverbindung zwischen Sakskøbing und Rødbyhavn im Königreich Dänemark angeschlossen wird.
Grænsesnittet mellem jernbanestrækningen på den faste forbindelse over Femern Bælt og jernbanelandanlæg i Kongeriget Danmark fastlægges som det punkt, hvor jernbanestrækningen på den faste forbindelse over Femern Bælt tilsluttes den eksisterende jernbanestrækning mellem Rødbyhavn og Ringsted.
 
Die Schnittstelle zwischen der Schienenstrecke auf der Festen Fehmarnbeltquerung und der Schienenhinterlandanbindung im Königreich Dänemark wird als der Punkt festgelegt, an dem die Schienenstrecke auf der Festen Fehmarnbeltquerung an die bestehende Schienenstrecke zwischen Rødbyhavn und Ringsted angeschlossen wird.
     
(6) Grænsesnittet mellem vejforbindelsen på den faste forbindelse over Femern Bælt og vejlandanlæg i Forbundsrepublikken Tyskland befinder sig umiddelbart ved tilslutningsanlægget Puttgarden (slutning af afkørselsrampe, begyndelse af tilkørselsrampe). Dette tilslutningsanlæg henregnes således til de tyske vejlandanlæg.
 
(6) Die Schnittstelle zwischen der Straßenverbindung auf der Festen Fehmarnbeltquerung und der Straßenhinterlandanbindung in der Bundesrepublik Deutschland befindet sich unmittelbar an der Anschlussstelle Puttgarden (Ende Ab­fahrt­ram­pe, Anfang Auffahrtrampe). Diese Anschlussstelle zählt noch zur deutschen Straßenhinterlandanbindung.
Grænsesnittet mellem jernbanestrækningen på den faste forbindelse over Femern Bælt og jernbanelandanlæg i Forbundsrepublikken Tyskland fastlægges som det punkt, hvor skiftet mellem Forbundsrepublikken Tysklands og Kongeriget Danmarks jernbaneteknik sker, jf. stk. 4.
 
Die Schnittstelle zwischen der Schienenstrecke auf der Festen Fehmarnbeltquerung und der Schienenhinterlandanbindung in der Bundesrepublik Deutschland wird als der Punkt festgelegt, an dem der Wechsel zwischen der Eisenbahntechnik der Bundesrepublik Deutschland und des Königreichs Dänemark nach Absatz 4 erfolgt.
     
Artikel 3
 
Artikel 3
     
Opførelse og drift af den faste forbindelse over Femern Bælt
 
Errichtung und Betrieb der Festen Fehmarnbeltquerung
     
(1) Opførelsen af den faste forbindelse over Femern Bælt omfatter samtlige ydelser, som er nødvendige herfor. Kongeriget Danmark sørger især for
 
(1) Die Errichtung der Festen Fehmarnbeltquerung umfasst sämtliche hierfür erforderlichen Leistungen. Das Königreich Dänemark sorgt insbesondere für
a)
forberedende foranstaltninger, især forundersøgelser og landmåling på de kontraherende staters højhedsområder,
 
a)
vorbereitende Maßnahmen, insbesondere Voruntersuchungen und Landvermessungen auf den Hoheitsgebieten der Vertragsstaaten
b)
planlægning,
 
b)
Planung,
c)
licitation,
 
c)
Ausschreibung,
d)
kontrahering og granskning af udførelsesdokumenterne,
 
d)
Auftragsvergabe und Prüfung der Ausführungsunterlagen,
e)
indhentning af alle nødvendige godkendelser,
 
e)
Einholung aller erforderlichen Genehmigungen,
f)
byggeri inklusive tilsyn med byggeriet,
 
f)
Bau einschließlich der Bauüberwachung,
g)
afleveringsforretninger og afregning vedrørende de pågældende kontraktmæssige (del-)ydelser,
 
g)
Abnahme und Abrechnung der jeweiligen vertraglichen (Teil-)Leistungen,
h)
tilsyn med og gennemførelse af tiltag til afhjælpning af mangler for den faste forbindelse over Femern Bælt.
 
h)
Überwachung und Durchführung von Mängelbeseitigungsmaßnahmen für die Feste Fehmarnbeltquerung.
     
(2) Ved opførelsen og driften af den faste forbindelse over Femern Bælt skal de i artikel 2 nævnte krav, kravene til sikkerhed og til en smidig afvikling af trafikken samt begge kontraherende staters nationale lovgivning, som gælder på deres respektive højhedsområder, overholdes, såfremt denne traktat ikke indeholder afvigende bestemmelser.
 
(2) Bei Errichtung und Betrieb der Festen Fehmarnbeltquerung sind die in Artikel 2 genannten Anforderungen, die Anforderungen der Sicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs sowie das auf dem jeweiligen Hoheitsgebiet geltende nationale Recht beider Vertragsstaaten einzuhalten, soweit dieser Vertrag nichts Abweichendes regelt.
     
(3) Efter færdiggørelsen af anlægsarbejderne skal Kongeriget Danmark foretage afleveringsforretning for den faste forbindelse over Femern Bælt i ordretagernes tilstedeværelse og i henhold til den lovgivning i Kongeriget Danmark, som anvendes ved offentlige entrepriser. Forbundsrepublikken Tyskland vil ved afleveringsforretningen være repræsenteret af de kompetente myndigheder.
 
(3) Nach Abschluss der Bauarbeiten wird die Feste Fehmarnbeltquerung vom Königreich Dänemark nach dem bei öffentlichen Bauaufträgen angewendeten Recht des Königreichs Dänemarks in Anwesenheit der Auftragnehmer abgenommen. Die Bundesrepublik Deutschland wird bei der Abnahme durch die zuständigen Behörden vertreten sein.
     
(4) I tilknytning til den endelige afleveringsforretning bliver den faste forbindelse over Femern Bælt stillet til rådighed for offentlig vej- og jernbanetrafik.
 
(4) Im Anschluss an die Endabnahme wird die Feste Fehmarnbeltquerung dem öffentlichen Straßen- und Schienenverkehr zur Verfügung gestellt.
     
(5) Kongeriget Danmark friholder Forbundsrepublikken Tyskland for krav fra tredjemand, som vil blive gjort gældende mod Forbundsrepublikken Tyskland i forbindelse med de opgaver, som Kongeriget Danmark via det i artikel 6 nævnte selskab skal opfylde i henhold til denne traktat.
 
(5) Das Königreich Dänemark stellt die Bundesrepublik Deutschland von Ansprüchen Dritter frei, welche in Zusammenhang mit den Aufgaben, die das Königreich Dänemark über die in Artikel 6 genannte Gesellschaft nach diesem Vertrag zu erfüllen hat, gegen die Bundesrepublik Deutschland geltend gemacht werden.
     
Artikel 4
 
Artikel 4
     
Myndighedsansvar for den faste forbindelses vejdel
 
Straßenbaulast
     
(1) Den del af vejforbindelsen på den faste forbindelse over Femern Bælt, som befinder sig på Forbundsrepublikken Tysklands højhedsområde, skal klassificeres som en forbundsfjernvej (Bundesfernstraβe) i henhold til den tyske lov om forbundsfjernveje (Bundesfernstraβengesetz). For denne del af den faste forbindelse over Femern Bælt har Forbundsrepublikken Tyskland myndighedsansvaret i henhold til tysk ret. Forbundsrepublikken Tyskland overdrager Kongeriget Danmark udførelsen af følgende opgaver: Opførelse, drift og finansiering. Kongeriget Danmark kan anvende det i artikel 6 nævnte selskab til at udføre de dermed forbundne opgaver.
 
(1) Der auf dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland liegende Straßenteil der Festen Fehmarnbeltquerung soll im Rahmen der Widmung die Eigenschaft einer Bundesfernstraße im Sinne des Bundesfernstraßengesetzes erhalten. Für diesen Teil der Festen Fehmarnbeltquerung ist die Bundesrepublik Deutschland nach deutschem Recht Träger der Straßenbaulast. Die Bundesrepublik Deutschland überträgt dem Königreich Dänemark die Ausführung der folgenden Aufgaben: die Errichtung, den Betrieb und die Finanzierung. Das Königreich Dänemark kann sich zur Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben der in Artikel 6 genannten Gesellschaft bedienen.
     
(2) Driften af vejforbindelsen på den faste forbindelse over Femern Bælt indebærer blandt andet vedligeholdelse heraf. Vedligeholdelsen omfatter alle arbejder, som er nødvendige for at vedligeholde, istandsætte og renovere den faste forbindelse over Femern Bælt inklusive tilhørende parkeringspladser og andre nødvendige anlæg. Det omfatter alle foranstaltninger, som sikrer en behørig brug og opretholdelse af det tekniske stade for den faste forbindelse over Femern Bælt samt færdselssikkerhed inklusive renholdelse, vintervedligeholdelse, vejkontrol og drift af trafiktekniske anlæg. Vedligeholdelsesarbejderne på den samlede faste forbindelse over Femern Bælt inklusive tilhørende parkeringspladser og andre nødvendige anlæg udføres på en sådan måde, at de er til mindst mulig gene for trafikken på forbindelsesbygningsværket og tilkørslerne til det. De kontraherende stater kan indgå separate aftaler om arten, omfanget og gennemførelsen af vedligeholdelsesforanstaltningerne. Kongeriget Danmark informerer de kompetente organer i Forbundsrepublikken Tyskland om planlagte, større vedligeholdelsesarbejder på den faste forbindelse over Femern Bælt. Større vedligeholdelsesarbejder omfatter situationer, hvor en indskrænkning eller midlertidig indstilling af vejtrafikken er uundgåelig. Derudover informerer de kompetente organer i de kontraherende stater hinanden, hvis de har til hensigt at udføre større vedligeholdelsesarbejder på landanlæggene.
 
(2) Der Betrieb der Straßenverbindung auf der Festen Fehmarnbeltquerung beinhaltet unter anderem ihre Erhaltung. Die Erhaltung umfasst alle Arbeiten, die zur Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung der Festen Fehmarnbeltquerung einschließlich der zugehörigen Parkplätze und anderer erforderlicher Anlagen erforderlich sind. Dazu gehören alle Maßnahmen, die die ordnungsgemäße Nutzung und die Auf­recht­er­hal­tung des technischen Stands der Festen Fehmarnbeltquerung gewährleisten sowie die Verkehrssicherung einschließlich der Reinigung, des Winterdienstes, der Streckenkontrolle und des Betriebs der verkehrstechnischen Einrichtungen. Die Erhaltungsarbeiten auf der gesamten Festen Fehmarnbeltquerung einschließlich der zugehörigen Parkplätze und anderer erforderlicher Anlagen werden so ausgeführt, dass sie den Verkehr auf dem Querungsbauwerk und dessen Zufahrten so wenig wie möglich beeinträchtigen. Die Vertragsstaaten können über Art, Umfang und Durchführung der Erhaltungsmaßnahmen gesonderte Vereinbarungen schließen. Das Königreich Dänemark informiert die zuständigen Stellen der Bundesrepublik Deutschland über geplante Erhaltungsarbeiten größeren Ausmaßes auf der Festen Fehmarnbeltquerung. Erhaltungsarbeiten größeren Ausmaßes sind solche, bei denen eine Einschränkung oder vorübergehende Einstellung des Straßenverkehrs unvermeidbar ist. Darüber hinaus informieren sich die zuständigen Stellen der Vertragsstaaten gegenseitig über die Absicht der Durchführung von Erhaltungsarbeiten größeren Ausmaßes auf den Hinterlandanbindungen.
     
(3) Også for den del af den faste forbindelse over Femern Bælt, som befinder sig på Forbundsrepublikken Tysklands højhedsområde, sørger Kongeriget Danmark for at fremskaffe, anbringe, fjerne og vedligeholde alle færdselsskilte og færdselsanlæg, som er nødvendige for driften. Kongeriget Danmark vil benytte det i artikel 6 nævnte selskab til at udføre denne opgave. Selskabet er i den henseende underlagt tilsyn fra den kompetente tyske færdselsmyndighed; dennes påbud og instrukser skal efterkommes. Selskabet skal herudover senest fire uger før åbningen af den faste forbindelse over Femern Bælt indgive ansøgning om tilladelse til anbringelse af færdselsskilte og færdselsanlæg til den kompetente tyske færdselsmyndighed med fremlæggelse af en plan for færdselsskiltene.
 
(3) Auch für den auf dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland liegenden Teil der Festen Fehmarnbeltquerung sorgt das Königreich Dänemark für die Beschaffung, Anbringung, Entfernung und Unterhaltung aller für den Betrieb erforderlicher Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen. Das Königreich Dänemark wird sich zur Erfüllung dieser Aufgabe der in Artikel 6 genannten Gesellschaft bedienen. Die Gesellschaft untersteht insoweit der Aufsicht der zuständigen deutschen Straßenverkehrsbehörde; deren Anordnungen und Weisungen sind Folge zu leisten. Die Gesellschaft hat darüber hinaus die Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen spätestens vier Wochen vor der Eröffnung der Festen Fehmarnbeltquerung bei der zuständigen deutschen Straßenverkehrsbehörde unter Vorlage eines Verkehrszeichenplans zu beantragen.
     
Artikel 5
 
Artikel 5
     
Beskrivelse af landanlæggene
 
Beschreibung der Hinterlandanbindungen
     
(1) Kongeriget Danmark skal være eneansvarlig for udbygning og finansiering af landanlæggene til den faste forbindelse over Femern Bælt i Kongeriget Danmark. Udbygningen af landanlæggene i Kongeriget Danmark skal være færdig senest ved åbningen af den faste forbindelse over Femern Bælt.
 
(1) Das Königreich Dänemark soll für den Ausbau und die Finanzierung der Hinterlandanbindungen der Festen Fehmarnbeltquerung im Königreich Dänemark allein verantwortlich sein. Der Ausbau der Hinterlandanbindungen im Kö­nig­reich Dänemark soll spätestens bis zur Eröffnung der Festen Fehmarnbeltquerung fertig gestellt sein.
E 47-vejforbindelsen mellem Sakskøbing og Rødbyhavn i Kongeriget Danmark er anlagt som en firesporet motorvej.
 
Die Straßenverbindung E 47 zwischen Sakskøbing und Rødbyhavn im Königreich Dänemark ist als vierstreifige Autobahn ausgebaut.
Elektrificeringen af den eksisterende jernbane mellem Ringsted og Rødbyhavn i Kongeriget Danmark skal være færdig senest ved åbningen af den faste forbindelse over Femern Bælt. Udbygningen af jernbanen fra Vordingborg til Storstrømsbroen og fra Orehoved til Rødbyhavn i Kongeriget Danmark til en dobbeltsporet, elektrificeret jernbane skal være færdig senest ved åbningen af den faste forbindelse over Femern Bælt.
 
Die Elektrifizierung der bestehenden Schienenstrecke zwischen Ringsted und Rødbyhavn im Königreich Dänemark soll spätestens bis zur Eröffnung der Festen Fehmarnbeltquerung abgeschlossen sein. Der Ausbau der Schienenstrecke zwischen Vordingborg und der Storstrømsbroen sowie zwischen Orehoved und Rødbyhavn im Königreich Dänemark zu einer zweigleisigen elektrifizierten Schienenstrecke soll spätestens bis zur Eröffnung der Festen Fehmarnbeltquerung abgeschlossen sein.
Kongeriget Danmark forbeholder sig ret til at finansiere de danske landanlæg med afkast fra den faste forbindelse over Femern Bælt.
 
Das Königreich Dänemark behält sich das Recht vor, die dänischen Hinterlandanbindungen durch Gewinne aus der Festen Fehmarnbeltquerung zu finanzieren.
     
(2) Forbundsrepublikken Tyskland skal være eneansvarlig for udbygning og finansiering af landanlæggene til den faste forbindelse over Femern Bælt i Forbundsrepublikken Tyskland.
 
(2) Die Bundesrepublik Deutschland soll für den Ausbau und die Finanzierung der Hinterlandanbindungen der Festen Fehmarnbeltquerung in der Bundesrepublik Deutschland alleinverantwortlich sein.
Udbygningen af E 47-vejforbindelsen mellem Heiligenhafen (Ost) og Puttgarden i Forbundsrepublikken Tyskland til en firesporet hovedvej (Bundesstraße) skal være færdig senest ved åbningen af den faste forbindelse over Femern Bælt. Vejforbindelsen på den eksisterende Femern Sund-bro skal forblive tosporet.
 
Der Ausbau der Straßenverbindung E 47 zwischen Heiligenhafen (Ost) und Puttgarden in der Bundesrepublik Deutschland zu einer vierstreifigen Bundesstraße soll spätestens bis zur Eröffnung der Festen Fehmarnbeltquerung abgeschlossen sein. Die Straßenverbindung auf der bestehenden Fehmarnsundbrücke soll zweistreifig bleiben.
Elektrificeringen af jernbanen mellem Lübeck og Puttgarden i Forbundsrepublikken Tyskland skal være færdig senest ved åbningen af den faste forbindelse over Femern Bælt.
 
Die Elektrifizierung der Schienenstrecke zwischen Lübeck und Puttgarden in der Bundesrepublik Deutschland soll spätestens bis zur Eröffnung der Festen Fehmarnbeltquerung abgeschlossen sein.
Forbundsrepublikken Tyskland træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre en tilstrækkelig jernbanekapacitet på den enkeltsporede jernbane mellem Bad Schwartau og Puttgarden senest ved åbningen af den faste forbindelse over Femern Bælt.
 
Die Bundesrepublik Deutschland ergreift die erforderlichen Maßnahmen, um spätestens bis zur Eröffnung der Festen Fehmarnbeltquerung eine ausreichende Eisenbahnkapazität auf der eingleisigen Schienenstrecke zwischen Bad Schwartau und Puttgarden sicherzustellen.
Udbygningen af jernbanen mellem Bad Schwartau og Puttgarden til en dobbeltsporet, elektrificeret jernbane skal være driftsklar senest syv år efter åbningen af den faste forbindelse over Femern Bælt. Jernbaneforbindelsen over Femern Sund-broen skal forblive enkeltsporet.
 
Der Ausbau der Schienenstrecke zwischen Bad Schwartau und Puttgarden zu einer zweigleisigen elektrifizierten Schienenstrecke soll spätestens sieben Jahre nach der Eröffnung der Festen Fehmarnbeltquerung betriebsbereit sein. Die Schienenstrecke über die Fehmarnsundbrücke soll eingleisig bleiben.
     
(3) Jernbanelandanlæggene i såvel Kongeriget Danmark som i Forbundsrepublikken Tyskland anlægges som en del af det konventionelle TEN-T-jernbanenet. Ingen af basisparametrene på de tyske jernbanelandanlæg må være ringere end dem, som i dag gælder for strækningen mellem Puttgarden og Hamborg.
 
(3) Die Hinterlandanbindungen für den Schienenverkehr im Königreich Dänemark und in der Bundesrepublik Deutschland werden als Bestandteil des konventionellen Eisenbahnnetzes der TEN-V errichtet. Keiner der Basisparameter der deutschen Hinterlandanbindungen für den Schienenverkehr darf schlechter sein als diejenigen, die heute für die Strecke zwischen Puttgarden und Hamburg gelten.
     
(4) De kontraherende stater gør alt, hvad der står i deres magt, for at gennemføre projektet i overensstemmelse med antagelserne. Skulle forudsætningerne for projektet eller for dele af projektet udvikle sig markant anderledes end antaget og anderledes end, hvad der er kendt på tidspunktet for indgåelsen af traktaten, drøfter de kontraherende stater situationen igen. Dette gælder blandt andet for væsentlige omkostningsstigninger i forbindelse med landanlæggene. Det skal i den forbindelse sikres, at der foretages en udbygning af jernbanelandanlæggene, der dækker behovet.
 
(4) Die Vertragsstaaten unternehmen alles in ihrer Macht Stehende, um das Projekt gemäß den Annahmen zu verwirklichen. Sollten die Voraussetzungen für das Projekt oder für Teile des Projekts sich deutlich anders entwickeln als angenommen und anders, als es zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags bekannt ist, werden die Vertragsstaaten die Lage aufs Neue erörtern. Dies gilt unter anderem für wesentliche Kostensteigerungen in Zusammenhang mit den Hinterlandanbindungen. Dabei soll ein bedarfsgerechter Ausbau der Schienenhinterlandanbindung sichergestellt werden.
     
Artikel 6
 
Artikel 6
     
Selskab med ansvar for opførelse og drift af den faste forbindelse over Femern Bælt
 
Die Gesellschaft, die für die Errichtung und den Betrieb der Festen Fehmarnbeltquerung zuständig ist
     
(1) Kongeriget Danmark etablerer et selskab (i det følgende: selskabet), der især forestår forberedelse, planlægning, design, opnåelse af godkendelser, kontrahering, anlæg, finansiering, drift og vedligeholdelse af den faste forbindelse over Femern Bælt. Selskabet skal have ejendomsretten til den faste forbindelse over Femern Bælt, til de nødvendige arealer samt være indehaver af alle tilladelser, licenser og lignende rettigheder, der er nødvendige for at bygge, drive og vedligeholde den faste forbindelse over Femern Bælt eller anden dermed relateret virksomhed, såfremt dette er tilladt ifølge den til enhver tid gældende nationale ret i de kontraherende stater.
 
(1) Das Königreich Dänemark gründet eine Gesellschaft (im Folgenden: die Gesellschaft), die insbesondere die Aufgaben der Vorbereitung, der Planung, des Entwurfs, der Erlangung von Genehmigungen, der Auftragsvergabe, der Errichtung, der Finanzierung, des Betriebs und der Instandhaltung der Festen Fehmarnbeltquerung übernehmen soll. Die Gesellschaft soll das Eigentum an der Festen Fehmarnbeltquerung, den notwendigen Flächen sowie die Inhaberschaft an sämtlichen Genehmigungen, Lizenzen und ähnlichen Rechten, die für die Errichtung, den Betrieb und die Instandhaltung der Festen Fehmarnbeltquerung oder sonstiger hiermit verbundenen Tätigkeiten erforderlich sind, erwerben, soweit dies nach dem jeweiligen innerstaatlichen Recht der Vertragsstaaten zulässig ist.
     
(2) Selskabet etableres i henhold til dansk ret. Selskabets virksomhed udføres i overensstemmelse med almindelige forretningsprincipper og i overensstemmelse med internationale forpligtelser, herunder fællesskabsretlige forpligtelser.
 
(2) Die Gesellschaft wird nach dänischem Recht gegründet. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist in Übereinstimmung mit allgemeinen Geschäftsprinzipien und in Übereinstimmung mit internationalen Verpflichtungen, einschließlich ge­mein­schafts­recht­lich­er Verpflichtungen, auszuführen.
     
(3) Kongeriget Danmark modtager ethvert overskud og hæfter for ethvert underskud, der måtte opstå i forbindelse med selskabets aktiviteter i henhold til stk. 1.
 
(3) Das Königreich Dänemark erhält jeden Gewinn und haftet für jeden Verlust, der aus der Tätigkeit der Gesellschaft nach Absatz 1 entsteht.
     
(4) Kongeriget Danmark kan ændre organisationen af selskabet. Enhver disposition af en sådan karakter er uden betydning for de kontraherende staters rettigheder og pligter i henhold til traktaten. Ved en overdragelse eller en anden disposition over selskabets anparter, hvor 50 pct. eller mere af aktierne overdrages til ikke-statsligt kontrollerede enheder, skal Forbundsrepublikken Tysklands samtykke til hovedvilkårene dog foreligge inden overdragelsen. Ved overdragelse af mindre end 50 pct. af aktierne skal Forbundsrepublikken Tyskland høres.
 
(4) Das Königreich Dänemark ist berechtigt, die Organisation der Gesellschaft zu ändern. Keine Verfügung einer solchen Art berührt die Rechte und Verpflichtungen der Vertragsstaaten nach diesem Vertrag. Bei einer Übertragung oder einer anderen Verfügung über Anteile der Gesellschaft, bei der 50 Prozent oder mehr der Aktien an nicht staatlich kontrollierte Einheiten übertragen werden, muss zuvor jedoch die Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland zu den Hauptbedingungen für diese Übertragung vorliegen. Bei einer Übertragung von weniger als 50 Prozent der Aktien muss eine Anhörung der Bundesrepublik Deutschland erfolgen.
     
(5) Kongeriget Danmark skal sørge for og stå inde for, at selskabet opfylder de opgaver, som det har fået tildelt i henhold til denne traktat.
 
(5) Das Königreich Dänemark hat dafür zu sorgen und dafür einzustehen, dass die Gesellschaft die ihr nach diesem Vertrag zugewiesenen Aufgaben erfüllt.
     
Artikel 7
 
Artikel 7
     
Administration af selskabet
 
Organisation der Gesellschaft
     
(1) Kongeriget Danmarks ret til at træffe beslutninger med hensyn til selskabets virksomhed udøves på selskabets generalforsamlinger.
 
(1) Das Recht des Königreichs Dänemark, Entscheidungen bezüglich der Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft zu treffen, wird in den Hauptversammlungen der Gesellschaft ausgeübt.
     
(2) Kongeriget Danmarks transportminister kan i spørgsmål af væsentlig betydning give selskabet generelle eller specifikke instrukser for udøvelsen af selskabets virksomhed.
 
(2) In Angelegenheiten von wesentlicher Bedeutung kann die Verkehrsministerin oder der Verkehrsminister des Kö­nig­reichs Dänemark der Gesellschaft bezüglich der Ausführung ihrer Geschäftstätigkeiten allgemeine oder besondere Anweisungen erteilen.
     
(3) Ansvaret for selskabets virksomhed fastlægges i henhold til dansk ret.
 
(3) Die Verantwortung für Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft wird entsprechend dem dänischen Recht festgelegt.
     
(4) Kongeriget Danmarks transportminister indstiller de bestyrelsesmedlemmer, som vælges af generalforsamlingen, til valg på selskabets generalforsamling.
 
(4) Die Verkehrsministerin oder der Verkehrsminister des Königreichs Dänemark schlägt die durch die Haupt­ver­samm­lung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder zur Wahl in der Hauptversammlung der Gesellschaft vor.
     
Artikel 8
 
Artikel 8
     
Tilvejebringelse af nødvendige arealer og tilladelser
 
Bereitstellung der notwendigen Flächen und Genehmigungen
     
(1) De kontraherende stater sørger i henhold til gældende national ret for at stille de landarealer på deres respektive højhedsområder til rådighed, som permanent eller midlertidigt er nødvendige for opførelsen og driften af den faste forbindelse over Femern Bælt. Selskabet afholder de omkostninger, der opstår i den forbindelse, herunder for erhvervelse af arealer.
 
(1) Die Vertragsstaaten sorgen nach Maßgabe des geltenden innerstaatlichen Rechts dafür, dass auf ihren jeweiligen Hoheitsgebieten die für die Errichtung und den Betrieb der Festen Fehmarnbeltquerung dauernd oder vorübergehend notwendigen Grundstücke zur Verfügung gestellt werden. Die Gesellschaft trägt die dabei anfallenden Kosten, hierunter die Kosten des Grunderwerbs.
     
(2) De kontraherende stater stiller uden vederlag de vandområder og den havbund, som de udøver suverænitet, suveræne rettigheder eller jurisdiktion over i henhold til national og international ret, til rådighed, som permanent eller midlertidigt er nødvendige for opførelsen og driften af den faste forbindelse over Femern Bælt.
 
(2) Die Vertragsstaaten stellen die für die Errichtung und den Betrieb der Festen Fehmarnbeltquerung dauernd oder vorübergehend notwendigen Wasserflächen und den Meeresboden, worüber sie nach nationalem und internationalem Recht die Hoheitsgewalt, souveräne Rechte oder Hoheitsbefugnisse ausüben, entgeltfrei zur Verfügung.
     
(3) De kontraherende stater sørger i henhold til deres til enhver tid gældende nationale ret for, at de godkendelser og tilladelser, som er nødvendige for opførelsen af den faste forbindelse over Femern Bælt, foreligger rettidigt.
 
(3) Die Vertragsstaaten sorgen nach Maßgabe ihres jeweils geltenden innerstaatlichen Rechts dafür, dass die für die Errichtung der Festen Fehmarnbeltquerung notwendigen Ge­neh­mi­gung­en und Erlaubnisse rechtzeitig vorliegen.
     
Artikel 9
 
Artikel 9
     
Takstfastsættelse vedrørende vejtrafik
 
Festsetzung der Gebühren für die Straßennutzung
     
(1) Kongeriget Danmark vil opkræve vejafgifter for benyttelse af vejforbindelsen på den faste forbindelse over Femern Bælt med motorkøretøjer. Vejafgifterne tilfalder Kongeriget Danmark.
 
(1) Für die Benutzung der Straßenverbindung auf der Festen Fehmarnbeltquerung mit Kraftfahrzeugen wird das Kö­nig­reich Dänemark Mautgebühren erheben. Die Mautgebühren stehen dem Königreich Dänemark zu.
     
(2) Afgifterne for lastvogne fastsættes hvert år af den danske transportminister i henhold til de til enhver tid gældende fællesskabsretlige regler for opkrævning af afgifter for tunge erhvervskøretøjers benyttelse af visse veje. For øvrige motorkøretøjer fastsættes afgifterne for vejbenyttelsen på grundlag af de i artikel 1, stk. 1, nævnte kriterier og i øvrigt under hensyntagen til køretøjets størrelse og art.
 
(2) Die Gebühren für Lastkraftwagen werden nach Maßgabe der gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge in ihrer jeweils geltenden Fassung jährlich von der dänischen Verkehrsministerin oder dem dänischen Verkehrsminister festgesetzt. Für sonstige Kraftfahrzeuge werden die Gebühren für die Straßennutzung auf der Grundlage der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Kriterien und im Übrigen unter Berücksichtigung von Größe und Art des Fahrzeugs festgesetzt.
     
(3) Kongeriget Danmark underretter skriftligt og mindst tre måneder på forhånd de ansvarlige myndigheder i Forbundsrepublikken Tyskland om enhver ændring af afgifterne for vejbenyttelsen.
 
(3) Das Königreich Dänemark unterrichtet die zuständigen Behörden in der Bundesrepublik Deutschland mindestens drei Monate im Voraus schriftlich über jede Änderung der Gebühren für die Straßennutzung.
     
(4) Afgifterne for benyttelse af vejforbindelsen på den faste forbindelse over Femern Bælt opkræves ved betalingsanlæg i Kongeriget Danmark.
 
(4) Die Gebühren für die Nutzung der Straßenverbindung auf der Festen Fehmarnbeltquerung werden an Mautstationen im Königreich Dänemark erhoben.
     
(5) Motorkøretøjer kan ikke pålægges særskilte afgifter ud over de sædvanligvis gældende infrastrukturafgifter for benyttelse af landanlæggene.
 
(5) Kraftfahrzeugen können keine gesonderten Abgaben zusätzlich zu den üblich geltenden Infrastrukturabgaben für die Nutzung der Hinterlandanbindungen auferlegt werden.
     
Artikel 10
 
Artikel 10
     
Afgifter for benyttelse af og adgang til jernbanen
 
Entgelte für die Nutzung der Schienenwege und den Zugang zu den Schienenwegen
     
(1) Afgifter for benyttelse af jernbanen på den faste forbindelse over Femern Bælt skal fastsættes af Kongeriget Danmarks transportminister efter konsultation med den regulerende myndighed i Forbundsrepublikken Tyskland og opkræves af Kongeriget Danmark.
 
(1) Entgelte für die Nutzung der Schienenwege der Festen Fehmarnbeltquerung werden von der Verkehrsministerin oder dem Verkehrsminister des Königreichs Dänemarks nach Konsultation mit der Regulierungsbehörde der Bundesrepublik Deutschland festgesetzt und durch das Königreich Dänemark eingezogen.
     
(2) Bestemmelserne i den danske jernbanelovgivning om jernbanevirksomheders adgang til jernbaneinfrastrukturen i Kongeriget Danmark er gældende for hele den faste forbindelse over Femern Bælt. Den regulerende myndighed i Kongeriget Danmark overvåger efter konsultation med den regulerende myndighed i Forbundsrepublikken Tyskland, at bestemmelserne overholdes. Artikel 31 i direktiv 2001/14/EF er ikke berørt heraf.
 
(2) Die Vorschriften des dänischen Eisenbahnrechts über den Zugang von Eisenbahnunternehmen zur Eisenbahninfrastruktur des Königreichs Dänemark gelten für die gesamte Feste Fehmarnbeltquerung. Die Einhaltung der Vorschriften überwacht die Regulierungsbehörde des Königreichs Dänemark nach Konsultation mit der Regulierungsbehörde der Bundesrepublik Deutschland. Artikel 31 der Richtlinie 2001/14/EG bleibt unberührt.
     
(3) For at sikre, at den faste forbindelse over Femern Bælt får den rolle inden for europæisk jernbanetrafik, som den er tiltænkt, opkræves der ingen særskilte afgifter udover de sædvanligvis gældende afgifter for benyttelse af jernbanelandanlæggene.
 
(3) Um sicherzustellen, dass die Feste Fehmarnbeltquerung die ihr zugedachte Rolle im europäischen Eisenbahnverkehr bekommt, werden keine gesonderten Entgelte zusätzlich zu den üblich geltenden Entgelten für die Nutzung der Schienenhinterlandanbindungen erhoben.
     
Artikel 11
 
Artikel 11
     
Forvaltning af jernbaneinfrastrukturen og planlægning af jernbanetrafikken
 
Verwaltung der Eisenbahninfrastruktur und Planung des Eisenbahnverkehrs
     
(1) Selskabet har ansvaret for at forvalte jernbaneinfrastrukturen på den faste forbindelse over Femern Bælt. Forvaltningen af jernbaneinfrastrukturen omfatter den trafikale og tekniske drift samt renovering og vedligeholdelse af de anlæg, som jernbaneinfrastrukturen omfatter. Selskabets forvaltning af jernbaneinfrastrukturen sker i overensstemmelse med de gældende danske retsregler på dansk højhedsområde og i overensstemmelse med de tyske retsregler på tysk højhedsområde.
 
(1) Die Gesellschaft hat die Aufgabe der Verwaltung der Eisenbahninfrastruktur auf der Festen Fehmarnbeltquerung. Die Verwaltung der Eisenbahninfrastruktur beinhaltet den verkehrsbezogenen und technischen Betrieb, die Erneuerung und die Instandhaltung der von der Eisenbahninfrastruktur um­fass­ten Anlagen. Die Verwaltung der Eisenbahninfrastruktur durch die Gesellschaft erfolgt in Übereinstimmung mit den geltenden dänischen Rechtsvorschriften auf dänischem Hoheitsgebiet und in Übereinstimmung mit den deutschen Rechtsvorschriften auf deutschem Hoheitsgebiet.
     
(2) Forvalteren af de danske jernbanelandanlæg til den faste forbindelse over Femern Bælt tildeler kanaler for jernbanetrafikken på den faste forbindelse over Femern Bælt i samarbejde med de kompetente tyske instanser.
 
(2) Der Betreiber der dänischen Schienenhinterlandanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung teilt die Trassen für den Schienenverkehr auf der Festen Fehmarnbeltquerung in Zusammenarbeit mit den zuständigen deutschen Stellen zu.
     
Artikel 12
 
Artikel 12
     
Fællesskabstilskud til transeuropæiske transportnet (TEN-T)
 
Gemeinschaftszuschüsse für transeuropäische Verkehrsnetze (TEN-V)
     
De kontraherende stater vil afhængig af udformningen af det fremtidige TEN-T-program arbejde for at opnå de højest mulige fællesskabstilskud fra Europa-Kommissionens budgetlinje for transeuropæiske transportnet til den faste forbindelse over Femern Bælt og til udbygning af landanlæggene i henholdsvis Forbundsrepublikken Tyskland og Kongeriget Danmark.
 
Die Vertragsstaaten werden in Abhängigkeit von der Ausgestaltung des zukünftigen TEN-V- Programms darauf hinarbeiten, die höchstmöglichen Gemeinschaftszuschüsse aus der Haushaltslinie der Kommission der Europäischen Gemeinschaften für transeuropäische Verkehrsnetze für die Feste Fehmarnbeltquerung und für den Ausbau der Hin­ter­land­an­bin­dung­en in der Bundesrepublik Deutschland und im Königreich Dänemark zu erhalten.
     
Artikel 13
 
Artikel 13
     
Godkendelsesprocedure, vurdering af virkninger på miljøet og udførelse af byggeriet
 
Genehmigungsverfahren, Umweltverträglichkeitsprüfung, Bauausführung
     
(1) Beslutningen om valg af den tekniske løsning for den faste forbindelse over Femern Bælt træffes på grundlag af en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM) med videre efter gældende fællesskabsret.
 
(1) Die Entscheidung über die Wahl der technischen Lösung für die Feste Fehmarnbeltquerung wird unter anderem auf Grundlage einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nach geltendem Gemeinschaftsrecht getroffen.
     
(2) De fællesskabsretlige og nationalretlige krav lægges til grund for forberedelsen, opførelsen og driften af den faste forbindelse over Femern Bælt, således at skadelige virkninger på miljø og natur forebygges, og uundgåelige betydelige forringelser, især med hensyn til det europæiske Natura 2000 netværk, imødegås på en passende måde.
 
(2) Der Vorbereitung, der Errichtung und dem Betrieb der Festen Fehmarnbeltquerung werden die dem gemeinschaftsrechtlichen und innerstaatlichen Recht entsprechenden Anforderungen zugrunde gelegt, um schädlichen Auswirkungen auf Umwelt und Natur vorzubeugen und unvermeidlichen erheblichen Beeinträchtigungen insbesondere im Hinblick auf das europäische Netz Natura 2000 angemessen zu begegnen.
     
(3) De nødvendige godkendelsesprocedurer foretages for den del af den faste forbindelse over Femern Bælt, der befinder sig på tysk højhedsområde, efter tysk ret, og for den del af den faste forbindelse over Femern Bælt, der befinder sig på dansk højhedsområde, efter dansk ret.
 
(3) Die Durchführung der erforderlichen Genehmigungsverfahren erfolgt für den auf deutschem Hoheitsgebiet befindlichen Teil der Festen Fehmarnbeltquerung nach deutschem Recht und für den auf dänischem Hoheitsgebiet befindlichen Teil der Festen Fehmarnbeltquerung nach dänischem Recht.
     
(4) Inden for de kontraherende staters eksklusive økonomiske zoner i henhold til artikel 55 i De Forenede Nationers (FN's) havretskonvention af 10. december 1982 (i det følgende: eksklusive økonomiske zoner) finder de kontraherende staters til enhver tid i højhedsområdet gældende ret anvendelse inden for rammerne af bestemmelserne i havretskonventionen, såfremt nærværende traktat ikke fastlægger andet.
 
(4) Im Bereich der Ausschließlichen Wirtschaftszonen der Vertragsstaaten im Sinne des Artikels 55 des See­rechts­über­ein­kom­mens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 (im Folgenden: Ausschließliche Wirtschaftszonen) findet das jeweilige im Hoheitsgebiet der Vertragsstaaten gelt­en­de Recht im Rahmen der Vorgaben des Seerechtsübereinkommens Anwendung, soweit dieser Vertrag nichts Abweichendes regelt..
     
(5) De kontraherende stater vil samarbejde på alle områder for hurtigt at opnå myndighedsgodkendelser på nationalt og internationalt plan.
 
(5) Die Vertragsstaaten werden auf allen Gebieten zusammenarbeiten, um behördliche Genehmigungen auf nationaler und internationaler Ebene zügig zu erlangen.
     
(6) Det tilstræbes, at myndighedsgodkendelserne i Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland foreligger, således at målet om, at den faste forbindelse over Femern Bælt åbner for trafik i 2018, kan realiseres.
 
(6) Es wird angestrebt, dass die behördlichen Genehmigungen im Königreich Dänemark und in der Bundesrepublik Deutschland dergestalt vorliegen, dass das Ziel, die Feste Fehmarnbeltquerung im Jahr 2018 für den Verkehr freizugeben, erreicht werden kann.
     
(7) Den faste forbindelse over Femern Bælt opføres efter de gældende danske tekniske standarder og regler. For enkelte anlægsdeles vedkommende kan de kontraherende stater aftale en anvendelse af andre europæiske standarder og regler. De nærmere detaljer om de banetekniske anlæg aftales af de kompetente danske og tyske instanser på forslag fra selskabet.
 
(7) Die Feste Fehmarnbeltquerung wird nach den geltenden dänischen technischen Normen und Vorschriften gebaut. Für einzelne Bauteile können die Vertragsstaaten die Anwendung anderer europäischer Normen und Vorschriften vereinbaren. Einzelheiten zur bahntechnischen Ausrüstung werden auf Vorschlag der Gesellschaft zwischen den zuständigen deutschen und den dänischen Stellen abgestimmt.
     
Artikel 14
 
Artikel 14
     
Offentlig sikkerhed og orden samt beredskab
 
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie des Notfallmanagements
     
(1) Varetagelsen af anliggender om offentlig sikkerhed og orden samt om beredskabsmæssige forhold på den faste forbindelse over Femern Bælt påhviler på dansk højhedsområde og i den danske eksklusive økonomiske zone de danske myndigheder og på tysk højhedsområde og i den tyske eksklusive økonomiske zone de tyske myndigheder. De kompetente danske myndigheder omfatter blandt andet politiet, redningsberedskabet, ambulanceberedskabet og andre beredskabstjenester samt toldmyndighederne og forsvaret. De kompetente tyske myndigheder omfatter blandt andet de myndigheder, der er ansvarlige for forbundsstatens og delstaternes civil- og katastrofebeskyttelse, samt de derved medvirkende offentlige og private organisationer, redningstjenester og de forskellige politimyndigheder.
 
(1) Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie des Notfallmanagements auf der Festen Fehmarnbeltquerung unterliegen auf dänischem Hoheitsgebiet und in der dänischen Ausschließlichen Wirtschaftszone der Zuständigkeit der dänischen Behörden und auf deutschem Hoheitsgebiet und in der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone der Zuständigkeit der deutschen Behörden. Die zuständigen dänischen Behörden sind unter anderem die Polizei, die Notfallrettungsdienste und Ambulanzen und andere Notfalldienste sowie die Zollverwaltung und die Streitkräfte. Die zuständigen deutschen Behörden sind unter anderem die für den Zivil- und Katastrophenschutz des Bundes und der Länder zuständigen Behörden sowie die daran mitwirkenden öffentlichen und privaten Organisationen, die Rettungsdienste und die Polizeien.
     
(2) De i henhold til stk. 1 kompetente myndigheder vil i nødvendig udstrækning samarbejde i overensstemmelse med de gældende folkeretlige eller andre aftaler. I tilfælde af en alvorlig ulykke eller en katastrofe kan overenskomsten af 16. maj 1985 mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Kongeriget Danmark om ydelse af gensidig bistand ved katastrofer eller alvorlige ulykker anvendes. Ved foranstaltninger inden for rammerne af den aktiverede europæiske fællesskabsprocedure for katastrofebeskyttelse kan reglerne i den nævnte overenskomst om ydelse af gensidig bistand anvendes. Selskabet skal deltage i samarbejdet i det omfang, at dette er lovligt i henhold til både tysk og dansk ret.
 
(2) Die jeweils nach Absatz 1 zuständigen Behörden werden im erforderlichen Umfang entsprechend der geltenden völkerrechtlichen oder sonstigen Vereinbarungen zusammenarbeiten. Im Fall eines schweren Unglücksfalles oder einer Katastrophe ist das Abkommen vom 16. Mai 1985 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Dänemark über die gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen und schweren Unglücksfällen anwendbar. Bei Maßnahmen im Rahmen des aktivierten europäischen Gemeinschaftsverfahrens für Katastrophenschutz sind die Regeln des genannten gegenseitigen Hilfeleistungsabkommens anwendbar. Die Gesellschaft ist an der Zusammenarbeit zu beteiligen, soweit dies sowohl nach deutschem als auch nach dänischem Recht zulässig ist.
     
(3) Selskabet har inden åbningen af den faste forbindelse over Femern Bælt pligt til at udarbejde et sikkerhedskoncept og afstemme det med de i henhold til stk. 1 kompetente myndigheder. Sikkerhedskonceptet skal især indeholde en beskrivelse af samarbejdet mellem de kompetente myndigheder og selskabet samt planer for mulige nødsituationer.
 
(3) Die Gesellschaft ist verpflichtet, vor Eröffnung der Festen Fehmarnbeltquerung ein Sicherheitskonzept zu erstellen und mit den jeweils nach Absatz 1 zuständigen Behörden abzustimmen. Das Sicherheitskonzept hat insbesondere eine Darstellung der Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden und der Gesellschaft sowie Pläne für denkbare Notfall-Szenarien zu enthalten.
     
(4) Foruden de køretøjer, som anvendes til udførelse af de i artikel 6, stk. 1, nævnte opgaver for selskabet, er også de i henhold til stk. 1 kompetente myndigheders køretøjer samt de derved medvirkende offentlige og private organisationers eller virksomheders køretøjer fritaget for vejafgiften i henhold til artikel 9. Det er en forudsætning for fritagelsen for vejafgiften, at køretøjerne klart kan genkendes som køretøjer, der anvendes til de nævnte formål, eller at de uden tvivl kan legitimeres som sådan. I tilfælde af en kombination af sammenkoblede køretøjer er det motorkøretøjet, som er afgørende for fritagelsen for vejafgiften.
 
(4) Von der Mautgebühr nach Artikel 9 sind neben den für die Erfüllung der in Artikel 6 Absatz 1 aufgeführten Aufgaben der Gesellschaft eingesetzten Fahrzeugen auch die Fahrzeuge der nach Absatz 1 zuständigen Behörden sowie die daran mitwirkenden öffentlichen und privaten Organisationen oder Unternehmen befreit. Voraussetzung für die Mautgebührenbefreiung ist, dass die Fahrzeuge eindeutig als für die genannten Zwecke bestimmt erkennbar sind oder als solche zweifelsfrei ausgewiesen werden können. Im Falle von Fahrzeugkombinationen ist das Motorfahrzeug für die Mautgebührenbefreiung maßgebend.
     
Artikel 15
 
Artikel 15
     
Skat
 
Steuern
     
Ordningerne i den til enhver tid gældende overenskomst mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland til undgåelse af dobbeltbeskatning, for så vidt angår indkomst- og formueskatter, og for så vidt angår beskatning af dødsboer, arv og gave samt vedrørende bistand i skattesager, berøres ikke af denne traktat.
 
Unberührt von diesem Vertrag bleiben die Regelungen des jeweils geltenden Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Dänemark zur Vermeidung der Doppelbesteuerung bei den Steuern vom Einkommen und vom Vermögen sowie bei den Nachlass-, Erbschaft- und Schenkungsteuern und zur Beistandsleistung in Steuersachen.
     
Artikel 16
 
Artikel 16
     
Regler vedrørende arbejdsforhold
 
Regelung bezüglich der Arbeitsbedingungen
     
(1) Uafhængig af, hvem der har ansvaret for udførelsen af byggeriet, finder de nationale retsregler vedrørende arbejdsforhold anvendelse, som gælder for de kontraherende staters højhedsområde, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser.
 
(1) Unabhängig von der Zuständigkeit für die Bauausführung finden entsprechend der Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen die für das jeweilige Hoheitsgebiet einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften in Bezug auf Arbeitsbedingungen Anwendung.
     
(2) For arbejder, som udføres på tysk højhedsområde, er det især den tyske lov af 26. februar 1996 om udstationering af arbejdstagere i den til enhver tid gældende udgave. Ifølge den skal virksomheden i særdeleshed overholde de i henhold til loven relevante overenskomst- og lovmæssige arbejdsforhold og anmelde arbejderne inden påbegyndelsen heraf til den kompetente myndighed i toldadministrationen.
 
(2) Für auf deutschem Hoheitsgebiet ausgeführte Arbeiten ist dies insbesondere das Arbeitnehmer-Entsendegesetz vom 26. Februar 1996 in seiner jeweils geltenden Fassung. Danach muss das Unternehmen insbesondere die nach dem Gesetz maßgeblichen tarifvertraglichen und gesetzlichen Arbeitsbedingungen einhalten und die Arbeiten vor deren Beginn der zuständigen Behörde der Zollverwaltung anzeigen.
     
(3) For arbejder, som udføres på dansk højhedsområde, gælder tilsvarende den danske lov om udstationering i den til enhver tid gældende udgave.
 
(3) Für auf dänischem Hoheitsgebiet ausgeführte Arbeiten gilt entsprechend das dänische Arbeitnehmer-Entsendegesetz in seiner jeweils geltenden Fassung.
     
Artikel 17
 
Artikel 17
     
Indrejseret og arbejdstilladelser
 
Einreiserecht und Arbeitserlaubnisse
     
(1) De kontraherende stater indgår i det omfang, det er nødvendigt, senest den 1. januar 2011 nærmere aftale om indrejseret og arbejdstilladelser.
 
(1) Die Vertragsstaaten treffen, soweit erforderlich, spätestens am 1. Januar 2011 eine Vereinbarung über Einreiserecht und Arbeitserlaubnisse.
     
(2) Frem til ikrafttrædelse af den i stk. 1 nævnte aftale udøves samarbejdet på de berørte områder i henhold til lovgivningen i den kontraherende stat, hvis højhedsområde er berørt på grundlag af samarbejdet. Indtil dette tidspunkt drøfter de kontraherende stater situationen, hvis der opstår særlige forhold.
 
(2) Bis die in Absatz 1 genannte Vereinbarung in Kraft tritt, findet die Zusammenarbeit in den betreffenden Bereichen nach Maßgabe des Rechts des Vertragsstaates statt, dessen Hoheitsgebiet auf Grund der Zusammenarbeit betroffen ist. Bis zu diesem Zeitpunkt erörtern die Vertragsstaaten die Lage, falls besondere Verhältnisse entstehen.
     
Artikel 18
 
Artikel 18
     
Databeskyttelse
 
Datenschutz
     
De kontraherende stater forpligter sig til inden for rammerne af denne traktat at behandle fremsendte personoplysninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.
 
Die Vertragsstaaten verpflichten sich dazu, im Rahmen dieses Vertrages übermittelte personenbezogene Daten nach Maßgabe der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr zu verarbeiten.
     
Artikel 19
 
Artikel 19
     
Fælles udvalg
 
Gemeinsamer Ausschuss
     
(1) De kontraherende stater nedsætter et fælles udvalg paritetisk bestående af repræsentanter for de to kontraherende staters transportministerier. Begge kontraherende stater har samme stemmerettigheder.
 
(1) Die Vertragsstaaten bestellen einen Gemeinsamen Ausschuss, der sich paritätisch aus Vertretern der Verkehrsministerien beider Vertragsstaaten zusammensetzt. Beide Vertragsstaaten haben die gleichen Stimmrechte.
     
(2) Udvalget har til opgave at følge og fremme implementeringen af denne traktat. Dertil hører i særdeleshed varetagelse af opgaverne i henhold til artikel 2, stk. 3.
 
(2) Der Ausschuss hat die Aufgabe, die Umsetzung dieses Vertrags zu begleiten und zu fördern. Hierzu gehört insbesondere die Wahrnehmung der Aufgaben nach Artikel 2 Absatz 3.
     
(3) De kontraherende stater varetager på skift formandskabet i udvalget for et halvt år ad gangen. Udvalget afholder mindst to årlige møder, som også selskabet skal deltage i. Hver af de to kontraherende stater kan til enhver tid anmode om afholdelse af et møde i udvalget, hvis den kontraherende stat finder behov herfor.
 
(3) Den Vorsitz des Ausschusses übernehmen die Vertragsstaaten im halbjährlichen Wechsel. Der Ausschuss hält mindestens zwei Sitzungen im Jahr ab, an denen auch die Gesellschaft teilnehmen soll. Jeder der beiden Vertragsstaaten kann jederzeit eine Ausschusssitzung beantragen, wenn es ihm erforderlich erscheint.
     
(4) Ethvert medlem af udvalget kan efter behov anmode sagkyndige eller repræsentanter for andre myndigheder i de to kontraherende stater samt i delstaten Slesvig-Holsten om at deltage i møder.
 
(4) Jedes Mitglied des Ausschusses kann Sachverständige oder Vertreter anderer Behörden der beiden Vertragsstaaten sowie des Landes Schleswig-Holstein bitten, bei Bedarf an den Sitzungen teilzunehmen.
     
(5) De kontraherende stater aftaler en forretningsorden for det fælles udvalg.
 
(5) Über die Geschäftsordnung des Gemeinsamen Ausschusses wird eine Vereinbarung zwischen den Vertragsstaaten getroffen.
     
Artikel 20
 
Artikel 20
     
Konsultationsorgan
 
Konsultationsgremium
     
(1) Der etableres et konsultationsorgan, som har til formål at drøfte spørgsmål af regional interesse.
 
(1) Es wird ein Konsultationsgremium mit dem Ziel eingerichtet, Fragen von regionalem Interesse zu erörtern.
     
(2) De kontraherende stater, Region Sjælland, Lolland Kommune, delstaten Slesvig-Holsten og Kreis Ostholstein er repræsenteret i konsultationsorganet. Konsultationsorganets opgaver og organisation aftales særskilt.
 
(2) Die Vertragsstaaten, die Region Seeland, die Lolland Kommune, das Land Schleswig-Holstein und der Kreis Ostholstein sind in dem Konsultationsgremium vertreten. Aufgaben und Organisation des Konsultationsgremiums werden gesondert vereinbart.
     
Artikel 21
 
Artikel 21
     
Uoverensstemmelser
 
Streitigkeiten
     
(1) Med forbehold for artikel 292 i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab bliver uoverensstemmelser angående fortolkningen eller anvendelsen af denne traktat i det omfang, at det er muligt, bilagt i mindelighed enten i det fælles udvalg eller ved drøftelser mellem de kontraherende staters kompetente myndigheder.
 
(1) Unbeschadet des Artikels 292 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft werden Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung dieses Vertrags, soweit möglich, in dem Gemeinsamen Ausschuss oder über Gespräche zwischen den zuständigen Behörden der Vertragsstaaten gütlich beigelegt.
     
(2) Hvis en uoverensstemmelse ikke kan bilægges på denne måde, bliver den efter anmodning fra en kontraherende stat forelagt for en voldgiftsret til afgørelse.
 
(2) Kann eine Streitigkeit nicht auf diese Weise beigelegt werden, so wird sie auf Antrag eines Vertragsstaates einem Schiedsgericht zur Entscheidung unterbreitet.
     
(3) Voldgiftsretten etableres ad hoc. De kontraherende stater udpeger til dette formål hver for sig en voldgiftsdommer. Disse to voldgiftsdommere indstiller i enighed en statsborger fra en anden medlemsstat i Den Europæiske Union, der indtræder som formand. Voldgiftsdommerne udpeges inden for to måneder, formanden inden for tre måneder, efter at en af de to kontraherende stater har sendt den anden en anmodning om at indbringe uoverensstemmelsen for voldgiftsretten.
 
(3) Das Schiedsgericht wird von Fall zu Fall gebildet. Die Vertragsstaaten bestellen hierzu jeweils einen Schiedsrichter. Diese beiden Schiedsrichter einigen sich auf die Ernennung eines Staatsangehörigen eines dritten Mitgliedstaates der Europäischen Union zum Obmann. Die Schiedsrichter werden innerhalb von zwei Monaten, der Obmann innerhalb von drei Monaten bestellt, nachdem einer der beiden Vertragsstaaten dem anderen den Antrag übermittelt hat, die Streitigkeit einem Schiedsgericht zu unterbreiten.
     
(4) Såfremt tidsfristerne som fastsat i stk. 3 ikke overholdes og ingen anden aftale er indgået, kan hver af de to kontraherende stater anmode præsidenten for EF-Domstolen om at udpege den eller de manglende voldgiftsdommere efter kriterierne i stk. 3. Såfremt præsidenten har statsborgerskab i en af de to kontraherende stater, eller såfremt han er forhindret af anden årsag, udpeger det i rang efterfølgende medlem af EF-Domstolen, som ikke har statsborgerskab i en af de to kontraherende stater, den eller de pågældende voldgiftsdommere.
 
(4) Werden die in Absatz 3 genannten Fristen nicht eingehalten und eine anderweitige Einigung nicht erzielt, so kann jeder der beiden Vertragsstaaten den Präsidenten des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften bitten, den oder die fehlenden Schiedsrichter unter Beachtung der in Absatz 3 ge­nann­ten Kriterien zu ernennen. Besitzt der Präsident die Staatsangehörigkeit eines der beiden Vertragsstaaten oder ist er aus einem anderen Grund verhindert, so nimmt das im Rang nächstfolgende Mitglied des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, das nicht die Staatsangehörigkeit einer der beiden Vertragsstaaten besitzt, die Ernennungen des oder der betreffenden Schiedsrichter vor.
     
(5) Voldgiftsretten træffer afgørelse med stemmeflertal på grundlag af gældende traktater mellem de kontraherende stater og almindelig folkeret. Voldgiftsrettens kendelser er bindende.
 
(5) Das Schiedsgericht entscheidet mit Stimmenmehrheit auf der Grundlage der zwischen den Vertragsstaaten geltenden Verträge und des allgemeinen Völkerrechts. Der Schiedsspruch ist bindend.
Hver kontraherende stat bærer selv sine omkostninger samt omkostningerne til den af den kontraherende stat udpegede voldgiftsdommer. Formandens omkostninger og de andre omkostninger deles ligeligt mellem de to kontraherende stater. Voldgiftsretten kan fastsætte andre omkostningsregler.
 
Jeder Vertragsstaat kommt für seine eigenen Kosten sowie die Kosten für den von ihm bestellten Schiedsrichter auf. Die Kosten des Obmannes und die sonstigen Kosten werden zu gleichen Teilen von den beiden Vertragsstaaten getragen. Das Schiedsgericht kann bezüglich der Kostenübernahme andere Regelungen treffen.
Herudover beslutter voldgiftsretten selv sin procedure.
 
Im Übrigen regelt das Schiedsgericht sein Verfahren selbst.
     
Artikel 22
 
Artikel 22
     
Traktatændringer samt øvrige forpligtelser
 
Änderungen des Vertrags sowie übrige Verpflichtungen
     
(1) Traktaten kan kun ændres, suppleres eller annulleres ved enighed mellem de kontraherende stater.
 
(1) Der Vertrag kann nur im gegenseitigen Einvernehmen zwischen den Vertragsstaaten geändert, ergänzt oder aufgehoben werden.
     
(2) Som det fremgår af artikel 5, stk. 4, gælder generelt det princip, at de kontraherende stater gør alt, hvad der står i deres magt for at gennemføre projektet i overensstemmelse med antagelserne. Skulle forudsætningerne for projektet eller for dele af projektet udvikle sig markant anderledes end antaget og anderledes end, hvad der er kendt på tidspunktet for indgåelsen af traktaten, drøfter de kontraherende stater situationen igen. Dette gælder blandt andet for væsentlige omkostningsstigninger i forbindelse med projektet. De finansielle forpligtelser for Forbundsrepublikken Tyskland vedrører i alle tilfælde kun de tyske landanlæg.
 
(2) Wie aus Artikel 5 Absatz 4 hervorgeht, gilt der allgemeine Grundsatz, dass die Vertragsstaaten alles in ihrer Macht Stehende unternehmen, um das Projekt gemäß den Annahmen zu verwirklichen. Sollten die Voraussetzungen für das Projekt oder Teile des Projekts sich deutlich anders entwickeln als angenommen und anders, als es zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags bekannt ist, werden die Vertragsstaaten die Lage aufs Neue erörtern. Dies gilt unter anderem für wesentliche Kostensteigerungen im Zusammenhang mit dem Projekt. Die finanziellen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland betreffen in jedem Fall nur die deutschen Hinterlandanbindungen.
     
(3) De kontraherende stater er ikke forpligtet til at påtage sig finansielle forpligtelser ud over dem, der er fastlagt i nærværende traktat.
 
(3) Die Vertragsstaaten sind nicht verpflichtet, weitere als die in diesem Vertrag festgelegten finanziellen Verpflichtungen zu tragen.
     
(4) Opførelsen og driften af den faste forbindelse over Femern Bælt samt øvrige forpligtelser i henhold til denne traktat gennemføres i overensstemmelse med de to kontraherende staters til enhver tid gældende folkeretlige og fællesskabsretlige forpligtelser.
 
(4) Errichtung und Betrieb der Festen Fehmarnbeltquerung sowie die übrigen Verpflichtungen nach diesem Vertrag werden in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden völkerrechtlichen und gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen der beiden Vertragsstaaten umgesetzt.
     
Artikel 23
 
Artikel 23
     
Ratifikation og ikrafttrædelse
 
Ratifikation und Inkrafttreten
     
(1) Denne traktat skal ratificeres; ratifikationsinstrumenterne udveksles så hurtigt som muligt.
 
(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden sobald wie möglich ausgetauscht.
     
(2) Denne traktat træder i kraft 30 dage efter udvekslingen af ratifikationsinstrumenterne.
 
(2) Der Vertrag tritt 30 Tage nach Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft.
     
(3) Traktaten indgås på ubestemt tid.
 
(3) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
     
(4) For at sikre, at den faste forbindelse over Femern Bælt kan tages i brug så tidligt som muligt, jf. artikel 1, vil de kontraherende stater foreløbigt anvende denne traktat i henhold til den til enhver tid gældende nationale ret i de kontraherende stater.
 
(4) Um sicher zu stellen, dass die Feste Fehmarnbeltquerung so bald wie möglich zur Nutzung fertig gestellt werden kann nach Artikel 1, werden die Vertragsstaaten diesen Vertrag nach Maßgabe des jeweils geltenden innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten vorläufig anwenden.
De kontraherende stater vil med hensyn til foretagne investeringer ikke gøre krav gældende mod hinanden i forbindelse med den foreløbige anvendelse af denne traktat.
 
Im Zusammenhang mit der vorläufigen Anwendung dieses Vertrags werden die Vertragsstaaten in Bezug auf getätigte Investitionen keine Forderungen gegeneinander geltend machen.
     
(5) Registreringen af denne traktat i De Forenede Nationers sekretariat i overensstemmelse med artikel 102 i De Forenede Nationers Charter foranlediges af Kongeriget Danmark uden forsinkelse efter traktatens ikrafttrædelse. Forbundsrepublikken Tyskland skal med angivelse af De Forenede Nationers registreringsnummer informeres om, at registreringen har fundet sted, så snart dette er bekræftet af De Forenede Nationers sekretariat.
 
(5) Das Königreich Dänemark veranlasst unverzüglich nach Inkrafttreten des Vertrags die Registrierung dieses Vertrags beim Sekretariat der Vereinten Nationen nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen. Die Bundesrepublik Deutschland wird unter Angabe der Registrierungsnummer der Ver­ein­ten Nationen von der erfolgten Registrierung unterrichtet, sobald diese vom Sekretariat der Vereinten Nationen bestätigt worden ist.
     
Udfærdiget i København den 3. september 2008 i to originaler på dansk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.
 
Geschehen zu Kopenhagen am 3. September 2008 in zwei Urschriften, jede in deutscher und dänischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
     
For Kongeriget Danmark
 
Für das Königreich Dänemark
     
Carina Christensen
 
Carina Christensen
     
     
For Forbundsrepublikken Tyskland
 
Für die Bundesrepublik Deutschland
     
Christoph Jessen
 
Christoph Jessen
     
Wolfgang Tiefensee
 
Wolfgang Tiefensee
     
     
     
Traktaten, som i medfør af artikel 23, stk. 2, trådte i kraft den 14. januar 2010, omfatter ikke Færøerne og Grønland.

Udenrigsministeriet, den 13. april 2010

Lene Espersen